ช่วยอธิบายการทำงานของโค้ดนี้ให้หน่อยได้ไหม ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยอธิบายการทำงานของโค้ดนี้ให้หน่อยได้ไหม ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

ช่วยอธิบายการทำงานของโค้ดนี้ให้หน่อยได้ไหม ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
ลองศึกษาแล้วค่ะ บางอันเข้าใจ บางอันไม่เข้าใจ อยากให้ผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ แล้วก็การทำงานของ $return_url คือเอาค่าจากไหนมา return


index.php

<?php
session_start();
include_once("config.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Shopping Cart</title>
<link href="style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div id="products-wrapper">
  <h1>Products</h1>
  <div class="products">
  <?php
  //current URL of the Page. cart_update.php redirects back to this URL
	$current_url = base64_encode($url="http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']);
  
	$results = $mysqli->query("SELECT * FROM products ORDER BY id ASC");
  if ($results) { 
	
    //fetch results set as object and output HTML
    while($obj = $results->fetch_object())
    {
			echo '<div class="product">'; 
      echo '<form method="post" action="cart_update.php">';
			echo '<div class="product-thumb"><img src="images/'.$obj->product_img_name.'"></div>';
      echo '<div class="product-content"><h3>'.$obj->product_name.'</h3>';
      echo '<div class="product-desc">'.$obj->product_desc.'</div>';
      echo '<div class="product-info">';
			echo 'Price '.$currency.$obj->price.' | ';
      echo 'Qty <input type="text" name="product_qty" value="1" size="3" />';
			echo '<button class="add_to_cart">Add To Cart</button>';
			echo '</div></div>';
      echo '<input type="hidden" name="product_code" value="'.$obj->product_code.'" />';
      echo '<input type="hidden" name="type" value="add" />';
			echo '<input type="hidden" name="return_url" value="'.$current_url.'" />';
      echo '</form>';
      echo '</div>';
    }
  
  }
  ?>
  </div>
  
<div class="shopping-cart">
<h2>Your Shopping Cart</h2>
<?php
if(isset($_SESSION["products"]))
{
  $total = 0;
  echo '<ol>';
  foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm)
  {
    echo '<li class="cart-itm">';
    echo '<span class="remove-itm"><a href="cart_update.php?removep='.$cart_itm["code"].'&return_url='.$current_url.'">&times;</a></span>';
    echo '<h3>'.$cart_itm["name"].'</h3>';
    echo '<div class="p-code">P code : '.$cart_itm["code"].'</div>';
    echo '<div class="p-qty">Qty : '.$cart_itm["qty"].'</div>';
    echo '<div class="p-price">Price :'.$currency.$cart_itm["price"].'</div>';
    echo '</li>';
    $subtotal = ($cart_itm["price"]*$cart_itm["qty"]);
    $total = ($total + $subtotal);
  }
  echo '</ol>';
  echo '<span class="check-out-txt"><strong>Total : '.$currency.$total.'</strong> <a href="view_cart.php">Check-out!</a></span>';
	echo '<span class="empty-cart"><a href="cart_update.php?emptycart=1&return_url='.$current_url.'">Empty Cart</a></span>';
}else{
  echo 'Your Cart is empty';
}
?>
</div>
  
</div>

</body>
</html>


cart_update.php
<?php
session_start();
include_once("config.php");

//empty cart by distroying current session
if(isset($_GET["emptycart"]) && $_GET["emptycart"]==1)
{
	$return_url = base64_decode($_GET["return_url"]); //return url
	session_destroy();
	header('Location:'.$return_url);
}

//add item in shopping cart
if(isset($_POST["type"]) && $_POST["type"]=='add')
{
	$product_code 	= filter_var($_POST["product_code"], FILTER_SANITIZE_STRING); //product code
	$product_qty 	= filter_var($_POST["product_qty"], FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT); //product code
	$return_url 	= base64_decode($_POST["return_url"]); //return url
	
	//limit quantity for single product
	if($product_qty > 10){
		die('<div align="center">This demo does not allowed more than 10 quantity!<br /><a href="http://sanwebe.com/assets/paypal-shopping-cart-integration/">Back To Products</a>.</div>');
	}

	//MySqli query - get details of item from db using product code
	$results = $mysqli->query("SELECT product_name,price FROM products WHERE product_code='$product_code' LIMIT 1");
	$obj = $results->fetch_object();
	
	if ($results) { //we have the product info 
		
		//prepare array for the session variable
		$new_product = array(array('name'=>$obj->product_name, 'code'=>$product_code, 'qty'=>$product_qty, 'price'=>$obj->price));
		
		if(isset($_SESSION["products"])) //if we have the session
		{
			$found = false; //set found item to false
			
			foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm) //loop through session array
			{
				if($cart_itm["code"] == $product_code){ //the item exist in array

					$product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$product_qty, 'price'=>$cart_itm["price"]);
					$found = true;
				}else{
					//item doesn't exist in the list, just retrive old info and prepare array for session var
					$product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$cart_itm["qty"], 'price'=>$cart_itm["price"]);
				}
			}
			
			if($found == false) //we didn't find item in array
			{
				//add new user item in array
				$_SESSION["products"] = array_merge($product, $new_product);
			}else{
				//found user item in array list, and increased the quantity
				$_SESSION["products"] = $product;
			}
			
		}else{
			//create a new session var if does not exist
			$_SESSION["products"] = $new_product;
		}
		
	}
	
	//redirect back to original page
	header('Location:'.$return_url);
}

//remove item from shopping cart
if(isset($_GET["removep"]) && isset($_GET["return_url"]) && isset($_SESSION["products"]))
{
	$product_code 	= $_GET["removep"]; //get the product code to remove
	$return_url 	= base64_decode($_GET["return_url"]); //get return url

	
	foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm) //loop through session array var
	{
		if($cart_itm["code"]!=$product_code){ //item does,t exist in the list
			$product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$cart_itm["qty"], 'price'=>$cart_itm["price"]);
		}
		
		//create a new product list for cart
		$_SESSION["products"] = $product;
	}
	
	//redirect back to original page
	header('Location:'.$return_url);
}
?>


Oarthai 14.207.157.xxx 03-03-2015 04:45:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โค้ดของการสั่งซื้อค่ะ


oarthai 14.207.157.xxx 03-03-2015 04:47
 ความคิดเห็นที่ 2
อ่านดีๆ ในโค้ดที่เขาคอมเม้นไว้ก็จะมีคำอธิบาย
 
ตัวแปร $current_url เขาจะใส่ไว้หน้าไฟล์ที่เรียกข้อมูลมาแสดงก่อน ลิ้งค์ไปหน้าอื่น
โดยจะเก็บค่าตัวแปรนี้ไว้ แล้วส่งไปกับ url เป็นตัวแปร $_GET 
 
//current URL of the Page. cart_update.php redirects back to this URL 
  $current_url = base64_encode($url="http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']); 
 
เก็บว่าตอนนี้อยู่หน้าไหน เช่น http://www.ninenik.com/forum.html 
ไว้ในตัวแปร $current_url
 
เวลาส่ง เขาจะส่งหน้าปัจจุบันไปในลิ้งค์ 
 
<a href="cart_update.php?emptycart=1&return_url='.$current_url.'">
 
จะเห็นว่าตัวแปร $_GET ชื่อ $return_url คือค่าที่ส่งไป มีค่าเท่ากับหน้าปัจจุบีน
 
ส่วน
 
 //redirect back to original page 
  header('Location:'.$return_url); 
 
ก็คือเมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้กลับไปทีหน้าก่อนหน้า ตาม url ในตัวแปร $return_url
 
$return_url   = base64_decode($_GET["return_url"]); //get return url 


ninenik 124.122.100.xxx 03-03-2015
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณมากนะค่ะ


oarthai 27.55.138.xxx 03-03-2015 14:10
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ