ถามเรื่อง Fulllcalendar หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเรื่อง Fulllcalendar หน่อยครับ

ถามเรื่อง Fulllcalendar หน่อยครับ
พอดีลองเอา code ตัว Fullcalendar จากฐานข้อมูลมาใช้แล้วไม่แสดงข้อมูลเลยครับ

db_connect.php
<?php
// ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
function connect()
{
 // เริ่มต้นส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล // 
	 $db_config=array(
		"host"=>"localhost", // กำหนด host
		"user"=>"root", // กำหนดชื่อ user
		"pass"=>"password",  // กำหนดรหัสผ่าน
		"dbname"=>"fullcalendar_mysql", // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
		"charset"=>"utf8" // กำหนด charset
	);
 // สิ้นสุุดส่วนกำหนดการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล // 	
	$mysqli = @new mysqli($db_config["host"], $db_config["user"], $db_config["pass"], $db_config["dbname"]);
	if(mysqli_connect_error()) {
		die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '. mysqli_connect_error());
		exit;
	}
	if(!$mysqli->set_charset($db_config["charset"])) { // เปลี่ยน charset เป้น utf8 พร้อมตรวจสอบการเปลี่ยน
	//  printf("Error loading character set utf8: %sn", $mysqli->error); // ถ้าเปลี่ยนไม่ได้
	}else{
	//  printf("Current character set: %sn", $mysqli->character_set_name()); // ถ้าเปลี่ยนได้
	}
	return $mysqli;
	//echo $mysqli->character_set_name(); // แสดง charset เอา comment ออก
	//echo 'Success... ' . $mysqli->host_info . "n";
	//$mysqli->close(); 
}
//	 ฟังก์ชันสำหรับคิวรี่คำสั่ง sql
function query($sql)
{
	global $mysqli;
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชัน select ข้อมูลในฐานข้อมูลมาแสดง
function select($sql)
{
	global $mysqli;	
	$result=array();
	$res = $mysqli->query($sql) or die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error);
	while($data= $res->fetch_assoc()) {
		$result[]=$data;
	}
	return $result;	
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ insert ข้อมูล
function insert($table,$data)
{
	global $mysqli;		
	$fields=""; $values="";
	$i=1;
	foreach($data as $key=>$val)
	{
		if($i!=1) { $fields.=", "; $values.=", "; }
		$fields.="$key";
		$values.="'$val'";
		$i++;
	}
	$sql = "INSERT INTO $table ($fields) VALUES ($values)";
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ update ข้อมูล
function update($table,$data,$where)
{
	global $mysqli;			
	$modifs="";
	$i=1;
	foreach($data as $key=>$val)
	{
		if($i!=1){ $modifs.=", "; }
		if(is_numeric($val)) { $modifs.=$key.'='.$val; }
		else { $modifs.=$key.' = "'.$val.'"'; }
		$i++;
	}
	$sql = ("UPDATE $table SET $modifs WHERE $where");
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับการ delete ข้อมูล
function delete($table, $where)
{
	global $mysqli;			
	$sql = "DELETE FROM $table WHERE $where";
	if($mysqli->query($sql)) { return true; } 
	else { die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error); return false; }
}
//  ฟังก์ชันสำหรับแสดงรายการฟิลด์ในตาราง
function listfield($table)
{
	global $mysqli;			
	$sql="SELECT * FROM $table LIMIT 1 ";
	$row_title="$data=array(<br/>";
	$res = $mysqli->query($sql) or die("SQL Error: <br>".$sql."<br>".$mysqli->error);
	$i=1;
	while($data= $res->fetch_field()) {
		$var=$data->name;
		$row_title.=""$var"=>"value$i",<br/>";
		$i++;
	}	
	$row_title.=");<br/>";
	echo $row_title;
}
?>

data_events.php
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include("db_connect.php"); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
if($_GET['gData']){ 
  $q="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".$_GET['start']."' "; 
  $q.=" AND date(event_end)<='".$_GET['end']."' ORDER by event_id"; 
  $result = $mysqli->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->event_id,
      "title"=>$rs->event_title,
      "start"=>$rs->event_start,
      "end"=>$rs->event_end,
      "url"=>$rs->event_url,
      "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ


Pusirinon 110.170.246.xxx 10-03-2015 10:59:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตรวจสอบการเชือ่มต่อกับฐานข้อมูลว่าถูกต้องไหม
ผิดจุดไหน คงแนะนำไม่ได้ ต้องไล่ดูเอง แต่ตามโครงสร้างโค้ดตัวอย่าง ก็ไม่มีอะไรผิดพลาด 
อาจจะเป็นที่ไฟล์แสดง fullcalendar 


ninenik 124.122.129.xxx 10-03-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ผมลองไล่ดูแล้วส่วนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็ไม่มีอะไรผิดนะครับ
แต่ส่วนที่พี่บอกว่า อาจจะเป็นที่ไฟล์แสดง fullcalendar คือส่วนตรงไหนหรอคับ


pusirinon 110.170.246.xxx 10-03-2015 12:03
 ความคิดเห็นที่ 3
ไฟล์หลัก ที่เรียกใช้งาน 


ninenik 124.122.129.xxx 10-03-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ