หาผล sum ตาม id

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา หาผล sum ตาม id

หาผล sum ตาม id
จะเขียนโค๊ดยังไง ที่ให้ รหัสเหมือนกัน ให้บวก รหัส เหมือนกัน แค่อ้างอิง id เดียวแล้วทำการบวก

<?php
session_start();
mysql_connect("localhost","cad_account","cad_admin");
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
mysql_select_db("stt6_loan");

/////////////////////////// set txtKeyword variable /////////////////
$txtKeyword1 = isset($_POST['txtKeyword1'])? $_POST['txtKeyword1'] : ''; // ป้องการ warning ไม่พบตัวแปร จะได้ไม่มีขยะในระบบ
$txtKeyword2 = isset($_POST['txtKeyword2'])? $_POST['txtKeyword2'] : ''; // ป้องการ warning ไม่พบตัวแปร จะได้ไม่มีขยะในระบบ
$txtKeyword3 = isset($_POST['txtKeyword3'])? $_POST['txtKeyword3'] : ''; // ป้องการ warning ไม่พบตัวแปร จะได้ไม่มีขยะในระบบ
$startDate = isset($_POST['startDate'])? $_POST['startDate'] : ''; // ป้องการ warning ไม่พบตัวแปร จะได้ไม่มีขยะในระบบ
$endDate = isset($_POST['endDate'])? $_POST['endDate'] : ''; // ป้องการ warning ไม่พบตัวแปร จะได้ไม่มีขยะในระบบ
/////////////////////////// set option txtKeyword /////////////////
$opt_keyword = '';
  $result = mysql_query("SELECT * FROM cad_rice");
  while($arr = mysql_fetch_assoc($result)){ // ใช้ mysql_fetch_assoc แทน mysql_fetch_array เพราะ ใช้งานแค่ key name ไม่ได้ ลำดับที่
	$slc = $arr['rice_box']==$txtKeyword1? 'SELECTED' : '';
	$opt_keyword .= "<option value='$arr[rice_box]' $slc >$arr[rice_box]</option>";	
	} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
$arr_tr = ''; // กำหนด ตัวแปรเพื่อรับ ข้อมูล tr
$strSQL = "SELECT * FROM cad_rice WHERE 1 ";
	if($_POST["txtKeyword1"] != "")
	{
		$strSQL .= " AND rice_box = '".$_POST["txtKeyword1"]."' AND rice_date BETWEEN '$startDate' AND '$endDate' ";
	}
	if($_POST["txtKeyword2"] != "")
	{
		$strSQL .= " AND rice_name = '".$_POST["txtKeyword2"]."' ";
	}
  if($_POST["txtKeyword3"] != "")
	{
		$strSQL .= " AND rice_surename LIKE '%$txtKeyword3%'";
	}
	//$strSQL .= " ORDER BY rice_name ASC ";
	 //echo $strSQL;
	$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); //จบการค้นหา

	$sum_rc="SELECT SUM(rice_money) AS Sumrice_money FROM cad_rice WHERE 1 ";
	if($_POST["txtKeyword1"] != "")
	{
		$sum_rc .= " AND rice_box = '".$_POST["txtKeyword1"]."' AND rice_date BETWEEN '$startDate' AND '$endDate' ";
	}
	if($_POST["txtKeyword2"] != "")
	{
		$sum_rc .= " AND rice_name = '".$_POST["txtKeyword2"]."' ";
	}
  if($_POST["txtKeyword3"] != "")
	{
		$sum_rc .= " AND rice_surename LIKE '%$txtKeyword3%'";
	}
  $query_sum=mysql_query($sum_rc) or die ("Error Query [".$sum_rc."]"); //จบการค้นหา
	///
	$sum_status="SELECT SUM(rice_status) AS Sumrice_status FROM cad_rice WHERE 1 ";
	if($_POST["txtKeyword1"] != "")
	{
		$sum_status .= " AND rice_box = '".$_POST["txtKeyword1"]."' AND rice_date BETWEEN '$startDate' AND '$endDate' ";
	}
	if($_POST["txtKeyword2"] != "")
	{
		$sum_status .= " AND rice_name = '".$_POST["txtKeyword2"]."' ";
	}
  if($_POST["txtKeyword3"] != "")
	{
		$sum_status .= " AND rice_surename LIKE '%$txtKeyword3%'";
	}
  $query_status=mysql_query($sum_status) or die ("Error Query [".$sum_status."]"); //จบการค้นหา
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>.:: Report_all ::.</title>
<meta name="robots" content="index, follow">
<link rel="stylesheet" href="js/jquery.datetimepicker.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">
<link type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="js/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  var optsDate = { 
    format:'Y-m-d', // รูปแบบวันที่ 
    formatDate:'Y-m-d',
    timepicker:false,  
    closeOnDateSelect:true,
  } 
  var optsTime = {
    format:'H:i', // รูปแบบเวลา
    step:30, // step เวลาของนาที แสดงค่าทุก 30 นาที 
    formatTime:'H:i',
    datepicker:false,
  }  
  var setDateFunc = function(ct,obj){
    var minDateSet = $("#startDate").val();
    var maxDateSet = $("#endDate").val();
    
    if($(obj).attr("id")=="startDate"){
      this.setOptions({
        minDate:false,
        maxDate:maxDateSet?maxDateSet:false
      })          
    }
    if($(obj).attr("id")=="endDate"){
      this.setOptions({
        maxDate:false,
        minDate:minDateSet?minDateSet:false
      })          
    }
  }
  var setTimeFunc = function(ct,obj){
    var minDateSet = $("#startDate").val();
    var maxDateSet = $("#endDate").val();    
    var minTimeSet = $("#startTime").val();
    var maxTimeSet = $("#endTime").val();
    if(minDateSet!=maxDateSet){
      minTimeSet = false;
      maxTime = false;
    }
    
    if($(obj).attr("id")=="startTime"){
      this.setOptions({
        maxDate:maxDateSet?maxDateSet:false,
        minTime:false,
        maxTime:maxTimeSet?maxTimeSet:false    
      })          
    }
    if($(obj).attr("id")=="endTime"){
      this.setOptions({
        minDate:minDateSet?minDateSet:false,
        maxTime:false,
        minTime:minTimeSet?minTimeSet:false   
      })          
    }
  }  
  
  $("#startDate,#endDate").datetimepicker($.extend(optsDate,{ 
    onShow:setDateFunc,
    onSelectDate:setDateFunc,
  }));
  
  $("#startTime,#endTime").datetimepicker($.extend(optsTime,{ 
    onShow:setTimeFunc,
    onSelectTime:setTimeFunc,
  }));   

});
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: Tahoma}
.style2 {
	font-family: Tahoma;
	font-size: 12px;
}
.style4 {font-size: 14px}
.style5 {font-family: Tahoma; font-size: 14px; }
-->
</style>
</head>
<body>
<form name="frmSearch" method="post" action="">
 <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2">
  <tr>
   <td><fieldset>
    <legend>&nbsp;<span class="style5">กรุณาระบุเงื่อนไขการแสดงรายชื่อสหกรณ์</span> </legend>
    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
     <tr>
      <td width="79" class="style1"><div align="right"><span class="style5 style4">ประเภท :</span></div></td>
      <td width="167"><label>
       <input name="txtKeyword1" type="text" id="txtKeyword1" value="0001">
      </label></td>
      <td width="110"><div align="right"><span class="style5"><span class="style1">รหัสสหกรณ์</span></span> :</div></td>
      <td width="228"><label>
       <input name="txtKeyword2" type="text" id="txtKeyword2" value="<?=$_GET["txtKeyword"];?>">
       </label></td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="style5"><div align="right">ชื่อสหกรณ์ :</div></td>
      <td colspan="3"><input name="txtKeyword3" type="text" id="txtKeyword3" value="<?=$_GET["txtKeyword"];?>" size="65.5"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td class="style5"><div align="right">จากวันที่ :</div></td>
      <td><input name="startDate" type="text" id="startDate" value="2015-04-01"></td>
      <td><div align="right"><span class="style5">ถึงวันที่ : </span></div></td>
      <td><input name="endDate" type="text" id="endDate" value="2015-04-30"></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right">&nbsp;</td>
      <td colspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
       <input type="submit" value="   ค้นหา   ">
       <input type="reset" name="Reset" value="  ยกเลิก  ">
       <label></label></td>
     </tr>
    </table>
    </fieldset></td>
  </tr>
 </table>
 <p>&nbsp;</p>
 <table width="50%" border="1" align="center">
<tr>
		<th width="5%" bgcolor="#F5C2E9"> <div align="center" class="style5">
		 <div align="center">ลำดับ</div>
	 </div> <div align="center" class="style5">
	  <div align="center"></div>
   </div></th>
	 <th width="5%" bgcolor="#F5C2E9"> <div align="center" class="style5">
	  <div align="center">รหัส</div>
	 </div></th>
	 <th width="29%" bgcolor="#F5C2E9"> <div align="center" class="style5">ชื่อสหกรณ์ </div></th>
	 <th width="3%" bgcolor="#F5C2E9"> <div align="center" class="style5">ปริมาณ </div></th>
	 <th width="8%" bgcolor="#F5C2E9">จำนวนเงิน
   <div align="center"></div></th>
  </tr>
	<?
	while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
	?>
	 <tr>
		<td><div align="center" class="style5">
		 <div align="center"><?=$objResult["rice_id"];?></div>
		</td>
		<td><div align="center"><span class="style5">
		 <?=$objResult["rice_name"];?>
	  </span></div></td>
		<td><div align="left" class="style5">
		 <?=$objResult["rice_surename"];?>
	  </div></td>
		<td align="right"><span class="style5">
	  <?=$objResult["rice_status"];?>
		</span></td>
		<td align="right"><span class="style5">
	  <?=$objResult["rice_money"];?>
		</span>		</td>
   </tr>
	<?
	}
	?>
</table>
 <table width="50%" border="1" align="center">
 <?

while($result_money = mysql_fetch_assoc($query_sum)){ 
while($result_status = mysql_fetch_assoc($query_status)){ 

?>
<tr>
	<th width="40%" bgcolor="#FFFFCC">รวม</th>
	 <th width="5%" bgcolor="#FFFFCC">
	  <?=$result_status["Sumrice_status"];?>
	 </th>
   <th width="5%" bgcolor="#FFFFCC">
    <div align="right">
     <?=$result_money["Sumrice_money"];?>
    </div></th>
</tr>
	<?
	} }
	?>
</table>
</form>
</body>
</html>


Panyaadd 110.78.168.xxx 08-05-2015 15:13:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 180.183.41.xxx 08-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 2

$query_Recordset1="SELECT SUM(rice_status),SUM(rice_money),'Sumrice_status','Sumrice_money' ,'rice_date','rice_name' FROM cad_rice GROUP BY rice_name";
0001 100
0002 300
0001 100

ให้แสดงเป็น
0001 400
0002 300

ค่าที่รวมได้ 700 ครับ


panyaadd 223.207.249.xxx 08-05-2015 17:06
 ความคิดเห็นที่ 3
รูปแบบน่าจะถูกแล้ว 

SELECT SUM(rice_status) as sum_status,SUM(rice_money) as sum_money,rice_date,rice_name 
FROM cad_rice GROUP BY rice_name
 
ตารวมที่ได้ก็เรียกจาก 
 
<?=$objResult["sum_status"];?> 
 
กับ 
 
<?=$objResult["sum_money"];?> 


ninenik 180.183.41.xxx 08-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ admin งมมาทั้งวันละครับ ที่ไหนได้ แสดงผิดเอง
  <?=$objResult["sum_money"];?>  

<?=$objResult["sum_status"];?> 


panyaadd 125.25.245.xxx 08-05-2015 17:55
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ