มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งหน้า.เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นphpใหม่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งหน้า.เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นphpใหม่

มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งหน้า.เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นphpใหม่
มีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งหน้า เมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่น php ใหม่

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการแบ่งหน้า  
เช่าพื้นที่โฮสอยู่มาวันหนึ่งทางเจ้าของโฮสน่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ php หรือ mysql อะไรบางอย่าง
อยู่ดี ๆ โค๊ดก็ไม่สามารถประมวลผลและทำงานได้  (ซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานได้ปกติ และ ลองนำมารันบน localhost บน PC ก็สามารถทำงานได้เป็นปกติครับ)
ดังนี้ครับ.

http://www.ชื่อเว็บ.com/remote_viewer.php?Page=3&&remote=3&&p=view&&zone=

เมื่อคลิ๊กเลขหน้าตรง URL  Page จะเปลี่ยนแปลง=เลขหน้า (แต่ข้อมูลจะไม่เปลี่ยนตามยังคงอยู่หน้า1ซึ่งเป็นค่าดีฟอลท์เริ่มต้น)

ดังมีโค๊ดดังนี้ครับ.  รบกวนชี้แนะให้ด้วยครับ.


<?php
session_start();
if (!session_register("login_user_id"))print("<script>window.location='index.php'</script>");
require("connection/connectionDB.php");
$remote = $_GET['remote'];
$p = $_GET['p'];
$province = $_GET['province'];
if($p == "search"){
$sql  = " SELECT b.PROVINCE_NAME AS PROVINCE_NAME,
a.AMPHOE AS AMPHOE,
a.TAMBON AS TAMBON,
a.AREA AS AREA,
a.SHOP AS SHOP,
a.DOMAIN_ADDRESS AS DOMAIN_ADDRESS,
a.USERNAME AS USERNAME,
a.PASSWORD AS PASSWORD,
a.REMOTE_ADDRESS_ID AS REMOTE_ADDRESS_ID,
c.ZONE_NAME AS ZONE_NAME,
c.ZONE_ID AS ZONE_ID
 FROM tb_remote_address a , tb_province b  , tb_zone c
 WHERE  a.PROVINCE_ID = b.PROVINCE_ID  AND a.PROVINCE_ID = '$province' AND a.ZONE_ID = '$remote' AND c.ZONE_ID = '$remote'
 order by REMOTE_ADDRESS_ID desc ";
}
if($p == "view")
{
$sql  = " SELECT b.PROVINCE_NAME AS PROVINCE_NAME,
a.AMPHOE AS AMPHOE,
a.TAMBON AS TAMBON,
a.AREA AS AREA,
a.SHOP AS SHOP,
a.DOMAIN_ADDRESS AS DOMAIN_ADDRESS,
a.USERNAME AS USERNAME,
a.PASSWORD AS PASSWORD,
a.REMOTE_ADDRESS_ID AS REMOTE_ADDRESS_ID,
c.ZONE_NAME AS ZONE_NAME,
c.ZONE_ID AS ZONE_ID
 FROM tb_remote_address a , tb_province b  , tb_zone c
 WHERE  a.PROVINCE_ID = b.PROVINCE_ID  AND a.ZONE_ID = '$remote' AND c.ZONE_ID = '$remote'
 order by REMOTE_ADDRESS_ID desc ";
}
$sql_zone = "SELECT * FROM tb_zone WHERE ZONE_ID = '$remote'";
$rs_zone = mysql_query($sql_zone);
$data = mysql_fetch_array($rs_zone);
 
$rs = mysql_query($sql) ;
$data_zone = @mysql_fetch_array($rs); 
$num = @mysql_num_rows($rs);
if($num == 0) {
//echo "ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในระบบ";
}else {  ?>
<?
$Per_Page = 20;
 
if ( !$Page ) 
$Page = 1; 
 
$Prev_Page = $Page - 1; 
$Next_Page = $Page + 1; 
 
//$rs = mysql_query($sql) ;
 
$Page_start = ( $Per_Page * $Page ) - $Per_Page; 
//$num = mysql_num_rows($rs);
if ( $num <= $Per_Page )
$Num_Pages = 1; 
else if ( ( $num % $Per_Page ) == 0 )
$Num_Pages = ( $num / $Per_Page ); 
else
$Num_Pages = ( $num / $Per_Page ) + 1; 
 
$Num_Pages = ( int ) $Num_Pages; 
 
if ( ( $Page > $Num_Pages ) || ( $Page < 0 ) ) 
print "จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages";
 
$sql .= " LIMIT $Page_start, $Per_Page"; 
$rs = mysql_query($sql) ;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 
<head>
<title>WEB SERVICE</title><meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
a:link {
color: #FFF;
text-decoration: none;
}
a:visited {
text-decoration: none;
color: #FFF;
}
a:hover {
text-decoration: none;
}
a:active {
text-decoration: none;
color: #FFF;
}
</style>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function SelectCate(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value "'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
//-->
</script>
</head>
 
<body>
 
<!--Header-part-->
<?php include_once("head.php"); ?>
<div id="content">
  <div id="title">
  <table width="1300">
    <tr>
        <td width="134" height="37"><?=$data['ZONE_NAME']?></td>
            <td width="736"><select onchange="SelectCate('parent',this,0)" name="province_id" id="province_id">
                <option value="">--- เลือกจังหวัดที่ต้องการ ---</option>
                    <?php 
$sql_province = " SELECT * FROM tb_province WHERE ZONE_ID = '$remote' ";
$rs_province = mysql_query($sql_province);
while($data_province = mysql_fetch_array($rs_province)){
if ( $data_province['ZONDE_ID'] == $province ) {
// เป็นจริง เพิ่มแอตทริบิวต์ selected ไว้ใน Tag <option>
// เพื่อเป็นการดีฟอลต์ชื่อหมวดสินค้าที่ผู้ใช้ได้เลือกเอาไว้
echo "<option value=?province=$data_province[PROVINCE_ID]&&p=search&&remote=$remote  >$data_province[PROVINCE_NAME]</option>";
} else {
// เป็นเท็จ สร้างคอนโทรลรายการชื่อหมวดสินค้าแบบปกติ
echo "<option value=?province=$data_province[PROVINCE_ID]&&p=search&&remote=$remote>$data_province[PROVINCE_NAME] </option>";
}
}?>
                 </select></td>
  <form name="Search" id="Search" action="remote_search.php" method="post" >
 
           <td width="93">ค้นหา</td>
           <td width="242">
             <input type="text" name="search_text" id="search_text"  placeholder="พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา" required>
             <input type="hidden" name="remote" id="remote" value="<?=$remote?>">
             <input type="hidden" name="Search_id" id="Search_id" value="SearchRemoteViewer">
          </td>
           <td width="71"><button class="btn" type="submit" name="Search">Search</button></td>
           </form>
        </tr>
    </table>
 
  </div>
    <div id="table">
    <table width="1300">
        <tr style="font-weight:bold;">
            <td>จังหวัด</td>
                <td>อำเภอ</td>
                <td>ตำบล</td>
                <td>สาขา/พื้นที่</td>
                <td>ชื่อร้าน</td>
                <td>Domain Address</td>
                <td>Username</td>
                <td>Password</td>
              <td>ชมภาพ</td>
            </tr>
            <tr><td colspan="9"><hr></td></tr>
            <?php if($num == 0) { ?>
            <tr><td colspan="9" align="center">ไม่พบข้อมูล</td></tr>
            <? }else { ?>
            <?php
while($data_remote = @mysql_fetch_array($rs)){
?>
            <tr>
            <td height="34"><?=$data_remote['PROVINCE_NAME']?></td>
              <td><?=$data_remote['AMPHOE']?></td>
                <td><?=$data_remote['TAMBON']?></td>
                <td><?=$data_remote['AREA']?></td>
                <td><?=$data_remote['SHOP']?></td>
                <td><?=$data_remote['DOMAIN_ADDRESS']?></td>
                <td><?=$data_remote['USERNAME']?></td>
                <td><?=$data_remote['PASSWORD']?></td>
                <td><a href="<?=$data_remote['DOMAIN_ADDRESS']?>" target="_blank">View</a></td>
            </tr>
           <? }}?>
           <tr><td colspan="9"><hr></td></tr>
        </table>
         <table>
        <tr>
            <td>
                <?
echo "หน้าที่ :";
/* สร้างปุ่มย้อนกลับ */
if ( $Prev_Page )
echo "<a href='remote_viewer.php?Page=$Prev_Page&&remote=$remote&&p=$p&&zone=$zone'>&lt;&lt; ถอยหลัง </a>"; 
/* สร้างตัวเลขหน้า */
for ( $i=1; $i<=$Num_Pages; $i++ ) 
if ( $i != $Page ) 
echo "[<a href='remote_viewer.php?Page=$i&&remote=$remote&&p=$p&&zone=$zone'>$i</a>]";
else 
echo " <b>$i</b> "; 
}
 
/* สร้างปุ่มเดินหน้า */
if ( $Page != $Num_Pages ) 
echo "<a href='remote_viewer.php?Page=$Next_Page&&remote=$remote&&p=$p&&zone=$zone'> เดินหน้า &gt;&gt;</a>"; 
?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
  
</div>
</body>
 
</html>
 


Giggstar 125.24.229.xxx 13-05-2015 10:21:15

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเรื่องการรับค่าตัวแปร ถ้ารับค่ามาเป็น GET ตัวแปรที่รับค่าต้องเปลี่ยนเป็น $_GET[''ชื่อตัวแปร']
ตามโค้ดน่าจะมีตัวแปร $Page ที่น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น $_GET['Page']

หรือดูเกี่ยวโค้ดการแบ่งหน้าเป็นแนวทางได้ที่

แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php 

https://www.ninenik.com/google_search.php?tags=แบ่งหน้า


ninenik 183.89.90.xxx 13-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ.


giggstar 180.180.50.xxx 14-05-2015 12:04


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ