เช็คค่าข้อมูลซ้ำลง db จากไฟล์ excel ทำยังไงอะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เช็คค่าข้อมูลซ้ำลง db จากไฟล์ excel ทำยังไงอะครับ

เช็คค่าข้อมูลซ้ำลง db จากไฟล์ excel ทำยังไงอะครับ
<?php require_once('connect.php'); ?>
<?php
mysql_query("SET NAMES UTF8");
/** PHPExcel */
require_once 'Classes/PHPExcel.php';

/** PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';


$inputFileName = "uploads/test.xls"; //ที่เก็บไฟล์จากหน้าอัพโหลด
$inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($inputFileName); 
$objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType); 
$objReader->setReadDataOnly(true); 
$objPHPExcel = $objReader->load($inputFileName); 

$objWorksheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
$highestRow = $objWorksheet->getHighestRow();
$highestColumn = $objWorksheet->getHighestColumn();
$headingsArray = $objWorksheet->rangeToArray('A1:'.$highestColumn.'1',null, true, true, true);
$headingsArray = $headingsArray[1];

$r = -1;
$namedDataArray = array();
for ($row = 2; $row <= $highestRow; ++$row) {
  $dataRow = $objWorksheet->rangeToArray('A'.$row.':'.$highestColumn.$row,null, true, true, true);
  if ((isset($dataRow[$row]['A'])) && ($dataRow[$row]['A'] > '')) {
    ++$r;
    foreach($headingsArray as $columnKey => $columnHeading) {
      $namedDataArray[$r][$columnHeading] = $dataRow[$row][$columnKey];
    }
  }
}

//echo '<pre>';
//var_dump($namedDataArray);
//echo '</pre><hr />';

//*** Connect to MySQL Database ***//
$i = 0;
foreach ($namedDataArray as $result) {
    $i++;
    $strSQL = "";
    $strSQL .= "INSERT INTO chkmember "; //tabel ในดาต้าเบส 
    $strSQL .= "(mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname
    ,mem_birth,mem_uclass,mem_named,mem_namem,mem_adr,mem_type,mem_place
    ,mem_district,mem_province,mem_adr1,mem_type1,mem_place1,mem_district1
    ,mem_province1,mem_numsd9,mem_status,mem_time)"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส
    $strSQL .= "VALUES ";
    $strSQL .= "('".$result['mem_stdid']."','".$result['mem_number']."'
    ,'".$result['mem_name']."','".$result['mem_lname']."'
    ,'".$result['mem_birth']."','".$result['mem_uclass']."'
    ,'".$result['mem_named']."','".$result['mem_namem']."'
    ,'".$result['mem_adr']."','".$result['mem_type']."'
    ,'".$result['mem_place']."','".$result['mem_district']."'
    ,'".$result['mem_province']."','".$result['mem_adr1']."'
    ,'".$result['mem_type1']."','".$result['mem_place1']."'
    ,'".$result['mem_district1']."','".$result['mem_province1']."'
    ,'".$result['mem_numsd9']."','".$result['mem_status']."' )"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส

    mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
}
?>
<script>
 window.location.href = "upload.php"; //ลิ้งหน้าาที่จะให้เปิดต่อไป
 </script>

ผมใช้โค๊ดตัวนี้บันทึกข้อมูลจากไฟล์ excel ลง db อะครับ อยากทราบว่าทำไงให้มันเช็คค่าใน db อะครับ คือถ้ามีข้อมูลแล้วก้ให้มันบันทึกซ้ำลงไปเลยอะครับ คือปกติมันจะต่อท้ายไปเรื่อยๆอะครับ ขอบคุณครับ


Eterziz 124.122.172.xxx 22-05-2015 13:06:34

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
SELECT ข้อมูลหา ค่าที่ซ้ำ กำหนดใน WHERE ถ้ามีข้อมูล ก็เปลี่ยนเป็น UPDATE แทน INSERT


$q="SELECT a_id FROM table WHERE a_id='ตัวแปรค่าซ้ำ' ";
if(@mysql_num_rows(@mysql_query($q))>0){
  // คำสั่ง UPDATE
}else{
  /// คำสั่ง INSERT
}


ninenik 180.183.111.xxx 22-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
<?php require_once('connect.php'); ?>
<?php
mysql_query("SET NAMES UTF8");
/** PHPExcel */
require_once 'Classes/PHPExcel.php';

/** PHPExcel_IOFactory - Reader */
include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';


$inputFileName = "uploads/test.xls"; //ที่เก็บไฟล์จากหน้าอัพโหลด
$inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($inputFileName); 
$objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType); 
$objReader->setReadDataOnly(true); 
$objPHPExcel = $objReader->load($inputFileName); 

$objWorksheet = $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
$highestRow = $objWorksheet->getHighestRow();
$highestColumn = $objWorksheet->getHighestColumn();
$headingsArray = $objWorksheet->rangeToArray('A1:'.$highestColumn.'1',null, true, true, true);
$headingsArray = $headingsArray[1];

$r = -1;
$namedDataArray = array();
for ($row = 2; $row <= $highestRow; ++$row) {
  $dataRow = $objWorksheet->rangeToArray('A'.$row.':'.$highestColumn.$row,null, true, true, true);
  if ((isset($dataRow[$row]['A'])) && ($dataRow[$row]['A'] > '')) {
    ++$r;
    foreach($headingsArray as $columnKey => $columnHeading) {
      $namedDataArray[$r][$columnHeading] = $dataRow[$row][$columnKey];
    }
  }
}

//echo '<pre>';
//var_dump($namedDataArray);
//echo '</pre><hr />';

//*** Connect to MySQL Database ***//
$q="SELECT mem_stdid FROM chkmember WHERE mem_stdid='mem_stdid' ";
if(@mysql_num_rows(@mysql_query($q))>0){
  /// คำสั่ง INSERT
    $i = 0;
foreach ($namedDataArray as $result) {
    $i++;
    $strSQL = "";
    $strSQL .= "INSERT INTO chkmember "; //tabel ในดาต้าเบส 
    $strSQL .= "(mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname
    ,mem_birth,mem_uclass,mem_named,mem_namem,mem_adr,mem_type,mem_place
    ,mem_district,mem_province,mem_adr1,mem_type1,mem_place1,mem_district1
    ,mem_province1,mem_numsd9,mem_status,mem_time)"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส
    $strSQL .= "VALUES ";
    $strSQL .= "('".$result['mem_stdid']."','".$result['mem_number']."'
    ,'".$result['mem_name']."','".$result['mem_lname']."'
    ,'".$result['mem_birth']."','".$result['mem_uclass']."'
    ,'".$result['mem_named']."','".$result['mem_namem']."'
    ,'".$result['mem_adr']."','".$result['mem_type']."'
    ,'".$result['mem_place']."','".$result['mem_district']."'
    ,'".$result['mem_province']."','".$result['mem_adr1']."'
    ,'".$result['mem_type1']."','".$result['mem_place1']."'
    ,'".$result['mem_district1']."','".$result['mem_province1']."'
    ,'".$result['mem_numsd9']."','".$result['mem_status']."' )"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส

    mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
}
}else{
    $i = 0;
foreach ($namedDataArray as $result) {
    $i++;
    $strSQL = "";
    $strSQL .= "UPDATE INTO chkmember "; //tabel ในดาต้าเบส 
    $strSQL .= "(mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname
    ,mem_birth,mem_uclass,mem_named,mem_namem,mem_adr,mem_type,mem_place
    ,mem_district,mem_province,mem_adr1,mem_type1,mem_place1,mem_district1
    ,mem_province1,mem_numsd9,mem_status,mem_time)"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส
    $strSQL .= "VALUES ";
    $strSQL .= "('".$result['mem_stdid']."','".$result['mem_number']."'
    ,'".$result['mem_name']."','".$result['mem_lname']."'
    ,'".$result['mem_birth']."','".$result['mem_uclass']."'
    ,'".$result['mem_named']."','".$result['mem_namem']."'
    ,'".$result['mem_adr']."','".$result['mem_type']."'
    ,'".$result['mem_place']."','".$result['mem_district']."'
    ,'".$result['mem_province']."','".$result['mem_adr1']."'
    ,'".$result['mem_type1']."','".$result['mem_place1']."'
    ,'".$result['mem_district1']."','".$result['mem_province1']."'
    ,'".$result['mem_numsd9']."','".$result['mem_status']."' )"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส

    mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
}
}
?>
<script>
 window.location.href = "upload.php"; //ลิ้งหน้าาที่จะให้เปิดต่อไป
 </script>

แบบนี้หรือเปล่าครับ มันรันไม่ผ่านอะครับ


eterziz 124.122.172.xxx 22-05-2015 13:33
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
 
//*** Connect to MySQL Database ***// 

    $i = 0; 
foreach ($namedDataArray as $result) { 

	$q="SELECT mem_stdid FROM chkmember WHERE mem_stdid='".$result['mem_stdid']."' "; 
	if(@mysql_num_rows(@mysql_query($q))>0){ 
	
			$i++; 
			$strSQL = ""; 
			$strSQL .= "INSERT INTO chkmember "; //tabel ในดาต้าเบส  
			$strSQL .= "(mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname 
			,mem_birth,mem_uclass,mem_named,mem_namem,mem_adr,mem_type,mem_place 
			,mem_district,mem_province,mem_adr1,mem_type1,mem_place1,mem_district1 
			,mem_province1,mem_numsd9,mem_status,mem_time)"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส 
			$strSQL .= "VALUES "; 
			$strSQL .= "('".$result['mem_stdid']."','".$result['mem_number']."' 
			,'".$result['mem_name']."','".$result['mem_lname']."' 
			,'".$result['mem_birth']."','".$result['mem_uclass']."' 
			,'".$result['mem_named']."','".$result['mem_namem']."' 
			,'".$result['mem_adr']."','".$result['mem_type']."' 
			,'".$result['mem_place']."','".$result['mem_district']."' 
			,'".$result['mem_province']."','".$result['mem_adr1']."' 
			,'".$result['mem_type1']."','".$result['mem_place1']."' 
			,'".$result['mem_district1']."','".$result['mem_province1']."' 
			,'".$result['mem_numsd9']."','".$result['mem_status']."' )"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส 
	 
			mysql_query($strSQL) or die(mysql_error()); 
			
	}else{
	
			$i++; 
			$strSQL = ""; 
			$strSQL .= "UPDATE INTO chkmember "; //tabel ในดาต้าเบส  
			$strSQL .= "(mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname 
			,mem_birth,mem_uclass,mem_named,mem_namem,mem_adr,mem_type,mem_place 
			,mem_district,mem_province,mem_adr1,mem_type1,mem_place1,mem_district1 
			,mem_province1,mem_numsd9,mem_status,mem_time)"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส 
			$strSQL .= "VALUES "; 
			$strSQL .= "('".$result['mem_stdid']."','".$result['mem_number']."' 
			,'".$result['mem_name']."','".$result['mem_lname']."' 
			,'".$result['mem_birth']."','".$result['mem_uclass']."' 
			,'".$result['mem_named']."','".$result['mem_namem']."' 
			,'".$result['mem_adr']."','".$result['mem_type']."' 
			,'".$result['mem_place']."','".$result['mem_district']."' 
			,'".$result['mem_province']."','".$result['mem_adr1']."' 
			,'".$result['mem_type1']."','".$result['mem_place1']."' 
			,'".$result['mem_district1']."','".$result['mem_province1']."' 
			,'".$result['mem_numsd9']."','".$result['mem_status']."' )"; //คอลัมในดาต้าเบส เรียงตามดาต้าเบส 
	 
			mysql_query($strSQL) or die(mysql_error()); 
		
	}
} 

?>


>>>  อัพเดท >>> 22-05-2015
------------------------------------------
สลับกัน ด้านบนเป็นอัพเดท คือมีข้อมูลอยู่แล้ว  num_row > 0 ส่วนด้านล่างเป็น insert

>>>  อัพเดท >>> 22-05-2015
------------------------------------------
คำสั่ง UPDATE ให้แก้ไขด้วย รูปแบบไม่น่าจะถูก ต้องมี where


ninenik 180.183.111.xxx 22-05-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ไม่ได้อะครับ มันขึ้น You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'INTO chkmember (mem_stdid,mem_number,mem_name,mem_lname ,mem_birt' at line 1 อะครับ 


eterziz 124.122.172.xxx 22-05-2015 14:07
 ความคิดเห็นที่ 5
ดูเรื่อง คำสั่ง sql การอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างโค้ดแนวทาง

  if(isset($_POST['h_user_id']) && $_POST['h_user_id']!=""){ // กรณีแก้ไขข้อมูล 
    $q=" 
    UPDATE tbl_user SET  
    user_name='".$_POST['name']."', 
    user_pic='".$dataUpPic."'  
    WHERE user_id='".$_POST['h_user_id']."' 
    "; 
    mysql_query($q); 
  }else{ // กรณีเพิ่มข้อมูล 
    $q=" 
    INSERT INTO tbl_user( 
      user_id, 
      user_name, 
      user_pic 
    )VALUES( 
      NULL, 
      '".$_POST['name']."', 
      '".$dataUpPic."' 
    ) 
    ";   
	}

ทบทวน เพิ่ม ลบ แก้ไข เช็คฟอร์ม แบ่งหน้า อัพรูป ในโค้ดเดียว 
ninenik 180.183.111.xxx 22-05-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ