ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ ว่าผิดพลาดตรงไหน ผมจะทำค้นหาข้อมูลอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ ว่าผิดพลาดตรงไหน ผมจะทำค้นหาข้อมูลอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ ว่าผิดพลาดตรงไหน ผมจะทำค้นหาข้อมูลอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
นี่โค้ดทั้งหมดครับ ละมันขึ้น Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in C:xampphtdocspmjprojectAPT_Projectmain.php on line 279 ผมก็ไม่รู้เป็นที่อะไร พยายามทำในส่วนของค้นหาอ่ะครับ รบกวนผู้รู้ช่วยผมที ผมมือใหม่หัดเขียน php


<?php
	session_start();
	if($_SESSION['UserID'] == "")
	{
		echo "Please Login!";
		exit();
	}

	if($_SESSION['Status'] != "ADMIN")
	{
		echo "This page for Admin only!";
		exit();
	}	
	
	mysql_connect("localhost","root","abc456");
	mysql_select_db("main");
	$strSQL = "SELECT * FROM member WHERE UserID = '".$_SESSION['UserID']."' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
?>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>APT_Project</title>
<style>
	@import "global.css";
	caption {
		text-align: left;
		padding-bottom: 3px;
	}
	#c1 {
		width: 50px;
	}
	#c2 {
		width: 100px;
	}
	#c3 {
		width: 100px;
	}
	#c4 {
		width: 60px;
	}
	#c5 {
		width: 100px;
	}
	#c6 {
		width: 100px;
	}
	#c7 {
		width: 100px;
	}
	#c8 {
		width: 100px;
	}
	#c9 {
		width: 100px;
	}
	#c10 {
		width: 100px;
	}
	#c11 {
		width: 100px;
	}
	#c12 {
		width: 100px;
	}
	#c13 {
		width: 300px;
	}
	#c14 {
		width: 100px;
	}
	#c15 {
		width: 150px;
	}
	#c16 {
		width: 150px;
	}
	#c17 {
		width: 100px;
	}
	#c18 {
		width: 100px;
	}
	#c19 {
		width: 100px;
	}
	#c20 {
		width: 100px;
	}
	#c21 {
		width: 100px;
	}
	#c22 {
		width: 100px;
	}
	#c23 {
		width: 110px;
	}
	table th {
		background: green;
		color: yellow;
		padding: 5px;
		border-right: solid 1px white;
		font-size:12px;
	}
	tr:nth-of-type(odd) {
		background: lavender;
	}
	tr:nth-of-type(even) {
		background: whitesmoke;
	}
	td {
		vertical-align: top;
		padding: 3px 0px 3px 5px;
		border-right: solid 1px white;
	}
	td:first-child, td:last-child {
		text-align: center;
	}
	td a:hover {
		color: red;
	}
	p#pagenum {
		width: 90%;
		text-align: center;
		margin: 5px;
	}
	#dialog {
		display: none;
		font-size: 14px !important;
	}
	#form-main [type=text], #form-main textarea{
		width: 370px;
		background: lavender;
		border: solid 1px gray;
		padding: 3px;
		margin-bottom: 3px;
		font-size: 14px;
	}
	#form-main textarea {
		resize: none;
		overflow: auto;
	}
	#form-search {
		width: 750px;
		margin: auto;
	}
	
</style>

<link href="js/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery-2.1.1.min.js"> </script>
<script src="js/jquery-ui.min.js"> </script>
<script src="js/jquery.blockUI.js"> </script>

<script>
$(function() {

	$('#bt-search').click(function() {
		$('#form-search').submit();
	});

	$('#add-main').click(function() { //คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการข้อมูล"
		$('#form-main')[0].reset();
		$('#action').val('add');
 		showDialog();
	});
	
	$('#send').click(function() {		//คลิกปุ่ม "ส่งข้อมูล" ที่อยู่ในไดอะล็อก
		var data = $('#form-main').serializeArray();
		ajaxSend(data);
	});
	
	$('button.edit').click(function() {
		var tr = $(this).parent().parent();		//parent() ครั้งแรกจะได้ <td> ที่บรจจุปุ่มที่ถูกคลิก parent() ครั้งที่สอง จะได้ <tr> ที่เกิดอีเวนต์
		$('#A2_date').val(tr.children(':eq(1)').text());
		$('#A3').val(tr.children(':eq(2)').text());
		$('#A4').val(tr.children(':eq(3)').text());
		$('#A5').val(tr.children(':eq(4)').text());
		$('#A6').val(tr.children(':eq(5)').text()); 
		$('#A7').val(tr.children(':eq(6)').text());
		$('#A8').val(tr.children(':eq(7)').text());
		$('#A9').val(tr.children(':eq(8)').text()); 
		$('#A10').val(tr.children(':eq(9)').text()); 
		$('#A11').val(tr.children(':eq(10)').text());
		$('#A12').val(tr.children(':eq(11)').text());
		$('#A13').val(tr.children(':eq(12)').text());
		$('#A14').val(tr.children(':eq(13)').text()); 
		$('#A15').val(tr.children(':eq(14)').text());
		$('#A16').val(tr.children(':eq(15)').text());
		$('#A17').val(tr.children(':eq(16)').text()); 
		$('#A18').val(tr.children(':eq(17)').text()); 
		$('#A19').val(tr.children(':eq(18)').text());
		$('#A20').val(tr.children(':eq(19)').text());
		$('#A21').val(tr.children(':eq(20)').text());
		$('#A22').val(tr.children(':eq(21)').text());  
		$('#A1_id').val($(this).attr('data-id'));
		$('#action').val('edit');
		showDialog();
	});	
	
	$('button.del').click(function() {
		if(!(confirm("ยืนยันการลบรายการข้อมูลนี้"))) {
			return;
		}
		var id = $(this).attr('data-id');
		ajaxSend({'action': 'del', 'A1_id': id});
	});
		
});


function resetForm() {
	$('#form-pro')[0].reset();
	$('input:file').clearInputs(); //อยู่ในไลบรารี form.js
}


function showDialog() {
	$('#dialog').dialog({
		title: 'รายการข้อมูล',
		width: 'auto',
		modal: true,
		position: { my: "center top", at: "center top", of: $('nav')}
	});	
}
function ajaxSend(dataJSON) {
	$.ajax({
		url: 'main-action.php',
		data: dataJSON,
		type: 'post',
		dataType:"html",
		beforeSend: function() {
			$.blockUI({message:'<h3>กำลังส่งข้อมูล...</h3>'});
		},
		complete: function() {
			$.unblockUI();
			location.reload();
		}
	});
}
</script>
</head>

<body><?php include "top_main.php"; ?>
<article>
<?php
include "dblink.php";
include "lib/pagination.php";

$sql = "SELECT * FROM mains";
$result = page_query($link, $sql, 20);
$first = page_start_row();
$last = page_stop_row();
$total = page_total_rows();
if($total == 0) {
	$first = 0;
}
?>

<form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">
<dd><input type="radio" name="field" value="1">ค้นหาข้อมูลทั้งหมด<br><br>

<input type="radio" name="field" value="A13_name">ค้นหาข้อมูลจากคำหรือประโยคในรายการ ( ตย.ค่าใช้จ่าย..... ) || 
<input type="text" name="A13_key"><br><br>

<input type="radio" name="field" value="A2_name">ค้นหาข้อมูลจากวันที่ ( ตย.01/01/2558 ) || 
<input type="text" name="A2_key"><br><br>


 <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
&nbsp;&nbsp;
 <input type="button" name="btn_reset" value="Reset" onclick="window.location='main.php'">
</form>
<?php
$field = "ทั้งหมด";
$sql = "SELECT * FROM mains ;
if(($_GET['field'] == "A13_name") && !empty($_GET['A13_key'])) {
	$sql .= " WHERE A13 LIKE '%" . $_GET['A13_key'] . "%'";
	$field = "ค้นหาข้อมูลจากคำหรือประโยคในรายการ : '" . $_GET['A13_key'] . "'";
}
else if(($_GET['field'] == "A2_name") && !empty($_GET['A2_key'])) {
	$sql .= " WHERE A2_date '%" . $_GET['A2_key'] . "%'";
	$field = "ค้นหาข้อมูลจากวันที่ : '" . $_GET['A2_key'] . "'";
}		
$sql .= " ORDER BY A1_id DESC";
$result = page_query($link, $sql, 10);
$first = page_start_row();
$last = page_stop_row();
$total = page_total_rows();
if($total == 0) {
	$first = 0;
}
?>

//<table>


<caption>
	<?php 	echo "ข้อมูลลำดับที่ $first - $last จากทั้งหมด $total"; ?>
	<button id="add-main">เพิ่มรายการข้อมูล</button>
</caption>

<colgroup><col id="c1"><col id="c2"><col id="c3"><col id="c4"><col id="c5"><col 
		id="c6"><col id="c7"><col id="c8"><col id="c9"><col id="c10"><col
		id="c11"><col id="c12"><col id="c13"><col id="c14"><col id="c15"><col
		id="c16"><col id="c17"><col id="c18"><col id="c19"><col id="c20"><col id="c21"><col id="c22"><col id="c23"></colgroup>

<?php
include "lib/IMGallery/imgallery-no-jquery.php";
$row = $first;
while($pro = mysqli_fetch_array($result)) {
?>

<tr><th>ลำดับ</th><th>ว/ด/ป</th><th>เลขที่ บย</th><th>รหัสลูกหนี้รายตัว</th><th>เลขที่ บคส</th><th>เลขที่ บร</th>
	<th>เลขที่ บส</th><th>เลขที่ ฎีกา</th><th>เลขที่ บฝ</th><th>เลขที่ บค</th><th>เลขที่ บถ</th><th>เลขที่เช็ค</th>
	<th>รายการ</th><th>ว/ด/ป ครบกำหนด</th><th>ชื่อผู้ยืม</th><th>ชื่อผู้รับเงิน</th><th>เงินยืม (บาท)</th><th>เงินฝากธนาคาร (บาท)</th>
	<th>ใบสำคัญ (บาท)</th><th>หน่วยงานย่อย (บาท)</th><th>เงินสดคงเหลือ (บาท)</th><th>เงินรับ (บาท)</th><th>คำสั่ง</th></tr>
<?php
$field = "ทั้งหมด";
$row = $first;
while($main = mysqli_fetch_array($result)) {
	if(!empty($main['website'])) {
		$main['A13'] = "<a href="{$main['website']}" target="_blank">{$main['A13']}</a>";
	}


?>
<tr>
	<td><?php echo $row; ?></td>
  <td><?php echo $main['A2_date']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A3']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A4']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A5']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A6']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A7']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A8']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A9']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A10']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A11']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A12']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A13']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A14']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A15']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A16']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A17']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A18']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A19']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A20']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A21']; ?></td>
  <td><?php echo $main['A22']; ?></td>
  <td>
   		<button class="edit" data-id="<?php echo $main['A1_id']; ?>">แก้ไข</button>
   		<button class="del" data-id="<?php echo $main['A1_id']; ?>">ลบ</button>
  </td>
</tr>
<?php


	$row++;
}
?>
</table>
<?php
if(page_total() > 1) { 	 //ให้แสดงหมายเลขเพจเฉพาะเมื่อมีมากกว่า 1 เพจ
	echo '<p id="pagenum">';
	page_echo_pagenums();
	echo '</p>';
}
?>

<div id="dialog">
<form id="form-main">
<input type="hidden" name="action" id="action" value="">
<input type="hidden" name="A1_id" id="A1_id" value="">
<input type="text" name="A2_date" id="A2_date" placeholder="ว/ด/ป (ตัวอย่าง 01/01/2558)"><br>
<input type="text" name="A3" id="A3" placeholder="เลขที่ บย (ตัวอย่าง บย.001/58)"><br>
<input type="text" name="A4" id="A4" placeholder="รหัสลูกหนี้รายตัว (ตัวอย่าง a1)"><br>
<input type="text" name="A5" id="A5" placeholder="เลขที่ บคส (ตัวอย่าง บคส.001/58)"><br>
<input type="text" name="A6" id="A6" placeholder="เลขที่ บร (ตัวอย่าง บร.001/58)"><br>
<input type="text" name="A7" id="A7" placeholder="เลขที่ บส (ตัวอย่าง บส.1/58)"><br>
<input type="text" name="A8" id="A8" placeholder="เลขที่ ฎีกา (ตัวอย่าง ฎ.1/58)"><br>
<input type="text" name="A9" id="A9" placeholder="เลขที่ บฝ (ตัวอย่าง บฝ.1/58)"><br>
<input type="text" name="A10" id="A10" placeholder="เลขที่ บค (ตัวอย่าง บค.001/58)"><br>
<input type="text" name="A11" id="A11" placeholder="เลขที่ บถ (ตัวอย่าง บถ.1/58)"><br>
<input type="text" name="A12" id="A12" placeholder="เลขที่เช็ค (ตัวอย่าง 123456)"><br>
<textarea name="A13" id="A13" placeholder="รายการ (ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย.............)"></textarea><br>
<input type="text" name="A14" id="A14" placeholder="ว/ด/ป ครบกำหนด (ตัวอย่าง 01/01/2558)"><br>
<input type="text" name="A15" id="A15" placeholder="ชื่อผู้ยืม (ตัวอย่าง พท.รักชาติ สุดใจ)"><br>
<input type="text" name="A16" id="A16" placeholder="ชื่อผู้รับเงิน (ตัวอย่าง รอญ.พลอยใส สุดใจ)"><br>
<input type="text" name="A17" id="A17" placeholder="เงินยืม (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br>
<input type="text" name="A18" id="A18" placeholder="เงินฝากธนาคาร (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br>
<input type="text" name="A19" id="A19" placeholder="ใบสำคัญ (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br>
<input type="text" name="A20" id="A20" placeholder="หน่วยงานย่อย (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br>
<input type="text" name="A21" id="A21" placeholder="เงินสดคงเหลือ (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br>
<input type="text" name="A22" id="A22" placeholder="เงินรับ (บาท) (ตัวอย่าง 9,999,999)"><br><br>

<button type="button" id="send">ส่งข้อมูล</button>
</form>
</div>

</article>
</body>
</html> 


Eodza13579 210.246.94.xxx 25-06-2015 15:23:53

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
แก้ตาม error บรรทัดตามที่ระบบแจ้งเลย 279 บรรทัดนี้ไล่ดู 
ดูพวก วงเล็บเปิดปิด เครื่องหมาย "  , '   อะไรแนวนี้ ว่าตกหล่นตรงไหน


ninenik 183.88.77.xxx 25-06-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
if(($_GET['field'] == "A13_name") && !empty($_GET['A13_key'])) {

บรรทัดนี้อะครับ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อย ผมไม่ค่อยเก่งอะครับ


eodza13579 210.246.94.xxx 25-06-2015 15:38
 ความคิดเห็นที่ 3
ไม่ยาก บางทีเส้นผมบังภูเขา ฝึกสังเกต
ที่เห็นบรรทัดชัดๆว่า error ก็ 
 
$sql = "SELECT * FROM mains ; 
 
บรรทัดนี้ ก็ลืมปิด "  ให้เป็น
 
$sql = "SELECT * FROM mains "; 
 
ฝึกแก้จาก error บ่อยๆ แล้วก็จำเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้


ninenik 183.88.77.xxx 25-06-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ แต่มันมาติดตรงนี้ต่ออะครับ Parse error: syntax error, unexpected '{' in C:xampphtdocspmjprojectAPT_Projectmain.php on line 326 
ผมดูแล้วผมยิ่งงงกว่าเดิมเลยครับ ขอโทดที่รบกวนนะครับeodza13579 210.246.94.xxx 25-06-2015 15:49
 ความคิดเห็นที่ 5
ลองหา พวก editor ที่รองรับการแจ้ง error ของ syntax code จะดีมาก dereamweaver.. ก็น่าจะมี
พวกโปรแกรมนี้จะช่วยเราแก้ปัญหาเล็กน้อยเรื่องการเขียนโค้ดผิดด้วย

ส่วน error ที่ถาม ก็เป็นลักษณะเราปิด เปิดปีกกา ไม่ถูกต้อง เช่น อาจปิดไม่ครบ หรือเกิน วิธีแก้ ก็คือต้องไล่เอง ว่าตรงไหน
เกินหรือว่าปิดไม่ถูกต้อง

ลองสร้างไฟล์ php อย่างง่าย แล้ว ใส่โค้ดนี้ไปรันดู ก็จะแจ้ง error คล้ายๆ กัน

<?php
if($a){
  
}
}
?>


>>>  อัพเดท >>> 25-06-2015
------------------------------------------
บรรทัดนี้ผิด รูปแบบ 

$main['A13'] = "<a href="{$main['website']}" target="_blank">{$main['A13']}</a>"; 


แนะนเำเป็นแนวทาง

วิธีเขียนต่อ string แบบแนบแท็ก html

1  เปิด ปิด ด้วย ' single qoute ยังไม่ต้องใส่ตัวแปร

$main['A13'] = '<a href="" target="_blank"></a>'; 


2. ก่อนแทรกตัวแปร ให้ใส่  '..' แทรกเข้าไปตำแหน่งที่ต้องการแทรกตัวแปรก่อน จะได้

$main['A13'] = '<a href="'..'" target="_blank">'..'</a>'; 


3. นำตัวแปร php มาแทรก

$main['A13'] = '<a href="'.$main['website'].'" target="_blank">'.$main['A13'].'</a>'; สมมติกรณีเราต้องการแทรกตัวอักขระ ที่คล้าย แท็กใน php เช่น {} ก็จะแทรกเป็น

$main['A13'] = '<a href="'.$main['website'].'" target="_blank">{'.$main['A13'].'}</a>';  


แบบนี้เป็นต้น


ninenik 183.88.77.xxx 25-06-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ