รบกวนช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คือมันไม่สามารถไม่ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้อะครับ แต่ฟอร์มกับข้อมูลขึ้นทุกอย่าง 
โค้ด productborrow.php
<?php
	session_start();
	if($_SESSION['UserID'] == "")
	{
		echo "Please Login!";
		exit();
	}

	if($_SESSION['Status'] != "ADMIN")
	{
		echo "This page for ADMIN only!";
		exit();
	}	
	
	mysql_connect("localhost","root","abc456");
	mysql_select_db("main");
	$strSQL = "SELECT * FROM member WHERE UserID = '".$_SESSION['UserID']."' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>APT_Project</title>
<style>
	@import "global.css";
	#form-search {
		width: 750px;
		margin: auto;
	}
	div#search-col1 {
		display: inline-table;
		width: 300px;
	}
	div#search-col2 {
		display: inline-table;
		width: 400px;
	}
	#form-search [type=number] {
		width: 90px;
	}
	#form-search * {
		margin-bottom: 3px;
	}
	table {
		min-width: 840px;
	}
	caption {
		text-align: left;
		padding-bottom: 2px;
	}
	caption button {
		margin-left: 3px;
	}
	#c1 {
		width: 50px;
	}
	#c2 {
		width: 110px;
	}
	#c3 {
		width: 150px;
	}
	#c4 {
		width: 110px;
	}
	#c5 {
		width: 110px;
	}
	#c6 {
		width: 200px;
	}
	#c7 {
		width: 110px;
	}
	#c8 {
		width: 110px;
	}
	#c9 {
		width: 110px;
	}
	
	table th {
		background: green;
		color: yellow;
		padding: 5px;
		border: solid 1px white;
		font-size:12px;
	}
	tr:nth-of-type(odd) {
		background: #ddd;
	}
	tr:nth-of-type(even) {
		background: #ccf;
	}
	td {
		vertical-align: top;
		padding: 3px 0px 3px 5px;
		border: solid 1px white;
	}
	td:first-child, td:first-child {
		text-align: center;
	}
	td a:hover {
		color: red;
	}
	p#pagenum {
		width: 90%;
		text-align: center;
		margin: 5px;
	}
	#dialog {
		display: none;
		font-size: 14px !important;
	}
	#form-pro * {
		padding: 3px;
		margin-bottom: 3px;
	}
	[type=text], [type=number], textarea, select {
		background: #ffffff;
		border: solid 1px gray;
	}
	
	#BN_Detail {
		width: 460px;
		resize: none;
		overflow: auto;
		height: 60px;
	}
	
	.hidden {
		display: none;
	}
</style>
<link href="js/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery-2.1.1.min.js"> </script>
<script src="js/jquery-ui.min.js"> </script>
<script src="js/jquery.form.min.js"> </script>
<script src="js/jquery.blockUI.js"> </script>
<script>

$(function() {
	$('#bt-search').click(function() {
		if($(':radio[name=field]:checked').val() == "borrownumber") {
			$('#field-text').val($('#borrow-search option:selected').text());
		}
	
		$('#form-search').submit();
	});
	
	$('#bt-add-pro').click(function() {
 		showDialog();
	});
	$('#bt-send').click(function(event) {
		var data = $('#form-pro').serializeArray();
		ajaxSend(data);
	});
	
	
	
	$('button.edit').click(function() {
		var tr = $(this).parent().parent();		
		$('#BN_ID').val(tr.children(':eq(1)').text()); 
		$('#BN_Name').val(tr.children(':eq(2)').text());
		$('#borrowID').val($(this).attr('data-id'));
		
		$('#BN_Date').val(tr.children(':eq(3)').text());
		$('#BN_M_Doc').val(tr.children(':eq(4)').text());
		$('#BN_Detail').val(tr.children(':eq(5)').text());
		$('#BN_Money').val(tr.children(':eq(6)').text());
		$('#BN_B_Doc').val(tr.children(':eq(7)').text());
		$('#M_ID').val($(this).attr('data-id'));
		$('#action').val('edit');
		showDialog();
	});
	
	
	$('button.del').click(function() {
		if(!(confirm("ยืนยันการลบรายการข้อมูล"))) {
			return;
		}
		var id = $(this).attr('data-id');
		ajaxSend({'action': 'del', 'M_ID': id});
	});			
	
});

function resetForm() {
	$('#form-pro')[0].reset();
	$('input:file').clearInputs(); //อยู่ในไลบรารี form.js
}

function showDialog() {
	
	$('#dialog').dialog({
		title: 'เพิ่มรายการข้อมูล',
		width: 'auto',
		modal: true,
		position: { my: "center top", at: "center top", of: $('nav')}
	});	
}

function ajaxSend(dataJSON) {
	$.ajax({
		url: 'productborrow-action.php',
		data: dataJSON,
		type: 'post',
		dataType:"html",
		beforeSend: function() {
			$.blockUI({message:'<h3>กำลังส่งข้อมูล...</h3>'});
		},
		complete: function() {
			$.unblockUI();
			location.reload();
		}
	});
}


</script>
</head>

<body>
<?php include "top_main.php"; ?>
<article>

<?php
include "dblink.php";

include "lib/pagination.php";

$sql = "SELECT borrowID,BN_ID, BN_Debtor_ID, BN_Name FROM borrownumber";
$BN_ID = mysqli_query($link, $sql);
$sql = "SELECT borrowID,BN_ID, BN_Debtor_ID, BN_Name FROM borrownumber";
$BN_Name = mysqli_query($link, $sql);

?>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ค้นหาข้อมูล (กดเลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้วกดปุ่มแสดงข้อมูลตามที่ระบุ)<br/><br/>
<form id="form-search" method="get">
<div id="search-col1">
<input type="radio" name="field" value="1">ทั้งหมด<br><br>

<input type="radio" name="field" value="BN_Date">วันที่
<input type="date" name="BN_Date"><br><br/>

<input type="radio" name="field" value="BN_Detail">รายการข้อมูล
<input type="text" name="BN_Detail"><br>


</div>
<div id="search-col2">

<input type="radio" name="field" value="BN_ID">เลขที่ใบยืม&nbsp;&nbsp;
<select name="BN_ID" id="borrow-search">
  <?php 
	while($borrow = mysqli_fetch_array($BN_ID)) {
		echo "<option value="{$borrow['borrowID']}">{$borrow['BN_ID']}</option>";
	}
	?>
</select>
<br><br>
<input type="radio" name="field" value="BN_Name">ชื่อลูกหนี้&nbsp;&nbsp;
<select name="BN_Name" id="borrow-search">
  <?php 
	while($borrow = mysqli_fetch_array($BN_Name)) {
		echo "<option value="{$borrow['borrowID']}">{$borrow['BN_Name']}</option>";
	}
	?>
</select>
<br>

<input type="hidden" name="field_text" id="field-text">
</div>
</form> <br>

<?php
$field = "ทั้งหมด";
$sql = "SELECT maindoc.*, borrownumber.BN_ID, borrownumber.BN_Debtor_ID, borrownumber.BN_Name 
 			FROM maindoc
			LEFT JOIN borrownumber 
			ON maindoc.M_ID = borrownumber.borrowID";
						
if($_GET['field'] == "BN_Date") {
	$sql .= " WHERE BN_Date = " . $_GET['BN_Date'];
	$field = "วันที่ : " . $_GET['BN_Date'] . "%'"; 
}
else if($_GET['field'] == "BN_ID") {
	$sql .= " WHERE maindoc.M_ID = " . $_GET['BN_ID'];
	$field = "เลขที่ใบยืม : " . $_GET['field_text']; 
}
else if($_GET['field'] == "BN_Name") {
	$sql .= " WHERE maindoc.M_ID = " . $_GET['BN_Name'];
	$field = "ชื่อลูกหนี้ : " . $_GET['field_text']; 
}
else if(($_GET['field'] == "BN_Detail") && !empty($_GET['BN_Detail'])) {
	$sql .= " WHERE BN_Detail LIKE '%" . $_GET['BN_Detail'] . "%'";
	$field = "รายการข้อมูล : '" . $_GET['BN_Detail'] . "'";
}
$sql .= " ORDER BY M_ID ";
$result = page_query($link, $sql, 20);
$first = page_start_row();
$last = page_stop_row();
$total = page_total_rows();
if($total == 0) {
	$first = 0;
}
?>

<table>
<caption>
<?php 	echo "รายการข้อมูลลำดับที่ $first - $last จาก $total (ค้นหาจาก $field)"; ?>
<button id="bt-add-pro">เพิ่มรายการข้อมูล</button> 
<button type="submit" id="bt-search">แสดงข้อมูลตามที่ระบุ</button>
</caption>
<colgroup><col id="c1"><col id="c2"><col id="c3"><col id="c4"><col id="c5"><col id="c6"><col id="c7"><col id="c8"><col id="c9"></colgroup>
<tr><th>ลำดับ</th><th>เลขที่ใบยืม</th><th>ชื่อลูกหนี้</th><th>วันที่</th><th>เลขที่เอกสารหลัก</th><th>รายการ</th><th>จำนวนเงิน</th><th>เลขที่เอกสารรอง</th><th>คำสั่ง</th></tr>
<?php

$row = $first;
while($borrow = mysqli_fetch_array($result)) {
	if(!empty($maindoc['website'])) {
		$borrow['BN_Detail'] = "<a href="{$borrow['e_mail']}" target="_blank">{$borrow['BN_Detail']}</a>";
	}
	?>
<tr>
	
	<td><?php echo $row; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_ID']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_Name']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_Date']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_M_Doc']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_Detail']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_Money']; ?></td>
  <td><?php echo $borrow['BN_B_Doc']; ?></td>
  
  </td> 
   <td>
  	<button class="edit" data-id="<?php echo $pro['pro_id']; ?>">แก้ไข</button> 
  	<button class="del" data-id="<?php echo $pro['pro_id']; ?>">ลบ</button>
  </td>
</tr>
<?php
	$row++;
}
?>
</table>
<?php
	if(page_total() > 1) { 	 //ให้แสดงหมายเลขเพจเฉพาะเมื่อมีมากกว่า 1 เพจ
		echo '<p id="pagenum">';
		page_echo_pagenums();
		echo '</p>';
	}
?>
<div id="dialog">
<form id="form-pro">
<br/>
<select name="BN_ID" id="BN_ID">
	<option>เลขที่ใบยืม</option>
  <?php 
	mysqli_data_seek($BN_ID, 0);
	while($borrow = mysqli_fetch_array($BN_ID)) {
		echo "<option value="{$borrow['BN_ID']}">- {$borrow['BN_ID']}</option>";
	}
	?>
</select>

<select name="BN_Name" id="BN_Name">
	<option>ชื่อลูกหนี้</option>
  <?php 
	mysqli_data_seek($BN_Name, 0);
	while($borrow = mysqli_fetch_array($BN_Name)) {
		echo "<option value="{$borrow['BN_Name']}">- {$borrow['BN_Name']}</option>";
	}
	?>
</select><br/><br/>

วันที่ : <input type="date" name="BN_Date" id="BN_Date" placeholder="วันที่">
เลขที่เอกสารหลัก : <input type="text" name="BN_M_Doc" id="BN_M_Doc" placeholder="Ex. บค,บฝ,บถ"><br><br/>
รายการข้อมูล : <br/><br/><textarea name="BN_Detail" id="BN_Detail" placeholder="Ex. รองจ่ายค่า..............."></textarea><br><br/>
จำนวนเงิน : <input type="number" name="BN_Money" id="BN_Money" placeholder="จำนวนเงิน"> (บาท) <br/><br/>
เลขที่เอกสารรอง : <input type="text" name="BN_B_Doc" id="BN_B_Doc" placeholder="Ex. บร,ฎีกา"> (ช่องหมายเหตุ)

<br><br/>

</form>
<button type="button" id="bt-send">ส่งข้อมูล</button>
</div>
</article>
</body>
</html>

ส่วนนี้ เป็นโค้ดฝั่ง server = productborrow-action.php

<?php
include "check_login.php";
if(!$_POST) {
	exit;
}
include "dblink.php";
if($_POST['action'] == "add") {
	$BN_Date = $_POST['BN_Date'];
	$BN_M_Doc = $_POST['BN_M_Doc'];
	$BN_Detail = $_POST['BN_Detail'];
	$BN_Money = $_POST['BN_Money'];
	$BN_B_Doc = $_POST['BN_B_Doc'];
	$BN_ID = $_POST['BN_ID'];
	$BN_Name = $_POST['BN_Name'];
	$sql = "REPLACE INTO maindoc
	VALUES('', '$BN_Date', '$BN_M_Doc', '$BN_Detail', '$BN_Money', '$BN_B_Doc', '$BN_ID', '$BN_Name')";
	mysqli_query($link, $sql);
	
}
if($_POST['action'] == "edit") {
	$BN_Date = $_POST['BN_Date'];
	$BN_M_Doc = $_POST['BN_M_Doc'];
	$BN_Detail = $_POST['BN_Detail'];
	$BN_Money = $_POST['BN_Money'];
	$BN_B_Doc = $_POST['BN_B_Doc'];
	$BN_ID = $_POST['BN_ID'];
	$BN_Name = $_POST['BN_Name'];
	$id = $_POST['M_ID'];
	$sql = "UPDATE maindoc SET BN_Date = '$BN_Date', BN_M_Doc = '$BN_M_Doc', BN_Detail = '$BN_Detail', BN_Money = '$BN_Money', BN_B_Doc = '$BN_B_Doc', BN_ID = '$BN_ID', BN_Name = '$BN_Name'
	WHERE M_ID = $id";
	mysqli_query($link, $sql);
}
if($_POST['action'] == "del") {
	$id = $_POST['M_ID'];
	$sql = "DELETE FROM maindoc WHERE M_ID = $id";
	mysqli_query($link, $sql);
}
mysqli_close($link);
?>


สามารถดึงฟอร์มได้ทุกอย่าง แต่เหมือนกับไม่เชื่อมต่อกับ DB ไม่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้ รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าใส่อะไรพลาดตรงไหนรึป่าว ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้าครับ


Eodza13579 202.183.235.xxx 24-07-2015 11:04:28

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ตอบยาก ปัญหาค่อนข้างกว้าง ลอง ลิสปัญหาแล้วค่อยลองแก้ตามดู
เพราะการแก้โค้ดจริงๆ ต้องทดสอบด้วยถึงจะเข้าใจ 


ninenik 183.89.91.xxx 24-07-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองแก้เรื่อยๆๆแล้วอ่ะครับ มันเหมือนเชื่อมต่อ DB ไม่ได้อ่าครับ
 
ดึงข้อมูลจาก DB มาแสดงได้ในตาราง แต่เพิ่ม แก้ไข ลบ ไม่ได้ อ่าครับ 

รบกวนช่วยด้วยนะครับ


eodza13579 202.183.235.xxx 24-07-2015 15:12
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองดูวิธีเพิ่ม ลบ แก้ไข ต่อไปนี้เป็นแนวทางดู น่าจะช่วยได้

แนวทางการศึกษาหมวดหลักหมวดย่อย กับการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=655 via @ninenik

ดูในส่วนของฐานข้อมูล


ninenik 183.89.91.xxx 24-07-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ