สอบถามเรื่อง แก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน ckeditor

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง แก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน ckeditor

สอบถามเรื่อง แก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน ckeditorผมลองแก้ไข ข้อความใน ckeditor แล้ว ไม่ได้อะครับ ต้องทำยังไงหรอครับ ขอบคุณครับ


 <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <div class="panel panel-green">
              <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">ข้อมูล รายวิชา</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
              <form role="form" action="index.php?page=major-update" method="post" ENCTYPE="multipart/form-data" onSubmit="return check();">
                <input type="hidden" class="form-control" placeholder="Enter text" name="major_id" value="<?php echo $objResult[major_id];?>">
                 <input type="hidden" class="form-control" placeholder="Enter text" name="status_major" value="<?php echo $objResult[status_major];?>">

               <div class="form-group">
                <label>รหัสวิชา</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_sn" value="<?php echo $objResult[major_sn];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>ชื่อวิชา</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_name" value="<?php echo $objResult[major_name];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>
              
              <div class="form-group">
                <label>หน่วยกิต</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_credit" value="<?php echo $objResult[major_credit];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>
               <div class="form-group">
                <label>ชื่ออาจาร์ยผู้สอน</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="" style="color:red" value="<?php echo $user_fullname;?>" required autofocus>
              <input type="hidden"class="form-control" placeholder="" name="teacher_id" value="<?php echo $objResult[teacher_id];?>" style="color:red">
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>คำอธิบายรายวิชา</label>
                <textarea class="form-control" id="message" name="major_detail" rows="3" required autofocus><?php echo $objResult[major_detail];?></textarea>
                
              </div>
               <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">ตกลง</button>
              <button type="reset" class="btn btn-danger btn-lg">ยกเลิก</button>
               </form>
              </div>
            </div>


          </div>

          </div>
        </div>
        <!-- /.row -->

<? 
include("config/config.inc.php");

$strSQL="UPDATE `major` SET
`major_sn` = '$_REQUEST[major_sn]' ,
`major_name` = '$_REQUEST[major_name]' ,
`major_credit` = '$_REQUEST[major_credit]',
`major_detail` = '$_REQUEST[major_detail]',
`status_major` = '$_REQUEST[status_major]',
`teacher_id` = '$_REQUEST[teacher_id]',
WHERE major_id='$_REQUEST[major_id]' ";

$result = mysql_db_query($objDB, $strSQL);

echo ' <div id="page-wrapper">

      <div class="container-fluid">

      

        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">

            <h2>แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย..</h2>
          </div>

          </div>
        </div>
        <!-- /.row -->

      </div>
      <!-- /.container-fluid -->

    </div>
    <!-- /#page-wrapper -->

  </div>
  <!-- /#wrapper -->';
  echo"<META HTTP-EQUIV="REFRESH"CONTENT="2; URL=index.php?page=major-list">";
?>


ิbondsanti 118.172.104.xxx 12-08-2015 09:27:56

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หน้า edit

    <?php
      include("config/config.inc.php");
      $strSQL = "select * from major where major_id='$_REQUEST[major_id]' ";
      $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);
      $objResult = mysql_fetch_array($result);


    ?>
    <div id="page-wrapper">

      <div class="container-fluid">

     

        <!-- Page Heading -->
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">
              ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอน
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
              <li>
                <i class="fa fa-table"></i> <a href="index.php?page=major-list">ตารางข้อมูล</a>
              </li>
              <li class="active">
                <i class="fa fa-database"></i> แก้ไขข้อมูล
              </li>
            </ol>
          </div>
        </div>
        <!-- /.row -->

        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">
            <div class="panel panel-green">
              <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">ข้อมูล รายวิชา</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
              <form role="form" action="index.php?page=major-update" method="post" ENCTYPE="multipart/form-data" onSubmit="return check();">
                <input type="hidden" class="form-control" placeholder="Enter text" name="major_id" value="<?php echo $objResult[major_id];?>">
                 <input type="hidden" class="form-control" placeholder="Enter text" name="status_major" value="<?php echo $objResult[status_major];?>">

               <div class="form-group">
                <label>รหัสวิชา</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_sn" value="<?php echo $objResult[major_sn];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>ชื่อวิชา</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_name" value="<?php echo $objResult[major_name];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>
              
              <div class="form-group">
                <label>หน่วยกิต</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="major_credit" value="<?php echo $objResult[major_credit];?>" style="color:red" required autofocus>
              </div>
               <div class="form-group">
                <label>ชื่ออาจาร์ยผู้สอน</label>
                <input class="form-control" placeholder="" name="" style="color:red" value="<?php echo $user_fullname;?>" required autofocus>
              <input type="hidden"class="form-control" placeholder="" name="teacher_id" value="<?php echo $objResult[teacher_id];?>" style="color:red">
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>คำอธิบายรายวิชา</label>
                <textarea class="form-control" id="message" name="major_detail" rows="3" required autofocus><?php echo $objResult[major_detail];?></textarea>
                
              </div>
               <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">ตกลง</button>
              <button type="reset" class="btn btn-danger btn-lg">ยกเลิก</button>
               </form>
              </div>
            </div>


          </div>

          </div>
        </div>
        <!-- /.row -->

      </div>
      <!-- /.container-fluid -->

    </div>
    <!-- /#page-wrapper -->

  </div>
  <!-- /#wrapper -->


ิbondsanti 118.172.104.xxx 12-08-2015 09:30
 ความคิดเห็นที่ 2
หน้า update

<? 
include("config/config.inc.php");

$strSQL="UPDATE `major` SET
`major_sn` = '$_REQUEST[major_sn]' ,
`major_name` = '$_REQUEST[major_name]' ,
`major_credit` = '$_REQUEST[major_credit]',
`major_detail` = '$_REQUEST[major_detail]',
`status_major` = '$_REQUEST[status_major]',
`teacher_id` = '$_REQUEST[teacher_id]',
WHERE major_id='$_REQUEST[major_id]' ";

$result = mysql_db_query($objDB, $strSQL);

echo ' <div id="page-wrapper">

      <div class="container-fluid">

      

        <div class="row">
          <div class="col-lg-12">

            <h2>แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย..</h2>
          </div>

          </div>
        </div>
        <!-- /.row -->

      </div>
      <!-- /.container-fluid -->

    </div>
    <!-- /#page-wrapper -->

  </div>
  <!-- /#wrapper -->';
  echo"<META HTTP-EQUIV="REFRESH"CONTENT="2; URL=index.php?page=major-list">";
?>


ิbondsanti 118.172.104.xxx 12-08-2015 09:31
 ความคิดเห็นที่ 3
ไม่แน่ใจว่าการใช้ค่า key ไม่ใส่เครื่องหมาย ' single qoute ได้ไหม
ลองใส่เป็นแบบนี้ดู 

  '".$_REQUEST['major_sn']."' , 


ninenik 122.155.35.xxx 13-08-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ