รบกวนสอบถามเรื่องรายงานสรุปประจำวัน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนสอบถามเรื่องรายงานสรุปประจำวัน

รบกวนสอบถามเรื่องรายงานสรุปประจำวัน
จากตัวอย่าง แนวทางการแทรกแถว ผลรวมในตารางข้อมูลต่อเนื่อง ด้วย php 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=657 via @ninenik

จากตาราง
buy_ticket
[url=http://www.mx7.com/view2/yCmTT7ziRWIysJSE][img]http://www.mx7.com/i/582/DAR27p.jpg[/img][/url]

book_ticket
[url=http://www.mx7.com/view2/yCmTSLACAn9AhVuC][img]http://www.mx7.com/i/7f9/bMU3AS.jpg[/img][/url]


rent_mask
[url=http://www.mx7.com/view2/yCmTTtxZ9gD64dv2][img]http://www.mx7.com/i/e13/knMB6O.jpg[/img][/url]

และผลลัพธ์ที่ออกแบบซึ้งแนวทางจากโคต๊คุณนิค
[url=http://www.mx7.com/view2/yCmTSpBWiNJZrBuS][img]http://www.mx7.com/i/6fa/NVJFaS.jpg[/img][/url]

ผมต้องการทำรยางานประจำวันโดย amount ของสองตาราง buy กับ book มารวมกัน และ Goup ตามวันที่ มาแสดงในตารางยอดจากการขายตั๋๋ว
และต้องการผมรวมของแต่ละวันจาก amount_mask โดย group ตามวันเช่นกัน มาแสดงหลังตาราง ยอดจากการเช่าหน้ากากดำน้ำ และfine_rent_mask โชว์หลังช่องค่าปรับ แล้วทั้งหมดเข้าในรายวัน

*****ซึ่งตอนนี้ผมทำได้แค่ดึงจากตารางเดียวคือ buy  เข้าใจว่าต้อง join ตารางนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ลอง join แล้ว ON ด้วย Date แต่ออกมาแค่วันเดียว มีแนวทางการทำหรือต้องแก้ไขตารางอย่างไรครับ จากโคต๊ 
 

<?php require_once('Connections/koh_samaesan2.php');
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
	$objDB = mysql_select_db("koh_samaesan2") or die("ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้");
	mysql_query("set names 'utf8'");
?>
<?php 
session_start();
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
if(empty($_SESSION["ID_emp"])){
header("Refresh: 0; url=login.html");
}
$ID_emp = $_SESSION["ID_emp"];
$first_name = $_SESSION["first_name"];
$last_name = $_SESSION["last_name"];
$nameposition = $_SESSION["nameposition"];
$idposition = $_SESSION["idposition"];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="bootstrap/css/subdropdown.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/styles.css">

<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 14px;
	text-align: center;
}
</style>
<style type="text/css"> 
<!--
	.paginate {
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	}
	a.paginate {
	border: 1px solid #000080;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	text-decoration: none;
	color: #000080;
	}
	h2 {
		font-size: 12pt;
		color: #003366;
		}
		
		 h2 {
		line-height: 1.2em;
		letter-spacing:-1px;
		margin: 0;
		padding: 0;
		text-align: left;
		}
	a.paginate:hover {
	background-color: #000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: underline;
	}
	a.current {
	border: 1px solid #000080;
	font: bold .7em Arial,Helvetica,sans-serif;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	cursor: default;
	background:#000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
	}
	span.inactive {
	border: 1px solid #999;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	color: #999;
	cursor: default;
	}
-->
</style>
</head>

<body>
<br>
 <br>
 <br>
<div style="margin:auto;width:80%;">
 
 
 <br>
 <br>
 
<table class="table table-bordered table-condensed" style="width:550px;">
<thead>
  <tr class="bg-success">
    <th>Date</th>
    <th>Product</th>
    <th>Price</th>
    
  </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

// ส่วนของการกำนหดแสดงการแบ่ง ส่วนของข้อมูลของวันที่ที่ต่างกัน
$temp_data1=null;  
$temp_data2=null;  
$data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง  
// กำหนดสำหรับอ้างอิง key ของตัวแปร
$i=1;

// ส่วนกำหนดตัวแปร สำหรับเก็บค่าวันที่ และเปรียบเทียบ
$arr_dateCheck=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลสะสมในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$aggre_price=array();
$aggre_com=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$data_price=array();
$data_com=array();

$q="
SELECT
SUM(buy_ticket.amount) AS totalAmount,
DATE(buy_ticket.date_buy) AS datadate
FROM
buy_ticket
GROUP BY
datadate
ORDER BY
datadate DESC
";
$rs=mysql_query($q);
$total=$rs->num_rows;

while($data=mysql_fetch_assoc($rs)){
  $show_row_end=0; // เริ่มต้นการแบ่ง กำหนดเป็น 0
  // จัดรูปแบบ key วันที่ที่จะใช้เก็บข้อมูล (หากไม่ได้ใช้วันที่ ประยุกต์เป็นอย่างอื่นตามต้องการ)
  $dateKey=date("dmY",strtotime($data['datadate']));

  /// ส่วนของการกำนหด การเปรียบค่าของรายการ เพื่อแบ่งวันที่เป็นสัดส่วน
  $temp_data1=$data['datadate'];  
  if($temp_data2==null){  
    $temp_data2=$temp_data1;  
    $data_show=1;    
  }else{  
    if($temp_data1==$temp_data2){  
      $data_show=0;   
      $temp_data2=$temp_data1;  
    }else{ 
      $temp_data2=$temp_data1;  
      $data_show=1;         
    } 
  }

  
  // เก็บค่าวันที่ของรายการข้อมูลไว้ในตัวแปร สำหรับเปรียบเทียบ
  $arr_dateCheck[$i]=$data['datadate']; 
  // ถ้าไม่ใช้ข้อมูลรายการแรก และ ข้อมูลวันที่รายการก่อนหน้า ไม่เท่ากับรายการที่กำลังแสดง
  // นั่นหมายถึงจุดที่เราจะกำหนดว่า เป็นรายการสุดท้ายของวันที่หนึ่งๆ 
  if($i>1 && $arr_dateCheck[$i-1]!=$data['datadate']){
    // กำหนด key วันที่ที่จะเช็ค
    $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($arr_dateCheck[$i-1]));
    $show_row_end=1; // ให้แสดง หรือแทรกแถวที่ต้องการได้
  }

  // ส่วนของการเก็บข้อมูลไว้ใน array เพื่อใช้งานผลรวม
  if(!isset($data_price[$dateKey])){ // ถ้าไม่มีตัวแปร
    $data_price[$dateKey]=array(); // ให้กำหนด
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // และเพิ่มค่า
  }else{
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // เพิ่มค่าใน array
  }
	
  
  
  
?>
  <?php 
  // แทรกแถวที่ต้องการกรณีปกติ กรณีนี้ รายการสุดท้ายจะไม่ขึ้น เราจะเพิ่มการแทรกไว้ด้านหลัง
  // ของข้อมูลแทน
  if($show_row_end==1){?> 
  <?php
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
    
  ?>
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายวัน</td>
    <td></td>
    <td><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?></td>
    
  </tr>
  <tr class="bg-info">
    <td class="text-right">รวมสะสม</td>
    <td></td>
    <td><?=array_sum($aggre_price)?></td>
    
  </tr> 
  <?php } ?>   
  <tr>
    <td>
    <?php if($data_show==1){?> 
    <?=$data['datadate']?>
    <?php } ?>
    </td>
    <td>ยอดจากการขายตั๋ว</td>
    
    <td><?=$data['totalAmount']?></td>
    
  </tr> 
  <tr>
  	<td></td>
    <td>ยอดจากการเช่าหน้ากากดำน้ำ</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
  	<td></td>
    <td>ยอดจากค่าปรับ</td>
    <td></td>
  </tr>
  <?php if(
  // สำหรับแทรก กรณีเป็นรายการสุดท้ายในตาราง  
  $i==$total){?> 
  <?php
  // รายการสุดท้าย กำหนด key เช็คเป็นค่าที่รูปแบบตรงกัน  
  $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($data['datadate']));  
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
   
  ?>  
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายวัน</td>
    <td></td>
    <td><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?></td>
    
  </tr>
  <tr class="bg-info">
    <td class="text-right">รวมสะสม</td>
    <td></td>
    <td><?=array_sum($aggre_price)?></td>
    
  </tr> 
  <?php } ?>    
<?php $i++; } ?>  
</tbody>
</table>
     

  
</div> </body>
</html>
Chayathorn Putthong 171.96.177.xxx 23-09-2015 18:15:35

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตาราง
buy_ticket


Chayathorn Putthong 171.96.177.xxx 23-09-2015 18:21
 ความคิดเห็นที่ 2
ตาราง book


Chayathorn Putthong 171.96.177.xxx 23-09-2015 18:22
 ความคิดเห็นที่ 3
ตาราง rent_mask


Chayathorn Putthong 171.96.177.xxx 23-09-2015 18:22
 ความคิดเห็นที่ 4
ผลลัพธ์ที่ต้องการ


Chayathorn Putthong 171.96.177.xxx 23-09-2015 18:23
 ความคิดเห็นที่ 5
   ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งการรวมตาราง และการใช้งาน array ถ้าแนะนำคงยาว

ลองทำแบบง่ายดู สร้างตารางสำหรับบันทึกรายการโดยเฉพาะ เก็ย ไอดี วันที่ ประเภทรายการ ยอดรวม 4 ฟิลด์
วันที่เก็บเป็น date เฉยๆ ไม่ต้อง datetime วิธีการ ก็คิวรี่ sum ปกติโดยอิงตามเดือนแล้ว รันให้บันทึกลงฐานข้อมูล
เอาคำสั่ง sql นี้ไปเป็นแนวทาง เพื่อลิสรายการรวมของแต่ละตาราง

SELECT SUM(amount) AS sum_a,DATE(date_buy) as date_a FROM buy_ticket 
WHERE date_buy LIKE '2015-08%' GROUP BY DATE(date_buy) ORDER BY date_buy

SELECT SUM(amount) AS sum_b,DATE(date_book) as date_b FROM book
WHERE date_book LIKE '2015-08%' GROUP BY DATE(date_book) ORDER BY date_book

SELECT SUM(amount_mask) AS sum_c,DATE(date_time) as date_c FROM rent_mask
WHERE date_time LIKE '2015-08%' GROUP BY DATE(date_time) ORDER BY date_time
ninenik 1.47.201.xxx 23-09-2015
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ