ช่วยดูเรื่อง array_sum หน่อยครับ จากโคต๊ตัวอย่างแนวทางการแทรกแถว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูเรื่อง array_sum หน่อยครับ จากโคต๊ตัวอย่างแนวทางการแทรกแถว

ช่วยดูเรื่อง array_sum หน่อยครับ จากโคต๊ตัวอย่างแนวทางการแทรกแถว
จากโคต๊ตัวอย่างนำมาดัดแปลงครับ

<?php require_once('Connections/koh_samaesan2.php');
	require('/include/Paginator.php');
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
	$objDB = mysql_select_db("koh_samaesan2") or die("ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้");
	mysql_query("set names 'utf8'");
?>
<?php 
session_start();
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
if(empty($_SESSION["ID_emp"])){
header("Refresh: 0; url=login.html");
}
$ID_emp = $_SESSION["ID_emp"];
$first_name = $_SESSION["first_name"];
$last_name = $_SESSION["last_name"];
$nameposition = $_SESSION["nameposition"];
$idposition = $_SESSION["idposition"];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>รายงานสรุปประจำเดือน</title>
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="bootstrap/css/subdropdown.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/styles.css">

<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 14px;
	text-align: center;
}
</style>
<style type="text/css"> 
<!--
	.paginate {
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	}
	a.paginate {
	border: 1px solid #000080;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	text-decoration: none;
	color: #000080;
	}
	h2 {
		font-size: 12pt;
		color: #003366;
		}
		
		 h2 {
		line-height: 1.2em;
		letter-spacing:-1px;
		margin: 0;
		padding: 0;
		text-align: left;
		}
	a.paginate:hover {
	background-color: #000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: underline;
	}
	a.current {
	border: 1px solid #000080;
	font: bold .7em Arial,Helvetica,sans-serif;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	cursor: default;
	background:#000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
	}
	span.inactive {
	border: 1px solid #999;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	color: #999;
	cursor: default;
	}
-->
</style>
</head>

<body>
<?php
if ($idposition == 2){
	require('/navbar/emp2nav.php');
}
else if ($idposition == 3){
	require('/navbar/emp3nav.php');
}
else{
	require('/navbar/emp1nav.php');
}
?>

<!-------------------------------navigation bar---------------------------------->


 <div class="container" align="left" >
  		<div class="panel panel-default">
 					<div class="panel-body ">
          <div class="line" >
 			  <table width="100%" border="0">
 			   <tr>
 			    <td width="100%" align="center" valign="middle"><img src="Image/" width="180" height="85"></td>	    
		     </tr>
		    </table>
 			 </div>
       <br>
<table class="table table-bordered table-condensed" align="center" valign="middle" style="width:550px;">
<thead>
  <tr class="bg-success">
    <th>เดือน/ปี</th>
    <th>รายละเอียด</th>
    <th>จำนวนเงิน</th>
    
  </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

// ส่วนของการกำนหดแสดงการแบ่ง ส่วนของข้อมูลของวันที่ที่ต่างกัน
$temp_data1=null;  
$temp_data2=null;  
$data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง  
// กำหนดสำหรับอ้างอิง key ของตัวแปร
$i=1;

// ส่วนกำหนดตัวแปร สำหรับเก็บค่าวันที่ และเปรียบเทียบ
$arr_dateCheck=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลสะสมในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$aggre_price=array();
$aggre_com=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$data_price=array();
$data_com=array();

//ส่วนกำหนดตัวแปรจัดการแบ่งหน้า
$Per_Page =15;  // Per Page
$Page = $_GET["Page"];
$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);

$q="
select * from (
  select DATE_FORMAT(date_buy,'%m-%Y') as datadate,descript, Sum(amount) AS totalAmount from buy_ticket GROUP BY datadate
  union all
  select DATE_FORMAT(date_book,'%m-%Y')AS datadate,descript , Sum(amount) from book_ticket GROUP BY datadate
		UNION ALL
  select DATE_FORMAT(date_time,'%m-%Y')as datadate,descript , Sum(amount_mask) from rent_mask GROUP BY datadate

) as tmp 

order by datadate desc
";
$rs=mysql_query($q);
//$total=$rs->num_rows;
$total = mysql_num_rows($rs);

if(!$_GET["Page"])
{
	$Page=1;
}
$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1; 

if($total<=$Per_Page)
{
	$Num_Pages =1;
}
else if(($i % $Per_Page)==0)
{
	$Num_Pages =($total/$Per_Page) ;
}
else
{
	$Num_Pages =($total/$Per_Page)+1;
	$Num_Pages = (int)$Num_Pages;
} 
$q .=" LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
$rs = mysql_query($q);

while($data=mysql_fetch_assoc($rs)){
  $show_row_end=0; // เริ่มต้นการแบ่ง กำหนดเป็น 0
  // จัดรูปแบบ key วันที่ที่จะใช้เก็บข้อมูล 
  $dateKey=date("dmY",strtotime($data['datadate']));

  /// ส่วนของการกำนหด การเปรียบค่าของรายการ เพื่อแบ่งวันที่เป็นสัดส่วน
  $temp_data1=$data['datadate'];  
  if($temp_data2==null){  
    $temp_data2=$temp_data1;  
    $data_show=1;    
  }else{  
    if($temp_data1==$temp_data2){  
      $data_show=0;   
      $temp_data2=$temp_data1;  
    }else{ 
      $temp_data2=$temp_data1;  
      $data_show=1;         
    } 
  }

  
  // เก็บค่าวันที่ของรายการข้อมูลไว้ในตัวแปร สำหรับเปรียบเทียบ
  $arr_dateCheck[$i]=$data['datadate']; 
  // ถ้าไม่ใช้ข้อมูลรายการแรก และ ข้อมูลวันที่รายการก่อนหน้า ไม่เท่ากับรายการที่กำลังแสดง
  // นั่นหมายถึงจุดที่เราจะกำหนดว่า เป็นรายการสุดท้ายของวันที่หนึ่งๆ 
  if($i>1 && $arr_dateCheck[$i-1]!=$data['datadate']){
    // กำหนด key วันที่ที่จะเช็ค
    $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($arr_dateCheck[$i-1]));
    $show_row_end=1; // ให้แสดง หรือแทรกแถวที่ต้องการได้
  }

  // ส่วนของการเก็บข้อมูลไว้ใน array เพื่อใช้งานผลรวม
  if(!isset($data_price[$dateKey])){ // ถ้าไม่มีตัวแปร
    $data_price[$dateKey]=array(); // ให้กำหนด
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // และเพิ่มค่า
  }else{
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // เพิ่มค่าใน array
  }
	
  
  
  
?>
  <?php 
  // แทรกแถวที่ต้องการกรณีปกติ กรณีนี้ รายการสุดท้ายจะไม่ขึ้น เราจะเพิ่มการแทรกไว้ด้านหลัง
  // ของข้อมูลแทน
  if($show_row_end==1){?> 
  <?php
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
    
  ?>
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายเดือน</td>
    <td></td>
    <th><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?> บ.</th>
    
  </tr>
  
  <?php } ?>   
  <tr>
    <td>
    <?php if($data_show==1){?> 
    <?=$data['datadate']?>
    <?php } ?>
    </td>
    <td><?=$data['descript']?></td> 
    <td><?=$data['totalAmount']?> บ.</td>
    
  </tr> 
  
  <?php if(
  // สำหรับแทรก กรณีเป็นรายการสุดท้ายในตาราง  
  $i==$total){?> 
  <?php
  // รายการสุดท้าย กำหนด key เช็คเป็นค่าที่รูปแบบตรงกัน  
  $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($data['datadate']));  
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
   
  ?>  
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายเดือน</td>
    <td></td>
    <th><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?> บ.</th>
    
  </tr>
  
  <?php } ?>    
<?php $i++; } ?>  
</tbody>
</table>
Total <?php echo $total;?> Record 
<?php
$pages = new Paginator;
$pages->items_total = $total;
$pages->mid_range = 10;
$pages->current_page = $Page;
$pages->default_ipp = $Per_Page;
$pages->url_next = $_SERVER["PHP_SELF"]."?QueryString=value&Page=";
$pages->paginate();
echo $pages->display_pages()
?> 
  			</div>
      </div>
		</div>      
 

<script src="bootstrap/js/jquery.min.js"></script>
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>

ในการรวมแต่ละเดือนไม่ถูกต้องอะครับ คาดว่าน่าจะเป็นส่วนโคต๊ตรงนี้หรือเปล่า
$dateKey=date("dmY",strtotime($data['datadate']));
จะแก้ไขยังไงดีครับพอดีลองเปลี่ยนเป็นแค่ mY ก็แล้ว แต่ถ้าเเป็นที่เรคคอร์ดมาแบบวันแต่ละวันผลถูกต้องครับใช้dmY

ขอบคุณครับ


Chayathorn Putthong 171.96.176.xxx 27-09-2015 00:42:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เบื้องต้นแก้ไขได้แล้วครับ แต่อยากจะถามต่อนิดนนึงครับ

<?php require_once('Connections/koh_samaesan2.php');
	require('/include/Paginator.php');
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
	$objDB = mysql_select_db("koh_samaesan2") or die("ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้");
	mysql_query("set names 'utf8'");
?>
<?php 
session_start();
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
if(empty($_SESSION["ID_emp"])){
header("Refresh: 0; url=login.html");
}
$ID_emp = $_SESSION["ID_emp"];
$first_name = $_SESSION["first_name"];
$last_name = $_SESSION["last_name"];
$nameposition = $_SESSION["nameposition"];
$idposition = $_SESSION["idposition"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>รายงานสรุปประจำวัน</title>
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="bootstrap/css/subdropdown.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/styles.css">

<style type="text/css">
body,td,th {
	font-size: 14px;
	text-align: center;
}
</style>
<style type="text/css"> 
<!--
	.paginate {
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	}
	a.paginate {
	border: 1px solid #000080;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	text-decoration: none;
	color: #000080;
	}
	h2 {
		font-size: 12pt;
		color: #003366;
		}
		
		 h2 {
		line-height: 1.2em;
		letter-spacing:-1px;
		margin: 0;
		padding: 0;
		text-align: left;
		}
	a.paginate:hover {
	background-color: #000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: underline;
	}
	a.current {
	border: 1px solid #000080;
	font: bold .7em Arial,Helvetica,sans-serif;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	cursor: default;
	background:#000080;
	color: #FFF;
	text-decoration: none;
	}
	span.inactive {
	border: 1px solid #999;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: .7em;
	padding: 2px 6px 2px 6px;
	color: #999;
	cursor: default;
	}
-->
</style>
</head>

<body>
<?php
if ($idposition == 2){
	require('/navbar/emp2nav.php');
}
else if ($idposition == 3){
	require('/navbar/emp3nav.php');
}
else{
	require('/navbar/emp1nav.php');
}
?>

<!-------------------------------navigation bar---------------------------------->


 <div class="container" align="left" >
  		<div class="panel panel-default">
 					<div class="panel-body ">
          <div class="line" >
 			  <table width="100%" border="0">
 			   <tr>
 			    <td width="100%" align="center" valign="middle"><img src="Image/" width="180" height="85"></td>	    
		     </tr>
		    </table>
 			 </div>
       <br>
<table class="table table-bordered table-condensed" align="center" valign="middle" style="width:550px;">
<thead>
  <tr class="bg-success">
    <th>วันที่</th>
    <th>รายละเอียด</th>
    <th>จำนวนเงิน</th>
    
  </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

// ส่วนของการกำนหดแสดงการแบ่ง ส่วนของข้อมูลของวันที่ที่ต่างกัน
$temp_data1=null;  
$temp_data2=null;  
$data_show=1;  // 1 แสดง 0 ไม่แสดง  
// กำหนดสำหรับอ้างอิง key ของตัวแปร
$i=1;

// ส่วนกำหนดตัวแปร สำหรับเก็บค่าวันที่ และเปรียบเทียบ
$arr_dateCheck=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลสะสมในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$aggre_price=array();
$aggre_com=array();

// ส่วนกำหนดตัวแปรสำหรับเก็บค่าข้อมูลในแต่ละ คอลัมน์ที่ต้องการ กำหนดเป็น array
$data_price=array();
$data_com=array();

//ส่วนกำหนดตัวแปรจัดการแบ่งหน้า
$Per_Page =100;  // Per Page
$Page = $_GET["Page"];
$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);

$q="
select * from (
 	select DATE_FORMAT(date_buy,'%Y-%m') as datadate,descript, Sum(amount) AS totalAmount from buy_ticket 
 		WHERE date_buy LIKE '2015-09%' GROUP BY datadate
  union all
  select DATE_FORMAT(date_book,'%Y-%m') as datadate,descript , Sum(amount) from book_ticket 
		WHERE status_book='ยืนยันแล้ว' AND date_book LIKE '2015-09%' GROUP BY datadate
	union all
  select DATE_FORMAT(date_time,'%Y-%m') as datadate,descript , Sum(amount_mask) from rent_mask 
	WHERE date_time LIKE '2015-09%' GROUP BY datadate


) as tmp 

order by datadate asc
";
$rs=mysql_query($q);
//$total=$rs->num_rows;
$total = mysql_num_rows($rs);

if(!$_GET["Page"])
{
	$Page=1;
}
$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1; 

if($total<=$Per_Page)
{
	$Num_Pages =1;
}
else if(($i % $Per_Page)==0)
{
	$Num_Pages =($total/$Per_Page) ;
}
else
{
	$Num_Pages =($total/$Per_Page)+1;
	$Num_Pages = (int)$Num_Pages;
} 
$q .=" LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
$rs = mysql_query($q);


while($data=mysql_fetch_assoc($rs)){
  $show_row_end=0; // เริ่มต้นการแบ่ง กำหนดเป็น 0
  // จัดรูปแบบ key วันที่ที่จะใช้เก็บข้อมูล (หากไม่ได้ใช้วันที่ ประยุกต์เป็นอย่างอื่นตามต้องการ)
  $dateKey=date("dmY",strtotime($data['datadate']));

  /// ส่วนของการกำนหด การเปรียบค่าของรายการ เพื่อแบ่งวันที่เป็นสัดส่วน
  $temp_data1=$data['datadate'];  
  if($temp_data2==null){  
    $temp_data2=$temp_data1;  
    $data_show=1;    
  }else{  
    if($temp_data1==$temp_data2){  
      $data_show=0;   
      $temp_data2=$temp_data1;  
    }else{ 
      $temp_data2=$temp_data1;  
      $data_show=1;         
    } 
  }

  
  // เก็บค่าวันที่ของรายการข้อมูลไว้ในตัวแปร สำหรับเปรียบเทียบ
  $arr_dateCheck[$i]=$data['datadate']; 
  // ถ้าไม่ใช้ข้อมูลรายการแรก และ ข้อมูลวันที่รายการก่อนหน้า ไม่เท่ากับรายการที่กำลังแสดง
  // นั่นหมายถึงจุดที่เราจะกำหนดว่า เป็นรายการสุดท้ายของวันที่หนึ่งๆ 
  if($i>1 && $arr_dateCheck[$i-1]!=$data['datadate']){
    // กำหนด key วันที่ที่จะเช็ค
    $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($arr_dateCheck[$i-1]));
    $show_row_end=1; // ให้แสดง หรือแทรกแถวที่ต้องการได้
  }

  // ส่วนของการเก็บข้อมูลไว้ใน array เพื่อใช้งานผลรวม
  if(!isset($data_price[$dateKey])){ // ถ้าไม่มีตัวแปร
    $data_price[$dateKey]=array(); // ให้กำหนด
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // และเพิ่มค่า
  }else{
    array_push($data_price[$dateKey],$data['totalAmount']); // เพิ่มค่าใน array
  }
	
  
  
  
?>
  <?php 
  // แทรกแถวที่ต้องการกรณีปกติ กรณีนี้ รายการสุดท้ายจะไม่ขึ้น เราจะเพิ่มการแทรกไว้ด้านหลัง
  // ของข้อมูลแทน
  if($show_row_end==1){?> 
  <?php
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
    
  ?>
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายวัน</td>
    <td></td>
    <th><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?> บ.</th>
    
  </tr>
  
  <?php } ?>   
  <tr>
    <td>
    <?php if($data_show==1){?> 
    <?=$data['datadate']?>
    <?php } ?>
    </td>
    <td><?=$data['descript']?></td> 
    <td><?=$data['totalAmount']?> บ.</td>
    
  </tr> 
  
  <?php if(
  // สำหรับแทรก กรณีเป็นรายการสุดท้ายในตาราง  
  $i==$total){?> 
  <?php
  // รายการสุดท้าย กำหนด key เช็คเป็นค่าที่รูปแบบตรงกัน  
  $dateKeyCheck=date("dmY",strtotime($data['datadate']));  
  // รวมค่าข้อมูลแต่ละวัน แล้วเพิ่มเข้าไปใน array รายการค่าสะสม  
  array_push($aggre_price,array_sum($data_price[$dateKeyCheck]));     
   
  ?>  
  <tr class="bg-warning">
    <td class="text-right">รวมรายวัน</td>
    <td></td>
    <th><?=array_sum($data_price[$dateKeyCheck])?> บ.</th>
    
  </tr>
  
  <?php } ?>    
<?php $i++; } ?>  
</tbody>
</table>
Total <?php echo $total;?> Record 
<?php
$pages = new Paginator;
$pages->items_total = $total;
$pages->mid_range = 10;
$pages->current_page = $Page;
$pages->default_ipp = $Per_Page;
$pages->url_next = $_SERVER["PHP_SELF"]."?QueryString=value&Page=";
$pages->paginate();
echo $pages->display_pages()
?>      
      </div>
      </div>
		</div>      
<script src="bootstrap/js/jquery.min.js"></script>
<script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
ถ้าผมต้องการให้ตรง LIKE '2015-09%' รับค่าจาก textfield ต้องทำยังไงหรอครับ ไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง get กับ post


Chayathorn Putthong 171.96.176.xxx 27-09-2015 01:25
 ความคิดเห็นที่ 2
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทาง การค้นหาจาก หลายรูปแบบ และแบ่งหน้า อย่างง่าย 


ninenik 1.47.136.xxx 27-09-2015


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ