อยากได้โค้ดคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ลง Database (ฐานข้อมูล)

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากได้โค้ดคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ลง Database (ฐานข้อมูล)

อยากได้โค้ดคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ลง Database (ฐานข้อมูล)
<?php require_once('../Connections/connection.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO loans (Loans_id, Loans_date, Members_name, Loans_money, Loans_interest, Loans_balance, Loans_deadline, Loans_status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['Loans_id'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_date'], "date"),
            GetSQLValueString($_POST['Members_name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_money'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_interest'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_balance'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_deadline'], "date"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_status'], "text"));

 mysql_select_db($database_connection, $connection);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connection) or die(mysql_error());

 $insertGoTo = "loans_insert.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

$colname_loans_insert = "-1";
if (isset($_GET['Loans_id'])) {
 $colname_loans_insert = $_GET['Loans_id'];
}
mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_loans_insert = sprintf("SELECT * FROM loans WHERE Loans_id = %s", GetSQLValueString($colname_loans_insert, "text"));
$loans_insert = mysql_query($query_loans_insert, $connection) or die(mysql_error());
$row_loans_insert = mysql_fetch_assoc($loans_insert);
$totalRows_loans_insert = mysql_num_rows($loans_insert);

mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_Member = "SELECT Members_name FROM members";
$Member = mysql_query($query_Member, $connection) or die(mysql_error());
$row_Member = mysql_fetch_assoc($Member);
$totalRows_Member = mysql_num_rows($Member);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพกรวม</title>
</head>

<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">


 <table width="614" align="center">
  <tr valign="baseline">
   <td colspan="3" align="center" nowrap="nowrap">ข้อมูลการกู้ยืมทุนกองทุน</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td colspan="3" align="center" nowrap="nowrap"><p align="center">อัตราดอกเบี้ย&gt;&gt;ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน</p></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td width="140" align="right" nowrap="nowrap">เลขที่สัญญา :</td>
   <td colspan="2"><input type="text" name="Loans_id" value="" size="10" /></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">วงเงินกู้ :</td>
   <td colspan="2"><input name="Loans_money" type="text" value="" size="10" />
   ( ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน )</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">ชื่อสมาชิกศูนย์ข้าว :</td>
   <td colspan="2"><label for="Members_name"></label>    <label for="Members_name"></label>
    <select name="Members_name" id="Members_name">
     <?php
do { 
?>
     <option value="<?php echo $row_Member['Members_name']?>"><?php echo $row_Member['Members_name']?></option>
     <?php
} while ($row_Member = mysql_fetch_assoc($Member));
 $rows = mysql_num_rows($Member);
 if($rows > 0) {
   mysql_data_seek($Member, 0);
	 $row_Member = mysql_fetch_assoc($Member);
 }
?>
   </select>    <label for="Member_name"></label></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">วันทำสัญญา :</td>
   <td width="70"><input name="Loans_date" type="text" value="<?
 
  $date = date("d-m-Y");
   
  echo $date;
 
?>" size="10" /></td>
   <td width="416">
   กำหนดคืน:
   <input type="text" name="Loans_deadline" value="" size="10" />    (สิ้นสุดสัญญา 6 เดือน)</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">สถานกู้ยืม :</td>
   <td colspan="2"><select name="Loans_status" id="Loans_status" title="<?php echo $row_loans_insert['Loans_status']; ?>" >
        <option value="ยังไม่ได้ชำระเงิน">ยังไม่ได้ชำระเงิน</option>
        <option value="ชำระเงินแล้ว">ชำระเงินแล้ว</option>
   </select></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td>
   <td colspan="2"><input type="submit" value="เพิ่มข้อมูล" /></td>
  </tr>
 </table>
 <table width="700" border="0" align="center">
 <tr>
  <td align="right"><a href="admin_page.php">กลับเมนูหลัก</a></td>
 </tr>
</table>
 <table border="1" align="center">
  <tr align="center">
   <td>เลขที่สัญญา</td>
   <td>วันทำสัญญา</td>
   <td>ชื่อ - นามสกุลสมาชิก</td>
   <td>วงเงินกู้</td>
   <td>ดอกเบี้ย</td>
   <td>จำนวนเงินคืน</td>
   <td>กำหนดคืน</td>
   <td>สถานะกู้ยืม</td>
  </tr>
  <?php do { ?>
   <tr align="center">
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_id']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_date']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Members_name']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_money']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_interest']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_balance']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_deadline']; ?></td>
    <td><?php echo $row_loans_insert['Loans_status']; ?></td>
   </tr>
   <?php } while ($row_loans_insert = mysql_fetch_assoc($loans_insert)); ?>
 </table>
<p>
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
 </p>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($loans_insert);

mysql_free_result($Member);
?>
ผลลัพธ์


พอใส่ วงเงินกู้จำนวน 5000 บาท โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดเงินพร้อมดอกเบี้ย เช่น 5000*1/100 จะได้จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่ต้องจ่ายและจะโชว์ วงเงินกู้,ดอกเบี้ย,จำนวนเงินคืน ตรงคมลัมน์ข่างล่าง (พอดีทำโปรเจคจบ นั่งคิด นั้งทำก็ทำไม่ได้ รบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ )


Monchusa 125.26.121.xxx 17-10-2015 21:10:56

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
   นึกไม่ออก ลองถามพี่ๆ จากเว็บนี้ดู มีคนช่วยตอบเยอะเลย

http://www.thaicreate.com/php/forum.html


ninenik 1.47.69.xxx 17-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 2
พอใส่ข้อมูลทั้งหมดแร้ว ตรง "วงเงินกู้" มันจะคำนวณดอกเบี้ยและจำนวนเงินคืนอัตโนมัติและมาแสดงข้อมูล ตรงคอลัมน์ข้างล่างอะค่ะ


monchusa 125.26.121.xxx 17-10-2015 21:47
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าใส่ วงเงิน 5000
แล้วใส่กำหนดคืน คืออะไร ?
สิ้นสุดสัญญา 6 เดือนคืออะไร ?
แล้วที่ต้องการแสดง เป็นแบบไหน ?
 ไม่เข้าใจระบบสัญญาเท่าไหร่

ลองสมมติดู ถ้า วงเงิน 5000 เริ่มสัญญา 17-10-58 กำหนดคืน 6 เดือนสิ้นสุดสัญญา แบบนี้กำหนดคืนคือ 
17-04-59 ไหม?
ดอกเบื้ย 1% ต่อเดือน 5000*0.01 เท่าหับ ดอกเบื้ย 50 ต่อเดือนไหม?  6 เดือน จะเป็น 50*6  = 300 ไหม?
แบบนี้ วงเงินจะเท่ากับ 5000 ดอกเบี้ยจะเท่ากับ 300 และจำนวนเเงินคืนจะเท่ากับ 5000+300 = 5300 ไหม?

ถ้ามีสูตร โค้ดน่าจะพอแนะนำได้ 


ninenik 1.47.5.xxx 17-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 4

(ลองสมมติดู ถ้า วงเงิน 5000 เริ่มสัญญา 17-10-58 กำหนดคืน 6 เดือนสิ้นสุดสัญญา แบบนี้กำหนดคืนคือ 

17-04-59 ไหม?
ดอกเบื้ย 1% ต่อเดือน 5000*0.01 เท่าหับ ดอกเบื้ย 50 ต่อเดือนไหม?  6 เดือน จะเป็น 50*6  = 300 ไหม?

แบบนี้ วงเงินจะเท่ากับ 5000 ดอกเบี้ยจะเท่ากับ 300 และจำนวนเเงินคืนจะเท่ากับ 5000+300 = 5300 ไหม?)


ใช่ค่ะ ๆ แบบนี้เลยค่ะ
ตรง "กำหนดคืน" เป็น "วันเดือนปี แบบล่วงหน้าอีก 6 เดือน" แต่ยังทำไม่ได้เลยเว้นไว้ก่อน
ตรง "วงเงินกู้" พอใส่จำนวนเงินกู้ และใส่ข้อมูลต่างๆครบแล้ว กด เพิ่มข้อมูล
โปรแกรมจะคำนวณวงเงินกู้ ดอกเบี้ยและจำนวนเงินคืนให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใส่ จำนวนดอกเบี้ย
และอยากให้แสดงข้อมูลทั้งหมดใน database ออกมาตรงคอลัมน์ ข้างล่างอะค่ะ 

 

 monchusa 125.26.126.xxx 18-10-2015 20:27
 ความคิดเห็นที่ 5
คร่าว ก็น่าจะแค่สองอันนี้น่ะ

$_POST['Loans_interest']=$_POST['Loans_money']*0.01*6;
$_POST['Loans_balance']=$_POST['Loans_money']+$_POST['Loans_interest'];
แทรกไปประมาณนี้

<?php
 if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
$_POST['Loans_interest']=$_POST['Loans_money']*0.01*6;
$_POST['Loans_balance']=$_POST['Loans_money']+$_POST['Loans_interest'];
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO loans (Loans_id, Loans_date, Members_name, Loans_money, Loans_interest, Loans_balance, Loans_deadline, Loans_status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_id'], "text"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_date'], "date"), 
            GetSQLValueString($_POST['Members_name'], "text"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_money'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_interest'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_balance'], "int"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_deadline'], "date"), 
            GetSQLValueString($_POST['Loans_status'], "text")); 
 
 mysql_select_db($database_connection, $connection); 
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connection) or die(mysql_error()); 

ninenik 1.47.136.xxx 18-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 6
คำนวณได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากเรยนะค่ะ

ช่วยโค้ดตรง "กำหนดคืน" แบบล่วงหน้าอีก 6 เดือน  อีกหน่อยได้มั๊ยค่ะ ^^monchusa 202.28.120.xxx 19-10-2015 10:57
 ความคิดเห็นที่ 7
  ดูว่า?


ninenik 180.183.45.xxx 19-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 8
โค้ด แบบวันเดือนปี ล่วงหน้า 6 เดือน ตรงช่อง กำหนดคืนอะค่ะ


monchusa 49.229.33.xxx 19-10-2015 17:08
 ความคิดเห็นที่ 9
ลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง 

สร้างฟังก์ชั่น javascript บวกวัน เดือน หรือปี อย่างง่าย 


ninenik 180.183.45.xxx 19-10-2015
 ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุณค่ะ เด๋วจะลองศึกษาดู จร้า


monchusa 49.229.33.xxx 19-10-2015 19:00
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ