ถามเรื่องโค้ดค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเรื่องโค้ดค่ะ

ถามเรื่องโค้ดค่ะ
หน้านี้จะอยู่ table: loans  อยากทราบเรื่อง สถานะกู้ยืมค่ะ
คือตอนเราเพิ่มครั้งแรก สถานะคือยังไม่ได้ชำระเงิน พอสมาชิกมาชำระเงิน ก๊ ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นชำระเงินแล้ว
ประเด็น มันอยู่ตรงที่ว่า เทเบิลเก็บข้อมูลสถานะมันอยู่คนละเทเบิลกัน แล้วเราจะเปลี่ยนสถานะได้ยังงัย อะค่ะ เพื่อให้มันตรงกัน

หน้านี้อยู่ table: loans_payment


Monchusa 125.26.127.xxx 10-11-2015 00:25:15

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1monchusa 125.26.127.xxx 10-11-2015 00:28
 ความคิดเห็นที่ 2


monchusa 125.26.127.xxx 10-11-2015 00:29
 ความคิดเห็นที่ 3
ต้องมีฟิลด์ของสองตารางที่สัมพันธ์กัน แล้วก็อัพเดทข้อมูล อิงตามฟิลด์นั้น


ninenik 180.183.105.xxx 10-11-2015
 ความคิดเห็นที่ 4
ช่วยแก้โค้ดให้หน่อยค่ะ คือวันที่พอเพิ่มลงฐานแล้วมันขึ้น 00-00-0000 พอเรียกดูมันก็แสดงเป็น 01-01-1970
และช่วยแก้สถานะกู้ยืมให้อีกหน่อยนะค่ะ คือตอนแรกเพิ่มสถานะกู้ยืมจากหน้าข้อมูลกู้ยืม และพอมาชำระเงินก๊ต้องเปลี่ยนสถานะกู้ยืมว่าเป็นชำระเงินแล้วของหน้ารับชำระเงิน ถ้าเปลี่ยนสถานะกู้ยืมของหน้าชำระเงิน มันจะไปเปลี่ยนในฐานข้อมูลของกู้ยืมด้วยอะค่ะ
<?php require_once('../Connections/connection.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
 $insertSQL = sprintf("INSERT INTO loans_payment (LP_id, LP_date, Members_name, LP_money, Loans_status) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
            GetSQLValueString($_POST['LP_id'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['LP_date'], "date"),
            GetSQLValueString($_POST['Members_name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['LP_money'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['Loans_status'], "text"));

 mysql_select_db($database_connection, $connection);
 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connection) or die(mysql_error());

 $insertGoTo = "payment_show.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_connection, $connection);
$query_member = "SELECT Members_name FROM members";
$member = mysql_query($query_member, $connection) or die(mysql_error());
$row_member = mysql_fetch_assoc($member);
$totalRows_member = mysql_num_rows($member);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพกรวม</title>
</head>

<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
 <table align="center">
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">จำนวนเงินคืน :</td>
   <td><input type="text" name="LP_money" value="" size="32" /></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">ชื่อสมาชิกศูนย์ข้าว :</td>
   <td><label for="Members_name"></label>
    <select name="Members_name" id="Members_name">
     <?php
do { 
?>
     <option value="<?php echo $row_member['Members_name']?>"><?php echo $row_member['Members_name']?></option>
     <?php
} while ($row_member = mysql_fetch_assoc($member));
 $rows = mysql_num_rows($member);
 if($rows > 0) {
   mysql_data_seek($member, 0);
	 $row_member = mysql_fetch_assoc($member);
 }
?>
   </select></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">                  วัน/เดือน/ปี ที่คืน :</td>
   <td><input name="LP_date" type="text" value="<? echo date("d-m-Y ");?>" size="32" readonly="readonly" /></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">สถานะกู้ยืม :</td>
   <td><label for="select"></label>
    <select name="Loans_status" id="Loans_status" title="<?php echo $row_loans_insert['Loans_status']; ?>" >
     <option value="ยังไม่ได้ชำระเงิน">ยังไม่ได้ชำระเงิน</option>
     <option value="ชำระเงินแล้ว">ชำระเงินแล้ว</option>
   </select></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td>
   <td><input type="submit" value="เพิ่มข้อมูล" /></td>
  </tr>
 </table>
 <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($member);
?>


monchusa 125.26.115.xxx 12-11-2015 20:48
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ