ช่วยแก้โค๊ตหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยแก้โค๊ตหน่อยครับ

ช่วยแก้โค๊ตหน่อยครับ

ของเดิมมันแสดงเป็นแถวเดียวแนวตั้งยาวลงมา  10 รายการ
ผมต้องการให้มันเป็น 5 แถวแนวตั้งครับ  แถวละ 2 รายการ

 

โค๊ต

<?
// หาจำนวน 10 รายการ
	
	
	
	
	if (empty($page)){
		$page=1;
	}

	// ติดต่อ database เพื่ออ่านข้อมูล	
	// หาจำนวนหน้าทั้งหมด
	mysql_connect($host,$user,$passwd);
	$sql = "select No from webboard_data ";
	$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
	$NRow = mysql_num_rows($result);
	$rt = $NRow%$list_page;
	if($rt!=0) { 
		$totalpage = floor($NRow/$list_page)+1; 
	}
	else {
		$totalpage = floor($NRow/$list_page); 
	}
	$goto = ($page-1)*$list_page;

$w1 = "No";
$w2 = "No";
$w3 = "pageview";
$w4 = "Reply";
$w5 = "ReplyDate";
$ReplayD=$row["ReplyDate"];
if ($sequence=="") {
	$lists = $w1;
	}
elseif ($sequence=="No") {
	$lists = $w2;
	}
elseif ($sequence=="pageview") {
	$lists = $w3;
	}
elseif ($sequence=="Reply") {
	$lists = $w4;
	}
elseif ($sequence=="ReplyDate") {
	$lists = $w5;
	}
else {
	}	// Query ข้อมูลตามจำนวนที่กำหนด

	$sql = "select * from webboard_data where Enddate>'$chk_date' order by date DESC limit 12";
	$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
	$NRow = mysql_num_rows($result);
	
	$sql2 = "select * from webboard_data where pst='1' and Enddate>'$chk_date' order by No DESC limit 10";
	$result2 = mysql_db_query($dbname,$sql2);
	$NRow2 = mysql_num_rows($result2);

	if($NRow==0) { 
		echo "<center>";
		echo "<br><br>";
		echo "<font size=2 face='MS Sans Serif'>ยังไม่มีคำถาม</font><br><br><br>n";
		echo "</center>";
	}
	// แสดงหัวข้อของบอร์ด
	else {
		
			$j=1;
			// วนลูปแสดงข้อมูลที่อ่านได้
			while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {			
			
			// กำหนดค่าตัวแปร 2
			$No2 = sprintf("%05d",$row2["No"]);
			$Question2 = $row2["Question"];
			$Name2 = $row2["Name"];
			$NameS2 = $row2["Name"];
			if(strlen($Name2)>6) {
				// จำกัดความยาวของชื่อที่ 6 ตัวอักษร
				$Name2 = substr($Name2,0,6)."...";
			}
			$Namer2 = $row2["Namer"];
			$NamerS = $row2["Namer"];
			if(strlen($Namer2)>6) {
				// จำกัดความยาวของชื่อที่ 6 ตัวอักษร
				$Name2 = substr($Namer2,0,6)."...";
			}
			$Member2 = $row2["Member"];
			$Memberr2 = $row2["Memberr"];
			$nphoto2 = $row2["nphoto"];
			$Date2 = trim(substr($row2["Date"],-19,-9)); // แสดงเฉพาะวันที่
			$Dated2 = $row2["Date"];
			$Reply2 = $row2["Reply"];
			$ReplyDate2 = trim(substr($row2["ReplyDate"],-19,-9)); 
			$pageviewdata2 = $row2["pageview"];
			$Repailist2=$row2["Repailist"];
			$Endpai2=$row2["Endpai"];
			$senmail2=$row2["senmail"];
			$Emer2=$row2["Emer"];
			$Email2=$row2["Email"];
			$Profile2=$row2["Profile"];
			$SetEnddate2 =$row2["SetEnddate"];
			
			// เช็คว่าเป็นสมาชิกไหม
			$sql3 = "select * from webboard_member where User='$Name2'";
			$result3 = mysql_db_query($dbname,$sql3);
			$row3 = mysql_fetch_array($result3);

			// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
			$icons3 = $row3["icons"];
			$Profile3=$row3["Profile"];
			
			

				

			$j++;
		}

		$i=1;
		// วนลูปแสดงข้อมูลที่อ่านได้
		while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
			
			
			// กำหนดค่าตัวแปร 1
			$No = sprintf("%05d",$row["No"]);
			$Question = $row["Question"];
			if(strlen($Question)>30) {
				// จำกัดความยาวของชื่อที่ 6 ตัวอักษร
				$Question = substr($Question,0,30)."...";
			}
			
			$Name = $row["Name"];
			$NameS = $row["Name"];
			if(strlen($Name)>6) {
				// จำกัดความยาวของชื่อที่ 6 ตัวอักษร
				$Name = substr($Name,0,6)."...";
			}
			$Namer = $row["Namer"];
			$NamerS = $row["Namer"];
			if(strlen($Namer)>6) {
				// จำกัดความยาวของชื่อที่ 6 ตัวอักษร
				$Namer = substr($Namer,0,6)."...";
			}
			$Member = $row["Member"];
			$Memberr = $row["Memberr"];
			$nphoto = $row["nphoto"];


			$Date = trim(substr($row["Date"],-19,-9)); // แสดงเฉพาะวันที่
			$Dated = $row["Date"];
			$Reply = $row["Reply"];
			$ReplyDate = trim(substr($row["ReplyDate"],-19,-9)); 
			$pageviewdata = $row["pageview"];
			$Enddate=$row["Enddate"];
			$Tpailist=$row["Tpailist"];
			$Repailist=$row["Repailist"];
			$Endpai=$row["Endpai"];
			$senmail=$row["senmail"];
			$Profile=$row["Profile"];
			$Emer=$row["Emer"];
			$Email=$row["Email"];
			$SetEnddate =$row["SetEnddate"];
			$w6="<a href=$path/$nphoto rel='lightbox' target=_blank><img src='resize/$nphoto' width=40 border=1></a>";
			// เช็คว่าเป็นสมาชิกไหม
			$sql1 = "select * from webboard_member where User='$Name'";
			$result1 = mysql_db_query($dbname,$sql1);
			$row1 = mysql_fetch_array($result1);
			$Profile=$row["Profile"];
			// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
			$icons = $row1["icons"];

// หาว่า เป้นเจ้าของร้านค้าด้วยหรือไม่
	
	// หาที่คนตั้งประมูลก่อนเลย
	$o_sql2 = "SELECT DISTINCT cat_name FROM shop_category WHERE cat_name = '$NameS'";
	$o_result2 = mysql_db_query($dbname,$o_sql2);
	$o_user = mysql_num_rows($o_result2);

		if($o_user==0){
			$shop="";
			}
		else{
			$shop="<a href=../shop/webboard.php?Category=$NameS target=_blank><img src='pic/home.gif' alt='หน้าร้านค้าของ $NameS' border=0> </a>";
			}    

	

	//แล้วก็หาจากผู้เสนอราคาประมูล
	$o_sql1 = "SELECT DISTINCT cat_name FROM shop_category WHERE cat_name = '$NamerS'";
	$o_result1 = mysql_db_query($dbname,$o_sql1);
	$o_user1 = mysql_num_rows($o_result1);

		if($o_user1==0){
			$shop1="";
			}
		else{
			$shop1="<a href=../../shop/webboard.php?Category=$NamerS target=_blank><img src='pic/home.gif' alt='หน้าร้านค้าของ $NamerS' border=0> </a>";
			} 


// หาว่าผู้ร่วมประมูล คือสมาชิกตั้งประมูลหรือไม่


	$sql4 = "select status from webboard_member where User ='$NamerS'";
		$result4 = mysql_db_query($dbname,$sql4);
		$NRow4 = mysql_num_rows($result4);
		while ($row4 = mysql_fetch_array($result4)) {
		 
		$staus4=$row4["status"];

		if($staus4==1){
		 	$p_status="<a href='all_webboard_topicVip_open_name.php?Name=$NamerS' target='$NamerS'><img src='pic/action.gif' alt='ประมูลทั้งหมดของ $NamerS' border=0></a>";
				}
	else {
		$p_status="";
		}
				}
	


// หาจำนวน freedback ผู้ตั้ง และ ผู้เสนอ
 
	$sql6 = "select * from webboard_freedback where ToName='$NameS'";
	$result6 = mysql_db_query($dbname,$sql6);
	$NRow_Sum = mysql_num_rows($result6);

$sql7 = "select * from webboard_freedback where ToName='$NamerS'";
	$result7 = mysql_db_query($dbname,$sql7);
	$NRow_Sum7 = mysql_num_rows($result7);


	
			
			// เช็ตประเภทของไฟล์
			if(substr($nphoto,-3,3)=="swf")
			{ 
				$picc = "flash.gif";
			}
			else {
				$picc = "cam.gif";
			}
		
			// แสดงรูป folder และ แสดงการเช็ควันที่ปิดประมูล

			
		
		if($SetEnddate =="1") {
				$color="red";
				}
			else { $color="black"; }	
$stop1="";
$stop2="<img src='pic/end.gif'>";
if($Enddate< date("Y-m-d H:i:s"))
			{
			$Stop=$stop2;
			}
		else
			{
			$Stop=$stop1;
			}
			
       
			
			echo "<br><table width=100% border=0 cellspacing=3 cellpadding=0><tr>
  <td width=10%>$w6 </td><td width=90% align=left><a href='all_show.php?No=$row[No]' target='$No'><font color='#FF8500'> >> $Question</a><br> โดย: $NameS $shop <a href='all_webboard_topicVip_open_name.php?Name=$NameS' target='$NameS'><img src='pic/action.gif' alt='ประมูลทั้งหมดของ $NameS' border=0></a><a href='freedbacklist.php?ToName=$NameS' target='$NameS'>($NRow_Sum)</font></a><img src='pic/new.gif' width='29' height='10' border='0'></td>
 </tr></table>";

			echo"<table width=98% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 bgcolor=#999999><tr><td></td></tr></table>";
			
			
			
			$i++;
		}
	
		
		echo "</center>";	
		
	}

?>
       

 Jittapan 125.25.150.xxx 27-07-2010 14:22:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

เอ่อ เห็นโค๊ตแล้วไม่ขยันอ่านเลยอ่ะ เอาเป็นว่าใช้ loop ซ้อน loop เอาอ่ะครับ ไม่ว่าจะเป็น for หรือ while ได้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวลองหาโค๊ตเก่าให้ครับ เพราะไม่ได้เขียนนานแล้วจะให้ด้นสดก็คาดว่าอาจจะผิดได้ เอาเป็นว่าถ้าไม่ลืมพรุ่งนี้น่าจะได้โค๊ตตัวอย่างครับnightmare 202.28.21.xxx 28-07-2010 15:37
 ความคิดเห็นที่ 3

เป็นอีกทางเลือกนึงที่ยากกว่า 555

จะบอกว่าของผมน่าจะงงหน่อยนะครับ(จริงๆไม่หน่อยแฮะมากเลย 555) พอดีโค๊ตนี้รับและส่งค่าเป็น array น่ะครับ และมันมีแยกประเภทสินค้าอีก ไม่รู้ตอนนั้นเขียนไปได้ไงกลับมาอ่านอีกที งง ไปแล้่วลองไปแกะดูนะครับ

<?
        $sqlCountProduct = getsqlvalue("SELECT COUNT(*) FROM ict11_stockuse WHERE protype = '0$arrGroupType[typeid]' ");
                   
        $sqlSelcetProduct = "SELECT rproid, pronames, procount FROM ict11_stockuse WHERE protype = '0$arrGroupType[typeid]' ";
        $resultSelectProduct = mysql_query($sqlSelcetProduct);

          //$i=0;
              for($row=1;$row<=$sqlCountProduct;$row++){ //เปิด loop for ที่ 1           
            echo '<tr>';   
                for($colum=1;$colum<=2;$colum++){ //เปิด loop for ที่ 2
                echo '<td>';
                if($arrSelectProduct=mysql_fetch_array($resultSelectProduct)) {
                      //ลูปรายการสินค้า เริ่มวนลูปแสดงรายการสินค้าที่จะนำเสนอในการประมูล
                      echo '<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>';
                      echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">';
                        echo '<tr>';
                          echo '<td width="2%" align="left" valign="top"><input type="checkbox" name="idProduct['.$i.']" id="idProduct['.$i.']" value=" '.$arrSelectProduct['rproid'].' " /></td>';
                          echo '<td colspan="2" width="98%" align="left" valign="top">'.$arrSelectProduct['rproid'].' : '.$arrSelectProduct['pronames'].'</td>';
                          echo '</tr>';
                        echo '<tr>';
                          echo '<td>&nbsp;</td>';
                          echo '<td width="55%" align="right" valign="top">จำนวน&nbsp;<input type="text" name="numProduct['.$i.']" id="numProduct['.$i.']" size="3"/> : &nbsp;</td>';
                          echo '<td width="45%" align="left" valign="top">'. $arrSelectProduct['procount'].'</td>';
                        echo '</tr>';
                      echo '</table>';
                      echo '</td></tr></table>';
                      //จบลูปรายการสินค้า
                $i++;
                  }
                  echo '</td>';
                } //ปิด loop for ที่ 2
          echo '</tr>';
          } // ปิด loop for ที่ 1
?>

รูปตัวอย่างnightmare 61.19.231.xxx 29-07-2010 10:12
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ