การแบ่งหน้า พิมพ์หมายเลขหน้า และจัดกระดาษเป็น Lanscape

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การแบ่งหน้า พิมพ์หมายเลขหน้า และจัดกระดาษเป็น Lanscape

การแบ่งหน้า พิมพ์หมายเลขหน้า และจัดกระดาษเป็น Lanscape
พยายามอยู่นานว่าทำอย่างไร รบกวนด้วยครับ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="scripts/st_Sortable.js"></script>
<script type="text/javascript" src="scripts/st_MouseOverRowHighlight.js"></script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link href="css/pk_MouseOver.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/pack.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<title>css print report table continue</title>
<style type="text/css">
* {
    margin:0;
    padding:0;
    font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
    font-size:12px;
}
html {
    font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
    font-size:12px;
    color:#000000;
}
body {
    font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
    font-size:12px;
    padding:0;
    margin:0;
    color:#000000;
}
.headTitle {
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    text-transform:uppercase;
}
.headerTitle01 {
    border:1px solid #333333;
    border-left:2px solid #000;
    border-bottom-width:2px;
    border-top-width:2px;
    font-size:11px;
}
.headerTitle01_r {
    border:1px solid #333333;
    border-left:2px solid #000;
    border-right:2px solid #000;
    border-bottom-width:2px;
    border-top-width:2px;
    font-size:11px;
}
/* สำหรับช่องกรอกข้อมูล  */
.box_data1 {
    font-family:Arial, "times New Roman", tahoma;
    height:18px;
    border:0px dotted #333333;
    border-bottom-width:1px;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย  และด้านล่าง */
.left_bottom {
    border-left:2px solid #000;
    border-bottom:1px solid #000;
}
/* กำหนดเส้นบรรทัดซ้าย ขวา และด้านล่าง */
.left_right_bottom {
    border-left:2px solid #000;
    border-bottom:1px solid #000;
    border-right:2px solid #000;
}
/* สร้างช่องสี่เหลี่ยมสำหรับเช็คเลือก */
.chk_box {
    display:block;
    width:10px;
    height:10px;
    overflow:hidden;
    border:1px solid #000;
}
/* css ส่วนสำหรับการแบ่งหน้าข้อมูลสำหรับการพิมพ์ */
@media all
{
    .page-break    { display:none; }
    .page-break-no{ display:none; }
}
@media print
{
    .page-break    { display:block;height:1px; page-break-before:always; }
    .page-break-no{ display:block;height:1px; page-break-after:avoid; }    
}
</style>
<?php require_once('Connections/pack.php'); ?>
<?php require_once('scripts/st.inc.php'); ?>

</head>
<?
mysql_select_db($database_pack, $pack);
$query_rsT = "SELECT * FROM st_deliverytem $Where $Order";
$rsT = mysql_query($query_rsT, $pack) or die(mysql_error());
$row_rsT = mysql_fetch_assoc($rsT);
$totalRows_rsT = mysql_num_rows($rsT);

mysql_select_db($database_pack, $pack);
$query_rsFAC = "SELECT * FROM tw_factory";
$rsFAC = mysql_query($query_rsFAC, $pack) or die(mysql_error());
$row_rsFAC = mysql_fetch_assoc($rsFAC);
$totalRows_rsFAC = mysql_num_rows($rsFAC);


if($totalRows_rsT==0){
if(!$msg){ $msg = "ไม่มีรายการที่ท่านเลือก, กรุณดูข้อมูลข้างล่างเพื่อประกอบการเลือกเงื่อนไข";}
mysql_select_db($database_pack, $pack);
$query_rsT = "SELECT * FROM st_deliverytem $Where $Order";
$rsT = mysql_query($query_rsT, $pack) or die(mysql_error());
$row_rsT = mysql_fetch_assoc($rsT);
$totalRows_rsT = mysql_num_rows($rsT);
}
?>
<body>
<?php for($i=1;$i<=5;$i++){ ?>

<table width="100%"  border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" class="bgColor1">
<form id="form2">
  <tr class="">
    <td class="td_center box">ใบส่งสินค้าชั่วคราว</td>
    <td class="Heading2 td_right">Code :</td>
    <td class="td_blank"><input name="mcode" type="text" class="td_left1" id="mcode" style="font-size:16px; font-weight:bold" size="10" value="<? echo $mcode; ?>"></td>
    <td class="Heading2 td_right">Search :</td>
    <td class="td_blank"><input name="mpack" type="text" class="td_left1" id="mpack"  style="font-size:16px; font-weight:bold" value="<? echo $mpack; ?>" size="10"></td>
    <td width="" class="td_center box"><input name="Submit" type="submit" class="td14 box " style="width:80px " onchange="reload(this.value);" onClick="MM_callJS('JavaScript:validate();')" value="OK"></td>
    <td width="" class="td_center tdBlockLink font12"><a href="../packing/st_deliverytem_new.php" title="เพิ่มข้อมูลใหม่" target="_self">ADD NEW</a>
    <td width="" class="td_center tdBlockLink font12"><a href="../packing/st_deliverytem_rep1.php" title="ใบส่งสินค้าที่ได้สำเนาแล้ว" target="_self">MASTER TEMP.</a></td>    
    <td width="" class="td_center tdBlockLink font12"><a href="../packing/st_deliverytem_copy.php" title="Copy ใบแจ้งส่งสินค้าเพื่อทำใบส่งสินค้าชั่วคราว" target="_self">COPY BILL</a></td>    
    <td width="" class="td_center tdBlockLink font12"><a href="../packing/store_menu.php" title="ไปเมนูหลัก" target="_self">MAIN MENU</a></td>
    <td width="" class="td_center tdBlockLink font12"><a href="../packing/st_deliverytem_print1.php" title="พิมพ์ใบส่งสินค้าชั่วคราว" target="_self">PRINT</a></td>    
  </tr>
  </form>
</table>

<? if($msg){ ?>
    <div class="tdColor2"><img src="images/bullet_17_animated.gif" width="29" height="29" align="absmiddle" > <? echo "$msg";  ?> </div>
    <div class="BgHeading4"> <? echo "DELIVERY PRODUCT SEARCH :"; if($myarncount){ echo " เบอร์ด้าย : $myarncount";} if($mmonth){echo " เดือน : $mmonth";} if($myear){ echo " ปี : $myear";}?> <? if($mcno){ echo " เครื่องที่ : $mcno";}?>  <? if($mdate){ echo "  เฉพาะวันที่  : $mdate";}?> </div>
    <div class="BgHeading4 td_right"> <? echo "Total : $totalRows_rsT Records";?>  </div>
<? }else{ ?>
    <div class="BgHeading4"> <? echo "DELIVERY PRODUCT SEARCH :";
     if($myarncount){ echo " เบอร์ด้าย : $myarncount";}
     if($mday){echo " วันที่ : $mday";}
     if($mmonth){echo " เดือน : $mmonth";}
     if($myear){ echo " ปี : $myear";}?>
     <? if($mcno){ echo " เครื่องที่ : $mcno";}?> 
     <? if($mdate){ echo "  เฉพาะวันที่  : $mdate";}?>
      <? if($pdate){ echo "  เฉพาะวันที่  : $pdate";}?>
     <? if($mshift){ echo "  เฉพาะี่กะ  : $mshift";}?>
</div>
    
    <div class="BgHeading4 td_right"> <? echo "Total : $totalRows_rsT Records";?>  </div>
<? }?>

<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" class="highlightTable">
<thead>
  <tr class="bgColorChart2 font10">
    <th width="">RAW</th>
    <th width="">COUNT</th>    
    <th width="" class="font10">MARK UP</th>
    <th class="tdlineLR tdlineT font10">แกน</th>
    <th class="tdlineR tdlineT font10">สีแกน</th>    
    <th class="tdlineR tdlineT font10">สีด้าย</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="อบไอน้ำ">HS</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ไร้รอยต่อ">KL</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="กดกาละมัง">RE</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ไว้หาง">TE</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="พันปลายด้าย">ET</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ผูกปลายด้าย">TI</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ผ่านไฟ">RW</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ออยลิ่ง">OIL</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="สำเร็จรูป">FS</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ไว้หางพันรอบ">TT</th>
    <th width="1%"class="font10 tdlineR tdlineT" title="ส่งย้อม">SD</th>
    <th width="">นน./ลูก</th>
    <th>จน.กล่อง</th>
    <th>จน.ลูก</th>
    <th>ลูก/กล่อง</th>
    <th width="">UNIT</th>
    <th width="">T.CONE</th>
    <th class="font10">W.KGS</th>
    <th class="font10">W.LBS</th>
    <th class="font11">GP</th>
    <th class="font10">TempBill</th>        
    <th class="font11">DocNo.</th>
    <th colspan="2">ACTION</th>
  </tr>
</thead>   

<?         
        $beg = 0;$in=0;$out=0; $bal=0;
        $tqtycone=$row_rsT['qtycone'];
?>        
   <?php do { ?>
   
       <? // Grand total
        // qtycone
           
        if($row_rsT['pkunit']=="P"){
            $wpercone=$row_rsT['coneperlb'];
            $tqty =$row_rsT['totallb'];
            $pqty+=$tqty;
            $precord +=1;
            $gqtyconelb+=$row_rsT['totalcone'];
            $plbs+=$tqty;
            $pbox+=$row_rsT['qtybox'];
            $pcone+=$row_rsT['qtycone'];
            $ptotallb +=$row_rsT['totallb'];
            $ptotalkg +=$row_rsT['totalkg'];
            }
         if($row_rsT['pkunit']=="K"){
            $wpercone=$row_rsT['coneperkg'];
            $tqty=$row_rsT['totalkg'];
            $kqty+=$tqty;
            $krecord +=1;
            $gqtyconekg+=$row_rsT['totalcone'];            
            $klbs+=$tqty;
            $kbox+=$row_rsT['qtybox'];
            $kcone+=$row_rsT['qtycone'];
            $ktotallb +=$row_rsT['totallb'];
            $ktotalkg +=$row_rsT['totalkg'];            
            }            
        $glbs+=$tlbs;
        $gbox+=$row_rsT['qtybox'];
        $gcone+=$row_rsT['qtycone'];
        $gtotallb +=$row_rsT['totallb'];
        $gtotalkg +=$row_rsT['totalkg'];            
       
       
       
    ?>
<div class="page-break<?=($i==1)?"-no":""?>">&nbsp;</div>
   <tr <? $L++;if($L%2==1){?> class="bgColor1 font12"<? }else{?>class="font12"<? }?>;>
      <td class="td_left"><a href="st_deliverytem_repbyrm.php?mpkrm=<?=$row_rsT['pkrm']?>" title="รายละเอียดเฉพาะวัตถุดิบนี้้" target="_parent"><?php echo $row_rsT['pkrm']; ?></a></td>      
      <td class="td_left"><a href="st_deliverytem_repbycount.php?mcount=<?=$row_rsT['pkcount']?>" title="รายละเอียดเฉพาะเบอร์นี้" target="_parent"><?php echo $row_rsT['pkcount']; ?></a></td>
      <td class="td_right font12"><?php echo $row_rsT['pkpercone']; ?></td>
      <td class="td_left tdlineLR tdlineT font12">&nbsp;<?php echo $row_rsT['pktube']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_left tdlineR tdlineT font12">&nbsp;<?php echo $row_rsT['pkconecolor']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_left tdlineR tdlineT font10">&nbsp;<?php echo $row_rsT['pkcolor']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['hs']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['kl']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['re']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['te']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['et']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['ti']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['rw']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['oiling']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['fs']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['tt']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_center font10 tdlineR tdlineT fontred">&nbsp;<?php echo $row_rsT['sd']; ?>&nbsp;</td>
      <td class="td_right"><?php echo num4($row_rsT['coneperlb']); ?></td>
      <td class="td_right"><?php echo num0($row_rsT['qtybox']); ?></td>
      <td class="td_right"><?php echo num0($row_rsT['qtycone']); ?></td>
      <td class="td_right"><?php echo num0($row_rsT['coneperbox']); ?></td>
      <td class="td_center"><?php echo $row_rsT['pkunit']; ?></td>
      <td class="td_right font14"><?php echo num0($row_rsT['totalcone']); ?></td>
      <td class="td_right font14"><?php echo num2($row_rsT['totalkg']); ?></td>
      <td class="td_right font14"><?php echo num2($row_rsT['totallb']); ?></td>
      <td class="td_center"><?php echo $row_rsT['pkorderno']; ?></td>
      <td class="td_left font11"><a href="st_deliverytem_print_t.php?docno=<?php echo $row_rsT['tdocno']; ?>"><?php echo $row_rsT['tdocno']; ?></a></td>      
      <td class="td_left font11"><a href="st_deliverytem_tprint.php?docno=<?php echo $row_rsT['docno']; ?>"><?php echo $row_rsT['docno']; ?></a></td>
      <td width="20" class="td_center tdBlockLink"><a href="st_deliverytem_edit.php?id=<?php echo $row_rsT['id']; ?>" target="_parent" title="แก้ไข  : <?=$row_rsT['pkcount']?> Rec : <?=$row_rsT['id']?>">EDIT</a></td>
      <td width="20" class="td_center tdBlockLink"><a href="st_deliverytem_del.php?id=<?php echo $row_rsT['id']; ?>&mpack=<?=$mpack?>&mcode=<?=$mcode?>" target="_parent"title="ลบ <?=$row_rsT['pkcount']?>"onclick="return (confirm('Do you want to Delete? Date................. : <? echo $row_rsT['pdate'] ?> Yarn Count......... : <? echo $row_rsT['pkcount'] ?> Weight per Cone.. : <? echo $row_rsT['pkpercone'] ?> Carton ............. : <? echo $row_rsT['qtybox']?>'))">DELE</a></td>
   </tr>
   
   
   <?php } while ($row_rsT = mysql_fetch_assoc($rsT)); ?>

<? if($gqtyconekg!=0){ ?>
   <tr class="bgColor51">
    <td colspan="6" class="td_right font16b"><?=$krecord?> Records Total of KGS&nbsp; </td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($kbox); ?></td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($kcone); ?></td>
     <td class="td_right font14">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($gqtyconekg); ?></td>
     <td class="td_right font16b">K</td>
     <td class="td_center">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num2($ktotalkg); ?></td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num2($ktotallb); ?></td>
     <td class="td_right">&nbsp;</td>
     <td colspan="3" class="td_cent9">&nbsp;</td>
   </tr>
<? }?>

<? if($gqtyconelb!=0){ ?>
  <tr class="bgColor51">
     <td colspan="6" class="td_right font16b"><?=$precord?> Records Total of LBS&nbsp; </td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($pbox); ?></td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($pcone); ?></td>
     <td class="td_right font14">&nbsp;</td>
     <td class="td_right font14"><?php echo num0($gqtyconelb); ?></td>
    <td class="td_right font16b">P</td>
    <td class="td_center">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font14"><?php echo num2($ptotalkg); ?></td>
    <td class="td_right font14"><?php echo num2($ptotallb); ?></td>
    <td class="td_right">&nbsp;</td>
    <td colspan="3" class="td_cent9">&nbsp;</td>
  </tr>
<? }?>  
<? // Grand total ?>
  <tr class="bgColor6">
    <td colspan="6" class="td_right font16b"><?=$totalRows_rsT?> Records Grand Total of&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font14b"><?php echo num0($gbox); ?></td>
    <td class="td_right font14b"><?php echo num0($gcone); ?></td>
    <td class="td_right font14b"></td>
    <td class="td_left font14b"><?php echo num0($gqtyconelb+$gqtyconekg); ?></td>    
    <td class="td_right font16b">&nbsp;</td>
    <td class="td_right">&nbsp;</td>
    <td class="td_right font14b"><? echo num2($gtotalkg);?></td>
    <td class="td_right font14b"><? echo num2($gtotallb);?></td>
    <td class="td_right">&nbsp;</td>
    <td colspan="3" class="td_cent9">&nbsp;</td>
  </tr>


    
</table>
<? $printed = date('D, M d,Y. H:m:s A');?>
<table width="99%" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="0" background="images/layout_body_footer.gif" class="BgHeading4">
  <tr>
    <th class="td_left" width="50%" ><? echo "USM PRODUCTION"; ?></th>
    <th class="td_right" width="50%" ><? echo $printed; ?></th>

  </tr>
</table>

<?php } ?>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rsT);

mysql_free_result($rsFAC);
?>
Vilart Rungnakarak 125.27.19.xxx 26-02-2016 08:47:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 180.183.137.xxx 26-02-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขออธิบาย :-

1. ผมมีข้อมูลจำนวนมากครับ โดย ประมาณ 10 หน้าต่อ 1 รายการ
2. ผมต้องการพิมพ์ เป็น เอ4 ทั้ง 10 หน้าโดยการมีหมายเลขหน้า 1 of 10 .... 10 of 10
3. หรือพิมพ์ออกมาเป็น pdf ทั้ง 10 หน้าก่อนพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ก็ได้ครับ

พยายามอยู่นามมากแล้วครับ ไม่ได้
ขอบคุณครับ


Vilart Rungnakarak 125.27.19.xxx 26-02-2016 14:32
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าแนวทางมาจากเนื้อหานี้

การแบ่งหน้า การพิมพ์ สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง ด้วย css อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=400 via @ninenik

แนะนำว่าควรทำหน้า print แยกอออกมาเป็นอีกหน้าโล่งๆ เหมือนตัวอย่าง แล้วก็แบ่งส่วนที่
ต้องการให้ถูกต้อง จากตัวอย่างจะแบ่งข้อมูลเป็นชะ จะไม่แทรกในส่วนของ tr ของตาราง
แต่จะไว้ด้านนอกสุดของ ตาราง หรือส่วนข้อมูล ตรงนี้ต้องลองจัดดูอีก ดู ตัวอย่างเป้นแนวทางจากลิ้งค์ด้านบน

ทดสอบตัวอย่างตามลิ้งค์ด้านล่าง
เมื่อเข้าไปที่หน้าดังกล่าว แล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก print preview
จะเห็นว่า แม้ข้อมูลที่แสดง จะเรียกต่อเนื่องกัน
แต่ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ จะมีการแบ่งหน้าให้อัตโนมัติ ตามตำแหน่งที่เรากำหนด

 


ninenik 180.183.137.xxx 26-02-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ

ผมได้ศึกษาบทนี้มาพอสมควรเลย แต่ปรับใช้ไม่เป็น คือ ผมแทรก data base sql แล้วไม่ได้แบบนี้ครับ รบกวนอีกทีครับVilart Rungnakarak 125.27.17.xxx 27-02-2016 10:23
 ความคิดเห็นที่ 5


Vilart Rungnakarak 125.27.29.xxx 01-03-2016 15:37
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ