เรื่องจะแบ่งหน้าแบบ 3 แถว 3 คอลัมภ์อะค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เรื่องจะแบ่งหน้าแบบ 3 แถว 3 คอลัมภ์อะค่ะ

เรื่องจะแบ่งหน้าแบบ 3 แถว 3 คอลัมภ์อะค่ะ
คือเราจะแบ่งเพจแบบ 3 แถว 3 คอลัมภ์อะค่ะ
แบบนี้อะค่ะ
1  2  3
4  5  6
7  8  9 
แล้ว 10 ไปอยู่หน้าที่ 2 
เราเคยสอบถามคนอื่นไปครั้งหนึ่งเค้าก็ให้โค้ดจัวอย่างเรามา แล้วเราก็มานั่งแก้เอง จนตอนนี้เราก็ยังแก้ไม่ได้ 
คือเราไม่ได้โค้ดจริงๆค่ะ แต่ต้องทำโปรเจคส่ง ขอร้องช่วยหน่อยนะคะ 

<?php
 
 $objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die("Error Connect to Database");
 $objDB = mysql_select_db("deethaworn");
 $strSQL = "SELECT * FROM product";
 $objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); 
 $Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);

  $Per_Page = 5;  // Per Page
  $Page = isset($_GET['Page']) ? $_GET['Page'] : 1;

  $Prev_Page = $Page-1;
  $Next_Page = $Page+1;

  $Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
  if($Num_Rows<=$Per_Page)
  {
   $Num_Pages =1;
  }
  else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
  {
   $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
  }
  else
  {
   $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
   $Num_Pages = (int)$Num_Pages;
  }

  $strSQL .=" order by id_product DESC LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
  $objQuery = mysql_query($strSQL); 
?>

<?php
        $objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error());
        $objDB = mysql_select_db("deethaworn");
        $strSQL = "SELECT * FROM product";
        $objQuery = mysql_query($strSQL);
        echo"<table border="0" width="600" height="300"><tr>";
        $intRows = 0;
        while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
        {
         echo "<td>"; 
         $intRows++;
       ?>
         <center>
          <img src="adminproduct/<?php echo $objResult["pic"];?>" width="150" height="150"><br>
          <p5><?php echo $objResult["product"];?></p5>
          <br>
          <p6><?php echo $objResult["price"];?> บาท</p6>
          <br>
          <button type="button"><a href="non-productdetial.php?ProductID=<?php echo $objResult["id_product"];?>">ดูรายละเอียดสินค้า</a></button>
          <br>
         </center>
       <?php
         echo"</td>";
         if(($intRows)%3==0)
         {
          echo"</tr>";
         }
        }
        echo"</tr></table>";
       ?>
   </div> 
   Total <?php echo $Num_Rows;?> Record : <?php echo $Num_Pages;?> Page :
  <?php
  if($Prev_Page)
  {
   echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'><< Back</a> ";
  }

  for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
   if($i != $Page)
   {
    echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> ]";
   }
   else
   {
    echo "<b> $i </b>";
   }
  }
  if($Page!=$Num_Pages)
  {
   echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Next>></a> ";
  }
  ?>

   <?php mysql_close($objConnect);?>


Yaowalak Prasertsom 171.96.178.xxx 08-03-2016 03:42:31

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองประยุกต์จากตัวอย่างนี้เป็นแนวทาง

<?php  
// ทำการเชิ่อมต่อฐานข้อมูล  
mysql_connect("localhost","root","") or die("error".mysql_error());  
mysql_select_db("test") or die ('Cannot use Database : ' . mysql_error());;  
mysql_set_charset("utf8");
?> 
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){  
    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>
<?php
// ส่วนของการกำหนดค่า
$setContainBox=500; // ความกว้างของพื้นที่เนื้อหา
$setNumColumn=3; //จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแสดง
$setNumRow=3; // จำนวนแถวที่ต้องการแสดง
$setHeightColumn=75; //ความสูงของแต่ละแถว
$setMarginColumn=2; // ระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างคอลัมน์
$setWidthBorder=1; // ความกว้างเส้นขอบ
$setWidthColumn=($setContainBox/$setNumColumn)-(($setMarginColumn*$setNumColumn)+($setWidthBorder*$setNumColumn)*2);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
<style type="text/css">
body{  
	font-size:12px;  
}  
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
	width: 2%;
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
} 
/* จบ css แบ่งหน้า */
  
  
/* css ส่วนพื้นที่เนื้อหา มีการรับค่าจากตัวแปร PHP */
.showInColumn{
	display:block;
	list-style:none;
	margin:0;
	padding:0;
	width:<?=$setContainBox?>px;
	background-color:#FCC;
}
/* css ส่วนพื้นที่เนื้อหาลิสรายการ มีการรับค่าจากตัวแปร PHP */
.listColumn{
	display:block;
	margin:<?=$setMarginColumn?>px;
	height:<?=$setHeightColumn?>px;
	width:<?=$setWidthColumn?>px;
	float:left; 
	border:<?=$setWidthBorder?>px solid #CCC;
}
 </style>  

</head>
<body>
 
 
<?php
  
$sql="SELECT * FROM province WHERE 1 "; // แก้ไขขื่อตารางตามต้องการ
$qr=@mysql_query($sql);   
$total=@mysql_num_rows($qr); 
$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า   
if(!isset($_GET['pages'])){   
  $_GET['pages']=0;  
  $chk_page=0;
}else{   
  $_GET['pages']=$_GET['pages']-1; 
  if($_GET['pages']<0){ 
    $_GET['pages']=0;   
  } 
  $chk_page=$_GET['pages'];    
  $_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;   
}   
$sql.=" LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page"; 
$qr=@mysql_query($sql);   
if(@mysql_num_rows($qr)>=1){   
  $plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);   
}else{   
  $plus_p=($chk_page*$e_page);     
}   
$total_p=ceil($total/$e_page);   
$before_p=($chk_page*$e_page)+1;  
/// END PAGE NAVI ZONE      
echo "<ul class='showInColumn'>"; 
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){

?>
<li class='listColumn'>
<!--///////// ส่วนของเนื้อหาที่ต้องการแสดง-->
<?=$rs['name_province']?>

</li>
<?php	
}
echo "</ul>";
?>

<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />
 <div style="margin:auto;width:100%;"> 
 <?php if($total>10){ ?>          
 <div class="browse_page">   
  <?php    
  if(count($_GET)<=1){ 
    $urlquery_str="?"; 
  }else{ 
    $para_get=""; 
    foreach($_GET as $key=>$value){ 
      if($key!="pages"){ 
        $para_get.=$key."=".$value."&"; 
      } 
    } 
    $urlquery_str="?$para_get"; 
  } 
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า    
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);     
  ?> 
  </div>   
  <?php } ?>  


  
</body>
</html>


หรือดูจากเนื้อหานี้เป้นแนวทางเพิ่มเติม

ใช้ css แบ่งเนื้อหา เป็นคอลัมน์ พร้อมแบ่งหน้า ด้วย php 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=308 via @ninenik

ทบทวน css แบ่งรายการ  3 คอลัมน์ อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=499 via @ninenik

แนวทาง การค้นหาจาก หลายรูปแบบ และแบ่งหน้า อย่างง่าย 


ninenik 183.88.82.xxx 08-03-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ