อยากทราบเกี่ยวกับ tcpdf ผมอยากให้ HEADER อยู่ตรงกลางทำไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากทราบเกี่ยวกับ tcpdf ผมอยากให้ HEADER อยู่ตรงกลางทำไงครับ

อยากทราบเกี่ยวกับ tcpdf ผมอยากให้ HEADER อยู่ตรงกลางทำไงครับ
<?php
// Include the main TCPDF library (search for installation path).
require_once('tcpdf/tcpdf.php');
include("tcpdf/class/class_curl.php");

// การตั้งค่าข้อความ ที่เกี่ยวข้องให้ดูในไฟล์ 
// tcpdf / config / tcpdf_config.php 

// เริ่มสร้างไฟล์ pdf
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

// กำหนดรายละเอียดของไฟล์ pdf
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('ninenik');
$pdf->SetTitle('รายงานพัสดุอุปกรณ์');
$pdf->SetSubject('TCPDF ทดสอบ');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, ทดสอบ,ninenik, guide');

// กำหนดข้อความส่วนแสดง header
$pdf->SetHeaderData(
  PDF_HEADER_LOGO, // โลโก้ กำหนดค่าในไฟล์ tcpdf_config.php 
  PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.'',
  PDF_HEADER_STRING, // กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
  array(0,0,0), // กำหนดสีของข้อความใน header rgb 
  array(0,0,0)  // กำหนดสีของเส้นคั่นใน header rgb 
);

$pdf->setFooterData(
  array(0,64,0), // กำหนดสีของข้อความใน footer rgb 
  array(220,44,44)  // กำหนดสีของเส้นคั่นใน footer rgb 
);

// กำหนดฟอนท์ของ header และ footer กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '14', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '12', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// ำหนดฟอนท์ของ monospaced กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

// กำหนดขอบเขตความห่างจากขอบ กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

// กำหนดแบ่่งหน้าอัตโนมัติ
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

// กำหนดสัดส่วนของรูปภาพ กำหนดเพิ่มเติมในไฟล์ tcpdf_config.php 
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

// อนุญาตให้สามารถกำหนดรุปแบบ ฟอนท์ย่อยเพิมเติมในหน้าใช้งานได้
$pdf->setFontSubsetting(true);

// กำหนด ฟอนท์
$pdf->SetFont('thsarabun', '', 14, '', true);

// เพิ่มหน้า 
$pdf->AddPage();


// เรียกใช้งาน ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลไฟล์มาใช้งาน
$html = curl_get("http://55118020126.msci.dusit.ac.th/data_html.php"); // path ไฟล์ 
// ภ้าทดสอบที่เครื่องก็ใช้ http://localhost/data_html.php

// สร้าง pdf ด้วยคำสั่ง writeHTMLCell()
$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html, 0, 1, 0, true, '', true);

// แสดงไฟล์ pdf
$pdf->Output('table_report.pdf', 'I');
?>


Bigboy02489 202.29.83.xxx 25-04-2016 17:25:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูจากตัวอย่างนี้เป็นแนวทาง ไม่เคยลองเหมือนกัน

http://www.tcpdf.org/examples/example_003.pdf

http://www.tcpdf.org/examples/example_003.phps

เพิ่มเติมคลิก
http://www.tcpdf.org/examples.php


ninenik 122.155.42.xxx 25-04-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆครัย 


bigboy02489 171.96.177.xxx 26-04-2016 19:32
 ความคิดเห็นที่ 3
สอบถามอีกเรื่องได้ไหมครับ ผมต้องการทำ Repeat Header Rows ให้ทุกหน้า ผมต้องทำไงครับ


bigboy02489 171.96.177.xxx 26-04-2016 20:42
 ความคิดเห็นที่ 4
header rows ขึ้นให้ทุกหน้าอยู่แล้ว ถ้าทำตามตัวอย่างที่ 003
แค่เพิ่มเพจเข้าไป ตามต้องกร

// add a page
$pdf->AddPage();

// set some text to print
$txt = <<<EOD
TCPDF Example 003

Custom page header and footer are defined by extending the TCPDF class and overriding the Header() and Footer() methods.
EOD;

// print a block of text using Write()
$pdf->Write(0, $txt, '', 0, 'C', true, 0, false, false, 0);

// ---------------------------------------------
// add a page
$pdf->AddPage();

// set some text to print
$txt = <<<EOD
TCPDF Example 003

Custom page header and footer are defined by extending the TCPDF class and overriding the Header() and Footer() methods.
EOD;

// print a block of text using Write()
$pdf->Write(0, $txt, '', 0, 'C', true, 0, false, false, 0);


ninenik 122.155.42.xxx 26-04-2016
 ความคิดเห็นที่ 5
เพิ่มตรงไหนอะครับ พอจะมีตัวอย่างเพื่อไว้ศึกษาเป็นแนวทางไหมครับ 


bigboy02489 171.96.177.xxx 26-04-2016 22:42
 ความคิดเห็นที่ 6
ลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง เขาใช้วิธี เพื่มเข้าไปใน header และจัดรูปแบบให้ได้ตามต้องการ ตามที่แนะนำ
และอีกวิธีก็เพื่อเข้าไปด้านบนสุดของแต่ละหน้า ด้วยการตรวจสอบและคำนวณรายการแถวข้อมูลที่แสดงต่อหน้า
เพิ่มฟังก์ชั่นการแสดง ส่วนของ header rows สุดท้ายคงต้องไปลองประยุกต์เอา

http://stackoverflow.com/questions/14274224/how-to-put-column-headings-of-a-table-on-each-page-in-tcpdf


ninenik 14.207.88.xxx 27-04-2016
 ความคิดเห็นที่ 7
ขอบพระคุณมากๆเลยครับ


bigboy02489 171.96.176.xxx 27-04-2016 22:46
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ