การ Insert data แบบ multi array ทำยังไงครับ รบกวนช่วยดู โค้ดหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การ Insert data แบบ multi array ทำยังไงครับ รบกวนช่วยดู โค้ดหน่อยครับ

การ Insert data แบบ multi array ทำยังไงครับ รบกวนช่วยดู โค้ดหน่อยครับ
อันนี้คือ โค้ดสำหรับinsert

<?php
session_start();
//PUT THIS HEADER ON TOP OF EACH UNIQUE PAGE
if(!isset($_SESSION['id_user'])){
 header("location:index.php");

}


include_once('config.php');

$id_user = $_SESSION['id_user'];
$rn_first_name = $_POST['rn_first_name'];
$rn_last_name = $_POST['rn_last_name'];
$rn_gostart = $_POST['rn_gostart'];
$rn_endstart = $_POST['rn_endstart'];
$time_gostart = $_POST['time_gostart'];
$time_endstart = $_POST['time_endstart'];
$rn_tel = $_POST['rn_tel'];
$rn_amount = $_POST['rn_amount'];
$rn_svan = $_POST['rn_svan'];
$rn_destination = $_POST['rn_destination'];
$id_invoice = $_POST['id_invoice'];
$Status = $_POST['Status'];
$vn_dtial = $_POST['vn_dtial'];
$rn_place = $_POST['rn_place'];

$travellist_id = $_POST['travellist_id'];
$province_id = $_POST['province_id'];
$travel_id = $_POST['travel_id'];

$total = $_POST['total'];


// function date
$date_go = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่เริ่ม
$date_end = "$rn_endstart"; //กำหนดค้นวันที่กลับ
$datetime1 = new DateTime($date_go); 
$datetime2 = new DateTime($date_end); 
$datetotal = $datetime1->diff($datetime2); 
$total= $datetotal->format('%a') * 1800; //ผลการคำนวณ


$date = "$rn_gostart"; //กำหนดค้นวันที่

$result = mysqli_query($mysqli,"select * from vn_rent where rn_gostart = '$date'");
$ckd = mysqli_num_rows($result);


if($ckd >= 3){

$msg = "<div class='alert alert-danger'>
<span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> &nbsp; วันที่จองเต็มแล้ว
</div>";
}else{

 
$sql = "INSERT INTO vn_rent (id_user,rn_first_name,rn_last_name,rn_gostart,rn_endstart,time_gostart,time_endstart,rn_tel,rn_amount,rn_svan,Status,vn_dtial,rn_place,rn_destination,total)
VALUES ('$id_user', '$rn_first_name',' $rn_last_name ','$rn_gostart','$rn_endstart','$time_gostart','$time_endstart','$rn_tel','$rn_amount','$rn_svan','$Status','$vn_dtial','$rn_place','$rn_destination','$total')";


//คำสั่ง insert 2 ตาราง
if ($mysqli->query($sql) === TRUE) {


   $id_van = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("INSERT INTO invoice 
          (id_user,id_van) 
       VALUE($id_user, $id_van)");


  $id_invoice = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("UPDATE vn_rent 
          SET id_invoice = '$id_invoice' 
         WHERE id_van = $id_van");


  $msg = "<div class ='alert alert-success alert-styled-left alert-arrow-left alert-bordered'>
   จองรถตู้สำเร็จ โปรดรอการตอบรับจากทางเจ้าหน้าที่</p> เลขที่รายการจอง <span class='text-warning'>".$id_van."</span> เลขที่ใบเสร็จ <span class='text-warning'>".$id_invoice."</span>
  
   </div>";

   header("refresh:5; url=history_booking.php");
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $mysqli->error;
}
}


$mysqli->close();
?>

อันนี้สำหรับหน้าฟรอม

 

<?php
session_start();
//PUT THIS HEADER ON TOP OF EACH UNIQUE PAGE
if(!isset($_SESSION['id_user'])){
 header("location:../index.php");
 header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
}
include "config.php";

$strSQL = "SELECT * FROM vn_order order by id_vn_order desc ";
$objQuery = mysqli_query($mysqli,$strSQL);
$sqlus = "SELECT * FROM vn_user WHERE id_user = '".$_SESSION['id_user']."' ";
$objQu = mysqli_query($mysqli,$sqlus);
$objResult = mysqli_fetch_array($objQu);

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Limitless - Responsive Web Application Kit by Eugene Kopyov</title>

 <!-- Global stylesheets -->


 <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&subset=thai,latin' rel='stylesheet' type='text/css'>
 <link href="assets/css/icons/icomoon/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="assets/css/core.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="assets/css/components.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="assets/css/colors.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <link href="assets/css/sweet-alert.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 <script type="text/javascript" src="assets/js/alert/sweet-alert.js"></script>


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script>
<script src="respond.js"></script>
 
<style type="text/css">
body {
 font-family: 'Kanit', sans-serif;
 }
 </style>

</head>
<body onLoad="setPostBack();">

<?php require_once("inc/header_menu.php") ?>
     <!-- /user menu -->


     <?php require_once("inc/menu.php") ?>


   <!-- Main content -->
   <div class="content-wrapper">

    <!-- Content area -->
    <div class="content">

     <!-- Basic datatable -->
     <div class="panel panel-flat">
      <div class="panel-heading">
       <h5 class="panel-title">จองรถตู้</h5>
       <div class="heading-elements">
        <ul class="icons-list">
         <li><a data-action="collapse"></a></li>
         <li><a data-action="reload"></a></li>
         <li><a data-action="close"></a></li>
        </ul>
       </div>
      </div>

      <div class="panel-body">
       
      </div>
      <form role="form" action="dorent.php" method="post" onSubmit="return doSubmit();">
       <input type="hidden" value="1" name="id_user"/>
       <input type="hidden" value="1" name="id_invoice"/>
       <input type="hidden" value="1" name="travellist_id"/>
       <input type="hidden" value="Approve" name="Status"/>

       <div class="panel-body">
        <div class="row">
         <div class="col-md-6">
         <fieldset>
          <legend class="text-semibold"><i class="icon-reading position-left"></i> Personal details</legend>
          <div class="form-group">
          <label>ชื่อ</label>
          <input type="text" class="form-control" placeholder="ชื่อ" name="rn_first_name" id="rn_first_name" value="<?php echo $objResult["firstname"];?>" readonly>
         </div>

         <div class="form-group">
          <label>นามสกุล:</label>
          <input type="text" class="form-control" placeholder="นามสกุล" name="rn_last_name" id="rn_last_name" value="<?php echo $objResult["lastname"];?>"readonly>
         </div>

         <div class="row">
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>E-mail</label>
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Email" name="" id="" value="<?php echo $objResult["email"];?>"readonly>
           </div>

          </div>          <div class="row">
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>เบอร์โทรศัพท์</label>
             <input type="text" class="form-control format-phone-number" name="rn_tel" id="rn_tel" placeholder="เบอร์ติดต่อ" value="<?php echo $objResult["Tel"];?>"maxlength="10" readonly>

  
           </div>

          </div>
         </div>
        </div>
        <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">  
        $(function(){  
         var obj_a = $("#rn_amount");
         var obj_b = $("#data_b"); 
         // a เปลี่ยนเมื่อ keyup แล้ว b เปลี่ยน ตามเงื่อนไขค่า a 
         obj_a.on("keyup",function(){ 
         var value_obj_a = parseInt($(this).val()); // เก็บค่า a ไว้ในตัวแปร (parseInt คือเปลงเป็นเลข) 
         if(value_obj_a>9){ // กำหนดเงื่อนไขให้กับค่า a 
         obj_b.val(2); // เปลี่ยนค่า b เป้น 3       
        }else{
        obj_b.val(1); // เปลี่ยนค่า b เป็น 1 
       }
      });
        }); 
       </script>    
       <div class="row">
         <div class="col-md-6">
          <div class="form-group">
           <label>จำนวนวนคนที่ไป</label>
           <input type="text" name="rn_amount" id="rn_amount" value="" class="form-control"><br>
          </div>
         </div>      
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
                 <label class="display-block text-semibold">ประเภทรถตู้</label>

            <select name="data_b" id="data_b" class="form-control">
             <option value=""> Select </option>
             <option value="1">9</option>  
             <option value="2">13</option>
            </select>
           </div> 
          </div> 
         </div> 
        </div> 
         <div class="row">
       <div class="col-md-6">
      
         <legend class="text-semibold"><i class="icon-truck position-left"></i> Shipping details</legend>

         <div class="row">
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>วันที่จอง : (วันที่ไป)</label>
            <input class="form-control" type="date" name="rn_gostart" id="rn_gostart">
           </div>

          </div>

          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>วันที่กลับ : (วันกลับ)</label>
            <input class="form-control" type="date" name="rn_endstart" id="rn_endstart">
           </div>
          </div>
         </div>


         <div class="row">
          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>เวลาเดินทางไป</label>
            <input class="form-control" type="time" name="time_gostart" id="time_gostart">
           </div>

          </div>

          <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label>เวลาเดินทางกลับ</label>            
             <input class="form-control" type="time" name="time_endstart" id="time_endstart">
           </div>
          </div>
         </div>
         
        
        <input type="hidden" id="txtNum" value="1" size="2" />
        <table border="0" width="100%">
         <thead>
          <tr>
           <th>
            <div class="row">
            <div class="col-md-10">
             <div class="form-group">
              <label class="display-block text-semibold"> จังหวัดที่ท่องเที่ยว</label>
              <select name="province_id[]" id="selProvince" class="select-search">
               <option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option>
               <?php 
               include("connect.inc.php");
               $SelectPr="SELECT * FROM province";
               $QueryPro=mysql_query($SelectPr);
               while($Pro=mysql_fetch_array($QueryPro)){
                ?>
                <option value="<?=$Pro['province_id']?>"><?=$Pro['province_name']?></option>
                <?php } ?>
               </select>
              </div>
             </div>
            </div>
           </th>
           <th>
            <div class="row">
             <div class="col-md-12">
              <div class="form-group">
               <label class="display-block text-semibold"> สถานที่ท่องเที่ยว</label>
               <select id="selTravel" name="travel_id[]" class="select-search"><option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option></select>
              </div>
             </div>
            </div>
           </div>
          </th>
          <th>
           
          </th>
         </tr>
         <tr><td><center>รายการที่เพิ่ม</center></td></tr>
        </thead>
        <tbody>
         
        </tbody>
       </table>
       <div class="row">
        <div class="form-group">
         <div class="col-md-6">
          <button type="button" id="btnP">เพิ่มรายการ</button>
         </div>
        </div>
       </div>
         
          
         
<div class="row">
           <div class="col-md-6">
           <div class="form-group">
            <label class="display-block text-semibold"> สถานที่ไปรับ</label>
            <input class="form-control" type="text" name="rn_place" autocomplete="off">
            </div>
           </div>
          </div>

         <div class="form-group">
          <label>สถานที่เพิ่มเติมระหว่างทาง</label>
          <textarea rows="5" cols="5" class="form-control" name="vn_dtial" placeholder="Enter your message here"></textarea>
         </div>
 
         </fieldset>
        </div>
       </div>

       <div class="text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit form <i class="icon-arrow-right14 position-right"></i></button>
       </div>
      </div>
     </div>
    </form>
  

<!-- Footer -->
     <div class="footer text-muted f-xs text-center">
      &copy; 2016. <a href="#">ระบบจองรถตู้ออนไลน์</a> by ออนทัว
     </div>
     <!-- /footer -->
      
  </div>
  </div>
 </div>
</div>
<script>
  function getId(val){

   $.ajax({
    type: "POST",
    url: "getdata.php",
    data: "province_id="+val,
    success: function(data){
     $("#travelList").html(data);

    }

   });

  }

</script>


 <!-- Core JS files -->
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/loaders/pace.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/core/libraries/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/core/libraries/bootstrap.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/loaders/blockui.min.js"></script>
 <!-- /core JS files -->

 <script type="text/javascript" src="assets/js/core/libraries/jquery_ui/interactions.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/forms/selects/select2.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/pages/form_select2.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/forms/styling/uniform.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/core/app.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/pages/form_layouts.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/forms/styling/uniform.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/forms/styling/switchery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/plugins/forms/styling/switch.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="assets/js/pages/form_checkboxes_radios.js"></script>  
</table>
</body>
</html>


ตรงส่วนนี้สำหรับการ insert ค่าที่มีหลายๆอันลงใน table เดียวกัน โดยใช้ id_van เป็น FK  ประมาณว่า 1 id_van  สามารถจองได้หลายสถานที่

 <table border="0" width="100%">
         <thead>
          <tr>
           <th>
            <div class="row">
            <div class="col-md-10">
             <div class="form-group">
              <label class="display-block text-semibold"> จังหวัดที่ท่องเที่ยว</label>
              <select name="province_id[]" id="selProvince" class="select-search">
               <option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option>
               <?php 
               include("connect.inc.php");
               $SelectPr="SELECT * FROM province";
               $QueryPro=mysql_query($SelectPr);
               while($Pro=mysql_fetch_array($QueryPro)){
                ?>
                <option value="<?=$Pro['province_id']?>"><?=$Pro['province_name']?></option>
                <?php } ?>
               </select>
              </div>
             </div>
            </div>
           </th>
           <th>
            <div class="row">
             <div class="col-md-12">
              <div class="form-group">
               <label class="display-block text-semibold"> สถานที่ท่องเที่ยว</label>
               <select id="selTravel" name="travel_id[]" class="select-search"><option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option></select>
              </div>
             </div>
            </div>
           </div>
          </th>
          <th>
           
          </th>
         </tr>
         <tr><td><center>รายการที่เพิ่ม</center></td></tr>
        </thead>
        <tbody>
         
        </tbody>
       </table>
       <div class="row">
        <div class="form-group">
         <div class="col-md-6">
          <button type="button" id="btnP">เพิ่มรายการ</button>
         </div>
        </div>
       </div>

 

นี้คือตาราง ที่ใช้ในการจัดเก็บ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆตัว
สำหรับ code ส่วนนี้คือ 

 

 
$sql = "INSERT INTO vn_rent (id_user,rn_first_name,rn_last_name,rn_gostart,rn_endstart,time_gostart,time_endstart,rn_tel,rn_amount,rn_svan,Status,vn_dtial,rn_place,rn_destination,total)
VALUES ('$id_user', '$rn_first_name',' $rn_last_name ','$rn_gostart','$rn_endstart','$time_gostart','$time_endstart','$rn_tel','$rn_amount','$rn_svan','$Status','$vn_dtial','$rn_place','$rn_destination','$total')";


//คำสั่ง insert 2 ตาราง
if ($mysqli->query($sql) === TRUE) {


   $id_van = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("INSERT INTO invoice 
          (id_user,id_van) 
       VALUE($id_user, $id_van)");


  $id_invoice = $mysqli->insert_id;
  $mysqli->query("UPDATE vn_rent 
          SET id_invoice = '$id_invoice' 
         WHERE id_van = $id_van");

 

 

หลังจาก insert ตาราง vn_rent เสร็จ ก็จะไป insert ตาราง invoice แล้วนำ id_invoice กลับมาอัปเดท ใน id_van 

 

ปัญหาของผมคือ ผมจะทำยังไงให้มันบันทึกข้อมูลไปที่ table travel_list  ที่ไว้เก็บสถานที่ หลายๆสถานที่ โดยใช้ id_van เป็น FK 

ผมต้องทำยังไงครับ ผมลองยังไงมันก็ไม่ insert ไปAwordmart2 124.120.62.xxx 23-06-2016 21:37:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  อันนี้แนะนำไม่ถูก ต้องลองเอง เพราะต้องทดสอบตามขั้นตอน 


ninenik 183.88.70.xxx 24-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
<table border="0" width="100%"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th> 
           <div class="row"> 
            <div class="col-md-10"> 
             <div class="form-group"> 
              <label class="display-block text-semibold"> จังหวัดที่ท่องเที่ยว</label> 
              <select name="province_id[]" id="selProvince" class="select-search"> 
               <option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option> 
               <?php  
               include("connect.inc.php"); 
               $SelectPr="SELECT * FROM province"; 
               $QueryPro=mysql_query($SelectPr); 
               while($Pro=mysql_fetch_array($QueryPro)){ 
                ?> 
                <option value="<?=$Pro['province_id']?>"><?=$Pro['province_name']?></option> 
                <?php } ?> 
               </select> 
              </div> 
             </div> 
            </div> 
           </th> 
           <th> 
            <div class="row"> 
             <div class="col-md-12"> 
              <div class="form-group"> 
               <label class="display-block text-semibold"> สถานที่ท่องเที่ยว</label> 
               <select id="selTravel" name="travel_id[]" class="select-search"><option value="">กรุณาเลือกจังหวัด</option></select> 
              </div> 
             </div> 
            </div> 
           </div> 
          </th> 
          <th> 
            
          </th> 
         </tr> 
         <tr><td><center>รายการที่เพิ่ม</center></td></tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
          
        </tbody> 
       </table> 
       <div class="row"> 
        <div class="form-group"> 
         <div class="col-md-6"> 
          <button type="button" id="btnP">เพิ่มรายการ</button> 
         </div> 
        </div> 
       </div> ผมเอาตรงส่วนนี้ไปทำการ insert แบบหลาย record ครับ เอาไปใส่ในตารางawordmart2 58.11.255.xxx 24-06-2016 14:14
 ความคิดเห็นที่ 3
<?php
include "connect.inc.php";
if (isset($_POST['submit'])) {
  # code...
  include "connect.inc.php";
  $cars_string = implode(', ', $_POST['province_id']);
  $sql = 'INSERT INTO travel_list(province_id)VALUES("'. $cars_string .'")';
  mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
  if ($sql) {
  
    echo "<script>alert('INSERT Successfully');</script>";

?>
<?php
  
  }

  else
  {

   echo "<script>alert('INSERT sssssss');</script>";

  }
}
 ?>

 

ผมลองแบบนี้ ก็ไม่เข้าครับ   ระบบตัวสุดของโปรเจคจะเสร็จแล้วเหลือแค่ตัวนี้ ทำไม่ได้มา 2 วันแล้ว T_T  ช่วยด้วยครับพี่ awordmart2 171.97.170.xxx 24-06-2016 20:42
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ