อยากจะแสดงผมการค้นหา ให้อยู่หน้าเดียวกัน พอกดปุ่มค้นหาแล้วให้อยู่หน้าเดียวกันครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากจะแสดงผมการค้นหา ให้อยู่หน้าเดียวกัน พอกดปุ่มค้นหาแล้วให้อยู่หน้าเดียวกันครับ

อยากจะแสดงผมการค้นหา ให้อยู่หน้าเดียวกัน พอกดปุ่มค้นหาแล้วให้อยู่หน้าเดียวกันครับ
<script src="js/select.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  var searchroom = function(e) {
      if(document.getElementById("idroom").value == ""){
          alert('กรูณาเลือกวันที่');
          document.getElementById("idroom").focus();
      }else{
        $.ajax({
          type: 'POST',
          data: {idroom: e[0],
          url: 'http://localhost/roombooking/fullcalendar_opt/cal_opt.php',
          success: function(data) {
            $('#calendar').html(data);
          }
        });
        return false;
       }
    
  }  
</script>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="box">
      <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center">
        <div class="panel panel-primary">
          <div class="panel-body">
            <div class="form-group">
              <form action="fullcalendar_opt/cal_opt.php" method="POST" class="form-horizontal" name="frmMain" onSubmit="Javascript:return fncSubmit();">
                <label for="idroom" class="col-sm-2 control-label">ห้อง</label>
                <div class="col-sm-6">
                 <select id="idroom" name="idroom" class="form-control" placeholder="ระบุ ห้อง">   
                  <?php
                  $strSQL = "SELECT * FROM `bk_room_details` WHERE `id_room_type`='4'";
                  $objQuery=$mysqli->query($strSQL); 
                  while($objResuut = mysqli_fetch_array($objQuery))
                  {

                   ?>
                   <option value="<?php echo $objResuut["idroom"];?>" ><?php echo $objResuut["room_name"];?></option>
                   <?php
                  }
                  ?>
                 </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                 <div class="col-sm-offset-1">
                  <input type="submit" name="send" value="ค้นหาห้อง" class="btn btn-success">
                 </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
form ค้นหาอยากให้กดปุ่มค้นหาห้อง แล้วขึ้นปฏิทิน ในหน้าเดียวกันกับค้นหาอ่ะครับ พอดีอันเก่ามันลิงค์ไปอีกหน้าหนึ่งครับ


โค้ดหน้าปฏิทินครับ
<?php
@session_start();
include ('../session.php');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">


<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.helloweba.com/demo/css/main.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fullcalendar.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fancybox.css">

<style type="text/css">
		#calendar{width:960px; margin:20px auto 10px auto}
		.fancy{width:470px; height:auto}
		.fancy h3{height:30px; line-height:30px; border-bottom:1px solid #d3d3d3; font-size:14px}
		.fancy form{padding:10px}
		.fancy p{height:28px; line-height:28px; padding:4px; color:#999}
		.input{height:20px; line-height:20px; padding:2px; border:1px solid #d3d3d3; width:100px}
		.btn{-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius:3px;padding:5px 12px; cursor:pointer}
		.btn_ok{background: #360;border: 1px solid #390;color:#fff}
		.btn_cancel{background:#f0f0f0;border: 1px solid #d3d3d3; color:#666 }
		.btn_del{background:#f90;border: 1px solid #f80; color:#fff }
		.sub_btn{height:32px; line-height:32px; padding-top:6px; border-top:1px solid #f0f0f0; text-align:right; position:relative}
		.sub_btn .del{position:absolute; left:2px}
</style>

<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js'></script>
<script src='http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js'></script>
<script src='js/fullcalendar.min.js'></script>
<script src='js/jquery.fancybox-1.3.1.pack.js'></script>

  <?php
  include ('../connect.php');
  $_SESSION["idroom"] = $_POST['idroom'];
  $idroom1 = $_SESSION["idroom"];
  $sql2="SELECT*FROM bk_room_details WHERE idroom = '$idroom1'";//เรียกข้อมูลจากฟอร์มโดยกำหนดเงื่อนไข
  $sql_query=$mysqli->query($sql2); 
  $row=mysqli_fetch_assoc($sql_query);
  $idroom2 = $row['room_name'];
  $_SESSION["idroom1"] = $idroom1;

  $data = array();
  $query = "SELECT * FROM bk_room_booking WHERE room_name = '$idroom2'";
  if ($result = $mysqli->query($query)) {
    /* fetch object array */
    while ($obj = $result->fetch_object()) {

      if($obj->id_status == 1){
        $color = "#31B0D5";
        }
      if($obj->id_status == 2){
          $color = "#449D44";
        }
      if($obj->id_status == 3){
          $color = "#D9534F";
        }
      if($obj->id_status == 4){
          $color = "#EC971F";
        }

      $data[] = array(
        'id' => $obj->id_booking,
        'title'=> $obj->room_name."
".$obj->tb_time_start.'-'.$obj->tb_time_end,
        'start'=> $obj->tb_date.'T'.$obj->tb_time_start,
        'end'=> $obj->tb_date.'T'.$obj->tb_time_end,
        'color'=>$color
        );
    }
    /* free result set */
    $result->close();
  }
  mysqli_close($mysqli);
  ?>

<script>
  $(document).ready(function() {
    $('#calendar').fullCalendar({
      header: {
        left: 'prev,next today',
        center: 'title',
        right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
      },
      defaultDate: '<?php echo date('Y-m-d');?>',
      events : <?php echo json_encode($data);?>,
      dayClick: function(date, jsEvent, view) {
			var selDate =$.fullCalendar.formatDate(date,'yyyy-MM-dd');
			$.fancybox({
				'type':'ajax',
				'href':'event.php?action=add&date=' selDate
			});
  	}
    });
    
  });

</script>
</head>
<body>
<div id="main" style="width:1060px">
  <div id='calendar' name="calendar"></div>
</div>
<p id="stat"><script type="text/javascript" src="/js/tongji.js"></script></p>
</body>
</html>


SkNing Supattra 49.49.241.xxx 29-06-2016 11:57:31

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เปลี่ยนรูปแบบการดึงข้อมูลเป็นแบบ ajax แล้วใช้วิธี
เมื่อเปลี่ยนค่ารายการค้นหา ให้ส่งค่าใหม่ไปแทน

การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  

ไว้ทำเป็นบทความเพิ่ม กรณีค้นหาข้อมูลใน fullcalendar


ninenik 180.183.46.xxx 29-06-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ผมทำ ajax แล้วทำไมปฏิทินมันไม่ขึ้น มันเกิดจากไฟล์ js หรือป่าวครับ


SkNing Supattra 49.49.241.xxx 29-06-2016 15:24
 ความคิดเห็นที่ 3
ลองดูเนื้อหานี้เป็นแวทาง

แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendar 


ninenik 180.183.46.xxx 29-06-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ