รบกวนช่วยดูเรื่อง การ next page หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนช่วยดูเรื่อง การ next page หน่อยครับ

รบกวนช่วยดูเรื่อง การ next page หน่อยครับ
<?php 
@session_start();
include ('theme.php');
include ('session.php');
include ('navbar_member.php');
include ("connect.php");//เรียกใช้ไฟล์การเชื่อมต่อDATABASE SERVERและฐานข้อมูล
?>
<?php
  ini_set('display_errors', 1);
  error_reporting(~0);

  $strKeyword = null;

  if(isset($_POST["txtKeyword"]))
  {
   $strKeyword = $_POST["txtKeyword"];
  }
  if(isset($_GET["txtKeyword"]))
  {
   $strKeyword = $_GET["txtKeyword"];
  }
?>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css" media="screen">
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
  

      $('a[id^="edit"]').fancybox({
        'width'       : '30%',
        'height'      : '60%',
        'autoScale'     : false,
        'transitionIn'   : 'none',
        'transitionOut'   : 'none',
        'type'       : 'iframe',
        onClosed  :  function() {
          parent.location.reload(true); 
        }
      });

      

    });
  </script>
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="box">
      <center><h3> ข้อมูลห้องเรียน </h3></center> 
        <div class="col-md-6">
        </div> 
          <div class="col-md-6">
           <div class="pull-right">
            <!-- form สำหรับค้นหาข้อมูล -->
            <form name="frmSearch" class="form-inline" method="post" action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
             <div class="form-group">
              <input class="form-control" name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?php echo $strKeyword;?>" placeholder="พิมพ์ค้นหาตามต้องการ">
              <input type="submit" value="ค้นหา" class="btn btn-success">
             </div>
            </form>
           </div>
          </div>


             <?php 

              $sql = "SELECT `equipment_id`,`room_name`,room_type_name,building_name,`room_count`,room_count_exams,janitor_name, equipment_name
                  FROM bk_room_equipment re
                  LEFT JOIN bk_room_details rd on(re.idroom = rd.idroom) 
                  LEFT JOIN bk_equipment e on (re.id_equipment = e.id_equipment) 
                  LEFT JOIN bk_equipment_status et on (re.id_status_em =et.id_status_em )
                  LEFT JOIN bk_room_type rt on(rd.id_room_type = rt.id_room_type)
                  LEFT JOIN bk_building b on (rd.id_building_name = b.id_building_name) 
                  LEFT JOIN bk_janitor j on (rd.id_janitor =j.id_janitor ) 
                  WHERE (`room_type_name` = 'ห้องเรียนปรับอากาศ' or `room_type_name` = 'ห้องเรียนรวม' or `room_type_name` = 'ห้องบรรยาย') and concat( `equipment_id`,`room_name`,room_type_name,building_name,`room_count`,room_count_exams,janitor_name) 
                  LIKE '%".$strKeyword."%' GROUP BY room_name";

              $query = $mysqli->query($sql);
              $num_rows = mysqli_num_rows($query);

                $per_page = 10;  // Per Page
                $page = 1;
                
                if(isset($_GET["Page"]))
                {
                 $page = $_GET["Page"];
                }

                $prev_page = $page-1;
                $next_page = $page+1;

                $row_start = (($per_page*$page)-$per_page);
                if($num_rows<=$per_page)
                {
                 $num_pages =1;
                }
                else if(($num_rows % $per_page)==0)
                {
                 $num_pages =($num_rows/$per_page) ;
                }
                else
                {
                 $num_pages =($num_rows/$per_page)+1;
                 $num_pages = (int)$num_pages;
                }
                $row_end = $per_page ;
                if($row_end > $num_rows)
                {
                 $row_end = $num_rows;
                }

                $sql .= " ORDER BY equipment_id ASC LIMIT $row_start ,$row_end ";
                $query = $mysqli->query($sql);

            ?>
            <br>
            <br>
            </br> 
            </br>
            
            <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover table-bordered">
              <thead>
                <tr bgcolor="#0083CA" >
                  
                  <td width="32" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ลำดับ       </font></td>
                  <td width="50" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ชื่อห้อง    </font></td>
                  <td width="100" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ประเภทห้อง      </font></td>
                  <td width="32" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ชื่ออาคาร     </font></td>
                  <td width="10" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ความจุห้องเรียน     </font></td>
                  <td width="100" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ความจุห้องสอบ     </font></td>
                  <td width="100" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">ผู้ดูแลห้อง     </font></td>
                  <td width="100" align="center" rowspan="2" valign="middle"><font color="#FFFFFF">อุปกรณ์ภายในห้อง     </font></td>
                  
                </tr>
                
              </thead>
              <?php
              $i=1;
              if(mysqli_num_rows($query)){
              while($row = mysqli_fetch_array($query))
              {
                
              ?>
               <tr>
                <td><div align="center"><?=$i;?></div></td>
                <td><?=$row["room_name"];?></td>
                <td><?=$row["room_type_name"];?></td>
                <td><div align="center"><?=$row["building_name"];?></div></td>
                <td align="center"><?=$row["room_count"];?></td>
                <td align="center"><?=$row["room_count_exams"];?></td>
                <td ><?=$row["janitor_name"];?></td>
                <td align="center"><a id="edit<?=$i;?>" class="various iframe" href="show_equipment.php?show_id=<?=$row["room_name"];?>"><button class='btn btn-warning btn-sm' >&nbsp;รายละเอียดอุปกรณ์&nbsp;</button></a></td>
                
                
               </tr>
              <?php
              $i++;
              }
              }else{
                echo "<tr><td colspan='8' class='text-center'><span style='font-size:1.5em;' class='label label-danger'> ไม่มีข้อมูล !!!!</span></td></tr>";
              }
              ?>
            </table>
            </div>
            
            <center>
              <nav>
               <ul class="pagination">
                <li>
                 <?php echo "<a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=1&txtKeyword=$strKeyword'>
                 <span aria-hidden='true'>&laquo;</span></a>"; ?>
                </li>
                <?php for($i=1;$i<=$num_pages;$i++){ ?>
                <li>
                 <?php echo "<a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i&txtKeyword=$strKeyword'>$i</a>"; ?>
                </li>
                <?php } ?>
                <li>
                 <?php echo "<a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$num_pages&txtKeyword=$strKeyword'>
                 <span aria-hidden='true'>&raquo;</span></a>"; 
                 ?>
                </li>
               </ul>
              </nav>
            </center>
    </div>
  </div>
</div>
<?php 
include ('footer.php');
?>พอดีว่าข้อมูลเลขลำดับในตาราง เมื่อกด next page แล้วเลขลำดับมันก็เริ่มหนึ่งใหม่ 
ผมอยากจะให้มันเรียงต่อจากหน้าแรก อ่ะครับ
ช่วยบอกวิธีหน่อยนะครับ


Mousemouse Taweeporn 49.49.251.xxx 15-07-2016 22:19:21

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดูเนื้อหาจากบทความนี้เป็นแนวทาง
แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=497 via @ninenik

หรือทำความเข้าใจตามนี้ดู
<?php
// ถ้าส่งค่า page ประมาณนี้ index.php?page=1
// ใช้วิธีเช็คตัวแปร $_GET['page'] แล้วกำหนดเงื่อนไขลำดับรายการ
$per_page=10; // สมมติแสดงหน้าละ 10 รายการ
if(isset($_GET['page']) && $_GET['page']>1){ // ถ้าไม่ใช่หน้าแรก
	// ถ้าเป็นหน้า 2 แทนค่าจะได้เป็น ((2-1)*10)+1=11
	$i=(($_GET['page']-1)*$per_page)+1; // ตัวแปร $i เริ่มต้นหน้าสองจะเท่ากับ 11
}else{
	$i=1; 
}
 while($row = mysqli_fetch_array($query)) { 
?> 
  <tr> 
  <td><div align="center"><?=$i;?></div></td> 
  </tr>
<?php $i++;  } ?>


ninenik 122.155.42.xxx 15-07-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากมากนะครับได้แล้ว


Mousemouse Taweeporn 49.49.251.xxx 16-07-2016 00:07


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ