สอบถามเรื่อง แบ่งหน้าหน่อยคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง แบ่งหน้าหน่อยคะ

สอบถามเรื่อง แบ่งหน้าหน่อยคะ
เนื่องจากได้ทดลองทำแบ่งหน้าจาก
https://www.ninenik.com/แบ่งหน้า_ด้วย_php_เพิ่ม_หัว_ท้าย_ด้วย_thead_และ_tfoot_อย่างง่าย-468.html
แล้ว error ที่ตัว chk_page ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไงหรอคะ
รบกวนด้วยนะคะ


Kkkk 118.173.144.xxx 03-10-2016 21:09:57

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 error ว่า

หรือลองดูตัวอย่างอื่นๆดู เป็นแนวทาง

https://www.ninenik.com/google_search.php?cx=partner-pub-7717395067782467:ktjcwvnnoei&cof=FORID:11&ie=utf-8&q=แบ่งหน้า&sa=


ninenik 1.46.172.xxx 03-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
Undefined variable: chk_page คะ


kkkk 118.173.150.xxx 03-10-2016 21:38
 ความคิดเห็นที่ 3
  ใน php เวอร์ชั่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมีการตรวจสอบค่าตัวแปรเสมอ ดังนั้นค่าไหน ถ้าไม่มีการกำหนดมาก่อน จะมีการแจ้ง
เตือนในลักษณะดังกล้าวคือ undefined variable: 
แนวทาง ให้กำหนดค่าตัวแปรไว้ด้านบนก่อนเรียกใช้ เช่น

<?php
$chk_page=(isset($chk_page))?$chk_page:NULL;
......
....ถ้าใช้งานในรูปแบบ mysqli ใด้ดูตัวอย่างจากหน้านี้แทน ดูด้านล่างสุด 
แนวทาง การค้นหาจาก หลายรูปแบบ และแบ่งหน้า อย่างง่าย 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=573 via @ninenik

มีไฟล์เกี่ยวข้องไฟล์ dbconnect.php
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test");
/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
  printf("Connect failed: %sn", mysqli_connect_error());
  exit();
}
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) {
  printf("Error loading character set utf8: %sn", $mysqli->error);
  exit();
}


ไฟล์ func_page_navi.php
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){  
    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>


ไฟล์ page_navi.css
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
	width: 2%;
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
} 
/* จบ css แบ่งหน้า */และไฟล์หลัก ที่มีการกำหนดตัวแปรด้านบน ดังนี้
<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
require_once("dbconnect.php");
include_once("func_page_navi.php"); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นแบ่งหน้า
$_GET['myradio']=(isset($_GET['myradio']))?$_GET['myradio']:NULL;
$_GET['myselect']=(isset($_GET['myselect']))?$_GET['myradio']:NULL;
$_GET['mycheckbox']=(isset($_GET['mycheckbox']))?$_GET['myradio']:NULL;
$_GET['mycheckbox2']=(isset($_GET['mycheckbox2']))?$_GET['myradio']:NULL;
$chk_page=(isset($chk_page))?$chk_page:NULL;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form complex search</title>
  <link rel="stylesheet" href="page_navi.css">
</head>
<body>
  
<div style="margin:auto:width:80%;">
 
<br><br>
<div style="margin:auto;text-align:left;width:700px;">
<!--ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา -->
<form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">

เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<input type="radio" name="myradio" id="myradio1" value="จ" <?=($_GET['myradio']=="จ")?" checked":""?>> มี "จ"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio2" value="ม" <?=($_GET['myradio']=="ม")?" checked":""?>> มี "ม"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio3" value="ส" <?=($_GET['myradio']=="ส")?" checked":""?>> มี "ส"
 <br><br> 
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<select name="myselect" id="myselect">
  <option value="">เลื่อกเงื่่อนไข</option>
  <option value="ก" <?=($_GET['myselect']=="ก")?" selected":""?> >ขึ้นต้นด้วย ก</option>
  <option value="อุ" <?=($_GET['myselect']=="อุ")?" selected":""?>>ขึ้นต้นด้วย อุ</option>
</select>
 <br><br> 
 พิมพ์บางคำ บางตัว หรือไม่พิมพ์ก็ได้ ||
 <input type="text" name="keyword" id="keyword" value="<?=$_GET['keyword']?>" />
 <br><br>
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเลือกทั้งสอง หรือไม่เลือกก็ได้ ||
 <input type="checkbox" name="mycheckbox" id="mycheckbox" value="นี" <?=($_GET['mycheckbox']=="นี")?" checked":""?> > ลงท้ายด้วย "นี"
 &nbsp;&nbsp;
 <input type="checkbox" name="mycheckbox2" id="mycheckbox2" value="คร" <?=($_GET['mycheckbox2']=="คร")?" checked":""?>> ลงท้ายด้วย "คร"
 <br><br>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
&nbsp;&nbsp;
<input type="button" name="btn_reset" value="Reset" onclick="window.location='form_complex_search.php'">
</form>


<br />

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
<tbody>
 <tr>
  <td align="left" >
 <br />

  <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;">
  	<tr>
    <td width="50" height="20" align="center" bgcolor="#F2F2F2">#</td>
    <td height="20" bgcolor="#F2F2F2">&nbsp; Topic</td>
    </tr>
<?php
    $i=1;
    $sql="SELECT * FROM tbl_provinces WHERE 1 ";

    // เงื่อนไขสำหรับ radio
		if(isset($_GET['myradio']) && $_GET['myradio']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['myradio'])."%' ";	
		}

		// เงื่อนไขสำหรับ input text
		if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";	
		}

  // เงื่อนไขสำหรับ select
		if(isset($_GET['myselect']) && $_GET['myselect']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '".trim($_GET['myselect'])."%' ";	
		}

    // เงื่อนไขสำหรับ checkbox
		if((isset($_GET['mycheckbox']) && $_GET['mycheckbox']!="") || (isset($_GET['mycheckbox2']) && $_GET['mycheckbox2']!="")){
			// ต่อคำสั่ง sql 
      if($_GET['mycheckbox']!="" && $_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $sql.=" AND (province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' OR province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' )";	
      }elseif($_GET['mycheckbox']!=""){
			   $sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' ";	        
      }elseif($_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' ";	        
      }else{
        
      }
		}
 //    echo $sql;
    $result=$mysqli->query($sql);
		
		$total=$result->num_rows;
		$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
		if(!isset($_GET['pages'])){  
			$_GET['pages']=0;  
		}else{  
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;  
		}  
		$sql.=" ORDER BY province_id DESC LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$result=$mysqli->query($sql);
		if($result && $result->num_rows>=1){  
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+$result->num_rows;  
		}else{  
			$plus_p=($chk_page*$e_page);    
		}  
		$total_p=ceil($total/$e_page);  
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
    while($row=$result->fetch_array()){
?> 
 <tr>
  <td width="60" height="20" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
  <td height="20">&nbsp;<?=$row['province_name']?></td>
 </tr>
<?php $i++; } ?>   
  </table>
  
  <br />

  </td>
 </tr>
</tbody>


<thead>
 <tr>
  <td align="left">
  
 
 <div style="margin:auto;width:100%;">
 <?php if($total>10){ ?>         
 <div class="browse_page">  
  <?php   
  if(count($_GET)<=1){
    $urlquery_str="?";
  }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
    $urlquery_str="?$para_get";
  }
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?> 
</div>  
  
  
  </td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="30" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
 <td height="30">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">

 <div style="margin:auto;width:100%;">
   <?php if($total>10){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?>   
</div> 
  
  </td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>

</div>    
  
</div>  
  
</body>
</html>

ninenik 1.46.172.xxx 03-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณนะคะ
ตอนนี้มาติดตรงตัว $nClass แล้วคะ


kkkk 118.173.147.xxx 03-10-2016 23:16
 ความคิดเห็นที่ 5
error เหมือนกันเลยคะ
ต้องแก้ยังไงหรอคะ
ลองใส่โค้ดเพิ่มเหมือนตัวแรกแล้ว ก็ไม่ได้คะ
รบกวนด้วยนะคะ


kkkk 1.0.162.xxx 05-10-2016 01:39
 ความคิดเห็นที่ 6
ไฟล์ func_page_navi.php
บรรทัดที่ 15 ให้ตัดตัวแปร $nClass ออกได้เลย เพราะไม่ได้ใช้งาน
 
จาก
 echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
เปลี่ยนเปฺ็น
 echo "<a href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   


ninenik 180.183.9.xxx 05-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณนะคะ
รบกวนอีกสักเรื่องนะคะ อิอิ
พอดีว่าต้องการให้ข้อมูลที่โชว์ โชว์เฉพาะไอดีของหมวดที่ส่งมาอ่าคะ ลองกำหนดตรง where ดูแล้ว แต่เลขหน้าไม่ขึ้นคะ มันขึ้นแค่หน้าเดียว

รบกวนด้วยนะคะ


kkkk 118.173.147.xxx 05-10-2016 16:42
 ความคิดเห็นที่ 8
 น่าจะต้องเช็คที่โค้ด ว่าส่งค่ามาถูกไหม สามารถ echo คำสั่ง sql เพื่อตรวจสอบดู


ninenik 180.183.104.xxx 05-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 9
พอจะมีตัวอย่างมั้ยคะ


kkkk 118.173.147.xxx 05-10-2016 17:19
 ความคิดเห็นที่ 10
  ตัวอย่างตามโค้ดด้านล่างเลยน่ะ ที่ข้อมูลไม่ขึ้นเพราะ กำหนดจำนวน การแสดงหรือเปล่า เพราะตามโค้ดกำหนดว่า มากกว่า 10 ถึงจะแสดง

 <?php if($total>10){ ?>          
 <div class="browse_page">   
  <?php    
  if(count($_GET)<=1){ 
    $urlquery_str="?"; 
  }else{ 
    $para_get=""; 
    foreach($_GET as $key=>$value){ 
      if($key!="pages"){ 
        $para_get.=$key."=".$value."&"; 
      } 
    } 
    $urlquery_str="?$para_get"; 
  } 
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า    
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);     
  ?> 
  </div>   
  <?php } ?>


ลองเปลี่ยนป็นมาก 1 แทนก็ได้


ninenik 180.183.104.xxx 05-10-2016
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ