สอบถามทำ Insert และ Update พร้อมกัน กับวิธีเรียก CSS ให้มาครบครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามทำ Insert และ Update พร้อมกัน กับวิธีเรียก CSS ให้มาครบครับ

สอบถามทำ Insert และ Update พร้อมกัน กับวิธีเรียก CSS ให้มาครบครับ
ขอถาม 2 คำถามน่ะครับ
คำถามแรก
พอดีกำลังทำเว็บขายสินค้า แล้วเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ก็จะให้ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกอัตโนมัตืครับ ซึ่งในโค้ดผมๆ ใช้คำสั่ง Insert การยกเลิกเข้าไปในตาราง order_cancel และใช้คำสั่ง Update เข้าไปปรับสถานะในตาราง order ครับ
ซึ่งจากที่ผมได้ทดสอบคือเมื่อเรากดเข้าไปในหน้าออร์เดอร์นั่้นมันจะ Insert ในตาราง order_cancel ก่อน แล้วต้องรีเฟรชจออีกรอบมันถึงจะ Update ปรับสถานะในตาราง order
ผมต้องการจะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันโดยไม่ต้องรีเฟรชอีกรอบ ต้องแก้ไขอย่างไรดีครับ?


<?php 
include_once("header.php"); 

?> </script>
<title>รายการสั่งซื้อ</title>

<body>
     
 <?php

 $perpage = 15;
 if (isset($_GET['page'])) {
 $page = $_GET['page'];
 } else {
 $page = 1;
 }  
 $start = ($page - 1) * $perpage;
 
$member_id = $_SESSION['member_id'];
  
  $search = "";
     
  if(isset($_POST["search_bt"])){    
  
  $search = $_POST["search"]; 
  $type = $_POST["type"]; 
    if($search==""){
      echo "<script>alert('โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา')</script>";
      echo "<script>window.location='member-orders.php'</script>";
    }elseif($type==""){
      echo "<script>alert('โปรดเลือกประเภทที่ต้องการค้นหา')</script>";
      echo "<script>window.location='member-orders.php'</script>";
    }  
    

   $select = "Select * From orders Where member_id='$member_id' and $type Like '%$search%' Order By order_id DESC";  
    
  }else{       
  
  $select = "Select * From orders Where member_id='$member_id' Order By order_id DESC Limit {$start} , {$perpage} "; 
  
  }
   
  $query = mysqli_query($link,$select) or die(mysqli_error($link));

 ?>
  
   <div class="container theme-showcase" role="main">
  <div class="row">
 <div class="">   
       
<FORM method="POST"> 

<div class="panel panel-mbrown">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title"><b><span class="glyphicon glyphicon-list-alt" aria-hidden="true"></span> รายการสั่งซื้อ</b></h3>
      <p align="right">
        <a href="profile.php" class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span> ไปหน้าโปรไฟล์</a></p>
  </div>
  
  
  
  <div class="table-responsive">
  <div>  
  <table class="table table-bordered table-striped table-hover" id="responsive-example-table" cellspacing="0">
   <thead> 
    <tr class="info_brown">
    <th width="100"><center>รหัสออร์เดอร์</center></th>  
    <th width="80"><center>สินค้าที่สั่งซื้อ</center></th> 
    <th width="100"><center>วันที่สั่งซื้อ</center></th>
    <th width=""><center>สถานะออร์เดอร์</center></th>
    <th width="100"><center>ใบสั่งซื้อ</center></th>  
    <th width="200"><center>การชำระเงินและการจัดส่ง</center></th>   
    <th width="140"><center>แจ้งยกเลิกสั่งซื้อ</center></th>  
    </tr>
   </thead>
  <tbody>

  <?php 
    function DateDiff($strDate1,$strDate2) //คำนวณเวลา
	 {
				return (strtotime($strDate2) - strtotime($strDate1))/ ( 60 * 60 * 24 ); // 1 day = 60*60*24
	 }
    
    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) { 
   
  $p_status = "";   
  $status = $data['status'];
  $buy_date = $data['buy_date'];
  $today = date("Y-m-d H:i");
  $order_id = $data['order_id'];    
      

 $dayd = DateDiff("$buy_date","$today");
  
   if($status == "1"){
     $p_status = "รอการชำระเงิน";
   }elseif($status == "2"){
     $p_status = "ชำระเงินเรียบร้อย รอการจัดส่ง";
   }elseif($status == "3"){
     $p_status = "จัดส่งเรียบร้อย";
   }elseif($status == "4"){
     $p_status = "การสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยลูกค้า"; 
   }elseif($status == "5"){
     $p_status = "การสั่งซื้อถูกยกเลิกเพราะเลยกำหนดชำระเงิน";
   }else{
   }
  
  
 
     ?>   
 <tr>
   
  <td><?php echo $order_id ;?></td>
   
  <td><center><a href="member-orders_detail.php?id=<?php echo md5(md5(md5($order_id))) ;?>" class="btn btn-sm btn-primary" target="_blank"><span class="glyphicon glyphicon-th-list" aria-hidden="true"></span> สินค้าที่สั่งซื้อ</a></center></td>  
   
  <td><center><?php echo $data['buy_date'];?><br>
    <?php //echo $dayd; 
      $statusz = "5";
      $cause = "2"; 
      $cancel_date = date("Y-m-d H:i:s"); 
      $admin_id = "1";
      
      if(($dayd>=7)and($status==1)){ //ไม่เกิน7วัน
        $last = $dayd-"7";
        //echo "เกินกำหนด7วัน "." (เกินมาแล้ว".number_format($last,0)."วัน)";
        
      $update = "Update orders Set status='$statusz' Where order_id=$order_id ";
      mysqli_query($link,$update) or die(mysqli_error($link));
      
      $insert = "Insert Into order_cancel (cause,cancel_date,order_id,admin_id) Values ('$cause','$cancel_date','$order_id','$admin_id')";
      mysqli_query($link,$insert) or die(mysqli_error($link));
        
      }else{
        //echo "ยังไม่เกินกำหนด";
    }?>
    </center></td>
   
   
   
  <td><center><?php echo $p_status;?></center></td>
  
  <td><center><a href="order_paper.php?id=<?php echo md5(md5(md5($order_id))); ?>" class="btn btn-sm btn-info" target="_blank"><span class="glyphicon glyphicon-print" aria-hidden="true"></span> ปริ้นใบสั่งซื้อ</a></center></td> 
   
  <td><center><a href="member-orders_pay-ship.php?id=<?php echo md5(md5(md5($order_id))); ?>" class="btn btn-sm btn-primary" ><span class="glyphicon glyphicon-paste" aria-hidden="true"></span> การชำระเงิน และ<br><i class="fa fa-truck" aria-hidden="true"></i> การจัดส่ง</a></center></td>  
    
   <?php 
      
  
      $select1 = "Select orders.*, order_cancel.* From orders Inner Join order_cancel On order_cancel.order_id=orders.order_id Where orders.order_id = '$order_id '";
      $query1 = mysqli_query($link,$select1) or die(mysqli_error($link));
      $data1 = mysqli_fetch_array($query1); 
   ?>
  <td><center>
    <?php 
         $cancel_date = $data1['cancel_date'];
         if(($status == "2")or($status == "3")){
           echo "ไม่มี";
             
         }elseif($cancel_date == ""){ ?> 
    
    <a href="member-orders_cancel.php?id=<?php echo md5(md5(md5($order_id)));?>" class="btn btn-sm btn-warning"><span class="glyphicon glyphicon-remove" aria-hidden="true"></span> กดยกเลิก</a>
    
     <?php 
         }else{
           echo $data1['cancel_date'];
         }?>
    </center></td> 
 </tr>
    
 <?php } ?>     
  
 
   </tbody>
  </table>
  </div></div></div>
      
 </FORM>
  
   </div></div></div>    
  
<?php mysqli_close($link); ?> 
  
 <!-- footer -->
<?php include_once("footer.php"); ?>

</body>

</html><u>
คำถามที่สอง

</u>คือผมใส่ link CSS ไว้ในไฟล์ header.php แล้ว include_once("header.php"); มาแต่ละหน้าอีกที 
ปัญหาคือ บาง link CSS ไม่ทำงานครับ แต่ถ้าเอามาใส่ในหน้านั้นตรงๆก็แสดงได้ปกติครับ จะต้องแก้ไขอย่างไรดีครับ?

 
<!doctype html>
<html>

<head>
 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<?php echo $base_path; ?>/img/system/Massage-48.png" />  
 <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $base_path; ?>/css/bootstrap.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $base_path; ?>/css/style-by_NO.css">  
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $base_path; ?>/css/font-awesome.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="<?php echo $base_path; ?>/css/stacktable.css"><!--ตัวแบ่งคอลัมน์เมื่อจอเล็ก-->
 <script src="<?php echo $base_path; ?>/js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
 <script src="<?php echo $base_path; ?>/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script src="<?php echo $base_path; ?>/js/stacktable.js" type="text/javascript"></script>   
 <script src="<?php echo $base_path; ?>/ckeditor/ckeditor.js" type="text/javascript"></script>
   
<!--Start scroll-to-top-->
  <script>
$(document).ready(function(){

	// hide #back-top first
	$("#back-top").hide();
	
	// fade in #back-top
	$(function () {
		$(window).scroll(function () {
			if ($(this).scrollTop() > 100) {
				$('#back-top').fadeIn();
			} else {
				$('#back-top').fadeOut();
			}
		});

		// scroll body to 0px on click
		$('#back-top a').click(function () {
			$('body,html').animate({
				scrollTop: 0
			}, 800);
			return false;
		});
	});

});
</script>

  <!--End scroll-to-top-->
 
<!--fancyBox-->  
<?php include_once("fancyBox/fancybox.php"); ?>  
  
</head>


NO ON 180.183.151.xxx 25-10-2016 23:34:28

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
วิธีการที่จะไม่ต้องให้รีเฟรซ เพื่อให้เห็นว่าสถานะเปลี่ยนแล้ว ต้องรันนอกลูป while ก่อนหนึ่งครั้ง 
เพราะตอนที่เราแสดง ค่าจะเป็นค่าเดิมที่คิวรี่มา ทั้งที่จริงๆ แล้วค่าได้อัพเดทไปแล้ว

แต่โดยปกติการรันค่าเพื่ออัพเดทสถานะในกรณีแบบนี้ เขาจะใช้วิธีการสร้างไฟล์สำหรับอัพเดทสถานะไว้
แล้วใช้ cronjob ให้ไปรันไฟล์ที่ต้องการ เป็นทุก ชัวโมง นาที แล้วแต่จะกำหนด 


ปัญหาที่สองต้องเช็ค path ว่าลิ้งค์กรณี include มีการเรียกไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ดูให้วิวซอร์สตอนรันไฟล์นั้น
แล้วแก้ไข path ไฟล์ให้ถูกต้อง


ninenik 180.183.53.xxx 26-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ
พอดีเป็นโปรเจ็คเรียนส่ง ใช้โฮสของมหาลัย ทางมหาลัยไม่ให้ปรับตั้งค่าอะไรได้เลย

ส่วนเรื่องpath ผมวิวซอร์สดูแล้ว การเรียกไฟล์ถูกต้อง แต่มันมาไม่ครบ ตอนนี้ผมใช้วิธีแก้โดยการไฟล์ไหนไม่มา ก็เอาใส่ในหน้านั้นๆตรงๆแบบไม่ผ่านไฟล์ include_once("header.php"); ไปแล้วครับ


NO ON 180.183.151.xxx 26-10-2016 11:16
 ความคิดเห็นที่ 3
ผมขอสอบถามปัญหาเพิ่มน่ะครับ
ผมกำลังทำสรุปยอดขายสินค้า ประจำวัน/เดือน/ปีครับ
พอดีผมไม่รู้จะใช้คำสั่งอะไรแก้ปัญหาตรงที่มีรายการสินค้าเหมือนกันให้รวมเป็นแถวเดียว ทั้งชื่อสินค้า,จำนวนสินค้า และราคา เรียงตามวันที่ซื้อครับ

ตารางที่ใช้มี
1. ตาราง products เก็บสินค้าที่ขาย -> product_id(คีย์หลัก), product_name(ชื่อสินค้า)
2. ตาราง orders เก็บออร์เดอร์ลูกค้า -> order_id(คีย์หลัก), buy_date(วันที่ซื้อ), status(สถานะสั่งซื้อโดยที่สินค้าที่จัดส่งแล้วจะstatus = "3")
3.ตาราง order_details เก็บรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าซื้อ -> detail_id(คีย์หลัก), order_id, product_id, pieces(จำนวนที่ซื้อ), pay_price(ราคาต่อชิ้น)

อันนี้เป็นรูปภาพตารางแสดงที่ผมทำได้ในตอนนี้


อันนี้เป็นโค้ดตามในภาพครับ

<?php
$member_id = $_SESSION['member_id'];
$search_Date = "";
$search_YM = "";

if(isset($_POST["search_bt"])){

$search_Date = $_POST["search_Date"];
$search_YM = $_POST["search_YM"];


if(($search_Date=="")and($search_YM!="")){
$select = "Select orders.*, order_details.*, products.* From orders, order_details, products Where orders.order_id=order_details.order_id and order_details.product_id=products.product_id and orders.status='3' and DATE_FORMAT(orders.buy_date,'%Y-%m') = '$search_YM' Order By orders.buy_date DESC ";
}elseif(($search_Date!="")and($search_YM=="")){
echo "<script>alert('โปรดกรอกเดือนและปีด้วย.')</script>";
echo "<script>window.location='admin-seller.php'</script>";
}elseif(($search_Date=="")and($search_YM=="")){
echo "<script>alert('โปรดกรอกรายละเอียดค้นหาก่อน.')</script>";
echo "<script>window.location='admin-seller.php'</script>";
}else{
$select = "Select orders.*, order_details.*, products.* From orders, order_details, products Where orders.order_id=order_details.order_id and order_details.product_id=products.product_id and orders.status='3' and DATE_FORMAT(orders.buy_date,'%Y-%m') = '$search_YM' and DATE_FORMAT(orders.buy_date,'%d') = '$search_Date' Order By orders.buy_date DESC ";
}

}else{

$select = "Select orders.*, order_details.*, products.* From orders, order_details, products Where orders.order_id=order_details.order_id and order_details.product_id=products.product_id and orders.status='3' Order By orders.buy_date ";
//3table

}

unset($_SESSION["Sumtotal"]);

$query = mysqli_query($link,$select) or die(mysqli_error($link));

?>

<div class="container theme-showcase" role="main">
<div class="row">
<div class="">


<FORM method="POST" enctype="multipart/form-data" id="myform" name="form">

<div class="panel panel-mbrown">
<div class="panel-heading">

<h3 class="panel-title"><b>ข้อมูลการขายสินค้า &nbsp;
<?php if(($search_Date=="")and($search_YM!="")){
echo $search_YM;
}elseif(($search_Date!="")and($search_YM!="")){
echo $search_YM."-".$search_Date;
}else{ }
?>
</b></h3><br>

<div id="no_print"><!--no print-->
<form class="form-inline">
<div class="form-group"><center>

<input type="month" class="form-control1" id="month-year" placeholder="ปีค.ศ.-เดือน เช่น 2016-10" value="<?php echo $search_YM; ?>" style="color: black; width: 200px;" maxlength="7" name="search_YM" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="กรอก ปีค.ศ.-เดือน เช่น 2016-10">

<input type="number" class="form-control1" id="date" placeholder="วันที่" style="color: black;" value="<?php echo $search_Date; ?>" maxlength="2" name="search_Date" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="กรอก วันที่">


<button type="submit" class="btn btn-success" value="search" name="search_bt"><span class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span> ค้นหา</button>
<p class="help-block" style="color: white;"><b>*ค้นหาตาม ปีค.ศ.-เดือน-วันที่ หรือ ค้นหาตาม ปีค.ศ.-เดือน ก็ได้*</b></p>
</center></div>
</form>
</div>
</div>


<div class="table-responsive">
<div>

<table class="table table-bordered table-striped table-hover" id="//responsive-example-table" cellspacing="0">


<thead>
<tr class="info_brown">
<th width="80"><center>รหัสสินค้า</center></th>
<th width="180"><center>วันที่สั่งซื้อ</center></th>
<th width=""><center>สินค้า</center></th>
<th width="120"><center>ราคา/ชิ้น</center></th>
<th width="100"><center>จำนวน</center></th>
<th width="120"><center>ราคารวม</center></th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<?php

while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {

$SumTotal = 0 ;
$total_price = 0 ;
$pieces = $data['pieces'];
$price = $data['pay_price'];
$total_price = $price * $pieces;
$_SESSION["Sumtotal"] = $_SESSION["Sumtotal"] + $total_price; //หาผลราคารวมทั้งหมด

?>
<tr>

<td><?php echo $data['product_id'];?></td>

<td><center><?php echo $data['buy_date'];?></center></td>

<td><?php echo $data['product_name'];?></td>

<td align="right"><?php echo number_format($price,2);?> บาท</td>

<td align="right"><?php echo $pieces;?></td>

<td align="right"><?php echo number_format($total_price,2);?> บาท</td>


</tr>
<?php } ?>
<table class="table">
<tr>
<td align="right"><h3> ราคารวมสุทธิ :</h3></td>
<td><h3><?php echo number_format($_SESSION["Sumtotal"],2);?> บาท</h3></td>
</tr>
</table>
</tbody>
</table>
</div></div></div>
</FORM>


NO ON 180.183.151.xxx 26-10-2016 12:02
 ความคิดเห็นที่ 4
น่าจะใช้ GROUP BY ลองดูสองเนื้อหานี้เป็นแนวทาง
 
แนวทางคำสั่ง sql หาผลรวมในชุดรายการข้อมูลเรียงตามวันที่ 
 
แนวทางการแทรกแถว ผลรวมในตารางข้อมูลต่อเนื่อง ด้วย php 


ninenik 180.183.53.xxx 26-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 5
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ


NO ON 180.183.151.xxx 26-10-2016 14:28
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ