ต้องการทำให้เลือก แล้ว มัน พรีวิว หลายๆ อัน อะคับ ต้องแก้ครงไหน รูปมันไป แสดงอันแรกหมด แต่บรรทัดอื่นไม่แสดง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการทำให้เลือก แล้ว มัน พรีวิว หลายๆ อัน อะคับ ต้องแก้ครงไหน รูปมันไป แสดงอันแรกหมด แต่บรรทัดอื่นไม่แสดง

ต้องการทำให้เลือก แล้ว มัน พรีวิว หลายๆ อัน อะคับ ต้องแก้ครงไหน รูปมันไป แสดงอันแรกหมด แต่บรรทัดอื่นไม่แสดง


<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>

</head>
<body>
<? $GalleryID = $_GET["GalleryID"];
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","12345678") or die(mysql_error());
	$objDB = mysql_select_db("gallery") or die(mysql_error());
	mysql_query("SET NAMES UTF8");


		
			$strSQL = "SELECT * FROM tb_gallery where GalleryID = '$GalleryID' ";
			
			//echo $strSQL;
			$objQuery = mysql_query($strSQL) or die(mysql_error());
			$objResult = mysql_fetch_array($objQuery)
			
		?>
    <div align="center">
			  <img src="resource/slider/<?=$objResult["Slider"];?>" alt="<?=$objResult["Name"];?> width="135" height="110" border="0" "/>
        
				  <br> 
				 ชื่อปกอัลบั้ม <?=$objResult["Name"];?> &nbsp;
				  
				  จำนวน <?=$objResult["Picture"];?> ภาพ
				  <br /><br />
				  
				  หัวเรื่อง <?=$objResult["Topic"];?>
			 
			 
</div>
			  
 
  <? # jqury รูปภาพของนิสิต?>
	    <script type="text/javascript">
 $(function(){
  Test = {
    UpdatePreview: function(obj){
     // if IE < 10 doesn't support FileReader
     if(!window.FileReader){
       // don't know how to proceed to assign src to image tag
     } else {
       var reader = new FileReader();
       var target = null;
       
       reader.onload = function(e) {
       target = e.target || e.srcElement;
        $("#pic1").prop("src", target.result);
       };
       reader.readAsDataURL(obj.files[0]);
     }
    }
  };
});
  </script>      <script type="text/javascript">
      $(function(){	 var chk=0;
	$("#addRow").click(function(){
		if(chk>6){
          alert("ข้อมูลเกินที่กำหนด");
          return false;
          }  
		var NR ="";  NR="<tr>"; 
		
		
		// <img id="pic1"src="#" alt="รูปภาพ" width="128" height="128" />
  // <br>
  // เลือกไฟล์ที่ต้องการ : <input type='file' name='browse' onchange='Test.UpdatePreview(this)' />
  
 
  
  NR+="<td width="60">";NR+="<img  name="pic[]" id="pic1" src="#" alt="รูปภาพ" width="128" height="128" />";NR+="</td>";
	NR+="<td width="60">";NR+="<input type="file" name="browse[]" id="browse" onchange="Test.UpdatePreview(this)" />";NR+="</td>";
		NR+="<td width="60">"; NR+="<input type="text" name="Scholarships_year[]" id="Scholarships_year" size="10" />"; NR+="</td>";
		NR+="<td width="120">"; NR+="<input type="text" name="Scholarships_name[]" id="Scholarships_name" size="20" />"; NR+="</td>";
		//NR+="<td width="120">"; NR+="<input type="text" name="Scholarships_kind[]" id="Scholarships_kind" size="20" />"; NR+="</td>";
		//NR+="<td width="120">"; NR+="<input type="text" name="Scholarships_money[]" id="Scholarships_money" size="20" />"; NR+="</td>" ;
	
		NR+="</tr>";chk++;
		//$("#myTbl").append($("#firstTr").clone());
		$("#myTbl").append($(NR));   });
	  
	$("#removeRow").click(function(){
		if($("#myTbl tr").size()>1){
			$("#myTbl tr:last").remove() ;chk--;
		
		}else{
			alert("ไม่มีตารางให้ท่านลบแล้ว");
		}
	});
  $('input[name="toon"]').click(function(){
    var Ck = $(this).val();
    if(Ck=="no"){
     $('#DivTable').hide();
    }else{
     $('#DivTable').show();
    }
  });
});
 </script><br />


<div id="DivTable">
<table id="myTbl" width="600" border="1" align="center">
 <tr>
  <td align="center">ภาพ</td>
   <td align="center">เลือกไฟล์</td>
    <td align="center">ชื่อภาพ</td>
    <td align="center">คำบรรยาย</td>
    
 </tr>
 
 
</table>
<p align="center">
<button id="prev" type="prev">กลับหน้าหลัก</button>
<button id="addRow" type="button">+</button>
<button id="removeRow" type="button">-</button>
<button id="submit" type="submit">บันทึก</button>

</p>
</div>
 
</body>
</html>


Komza 110.78.143.xxx 31-10-2016 19:52:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่รู้ว่าทำอะไรน่ะ มองภาพไม่ออก บางทีบางอย่างก็อาจจะทำไม่ได้ ตามข้อจำกัด
ลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แสดงตัวอย่าง รูปภาพ ก่อนอัพโหลด ด้วย html5 อย่างง่าย 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=551 via @ninenik

การเลือกไฟล์แบบหลายครั้ง เช่นการเลือกไฟล์ที่อยู่คนละโฟลเดอร์ เพื่ออัพโหลด ดูที่กระทู้นี้ 


ninenik 1.47.139.xxx 31-10-2016
 ความคิดเห็นที่ 2


มันแสดงภาพ ที่อันบนอันเดียวเองอะพี่  ตัวอย่างที่พี่ให้ไป มันประยุกแบบนี้ไม่ได้อะคับ ผมทำไม่เป็น
 NR+="<td width="60">";NR+="<img  name="pic[]" id="pic1" src="#" alt="รูปภาพ" width="128" height="128" />";NR+="</td>"; 
  NR+="<td width="60">";NR+="<input type="file" name="browse[]" id="browse" onchange="Test.UpdatePreview(this)" />";NR+="</td>"; 
โชว์รูป แต่ id="pic1" จะส่งค่าให้วนลูปยังไง ส่งไปที่  $("#pic1").prop("src", target.result);  ได้ยังไงคับ ให้เป็นตัวแปรแล้ววนลูป  ยังไง ผมงงอะคับ


komza 110.77.170.xxx 03-11-2016 20:38
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าประมาณตามรูป ประยุกต์จากเนื้อหาเดิมนิดหน่อย

ตัวอย่างโค้ด

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
 
<style type="text/css"> 
.thumbnail_div img{width:100px;height:100px;margin:5px;} 
canvas{border:1px solid red;}   
</style> 
 
 
<div style="margin:auto;width:700px;">
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr class="firstTr">
  <td width="119">
  <select name="data1[]" id="data1[]">
  <option value="">Please select</option>
  <option value="1">data1</option>
  <option value="2">data2</option>
  </select></td>
  <td width="100">
  <div class="thumbnail_div"></div> 
  </td>
  <td width="100">
  <input type="file" name="browse[]" class="browse_file" />
  </td>
  <td width="519">
  <input name="h_item_id[]" type="hidden" id="h_item_id[]" value="" />
  <input type="text" class="text_data" name="data2[]" id="data2[]" />
  </td>
  </tr>
</table>
<br />
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
  <button id="addRow" type="button">+</button> 
  &nbsp;
  <button id="removeRow" type="button">-</button>
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  <input name="h_all_id_data" type="hidden" id="h_all_id_data" value="<?=$all_id_data?>" />  
  <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td>
 </tr>
</table>
</form>
 
 
 
<br />
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
  $("#addRow").click(function(){
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input
    $(".firstTr:eq(0)").clone(true) 
    .find(".thumbnail_div").html("").end()
    .find("input:text").attr("value","").end()
    .find("select").attr("value","").end()
    .appendTo($("#myTbl"));
  });
  $("#removeRow").click(function(){
    // // ส่วนสำหรับการลบ
    if($("#myTbl tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ
      $("#myTbl tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย
    }else{
      // เหลือ 1 รายการลบไม่ได้
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");
    }
  }); 
 
  $(".browse_file").on("change",function(e){ 
    var files = this.files 
    var indexObj = $(".browse_file").index(this);
    var obj = 'thumbnail_div';
		console.log('test');
    showThumbnail(files,obj,indexObj);     
  }); 
   
  function showThumbnail(files,obj,indexObj){ 
  
    $("."+obj).eq(indexObj).html("");
     for(var i=0;i<files.length; i++){
      var file = files[i]; 
      var imageType = /image.*/; 
      if(!file.type.match(imageType)){ 
        //   console.log("Not an Image"); 
        continue; 
      } 
  
      var image = document.createElement("img"); 
      var thumbnail = document.getElementsByClassName(obj)[indexObj];
      image.file = file; 
      thumbnail.appendChild(image); 
  
      var reader = new FileReader(); 
      reader.onload = (function(aImg){ 
        return function(e){ 
          aImg.src = e.target.result; 
        }; 
      }(image)) 
  
      var ret = reader.readAsDataURL(file); 
      var canvas = document.createElement("canvas"); 
      ctx = canvas.getContext("2d"); 
      image.onload= function(){ 
        ctx.drawImage(image,100,100); 
      } 
    } // end for loop 
  
  } // end showThumbnail   
 
});
</script>
 
   
</body>
</html>

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 1.47.200.xxx 03-11-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ