สอบถาม infowindow หน่อยค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม infowindow หน่อยค่ะ

สอบถาม infowindow หน่อยค่ะ

<?php
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","1234") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("restaurant");
$strSQL = "SELECT * FROM restaurant_details";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
?>
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Google Map API 3 - 01</title>
    <style type="text/css">
    html { height: 100% }
    body {
        height:100%;
        margin:0;padding:0;
        font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
        font-size:12px;
    }
    /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
    #map_canvas {
        position:relative;
        width:550px;
        height:400px;
        margin:auto;
    }
    /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
    #contain_map{
        position:relative;
        width:550px;
        height:400px;
        margin:auto;
color:#000000;
    }
    /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
    #showDD{
        position:absolute;
        bottom:0px;
        height:30px;
        padding-top:5px;
        background-color:#CCC;
/*        color:#FFF; */
    }
    /* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
    #directionsPanel{
        width:550px;
        margin:auto;
        clear:both;
/*        background-color:#F1FEE9;*/
    }
    /* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
    .adp-placemark{
/*        background-color:#9C3;*/
    }
    .adp-summary{
 
    }
    .adp-directions{
 
    }
    </style>
 
</head>
<body>
 
<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD">
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->
 
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" value="" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" value="" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
 
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="directionsPanel"></div>
 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyDBq03x1U9s1ekqp6TgAKUgXsOHVzcyrxM&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>
 
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
 
 
 
var boxpolys = null;
var routeBoxer = null;
var distance_radius = 0.1 * 1.609344; // เปลี่ยน 0.1 เป็นค่าอื่น 0.1 คือ 100 เมตร
var drawBoxes;    // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับสร้าง boxes
var clearBoxes;   // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น สำหรับลบ boxes
 
var findPlaces;   // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น การค้นหาสถานที่
var servicePlace; // ตัวแปรสำหรับใช้กับ place service ของ google place
var createMarker;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น  สำหรับสร้าง marker
var clearMarker;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น  สำหรับลบ marker
 
var gmarkers=[];   // กำหนดตัวแปร สำหรับเก็บ array marker
var infowindow;   //  กำหนดตัวแปร ไว้เก็บ infowindow
 
var response;  // กำหนดตัวแปร เก็บค่าข้อมูลตำแหน่งต่งๆ ในตัวอย่าง จะเป็น string
    // สามารถประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดรูปแบบตามตัวอย่่างแทนได้
 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
directionShow=new  GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
directionsService = new GGM.DirectionsService();
 
 
// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
my_Latlng  = new GGM.LatLng(16.742714, 100.190746);
// กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
initialTo=new GGM.LatLng(16.750777, 100.197376);
var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
// กำหนด Option ของแผนที่
var myOptions = {
zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
};
map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
    servicePlace = new GGM.places.PlacesService(map); // ยังไม่ใช้ตอนนี้ กำหนดไว้ไม่เสียหาย
 
 
    routeBoxer = new RouteBoxer(); // สร้าง object
 
directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
// ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]);
 
 
 
if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
}
 
// กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่
        clearBoxes();
        clearMarker();
      // Box around the overview path of the first route
        var path = results.routes[0].overview_path;
        var boxes = routeBoxer.box(path, distance_radius);
        drawBoxes(boxes);
 
        // ข้อมูลตัวอย่าง สามารถดึงจากฐานข้อมูลได้
        $.getJSON( "placeData.php", function(data) {
            response = data;
            findPlaces(boxes,0); // เริ่มค้นหาสถานที่ หลัง 5 วินาที
        });
 
});
 
}
$(function(){
 
 
 
searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
        clearBoxes(); // ล้างค่า
        clearMarker();
if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
}
// กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
var request={
origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
};
// ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
directionsService.route(request, function(results, status){
if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
}else{
// กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
// โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
}
});
}
 
// ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
$("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace
searchRoute(); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
});
 
$("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){ // ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter
searchRoute(); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
}
});
 
$("#iClear").click(function(){
        clearBoxes();
        clearMarker();
$("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
});
 
 
 
 
 
    // วาดรูปสี่เหลี่ยม จาก array ของ boxes แล้วแสดงในแผนที่
    drawBoxes = function(boxes) {
      boxpolys = new Array(boxes.length);
      for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
        boxpolys[i] = new GGM.Rectangle({
          bounds: boxes[i],
          fillOpacity: 0,
          strokeOpacity: 0, // ถ้าไม่ต้องการให้มองเห็นกำหนดเป็น 0
          strokeColor: '#000000',
          strokeWeight: 1,
          map: map
        });
      }
    }
 
 
 
    // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า boxes ออกจากแผนที่
    clearBoxes = function() {
      if (boxpolys != null) {
        for (var i = 0; i < boxpolys.length; i++) {
          boxpolys[i].setMap(null);
        }
      }
      boxpolys = null;
    }
 
    // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า Marker ออกจากแผนที่
    clearMarker = function() {
      if (gmarkers != null) {
        for (var i = 0; i < gmarkers.length; i++) {
          gmarkers[i].setMap(null);
        }
      }
   //   gmarkers = null;
    }
 
 
    findPlaces = function(boxes,searchIndex){
 
        // กำหนดพื้นที่บริเวณขอบเขตที่ต้องการ
        var southWest = boxes[searchIndex].getSouthWest();
        var northEast = boxes[searchIndex].getNorthEast();
        var bounds = new GGM.LatLngBounds(southWest,northEast);
 
        var places = response; // นำข้อมูลสถานที่ มาค้นหาว่าอยู่ในบริเวณที่ต้องการหรือไม่
        for (i in places) {
            var result = new GGM.LatLng(places[i].latitude, places[i].longitude);
            var placeDetail=places[i];
            if(bounds.contains(result)){ // ถ้าพบว่าอยู่ในบริเวณที่ตอ้งการให้สร้าง marker
                var marker = createMarker(result,placeDetail);
            }
       }
        searchIndex++;
        if(searchIndex < boxes.length){ // วนลูปหาในขอบเขตทั้งหมด
            console.log(searchIndex);
            findPlaces(boxes,searchIndex);
        }
    }
 
 
    // สร้าง marker บทแผนที่
    createMarker = function(place,placeDetail) {
        var placeLoc=place;
 
        // หรือกำหนดเอง สามารถโหลดรุปมา หรือเรียกใช้งานจาก path ตรงได้
        // https://mapicons.mapsmarker.com/ สร้างรุป icon หรือเลือกรูปได้จากที่นี้
        //var image="busstop.png";
        var image=null;
 
        var marker=new GGM.Marker({
            map:map,
            icon: image,
            position:placeLoc
        });
 
        GGM.event.addListener(marker,'click',function(){
            console.log(place);
            infowindow = new GGM.InfoWindow();
 
            <?php
while($rs = mysql_fetch_array($objQuery))
{
?>
            var contentStr = '<h3>'+placeDetail.title '</h3>';
            contentStr +='<br>โปรโมชั่น:'+placeDetail.pro;
            contentStr +='<br>เปอร์เซ็นที่ลด:'+placeDetail.per;
            contentStr += '<br><a href="indexSaleView.php?id=<?php echo $rs['res_id']; ?>">'+ 'ดูรายละเอียด</a>';
            infowindow.setContent(contentStr);
            infowindow.open(map,marker);
  <?php
}
?>
        });
        gmarkers.push(marker);
    }
 
});
$(function(){
 
    // ทำงานสร้างและใช้งานแผนที่
    initialize();
    // สังเกตว่า เราจะไม่ได้มีการเรียกใช้ ฟังก์ชั่น initialize แบบกำหนด callback เหมืนอตัวอย่าง
    // ก่อนเนื่องจาก RouteBoxer จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน google.maps objext ไฟล์
    // google map จึงกำหนดในแท็ก script  ด้านบน
 
});
</script>
</body>
</html>
 


Yauwared 223.207.246.xxx 12-11-2016 21:18:58

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
พอกดดู รายละเอียดแล้ว มันแสดง id ซ้ำค่ะ   แต่ข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลก็แสดงปกติ 
 
ช่วยดูให้นะคะ


Yauwared 223.207.246.xxx 12-11-2016 21:28
 ความคิดเห็นที่ 2
marker กับ infowindow ต้องใช้เป็น array เพื่อไม่ให้เป็นค่าที่ซ้ำกัน การวนลูปในลักษณะดังเกล่าวไม่ถูกต้อง ให้ใช้วิธีส่งค่าแบบ
ajax โดยเอาไอดีไปดึงค่าจากตารางข้อมูลมาแสดงอีกที แต่ในโค้ดเหมือนมีการส่งค่า placeDetail เข้ามาในฟังก์ชั้นแล้ว
ถ้าจะใช้ค่านั้นเลย ก็ให้กำหนดดังนี้

  // สร้าง marker บทแผนที่
  createMarker = function(place,placeDetail) {
    var placeLoc=place;
 
    // หรือกำหนดเอง สามารถโหลดรุปมา หรือเรียกใช้งานจาก path ตรงได้
    // https://mapicons.mapsmarker.com/ สร้างรุป icon หรือเลือกรูปได้จากที่นี้
    //var image="busstop.png";
    var image=null;
 
    var marker=new GGM.Marker({
      map:map,
      icon: image,
      position:placeLoc
    });
 
    GGM.event.addListener(marker,'click',function(){
      console.log(place);
      infowindow = new GGM.InfoWindow();
 
      var contentStr = placeDetail;
      infowindow.setContent(contentStr);
      infowindow.open(map,marker);

    });
    gmarkers.push(marker);
  }ninenik 1.47.71.xxx 13-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 3
แล้วถ้ากำหนดแบบที่พี่แนะนำแล้วจะทำให้กดลิงค์ดูรายละเอียดไปหน้าดูข้อมูลตาม id นั้นๆ ต้องเขียนแบบไหนหรอค่ะหนูไม่ค่อยเข้าใจ 


Yauwared 223.207.248.xxx 14-11-2016 01:21
 ความคิดเห็นที่ 4
ขึ้นกับว่าเขียนในรูปแบบไหน 

ดูข้มอูลเกี่ยวกับ google map ได้ที่
https://www.ninenik.com/google_search.php?tags=google map


ninenik 183.88.189.xxx 14-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณน่ะคะ  ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกลับมาถามใหม่  


Yauwared 223.207.249.xxx 14-11-2016 15:31
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ