ค้นหา marker ในแผนที่จากฐานข้อมูล แล้วพอกดดู infowindow ตรง marker มันแสดงแค่อันเดียวจากข้อมูลในฐานข้อมูลค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ค้นหา marker ในแผนที่จากฐานข้อมูล แล้วพอกดดู infowindow ตรง marker มันแสดงแค่อันเดียวจากข้อมูลในฐานข้อมูลค่ะ

ค้นหา marker ในแผนที่จากฐานข้อมูล แล้วพอกดดู infowindow ตรง marker มันแสดงแค่อันเดียวจากข้อมูลในฐานข้อมูลค่ะ
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var image1; // ตัวแปรสำหรับเก็บรูป icons กำหนดเอง
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปร my_Marker แบบ array เพื่อเก็บค่าการกำหนดตำแหน่ง ปักหมุด
var newCenterLatLon; // ำหนดตัวแปร newCenterLatLon เพื่อเก็บค้า หากค้นหาแล้วเจอสถานที่เดียว
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
 GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
 // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
 var my_Latlng = new GGM.LatLng(16.782495,100.218922);
 // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
 var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
 // กำหนด Option ของแผนที่
 var myOptions = {
   zoom: 10, // กำหนดขนาดการ zoom
   center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
   mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
   mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
     position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
     style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style
   }
 };
 map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
}


// เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี
  if(navigator.geolocation){
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
/*       var infowindow = new GGM.InfoWindow({
          map: map,
          position: pos,
          content: "คุณอยู่ที่นี่."
        });*/
        image1 = new GGM.MarkerImage("https://www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php", // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้
        new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons
        new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0
        new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)
        );
        var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
            position: pos, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
            icon: image1,
            map: map // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
          });

        var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker
    //   $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
//       $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value
//       $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
        map.setCenter(pos);
      },function() {
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน
      });
  }else{
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง
  }


$(function(){
 $("#data_search").keyup(function(e){
   if(e.keyCode==13){ // เมื่อกดปุ่ม enter ในช่องค้นหา
     search_map(); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชั่นการค้นหา แบบ ajax
   }
 });
});
function search_map(){ // ฟังก์ชั่นการค้นหา แบบ ajax
 var i_marker=0; // กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวน marker หรือปักหมุด
 var data_found=0;// กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวนรายการที่ค้นจอ
 for(i=0;i<my_Marker.length;i++){ // วนหลูปเพื่อยกเลือก ตัว marker ทั้งหมด หรือล้างค่า ก่อนกำหนดใหม่
   my_Marker[i].setMap(null);// คำสั่งในการยกเลิกตัว marker
 }

 $.ajax({
   url:"genMarker2.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml
   type: "GET", // ส่งค่าข้อมูลแบบ POST ไปที่ไฟล์ genMarker.php
   data: { data_search :$("#data_search").val()}, //// รับค่า จากการ input text ชื่อ id เท่ากับ data_search
   dataType: "xml",
   success:function(xml){
//     console.log(xml);
     $(xml).find('marker').each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker

         var markerID=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerName=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLat=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLng=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng);
         my_Marker[i_marker] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
           position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
           map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
           title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
         });


         // กรณีตัวอย่าง ดึง title ของตัว marker มาแสดง
        //infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array
          //content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow
        //});

        // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
       infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({
         content:$.ajax({
           url:'placeDetail2.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล
           data:{placeID :markerID},// ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
           async:false
         }).responseText
       });


        GGM.event.addListener(my_Marker[i], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว
          if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่
            infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่
          }
          infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก
          infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน
        });


          i_marker++;// เพิ่มค่า เพื่อเก็บจำนวนตัว marker ทั้งหมด

         if(i_marker==1){
           // เก็บค่าตำแหน่ง พักัด สำหรับใช้ ย้ายตำแหน่ง ตรงกลางแผนที่ไปที่ดังกล่าว กรณีพบข้อมูลเดียว
           newCenterLatLon=markerLatLng;
         }
         data_found++;// เก็บค่า เพื่อนับจำนวนรายการที่ค้นเจอทั้งหมด
     });
     if(i_marker==1){
       map.setCenter(newCenterLatLon);// ถ้าค้นเจอเพียงรายการเดียว ให้ย้ายตรงกลางแผนที่ไปที่ ตำแหน่งที่เจอ
     }
     if(i_marker>1){ // // ถ้าค้นเจอมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ย้าย ตรงกลาง แผนที่ มาตำแหน่งเดิม ตอนแรก
       newCenterLatLon=new GGM.LatLng(16.782495,100.218922);
       map.setCenter(newCenterLatLon);
     }
     if(data_found==0){ // ถ้าไม่พบข้อมูลใดๆ ให้แสดงเตือน
       alert("ไม่พบข้อมูล ตามค้นหา");
       $("#data_search").val("");
     }
   }
 });
}

$("button").click(function(){
  var mapType=$(this).text();
  map.setMapTypeId(eval("GGM.MapTypeId." mapType));
});

$(function(){
 // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
 // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
 // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
 // v เวอร์ชัน่ 3.2
 // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
 // language ภาษา th ,en เป็นต้น
 // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
 $("<script/>", {
  "type": "text/javascript",
  src: "http://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyDBq03x1U9s1ekqp6TgAKUgXsOHVzcyrxM&sensor=false&language=th&callback=initialize"
 }).appendTo("body");
});
</script>
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);

// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root","1234"); // เชื่อมต่อ Server
mysql_select_db("restaurant"); // ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล
// ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามค่า id ของสถานที่ ที่ส่งมา
$id = $_GET['placeID'];

$q="SELECT * FROM restaurant_details WHERE res_id='$id' ";
// $q = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
//while($rs=mysql_fetch_array($q)){
$qr=@mysql_query($q);
$rs=@mysql_fetch_assoc($qr);
?>
<table width="300" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="10" rowspan="4">
   <?php
    if(isset($rs['res_picture'])) {
      if (!empty($rs['res_picture'])) {
        echo '<img src="image/'.$rs['res_picture'].'" width="130" height="80"/>';
      }
    }
   ?>
  </td>
  <td width="10">&nbsp;</td>
  <td width="264"><?php echo $rs['res_name']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>ที่ตั้ง </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>รายละเอียด</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><a class="button5 button5" href="indexSaleView.php?id=<?php echo $rs['res_id']; ?>"
   target="_blank">รายละเอียดเพิ่มเติม</a></td>
 </tr>

</table>
<?php //}//while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ ?>
<?php //map.php
header("Content-type:text/xml; charset=UTF-8");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
mysql_connect("localhost","root","1234") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("restaurant") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
// 6-7 บรรทัดแรกด้านบน เป็นการกำหนด ให้ไฟล์นี้ส่งออกเป็นไฟล์ แบบ xml
// และการกำหนดการเชิ่อมต่อกับฐานข้อมูล
?>
<markers>
<?php
$q_search=""; // กำหนดตัวแปร เพื่อรอรับการ ส่งคำสั่งตามเงื่อนไข การค้นหา
$q_limit=""; // กำหนดตัวแปร เพื่อรอรับการ เลือกจำกัดข้อมูลที่ต้องการแสดง
if(isset($_GET['data_search']) && $_GET['data_search']!=""){ // ถ้า มีการส่งค่า คำค้นหามา และค่านั้นไม่ใช่ค่าว่าง
  // กำหนด รูปแบบคำสั่ง sql ในตัวแปรที่สร้างไว้ตอนต้น
  $q_search=" AND res_type_name like '%".$_GET['data_search']."%' ";
}else{
  // ถ้าไม่มีการส่งค่า ไม่ให้แสดง ตำแหน่งในแผนที่ ให้กำหนด LIMIT 0
  // แต่ถ้า ต้องการแสดงเริ่มต้น ให้กำหนดจำนวนตามต้องการ เช่น LIMIT 10
  $q_limit=" LIMIT 0 ";
}
// ชุดคำสั่ง sql ในการดึงข้อมูล จากฐานข้อมูลมาแสดง
$q="SELECT * FROM restaurant_details WHERE 1 $q_search ORDER BY res_id $q_limit ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
  <marker id="<?=$rs['res_id']?>">
    <name><?=$rs['res_type_name']== 1 ? "อาหารตามสั่ง": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 2 ? "ก๋วยเตี๋ยว": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 3 ? "ข้าวแกง": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 4 ? "อาหารตามสั่ง": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 5 ? "เบเกอรี่": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 6 ? "ก๋วยเตี๋ยว": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 7 ? "สถานบันเทิง": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 8 ? "เบเกอรี่": "";?>
       <?=$rs['res_type_name']== 9 ? "ภัตราคาร": "";?>
    </name>
    <latitude><?=$rs['lat']?></latitude>
    <longitude><?=$rs['lng']?></longitude>
  </marker>
<?php } ?>
</markers>

ตามหัวข้อนะคะ คือต้องการให้กด marker แล้วแสดง infowindow ตามทุกตัว  แต่ตอนนี้มันกดดูได้แค่ตัวเดียวที่เป็นข้อมูลตัวสุดท้ายของฐานขอมูล


Yauwared 223.207.248.xxx 14-11-2016 00:47:14

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
key ของ infowindow ต้องเป็น keyเดียวกันกับ my_Marker
infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({ 
ต้องเป็น
infowindow[i_marker] = new GGM.InfoWindow({ 


>>>  อัพเดท >>> 14-11-2016
------------------------------------------
ตรวจสอบโค้ดให้ถูกต้อง 

my_Marker[i] ก็ต้องเป็น my_Marker[i_marker]


ninenik 183.88.189.xxx 14-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
แก้แล้ว ยังไม่ได้ค่ะ หนูไม่ค่อยเข้าใจ
function search_map(){ // ฟังก์ชั่นการค้นหา แบบ ajax
 var i_marker=0; // กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวน marker หรือปักหมุด
 var data_found=0;// กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวนรายการที่ค้นจอ
 for(i=0;i<my_Marker.length;i++){ // วนหลูปเพื่อยกเลือก ตัว marker ทั้งหมด หรือล้างค่า ก่อนกำหนดใหม่
   my_Marker[i].setMap(null);// คำสั่งในการยกเลิกตัว marker
 }

 $.ajax({
   url:"genMarker2.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml
   type: "GET", // ส่งค่าข้อมูลแบบ POST ไปที่ไฟล์ genMarker.php
   data: { data_search :$("#data_search").val()}, //// รับค่า จากการ input text ชื่อ id เท่ากับ data_search
   dataType: "xml",
   success:function(xml){
//     console.log(xml);
     $(xml).find('marker').each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker

         var markerID=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerName=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLat=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLng=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng);
         my_Marker[i_marker] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
           position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
           map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
           title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
         });


         // กรณีตัวอย่าง ดึง title ของตัว marker มาแสดง
        //infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array
          //content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow
        //});

        // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
       infowindow[i_marker] = new GGM.InfoWindow({
         content:$.ajax({
           url:'placeDetail2.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล
           data:{placeID :markerID},// ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
           async:false
         }).responseText
       });


        GGM.event.addListener(my_Marker[i_marker], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว
          if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่
            infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่
          }
          infowindow[i].open(map,my_Marker[i_marker]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก
          infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน
        });


          i_marker++;// เพิ่มค่า เพื่อเก็บจำนวนตัว marker ทั้งหมด

         if(i_marker==1){
           // เก็บค่าตำแหน่ง พักัด สำหรับใช้ ย้ายตำแหน่ง ตรงกลางแผนที่ไปที่ดังกล่าว กรณีพบข้อมูลเดียว
           newCenterLatLon=markerLatLng;
         }
         data_found++;// เก็บค่า เพื่อนับจำนวนรายการที่ค้นเจอทั้งหมด
     });
     if(i_marker==1){
       map.setCenter(newCenterLatLon);// ถ้าค้นเจอเพียงรายการเดียว ให้ย้ายตรงกลางแผนที่ไปที่ ตำแหน่งที่เจอ
     }
     if(i_marker>1){ // // ถ้าค้นเจอมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ย้าย ตรงกลาง แผนที่ มาตำแหน่งเดิม ตอนแรก
       newCenterLatLon=new GGM.LatLng(16.782495,100.218922);
       map.setCenter(newCenterLatLon);
     }
     if(data_found==0){ // ถ้าไม่พบข้อมูลใดๆ ให้แสดงเตือน
       alert("ไม่พบข้อมูล ตามค้นหา");
       $("#data_search").val("");
     }
   }
 });


Yauwared 223.207.249.xxx 14-11-2016 16:40
 ความคิดเห็นที่ 3
เปลี่ยนไม่หมดหรือเปล่า

GGM.event.addListener(my_Marker[i_marker], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว
  if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่
    infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่
  }
  infowindow[i].open(map,my_Marker[i_marker]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก
  infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน
});เป็น

GGM.event.addListener(my_Marker[i_marker], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว
  if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่
    infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่
  }
  infowindow[i_marker].open(map,my_Marker[i_marker]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก
  infowindowTmp=i_marker; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน
});
ninenik 1.46.136.xxx 14-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ก็ยังไม่ได้ค่ะรอบนี้ infowindow ไม่ขึ้นเลย

<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var image1; // ตัวแปรสำหรับเก็บรูป icons กำหนดเอง
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปร my_Marker แบบ array เพื่อเก็บค่าการกำหนดตำแหน่ง ปักหมุด
var newCenterLatLon; // ำหนดตัวแปร newCenterLatLon เพื่อเก็บค้า หากค้นหาแล้วเจอสถานที่เดียว
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
 GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
 // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
 var my_Latlng = new GGM.LatLng(16.782495,100.218922);
 // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
 var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
 // กำหนด Option ของแผนที่
 var myOptions = {
   zoom: 10, // กำหนดขนาดการ zoom
   center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
   mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
   mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
     position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
     style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style
   }
 };
 map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
}


// เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี
  if(navigator.geolocation){
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
/*       var infowindow = new GGM.InfoWindow({
          map: map,
          position: pos,
          content: "คุณอยู่ที่นี่."
        });*/
        image1 = new GGM.MarkerImage("https://www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php", // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้
        new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons
        new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0
        new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)
        );
        var my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
            position: pos, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
            icon: image1,
            map: map // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
          });

        var my_Point = my_Marker.getPosition(); // หาตำแหน่งของตัว marker เมื่อกดลากแล้วปล่อย
        map.panTo(my_Point); // ให้แผนที่แสดงไปที่ตัว marker
    //   $("#lat_value").val(my_Point.lat()); // เอาค่า latitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lat_value
//       $("#lon_value").val(my_Point.lng()); // เอาค่า longitude ตัว marker แสดงใน textbox id=lon_value
//       $("#zoom_value").val(map.getZoom()); // เอาขนาด zoom ของแผนที่แสดงใน textbox id=zoom_value
        map.setCenter(pos);
      },function() {
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน
      });
  }else{
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง
  }


$(function(){
 $("#data_search").keyup(function(e){
   if(e.keyCode==13){ // เมื่อกดปุ่ม enter ในช่องค้นหา
     search_map(); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชั่นการค้นหา แบบ ajax
   }
 });
});
function search_map(){ // ฟังก์ชั่นการค้นหา แบบ ajax
 var i_marker=0; // กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวน marker หรือปักหมุด
 var data_found=0;// กำหนดตัวแปร ไว้นับจำนวนรายการที่ค้นจอ
 for(i=0;i<my_Marker.length;i++){ // วนหลูปเพื่อยกเลือก ตัว marker ทั้งหมด หรือล้างค่า ก่อนกำหนดใหม่
   my_Marker[i].setMap(null);// คำสั่งในการยกเลิกตัว marker
 }

 $.ajax({
   url:"genMarker2.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml
   type: "GET", // ส่งค่าข้อมูลแบบ POST ไปที่ไฟล์ genMarker.php
   data: { data_search :$("#data_search").val()}, //// รับค่า จากการ input text ชื่อ id เท่ากับ data_search
   dataType: "xml",
   success:function(xml){
//     console.log(xml);
     $(xml).find('marker').each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker

         var markerID=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerName=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLat=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLng=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน
         var markerLatLng=new GGM.LatLng(markerLat,markerLng);
         my_Marker[i_marker] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
           position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
           map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
           title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
         });


         // กรณีตัวอย่าง ดึง title ของตัว marker มาแสดง
        //infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array
          //content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow
        //});

        // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
       infowindow[i_marker] = new GGM.InfoWindow({
         content:$.ajax({
           url:'placeDetail2.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล
           data:{placeID :markerID},// ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
           async:false
         }).responseText
       });


        GGM.event.addListener(my_Marker[i_marker], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว
          if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่
            infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่
          }
          infowindow[i_marker].open(map,my_Marker[i_marker]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก
          infowindowTmp=i_marker; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน
        });


          i_marker++;// เพิ่มค่า เพื่อเก็บจำนวนตัว marker ทั้งหมด

         if(i_marker==1){
           // เก็บค่าตำแหน่ง พักัด สำหรับใช้ ย้ายตำแหน่ง ตรงกลางแผนที่ไปที่ดังกล่าว กรณีพบข้อมูลเดียว
           newCenterLatLon=markerLatLng;
         }
         data_found++;// เก็บค่า เพื่อนับจำนวนรายการที่ค้นเจอทั้งหมด
     });
     if(i_marker==1){
       map.setCenter(newCenterLatLon);// ถ้าค้นเจอเพียงรายการเดียว ให้ย้ายตรงกลางแผนที่ไปที่ ตำแหน่งที่เจอ
     }
     if(i_marker>1){ // // ถ้าค้นเจอมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ย้าย ตรงกลาง แผนที่ มาตำแหน่งเดิม ตอนแรก
       newCenterLatLon=new GGM.LatLng(16.782495,100.218922);
       map.setCenter(newCenterLatLon);
     }
     if(data_found==0){ // ถ้าไม่พบข้อมูลใดๆ ให้แสดงเตือน
       alert("ไม่พบข้อมูล ตามค้นหา");
       $("#data_search").val("");
     }
   }
 });
}

$("button").click(function(){
  var mapType=$(this).text();
  map.setMapTypeId(eval("GGM.MapTypeId." mapType));
});

$(function(){
 // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
 // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
 // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
 // v เวอร์ชัน่ 3.2
 // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
 // language ภาษา th ,en เป็นต้น
 // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
 $("<script/>", {
  "type": "text/javascript",
  src: "//maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyDBq03x1U9s1ekqp6TgAKUgXsOHVzcyrxM&sensor=false&language=th&callback=initialize"
 }).appendTo("body");
});
</script>


Yauwared 223.207.249.xxx 14-11-2016 23:27
 ความคิดเห็นที่ 5
  แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เหนือการคาดหมาย


ninenik 1.46.136.xxx 14-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 6
ช่วยดูให้อีกทีได้ไหมค่ะหนูจำเป็นจริงๆ


Yauwared 223.207.249.xxx 15-11-2016 00:06
 ความคิดเห็นที่ 7
บรรทัดนี้ต้องมีตัวแปร i เข้าไปด้วย i คือ index ของ รายการ xml

     $(xml).find('marker').each(function(){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker


เป็น

     $(xml).find('marker').each(function(i){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker


และก็โค้ดด้านในที่เคยเปลี่ยนเป็น i_marker เปลี่ยนกลับเป็น i

ตามนี้

         my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
           position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
           map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
           title:markerName // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
         }); 
 
 
         // กรณีตัวอย่าง ดึง title ของตัว marker มาแสดง 
        //infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array 
          //content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow 
        //}); 
 
        // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง 
       infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({ 
         content:$.ajax({ 
           url:'placeDetail2.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล 
           data:{placeID :markerID},// ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
           async:false 
         }).responseText 
       }); 
 
 
        GGM.event.addListener(my_Marker[i], 'click', function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
          if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
            infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่ 
          } 
          infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
          infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
        }); 


ninenik 1.46.136.xxx 15-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 8
ทำตามเรียบร้อยค๊า ขอบคุณมากๆๆเลยค่ะหนูทำได้แล้ว พี่ใจดีมากๆๆๆ


Yauwared 223.207.249.xxx 15-11-2016 01:40
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ