การเรียงข้อมูลจากข้อมูลที่ไม่ได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การเรียงข้อมูลจากข้อมูลที่ไม่ได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล

การเรียงข้อมูลจากข้อมูลที่ไม่ได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล
เช่นตัวเลขเรียงกัน 
1
2
3
.
.
.
100

จะมารถนำมาแบ่งหน้ากันได้ไหมโดยอาจจะแบ่งหน้าละ 20 ตัวเลข


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 23-11-2016 15:31:17

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง ทำข้อมูลให้เป็น array

ใช้ php ดึงรูปภาพ จากโฟลเดอร์ มาแสดง พร้อม เทคนิค แบ่งหน้า 


ninenik 180.183.131.xxx 23-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
แล้วถ้าข้อมูลที่นำมาจากฐานข้อมูล ถ้าไม่ใช้ order by
แล้วจะสามารถเรียงด้วยวิธีอื่นได้ไหม


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 23-11-2016 16:12
 ความคิดเห็นที่ 3
ทำเป็นตัวแปร array แล้วใช้พวก sort array ลองค้นดูเพิ่มเติม  


ninenik 180.183.131.xxx 23-11-2016
 ความคิดเห็นที่ 4
ตอนนี้ข้อมูลไม่เรียงตามคะแนนที่มากที่สุดนี่คือหน้าแรก
นี่คือหน้าสอง 


<html>
<head>
<title>Recruitment Tool Admin Report Results</title>
<!-- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="calendarDateInput.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_preloadImages() { //v3.0
 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j ].src=a[i];}}
}
//-->
</script>
<link href="../stylesheet/recruit_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>


<?php
	include ("../global/dbconnect.inc.php");
	include ("../lib/searchtypeexam_admin.inc.php");
	$centername = trim($centername);
	$sitename = trim($sitename);
	$images = trim($images);
	$adminid = trim($adminid);

//ฟังค์ชั่นที่ใช้เรียง************************************************
function php_multisort($data,$keys){ 
 // List As Columns 
 foreach ($data as $key => $row) { 
  foreach ($keys as $k){ 
   $cols[$k['key']][$key] = $row[$k['key']]; 
	
  } 
 } 
 // List original keys 
 $idkeys=array_keys($data); 
 // Sort Expression 
 $i=0; 
 foreach ($keys as $k){ 
  if($i>0){$sort.=',';} 
  $sort.='$cols['.$k['key'].']'; 
  if($k['sort']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['sort']);} 
  if($k['type']){$sort.=',SORT_'.strtoupper($k['type']);} 
  $i++; 
	
 } 
 $sort.=',$idkeys'; 
 // Sort Funct 
 $sort='array_multisort('.$sort.');'; 
 eval($sort); 
 // Rebuild Full Array 
 foreach($idkeys as $idkey){ 
  $result[$idkey]=$data[$idkey]; 
 } 
 return $result; 
} 

include ("../lib/setting.inc.php");
$company_en=getSetting($conn2,$centername,"COMPANY_ENG");
$company_year=getSetting($conn2,$centername,"YEAR");
$searchdate=findDate($start1,$end1);
if (!isset($startpage))
{
	$startpage = 0;
}

?>

			<tr>
				<td height="46">&nbsp;</td>
				<td width="23" background="images/mainmenu/left_bg.gif">&nbsp;</td>
				<td bgcolor="#F2F2F3" align="center" >
				<table width="900" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" >
					<tr>
						<td width="150" height="25" >สังกัด / หน่วยงาน:&nbsp;</td>
						<td height="25" align="left">
						<?$rs1=getJobDepartment($conn2,$centername,$sitename);?>
							<select name="selectdepartment" onchange="processsearch1();"> 
								<option value="0" selected>---เลือกสังกัด / หน่วยงาน---</option> 
	<?							while(($result1=$conn2->fetch_array($rs1))!=""){
									$department_id = $result1["BUID"];
									$department_thainame = $result1["BU_THAINAME"];
									$department_engname = $result1["BU_ENGNAME"];
									if($selectdepartment == $department_id){
										if($department_thainame!= "" && $department_engname!= ""){
											echo "<option value=$department_id selected>$department_thainame / $department_engname</option>";
										}
										else if($department_thainame != ""){
											echo "<option value=$department_id selected>$department_thainame</option>";
										}
										else if($department_engname != ""){
											echo "<option value=$department_id selected>$department_engname</option>";
										}
										else{
											echo "<option value=''>ไม่พบข้อมูล</option>";
										}
									}
									else{
										if($department_thainame!= "" && $department_engname!= ""){
											echo "<option value=$department_id >$department_thainame / $department_engname</option>";
										}
										else if($department_thainame != ""){
											echo "<option value=$department_id >$department_thainame</option>";
										}
										else if($department_engname != ""){
											echo "<option value=$department_id >$department_engname</option>";
										}
										else{
											echo "<option value=''>ไม่พบข้อมูล</option>";
										}
									}
								}
  ?>							</select>
							</td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="25">ตำแหน่งงาน:&nbsp;</td>
							<!-- <td width="5" height="25" class="textTitle"><div align="right"></div></td> -->
							<td height="25">
								<? $rs2=getJobDivision($conn2,$centername,$sitename,$selectdepartment); ?>
								<select name="selectdivision" onchange="processsearch();"> 
							<?
								if(($selectdepartment==0) || ($selectdepartment == "")){
							?>
								<option value="0">---กรุณาเลือกสังกัดก่อน---</option> 
		<?						}
								else{
									if(($selectdivision==0) || ($selectdivision=="")){
										echo "<option value="0" selected>---โปรดเลือกตำแหน่ง---</option>";
									}
									else{
										echo "<option value="0" >---เลือกตำแหน่งทั้งหมด---</option>";
									}
									while(($result2=$conn2->fetch_array($rs2))!=""){
										$division_id = $result2["POSITIONID"];
										$division_thainame = $result2["POSITION_THAINAME"];
										$division_engname = $result2["POSITION_ENGNAME"];
										if($selectdivision == $division_id){
											if($division_thainame!= "" && $division_engname!= ""){
												echo "<option value=$division_id selected>$division_thainame / $division_engname</option>";
											}
											else if($department_thainame != ""){
												echo "<option value=$division_id selected>$division_thainame</option>";
											}
											else if($department_engname != ""){
												echo "<option value=$division_id selected>$division_engname</option>";
											}
											else{
												echo "<option value=''>ไม่พบข้อมูล</option>";
											}
										}
										else{
											if($division_thainame!= "" && $division_engname!= ""){
												echo "<option value=$division_id >$division_thainame / $division_engname</option>";
											}
											else if($department_thainame != ""){
												echo "<option value=$division_id >$division_thainame</option>";
											}
											else if($department_engname != ""){
												echo "<option value=$division_id >$division_engname</option>";
											}
											else{
												echo "<option value=''>ไม่พบข้อมูล</option>";
											}
										}
									}
								}
		?>					</td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="25" ><input type="checkbox" name="ch_start" >ตั้งแต่:&nbsp;</td>
							<td height="25" ><script language="javascript">DateInput('orderdate', true,'DD/MM/YYYY')</script><input type=hidden name=start1></td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="25"><input type="checkbox" name="ch_end">จนถึง&nbsp;:&nbsp;</td>
							<td><script language="javascript">DateInput('orderdate2', true,'DD/MM/YYYY')</script><input type=hidden name=end1></td>
						</tr>
						<tr>
							<td colspan="2">&nbsp;</td>
						</tr>
						<tr>
							<td height="30" colspan="2" align="center">
								<input name="Submit3" type="submit" class="button01" value="   ค้นหา  " onClick="processsearch();">
							</td>
						</tr>
						<tr height="25">
							<td colspan="2" align="center"><?=$searchdate;?></td>
						</tr>
					</table>
					<br>
					<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
							<td width="11"><img src="images/recruit/tb_head_cor01.gif" width="11" height="25"></td>
							<td width="100%" background="images/recruit/tb_head_bg01.gif" class="Header01"><div align="center">&nbsp;</div></td>
							<td width="11"><img src="images/recruit/tb_head_cor02.gif" width="11" height="25"></td>
						</tr>
					</table>
					<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1" class="tbleBorder2">
						<tr bgcolor="#FF9966" height="20"> 
							<td width="7%" rowspan="3" class="testTime" align="center" >ลำดับ</td>
							<td width="13%" rowspan="3" class="testTime" align="center">รหัสบัตรประชาชน</td>
							<td rowspan="3" class="testTime" align="center">ชื่อ-สกุล</td>
							<?
								$sid=getexam_bysite($conn2,$centername,$sitename);//ชื่อไซต์
								//$exam=getall_examsite2($conn2,$centername,$sitename,$sid);
								$exam=getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$sid,$selectdivision);
								$col=0;
								while($ea=$conn2->fetch_array($exam))
								{
									if($examid=$ea["EXAMID"]!=""){
										$col++;
									}
								}
							?>
							<!--<td colspan="<?=$col;?>" align=center class="testTime"><div align="center">จำนวนชุดแบบทดสอบ</div></td>-->
							<!-- start white--ทำแบบข้างล่างเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างสีขาว -->
						<?if($col==0){?>
							<td rowspan="3" class="testTime" align="center">ชุดแบบวัด</td>
						<?}else{?>
							<td colspan="<?=$col;?>" class="testTime" align="center">ชุดแบบวัด</td>
						<?}?>
						<!-- end white -->
							<td width="10%" rowspan="3" class="testTime" align="center">รวมทั้งหมด</td>
						</tr>
						<tr bgcolor="#FF9966">
					<? 
						//เชื่อมแทบข้างบนกับเมนูข้างล่าง-iq,aqต่างๆ}
						//$exam2=getall_examsite2($conn2,$centername,$sitename,$sid);
						$exam2=getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$sid,$selectdivision);
						while($ex=$conn2->fetch_array($exam2))
						{
							$examid=$ex["EXAMID"];
							$exam_name=$ex["EXAMNAME"];
							$exam_name2=substr($exam_name,0,10);
							$style=$ex["STYLE"];
					?><!-- //ส่วนแสดง aq,iqต่างๆ -->
							<td width="7%" align="center" class="<?=$style;?>" title="<?=$exam_name;?>" ><?=$exam_name2;?></td>
					<?	}?>
						</tr>
						<tr>
					<?
						$exam2=getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$sid,$selectdivision);
						while($ex=$conn2->fetch_array($exam2))
						{
							$examid=$ex["EXAMID"];
							$w=$ex["WEIGHT"];
							$style=$ex["SUBSTYLE"];
					?>		
							<td width="7%" align="center" class="<?=$style;?>"><?=$w;?>&nbsp;%</td>
					<?	}?>
						</tr>
					<?
						
					$all=getCountMemberW($conn2,$centername,$sitename,$selectdepartment,$selectdivision,$start1,$end1);
					//echo "<br>all=> ".$all."<br>";
					
					$pagesize=5;
					$allpage=$all / $pagesize;

				
					if(!isset($cur_page)){
						$cur_page=1;
					}
					// by beebi 30/11/2555
					if(($selectdepartment!="" && $selectdivision!="") && ($selectdepartment!="0" && $selectdivision!="0" ))
					{
						$i=0;
						$a='';
						$chk_i=0;

						//by beebi 30/11/2555
						$rs = getDataMemberW($conn2,$centername,$sitename,$selectdepartment,$selectdivision,$start1,$end1,$startpage,$pagesize);
						
						while($ra=$conn2->fetch_array($rs)) //Start Main

						{ //echo $ra[memberid];
							$scoretotal=0; //กำหนดให้เป็น 0 ก่อน;
							$sitename_table=$sitename."_RECRUITMENT";
							//คำนวนหาคะแนน
							$sql2="SELECT b.MEMBERID AS memberid,b.TESTNO AS testno ,b.POSITIONID AS positionid,b.EXAMID AS examid,b.GETSCORE,b.SETSCORE,b.STATUS FROM $sitename_table.MEMBERS a, $sitename_table.EXAMSTATUS b,$sitename_table.JOBPOSITIONMAP c WHERE a.MEMBERID=b.MEMBERID AND c.POSITIONID=b.POSITIONID AND c.EXAMID=b.EXAMID AND b.POSITIONID=".$ra[positionid]." AND b.STATUS=2 AND b.MEMBERID='".$ra[memberid]."' GROUP BY b.MEMBERID,b.POSITIONID,b.EXAMID ";
							//echo "<script> alert('".$sql2."'); </script>";
							$rs2=$conn2->query($sql2) or die(mysql_error());
							$score=0;
							while($ra2=$conn2->fetch_array($rs2)) //Start Scrore
							{
								$sql3="SELECT MAX(TESTNO) AS m FROM $sitename_table.EXAMSTATUS WHERE MEMBERID='".$ra[memberid]."' AND POSITIONID=".$ra[positionid]." AND EXAMID=".$ra2[examid]." ";
								$rs3=$conn2->query($sql3) or die(mysql_error());
								$ra3=$conn2->fetch_array($rs3);
								$m_testno=$ra3[m];

								//echo "<br>**testno**".$m_testno;
								//echo "<br>testno=".$m_testno." <br>";
								$sql4="SELECT a.GETSCORE AS geta,a.SETSCORE AS seta,b.WEIGHT AS weighta FROM $sitename_table.EXAMSTATUS a,$sitename_table.JOBPOSITIONMAP b WHERE a.POSITIONID=b.POSITIONID AND a.POSITIONID=".$ra[positionid]." AND a.EXAMID=b.EXAMID AND a.EXAMID=".$ra2[examid]." AND a.TESTNO=".$m_testno." AND a.MEMBERID='".$ra[memberid]."' ";
								//echo "<br>$sql4<br>";
								$rs4=$conn2->query($sql4) or die(mysql_error());
								$ra4=$conn2->fetch_array($rs4);
								@$score=(@$ra4[geta]*100)/@$ra4[seta];
								//echo $scoretotal
								$w=@$ra4[weighta]; 
								$score=$score*$w;
								//$score=number_format($score,2);
								$scoretotal+=$score;
								//echo "<tr><td>".$scoretotal."</td></tr>";
								//echo number_format(($ra4[geta]*100)/$ra4[seta],2)."<br>";
								//$a.="Exam_id ".$ra2[examid]."=>".$score."|";	
							} //End Score
							//echo $score."<br>";
							//สิ้นสุดการคำนวน
							$test_array[$i]=array("ID"=>"".$ra[memberid]."","NAME"=>"".$ra[firstname]." ".$ra[lastmane]."","SCORE"=>$a,"SUM"=>"".$scoretotal."");
							$chk_i++;
							$i++;
						}
					}
			if($chk_i>0)
			{
				//จัดเรียง Array ใหม่
				//print_R($test_array);
				$test_array=php_multisort($test_array, array(array('key'=>'SUM','sort'=>'desc')));
				//รีเซทค่าใหม่
				reset($test_array);
				//print_R($test_array);
				//เอามาเรียง
				$no=$startpage+1;
				foreach ($test_array as $value) //Start แสดงข้อมูล *****************
				{
					$member_id=$value['ID'];
					$member_name=$value['NAME'];
					$member_sumscore=$value['SUM'];
		?>
					<tr>
						<td width="151" height="24" class="testPaperNo" align="center"><?=$no++;?></td>
						<td width="250" height="24" class="testPaperNo"align="center"><?=$member_id;?></td>
						<td width="450" height="24" class="testPaperNo"align="center"><?=$member_name;?></td>
			<?
					$scoretotal=0;
					$exam2=getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$sid,$selectdivision);
					while($ex=$conn2->fetch_array($exam2)) //Start Loop Exam List
					{
						$examid=$ex["EXAMID"];
						$exam_name=$ex["EXAMNAME"];
						$exam_name2=substr($exam_name,0,10);
						$style=$ex["SUBSTYLE"];
						
						//Get Score
						$sql3="SELECT MAX(TESTNO) AS m FROM $sitename_table.EXAMSTATUS WHERE MEMBERID='".$member_id."' AND POSITIONID='".$selectdivision."' AND EXAMID=".$examid."";
						//echo "<td>".$sql3."</td>";
						$rs3=$conn2->query($sql3) or die(mysql_error());
						$ra3=$conn2->fetch_array($rs3);
						$m_testno=$ra3[m];
						
						$sql4="SELECT a.GETSCORE AS geta,a.SETSCORE AS seta,b.WEIGHT AS weighta FROM $sitename_table.EXAMSTATUS a,$sitename_table.JOBPOSITIONMAP b WHERE a.POSITIONID=b.POSITIONID AND a.POSITIONID='".$selectdivision."' AND a.EXAMID=b.EXAMID AND a.EXAMID='".$examid."' AND a.TESTNO='".$m_testno."' AND a.MEMBERID='".$member_id."'";
						//echo "<td>".$sql4."</td>";
						$rs4=$conn2->query($sql4) or die(mysql_error());
						$ra4=$conn2->fetch_array($rs4);
						//echo "Examid=$examid  seta=".$ra4[seta]."  geta=".$ra4[geta]."<BR>";
						//8/2/2553 bow
						if($examid==18 || $examid=='18' )
						{
							$sql41="SELECT SUM(TRUE_NUMBER) AS geta FROM $sitename_table.ENDUREANSWER WHERE TESTNO='".$m_testno."' AND MEMBERID='".$member_id."'";
							$rs41=$conn2->query($sql41) or die(mysql_error());
							$ra41=$conn2->fetch_array($rs41);

							@$score=(@$ra41[geta]*100)/@$ra4[seta]; 
							$w=@$ra4[weighta]; 
							$scores+=@$score*$w;
							$score=@number_format($score,2);
						}
						else
						{
							@$score=(@$ra4[geta]*100)/@$ra4[seta]; 
							$w=@$ra4[weighta]; 
							$scores+=@$score*$w;
							$score=@number_format($score,2);
						}
			?>
					<!-- //ส่วนแสดง aq,iqต่างๆ -->
						<td width=50 align="center" class="<?=$style;?>" title="<?=$exam_name;?>"><?=$score;?> %</td>
			<?		} //End Exam List?>
						<td width="150" height="24" class="testPaperNo" align="center"><?=number_format($member_sumscore/100,2)." %";?></td>
					</tr>
 <?
				}// สิ้นสุดการแสดงข้อมูล
			}//End Chk i
			//End ///////////////////////////////////////////////////
?>						<tr>
	<?
			$exam3=getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$sid,$selectdivision);
			$c=$conn2->num_rows($exam3);
			$cou1=count($arr);
			if($c!=""){
				$cou=$cou1/$c;
			}
			for($o=0;$o<$cou;$o++){
				$m=$o+$cou;
				$q[$o]=$arr[$o]+$arr[$m];
			}
			$st=0;
			while($ex=$conn2->fetch_array($exam3)){
				$style=$ex["STYLE"];
				$st++;
			}

			if($i<=0)
			{
				echo '<td width=100% colspan=100 class=testNo align=center height=30>" ไม่พบข้อมูที่ต้องการดูรายงาน กรุณาเลือกข้อมูลใหม่ "</td>';
			}
	?>
				</tr>
			</table>
			<!--------------เพิ่มการแบ่งหน้า โดย บีบี้ 29/11/2555 ------------------>
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
				<tr>
					<td align="left">
				<?
						if($i>0){//<span style='border-bottom:1px solid #000000;'><b><u>คลิกเพื่อ</u></b></span>
							echo " <a href='admin_export_excel_weight.php?buid=$selectdepartment&poid=$selectdivision&start=$start1&end=$end1&centername=$centername&sitename=$sitename' target=_blank>ส่งออกรายงานเป็นเอกสาร Excel ( .xls )</a>";
							//echo "bu----".$selectdepartment."----po----".$selectdivision."---start---".$start1."---end---".$end1."----center----".$centername."----site---".$sitename;
						}
						else
						{
							echo "&nbsp;";
						}
					?>
					</td>
					<td align="right">
					<?
						if($i>0)
						{
							$lang['cur'] = "หน้าที่";
							$lang['from']= "จากทั้งหมด";
							$lang['page'] = "หน้า";
							$res="";
							$link = "admin_report_weight.php?adminid=".$adminid."&sitename=".$sitename."&images=".$images."&";
							//echo "<br>".$link;

							$pg_cnt=ceil($all / $pagesize);
							if ($pg_cnt >= 1)
							{
								$idx_back = $startpage - $pagesize;
								$idx_next = $startpage + $pagesize;
								$res.="<table cellspacing='1' cellpadding='1' border='0'>n<tr>n";
								if ($idx_back >= 0) {
									$page = $cur_page-1;
									$res.="<td><a href='$link"."startpage=$idx_back&cur_page=$page&selectdepartment=$selectdepartment&selectdivision=$selectdivision&start1=$start1&end1=$end1'><img src='images/page-prev.gif' alt='หน้าที่แล้ว' border='0' align='absmiddle'></a></td>n";
								}
								if($cur_page>$pg_cnt || $cur_page<=0)
								{
									$cur_page=1;
								}
								$res.="<td><span>".$lang['cur']." <input type='text' class='textField2' style='text-align:right; background:#DDEDFC;' name='page' id='page' size='1' value='$cur_page' onKeyPress='if(window.event.keyCode==13){gotopage($pagesize,$pg_cnt); }' > ".$lang['from']." $pg_cnt ".$lang['page']." </span></td>n";
								if ($idx_next < $all)
								{
									$page1 = $cur_page+1;
									$res.="<td><a href='$link"."startpage=$idx_next&cur_page=$page1&selectdepartment=$selectdepartment&selectdivision=$selectdivision&start1=$start1&end1=$end1'><img src='images/page-next.gif' alt='หน้าถัดไป' border='0' align='absmiddle'></a></td>n";
								}
								$res.="</tr>n</table>n";
								echo $res;
							}
						}
					?>
					</td>
				</tr>

</tr>
</table>
		<input type="hidden" name="sitename" value="<?=$sitename;?>">
		<input type="hidden" name="images" value="<?=$images;?>">
		<input type="hidden" name="adminid" value="<?=$adminid;?>">
		<input type="hidden" name="cur_page" value="<?=$cur_page;?>">
		<input type="hidden" name="startpage" value="<?=$startpage;?>">
		<!-------------------------------->
</form>
<script language="JavaScript">
	function processsearch1(){
		//เพิ่มโดย บีบี้ 30/11/2555 แบ่งหน้า
		form1.cur_page.value=1;
		form1.startpage.value=0;
		//---------------------------//
		form1.selectdivision.value="";
		form1.action="admin_report_weight.php";
		form1.submit();
	}
	function processsearch(){
		if(form1.ch_start.checked==true){
			form1.start1.value=form1.orderdate.value;
			form1.end1.value=form1.orderdate2.value;
		}else{
			form1.start1.value="";
			form1.end1.value="";
		}
		form1.action="admin_report_weight.php";
		form1.submit();
	}
	function comebackmainmenu()
	{
		form1.action="admin_mainmenu.php";
		form1.submit();
	}
	// แบ่งหน้าโดย บีบี้ 29/11/2555
	function gotopage(j,k){
		var i = document.getElementById('page').value;
		//alert(k);
		var st = j * (i - 1);
		//alert(st);
		if(i>k) //check ค่าที่ป้อนมากกว่าจำนวนหน้าทั้งหมด
		{
			form1.start1.value="";
			form1.end1.value="";
			form1.selectdepartment.value=0;
			form1.selectdivision.value=0;
		}
		else
		{
			form1.cur_page.value=i;
			form1.startpage.value=st;
		}
		form1.action="admin_report_weight.php";
		form1.submit();
	}

</script>
<?
//print_r($test_array);
?>
</body>
</html>


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 23-11-2016 17:09
 ความคิดเห็นที่ 5
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
function getall_examsite3($conn2,$centername,$sitename,$siteid,$selectdivision)
{
	$table3=$centername."_RECRUITMENT";
	$site3=$sitename."_RECRUITMENT";
	//if($selectdivesion!=''){
	$selw=" AND C.POSITIONID='".$selectdivision."'";
	//}
	$sql3="SELECT * FROM ".$table3.".EXAMSITE AS A,".$table3.".EXAMTYPE AS B ,".$site3.".JOBPOSITIONMAP AS C WHERE A.EXAMID=B.EXAMID AND B.EXAMID=C.EXAMID AND A.SITEID='".$siteid."' ".$selw." GROUP BY C.EXAMID ORDER BY A.EXAM_GROUPID ASC,A.EXAMID ASC";
	$rs3=$conn2->query($sql3) or die(mysql_error());
	return $rs3;
}
function getDataMemberW($conn2,$centername,$sitename,$selectdepartment,$selectdivision,$start1,$end1,$startpage,$pagesize)
{
	$sitename_table=$sitename."_RECRUITMENT";
	if($selectdivision!="" && $selectdivision!=0 )
	{
		$div=" AND b.POSITIONID=$selectdivision ";
	}
	if($start1!="" && $end1!="")
	{
		$start1=substr($start1,6,4)."-".substr($start1,3,2)."-".substr($start1,0,2)." 00:00:00";
		$end1=substr($end1,6,4)."-".substr($end1,3,2)."-".substr($end1,0,2)." 23:59:59";
		$find_where.="AND b.TIME_START>='$start1' AND b.TIME_START<='$end1' ";
	}
	else if($start1!="" && $end1=="")
	{
		$start1=substr($start1,6,4)."-".substr($start1,3,2)."-".substr($start1,0,2)." 00:00:00";
		$find_where.="AND b.TIME_START>='$start1' ";
	}
	else if($start1=="" && $end1!="")
	{
		$end1=substr($end1,6,4)."-".substr($end1,3,2)."-".substr($end1,0,2)." 23:59:59";
		$find_where.="AND b.TIME_START<='$end1' ";
	}else{}

							//echo $sumscoretotal."<br>"
	$sql="SELECT b.MEMBERID AS memberid,b.TESTNO AS testno ,b.POSITIONID AS positionid,b.EXAMID AS examid,b.GETSCORE,b.setscore,b.STATUS,c.EXAMID AS EXAMID,a.CITIZENID AS citizenid,a.FIRSTNAME AS firstname,a.LASTNAME AS lastmane FROM ".$sitename_table.".MEMBERS a, ".$sitename_table.".EXAMSTATUS b,".$sitename_table.".JOBPOSITIONMAP c WHERE (a.MEMBERID=b.MEMBERID AND c.POSITIONID=b.POSITIONID AND c.EXAMID=b.EXAMID AND b.STATUS=2 AND a.STATUS='A' ) ".$div." ".$find_where." GROUP BY b.MEMBERID,b.POSITIONID ORDER BY b.GETSCORE asc LIMIT $startpage,$pagesize ";
	
	$rs=$conn2->query($sql);

	return $rs;
}
function getCountMemberW($conn2,$centername,$sitename,$selectdepartment,$selectdivision,$start1,$end1)
{
	if($selectdivision!="" && $selectdivision!=0 )
	{
		$where=" AND b.POSITIONID=$selectdivision ";
	}
	if($start1!="" && $end1!="")
	{
		$start1=substr($start1,6,4)."-".substr($start1,3,2)."-".substr($start1,0,2)." 00:00:00";
		$end1=substr($end1,6,4)."-".substr($end1,3,2)."-".substr($end1,0,2)." 23:59:59";
		$find_where.="AND b.TIME_START>='$start1' AND b.TIME_START<='$end1' ";
	}
	else if($start1!="" && $end1=="")
	{
		$start1=substr($start1,6,4)."-".substr($start1,3,2)."-".substr($start1,0,2)." 00:00:00";
		$find_where.="AND b.TIME_START>='$start1' ";
	}
	else if($start1=="" && $end1!="")
	{
		$end1=substr($end1,6,4)."-".substr($end1,3,2)."-".substr($end1,0,2)." 23:59:59";
		$find_where.="AND b.TIME_START<='$end1' ";
	}else{}

	$sitecustomer=$sitename."_RECRUITMENT";

	$sql="SELECT b.MEMBERID AS memberid,b.TESTNO AS testno ,b.POSITIONID AS positionid,b.EXAMID AS examid,b.GETSCORE,b.setscore,b.STATUS,c.EXAMID AS EXAMID,a.CITIZENID AS citizenid,a.FIRSTNAME AS firstname,a.LASTNAME AS lastmane FROM ".$sitecustomer.".MEMBERS a, ".$sitecustomer.".EXAMSTATUS b,".$sitecustomer.".JOBPOSITIONMAP c WHERE (a.MEMBERID=b.MEMBERID AND c.POSITIONID=b.POSITIONID AND c.EXAMID=b.EXAMID AND b.STATUS=2 AND a.STATUS='A' ) ".$where." ".$find_where." GROUP BY b.MEMBERID,b.POSITIONID";
	//print($sql);
	$rs=$conn2->query($sql);
	$ra=$conn2->num_rows($rs);
	return $ra;
}
function getexam_bysite($conn2,$centername,$sitename){
		$table=$centername."_RECRUITMENT";
		$sql="SELECT SITEID FROM $table.SITECUSTOMER WHERE SITENAME='$sitename' ";
		$rs=$conn2->query($sql) or die(mysql_error());
		$ra=$conn2->fetch_array($rs);
		$id=$ra["SITEID"];
		return $id;
	}
function getJobDivision($conn2,$centername,$sitename,$departid)
	{
		$centername = trim($centername);
		$sitename = trim($sitename);
		$sitecenter = $centername."_RECRUITMENT";
		$sitecustomer=$sitename."_RECRUITMENT";
		$sql = "SELECT * FROM $sitecustomer.JOBPOSITION WHERE BUID= '$departid' ";
		$rs=$conn2->query($sql);
		return $rs;
	}


Yuii Thiya 119.160.212.xxx 23-11-2016 17:15
 ความคิดเห็นที่ 6
  อันนี้ต้องไล่ดูข้อมูลเอง เพราะมีความซับซ้อน และทดสอบกับตัวอย่างจริง


ninenik 1.47.103.xxx 23-11-2016
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ