สอบถาม google map

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม google map

สอบถาม google map
สวัสดีคะ พอดีหนูลองนำโค๊ดนี้มาลองใช้ดูคะ แต่ขึ้นออกมาดังภาพ หนูลองใช้ google api key แต่ก็ยังไม่ขึ้น หนูลองโหลด jquery แล้วก็ยังไม่ขึ้นคะ หนูลองมาหลายรอบแล้วคะ ช่วยให้คำแนะนำหนูหน่อยนะคะ


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style type="text/css">  
    html { height: 100% }  
    body {   
        height:100%;  
        margin:0;padding:0;  
        font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;  
        font-size:12px;  
    }  
    /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */ 
    #map_canvas {   
        width:450px;  
        height:500px;  
        margin:auto;  
        margin-top:50px;  
    }  
    </style>      
</head>
<body>
   
  <br>
   <div style="margin:auto:width:80%;">
       <div id="map_canvas"></div>  
        
   </div>   
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>      
<script type="text/javascript">  
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้  
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น  
var my_Marker=[]; // สำหรับปักหมุด
var obj_marker;  // สำหรับเก็บค่าพิกัดและข้อมูลจากฐานข้อมูล
var limit_show=10; // กำหนดแสดงรายการไม่เกิน
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่  
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด      
var icon=[]; // สำหรับกำหนด รูปให้แต่ละ marker
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่  
    GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM  
    // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่  
    var my_Latlng  = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);  
    // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas  
    var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];   
    // กำหนด Option ของแผนที่  
    var myOptions = {  
        zoom: 5, // กำหนดขนาดการ zoom  
        center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง  
        mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่  
        mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่  
            position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง  
            style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style   
        }  
    };  
    map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map  
     
    // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างมาในรูปแบบไฟล์ json
    $.getJSON( "get_marker.php", function( data ) { 
        obj_marker=data; // เก็บค่าไว้ในตัวแปร ไว้ใช้งาน
        var m=0;
         $.each(obj_marker,function(i,k){  // วนลูปแสดงการปักหมุด
                 if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show
                      
                    icon[i] = new GGM.MarkerImage("myfile/"+obj_marker[i].icon,  // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้ 
                    new GGM.Size(50, 60),  //กำหนดความกว้าง สูงของ icons  
                    new GGM.Point(0,0),  // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0  
                    new GGM.Point(25, 60)  // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)  
                    );                           
                      
                    var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);  
                    my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
                        position:markerLatLng,  // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
                        icon:icon[i],  // แสดงเป็นรูปของแต่ละ marker นั้น
                        map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
                        title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ  
                    });     
                      
                     // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile
                     infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array  
                        content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow  
                    });             
                      
                    //  กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง  
//                        infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({     
//                          content:$.ajax({     
//                              url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล     
//                              data:'placeID='+obj_marker[i].province_id,  // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  
//                              async:false     
//                          }).responseText     
//                        });                           
 
                     // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker
                    GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว  
                        if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่  
                            infowindow[infowindowTmp].close();  // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่  
                        }  
                        infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก  
                        infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน  
                    });                                
                    m++;
                 }
                 
         });              
    });  
     
 
    // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom  
    GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {  
        // วนลูปล้างค่าเก่า ก่อนสร้างปักหมุดใหม่
        if(my_Marker.length>0){  
            for(i=0;i<my_Marker.length;i++){  
                my_Marker[i].setMap(null);  
            }  
        }  
        var m=0;
        var map_zoom=map.getZoom();
        // zoom เท่าไหร่ แสดงเท่าไหร่ เงื่อนไขกำหนดตามต้องการ
        if(map_zoom<=6){
            limit_show=10;
        }else if(map_zoom<=7){
            limit_show=30;
        }else if(map_zoom<=8){
            limit_show=40;
        }else if(map_zoom<=20){
            limit_show=100;
        }else{
            limit_show=10;
        }
         $.each(obj_marker,function(i,k){  // วนลูปแสดงการปักหมุด
                 if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show
 
                    icon[i] = new GGM.MarkerImage("myfile/"+obj_marker[i].icon,  // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้ 
                    new GGM.Size(50, 60),  //กำหนดความกว้าง สูงของ icons  
                    new GGM.Point(0,0),  // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0  
                    new GGM.Point(25, 60)  // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป)  
                    );                           
                                           
                      
                      
                    var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);  
                    my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
                        position:markerLatLng,  // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
                        icon:icon[i],  // แสดงเป็นรูปของแต่ละ marker นั้น
                        map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
                        title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ  
                    });    
 
                    // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile
                     infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array  
                        content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow  
                    });                             
                    //  กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง  
//                        infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({     
//                          content:$.ajax({     
//                              url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล     
//                              data:'placeID='+obj_marker[i].province_id,  // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  
//                              async:false     
//                          }).responseText     
//                        });                           
 
                     // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker
                    GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว  
                        if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่  
                            infowindow[infowindowTmp].close();  // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่  
                        }  
                        infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก  
                        infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน  
                    });                                
                    m++;
                 }
         });          
         
    });  
     
   
}  
$(function(){  
    // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว  
    // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api  
    // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize  
    //  v เวอร์ชัน่ 3.2  
    //  sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false  
    //  language ภาษา th ,en เป็นต้น  
    //  callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize  
    $("<script/>", {  
      "type": "text/javascript",  
      src: "http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
    }).appendTo("body");      
});  
</script>              
</body>
</html>   
 


Jsk 183.89.36.xxx 24-03-2017 19:55:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
- ต้อง debug ตรวจสอบ การทำงานของ javascript ผ่าน developer tool เพื่อเช็คว่า error จากอะไร

การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 

- ตรวจสอบว่ามีการใช้ api key อย่างถูกต้องไหม
- เช็คว่าทดสอบบน server หรือว่า ที่เครื่องผ่าน ้http://localhost 
ถ้าทดสอบผ่าน localhost ต้องไปตั้งค่าใ้ห api key ให้ รองรับการใช้งานแบบ localhost ได้

กำหนดตามหัวข้อจากบทความนี้
ประยุกต์ใช้งาน Google Sign In สำหรับล็อกอินเว็บไซต์ด้วย Google อย่างง่าย 

เลื่อนไปดูตรงหัวข้อการกำหนด
Authorized JavaScript origins

- อีกอย่างเหมือน google map จะบังคับให้สามารถใช้งาน google map ได้กรณีเป็น https เท่านั้นหรือไม่
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน 

>>>  อัพเดท >>> 24-03-2017
------------------------------------------
อัพเดท
การกำหนด http://localhost น่าจะไม่ใช่วิธีแก้ไข
ยังไง ไว้เพิ่มบทความเกี่ยวกับการที่ Google map ไม่แสดง และวิธีแก้ปัญหา ให้เป็นแนวทาง


ninenik 1.46.111.xxx 24-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

แนวทางแก้ปัญหา Google map ไม่แสดง และการใช้งาน API Key 


ninenik 1.46.111.xxx 25-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณคะได้แล้วคะ


Jsk 122.154.60.xxx 25-03-2017 21:05
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ