สอบถาม google map

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม google map

สอบถาม google map
รบกวนหน่อยคะ พอดีหนูทำ google map มันแสดงแผนที่แล้ว และแสดงหมุดแต่ยังไม่แสดง ภาพบนหมุดสีแดง ไม่แสดงภาพในแต่ละที่
 
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
   <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>map</title> 
     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">    
    html { height: 100% }     
    body {     
        height:100%;    
        margin:0;padding:0;    
        font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;    
        font-size:0px;    
    }    
    /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */    
    #map_canvas {     
        width:1024px;    
        height:620px;   
margin:auto;    
        margin-top:5px; 
    }    
    </style>        
</head>  
  <br>  
   <div style="margin:auto:width:80%;">  
       <div id="map_canvas"></div>    
   </div>     
 <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>      
<script type="text/javascript">     
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้    
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น    
var my_Marker=[]; // สำหรับปักหมุด 
var my_leant=[]; 
var obj_marker;  // สำหรับเก็บค่าพิกัดและข้อมูลจากฐานข้อมูล  
var limit_show=100; // กำหนดแสดงรายการไม่เกิน  
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่    
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด        
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่    
    GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM    
    // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่    
    var my_Latlng  = new GGM.LatLng(9.0968957,99.3617589);    
    // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas    
    var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];     
    // กำหนด Option ของแผนที่    
    var myOptions = {    
        zoom: 8, // กำหนดขนาดการ zoom    
        center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง    
        mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่    
        mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่    
            position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง    
            style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style     
        }    
    };    
    map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map    
    // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างมาในรูปแบบไฟล์ json  
    $.getJSON( "gps.php", function( data ) {   
        obj_marker=data; // เก็บค่าไว้ในตัวแปร ไว้ใช้งาน
var m=0;  
         $.each(obj_marker,function(i,k){  // วนลูปแสดงการปักหมุด  
                 if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show  
                    var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);
 
  my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker    
                        position:markerLatLng,  // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง    
                        map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map    
                        title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ    
                    });       
                       
                     // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile  
                     infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array    
                        content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow    
                    });
 var mapCircle = new GGM.Circle({ // สร้างตัว circle  
                      strokeColor: "#CC0000", // สีของเส้นสัมผัส หรือสีขอบโดยรอบ  
                      strokeOpacity: 0.3, // ความโปร่งใส ของสีขอบโดยรอบ กำหนดจาก 0.0  -  0.1  
                      strokeWeight: 1, // ความหนาของสีขอบโดยรอบ เป็นหน่วย pixel  
                      fillColor: "#FF0000", // สีของวงกลม circle  
                      fillOpacity: 0.08, // ความโปร่งใส กำหนดจาก 0.0  -  0.1  
                      map: map, // กำหนดว่า circle นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
                      center: markerLatLng, // ตำแหน่งศูนย์กลางของวลกลม ในที่นี้ใช้ตำแหน่งเดียวกับ ตัว marker 
 radius: 0,
   });               
                    //  กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง    
//                        infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({       
//                          content:$.ajax({       
//                              url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล       
//                              data:'placeID='+obj_marker[i].province_id,  // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล    
//                              async:false       
//                          }).responseText       
//                        });                             
                     // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker  
                    GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว    
                        if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่    
                            infowindow[infowindowTmp].close();  // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่    
                        }    
                        infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก    
                        infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน    
                    });                                  
                    m++;  
                 }  
                  
         });                
    });    
    // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom    
    GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {    
        // วนลูปล้างค่าเก่า ก่อนสร้างปักหมุดใหม่  
        if(my_Marker.length>0){    
            for(i=0;i<my_Marker.length;i++){    
                my_Marker[i].setMap(null);    
            }    
        }    
        var m=0;  
        var map_zoom=map.getZoom();  
        // zoom เท่าไหร่ แสดงเท่าไหร่ เงื่อนไขกำหนดตามต้องการ  
        if(map_zoom<=6){  
            limit_show=10;  
        }else if(map_zoom<=7){  
            limit_show=30;  
        }else if(map_zoom<=8){  
            limit_show=40;  
        }else if(map_zoom<=20){  
            limit_show=100;  
        }else{  
            limit_show=10;  
        }  
         $.each(obj_marker,function(i,k){  // วนลูปแสดงการปักหมุด  
                 if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show  
                    var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);    
                    my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker    
                        position:markerLatLng,  // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง    
                        map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map    
                        title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ    
                    });      
                    // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile  
                     infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array    
                        content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow    
                    });                               
                    //  กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง    
                        infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({       
                          content:$.ajax({       
                              url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล       
                              data:'placeID='+obj_marker[i].ID,  // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล    
                              async:false       
                          }).responseText       
                        });                             
                       // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker  
                    GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว    
                        if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่    
                            infowindow[infowindowTmp].close();  // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่    
                        }    
                        infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก    
                        infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน    
                    });                                  
                    m++;  
                 }  
         });            
          
    });    
}    
$(function(){
    $("<script/>", {  
      "type": "text/javascript",  
      src: "http://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyACYygked7&language=th&region=TH&v=3.2&sensor=false&callback=initialize" 
    }).appendTo("body");        
});
</script>  
 
 
</body>  

</html>  

 


 


Sujan 122.154.60.xxx 30-03-2017 16:30:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
file gps
<?php  
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");          
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");         
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
// ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล  
mysql_connect("localhost","","") or die("Cannot connect the Server");       
mysql_select_db("test2") or die("Cannot select database");       
mysql_query("set character set utf8");     
?>  
<?php  
$q="SELECT * FROM dataphoto";  
$qr=mysql_query($q);  
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){  
   $json_data[]=array(  
       "ID"=>$rs['ID'],  
   "latitude"=>$rs['Lat'],  
         "longitude"=>$rs['Lon'],
   "Photo"=>$rs['Photoname'],
"Date"=>$rs['Date'],
    );    
}  
$json= json_encode($json_data);  
echo $json;  


sujan 122.154.60.xxx 30-03-2017 16:31
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองทำให้ข้อมูล จากไฟล์่ json ที่ดึงจาก ไฟล์ gps แสดงใน infowindow ก่อน 
จากนั้นค่อยเช็คว่า กำหนด path รูปเข้าไปถูกต้องไหม>>>  อัพเดท >>> 30-03-2017
------------------------------------------
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
            title:obj_marker[i].Photo // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ  
          });   
          // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile 
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array  
            content: obj_marker[i].Photo // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow  
          });       


ninenik 180.183.112.xxx 30-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 3
ทำได้แล้วคะ ขอบคุณคะ


sujan 122.154.60.xxx 30-03-2017 19:26
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ