ขอรบผู้รู้ครับ เส้นทางไม่แสดงแสดงแต่แผนที่ ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอรบผู้รู้ครับ เส้นทางไม่แสดงแสดงแต่แผนที่ ครับ

ขอรบผู้รู้ครับ เส้นทางไม่แสดงแสดงแต่แผนที่ ครับ
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Google Map API 3 - 01</title>
  <style type="text/css">
  html { height: 100% }
  body { 
    height:100%;
    margin:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas { 
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
  }
  /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
  #contain_map{
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;  
    color:#000000;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
  #showDD{
    position:absolute;
    bottom:0px;
    height:30px;
    padding-top:5px;
    background-color:#CCC;
/*    color:#FFF;  */
  }
  /* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
  #directionsPanel{
    width:550px;
    margin:auto;
    clear:both; 
/*    background-color:#F1FEE9;*/
  }
  /* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
  .adp-placemark{
/*    background-color:#9C3;*/
  }
  .adp-summary{
 
  }
  .adp-directions{
 
  }
  </style>
 
</head>
<body>
 
<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->
 
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" value="" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" value="" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>
 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&key=AIzaSyCF9Jn7XkesGVGXpHnCLedzre7qS40b5FU&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>
 
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
   
 
   
var boxpolys = null;
var routeBoxer = null;
var distance_radius = 0.1 * 1.609344; // เปลี่ยน 0.1 เป็นค่าอื่น 0.1 คือ 100 เมตร  
var drawBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 
var clearBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 
 
var findPlaces;  // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
var servicePlace; // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
   
   
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
  directionsService = new GGM.DirectionsService();
 
   
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
  // กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
  initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
  servicePlace = new GGM.places.PlacesService(map); // ยังไม่ใช้ตอนนี้ กำหนดไว้ไม่เสียหาย
   
   
  routeBoxer = new RouteBoxer(); // สร้าง object
 
  directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
  // ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
  directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
   
 
   
  if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
     searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
  }
   
  // กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
    var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
//    console.log(results.routes[0].legs[0].steps);
//    console.log(results.routes[0].overview_path);
    clearBoxes();
   // Box around the overview path of the first route
    var path = results.routes[0].overview_path;
    var boxes = routeBoxer.box(path, distance_radius);
    drawBoxes(boxes);   
     
  });
 
}
$(function(){
   
 
   
  searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
    clearBoxes(); // ล้างค่า
    if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
      var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
      var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
    }
    // กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
    var request={
      origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
      destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
      travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
    };
    // ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
    directionsService.route(request, function(results, status){
      if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
        directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
      }else{
        // กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
        // โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
      }
    });
  }
   
  // ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
  $("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
    searchRoute(); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
  });
 
  $("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
    if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){ // ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
      searchRoute();   // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
    }    
  });
   
  $("#iClear").click(function(){
    clearBoxes();
    $("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
  });
   
   
   
   
   
  // วาดรูปสี่เหลี่ยม จาก array ของ boxes แล้วแสดงในแผนที่
  drawBoxes = function(boxes) {
   boxpolys = new Array(boxes.length);
   for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
    boxpolys[i] = new GGM.Rectangle({
     bounds: boxes[i],
     fillOpacity: 0,
     strokeOpacity: 0.5, // ถ้าไม่ต้องการให้มองเห็นกำหนดเป็น 0
     strokeColor: '#000000',
     strokeWeight: 1,
     map: map
    });
   }
  }
   
   
   
  // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า boxes ออกจากแผนที่ 
  clearBoxes = function() {
   if (boxpolys != null) {
    for (var i = 0; i < boxpolys.length; i++) {
     boxpolys[i].setMap(null);
    }
   }
   boxpolys = null;
  }  
   
   
});
$(function(){
   
  // ทำงานสร้างและใช้งานแผนที่
  initialize(); 
  // สังเกตว่า เราจะไม่ได้มีการเรียกใช้ ฟังก์ชั่น initialize แบบกำหนด callback เหมืนอตัวอย่าง
  // ก่อนเนื่องจาก RouteBoxer จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน google.maps objext ไฟล์
  // google map จึงกำหนดในแท็ก script ด้านบน
   
});   
</script> 
</body>
</html>อ้างอิง
https://www.ninenik.com/แสดงข้อมูล_google_place_type_ตามเส้นทาง_ใน_google_map_ตอนที่_2-651.html


Saharat Saengphet 110.168.153.xxx 31-03-2017 11:15:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เช็คผ่าน console น่าจะมีแจ้งสาเหตุ ของ error 

การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 

หรือไม่ก็ดูว่า api key ของเรา เปิดใช้งาน libary อื่นๆ ที่จำเป็นครบไหม

แนวทางแก้ปัญหา Google map ไม่แสดง และการใช้งาน API Key 

และก็เช็คว่าไฟล์ javascirpt นามสกุล js ที่ นำเข้ามาใช้ path ถูกต้องไหม แนงทางเบื้องต้นก็ประมาณนี้
ninenik 180.183.112.xxx 31-03-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณ พี่ที่เข้ามาตอบนะครับ 
<script src="jquery-1.11.2.min.js"></script>  
<script src="//maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyCF9Jn7XkesGVGXpHnCLedzre7qS40b5FU&?v=3.2&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>

ผมวาง key ถูกไหมครับ

แผนที่ ขึ้น นะ ครับ แต่เส้นทางไม่ยอม ขึ้น เลย ผมทำตาม ลิงค์ที่พี่ให้มาแล้วครับ ไม่ติด error  เลย
 ต้องแก้ต้องใหนแนะนำด้วยนะครับ รบกวนอีกนิดนะครับ

ปล. ขอบเขตข้อมสุดท้าย ครับยังไงก็ไม่ยอม ขึ้นเลย 


Saharat Saengphet 202.29.5.xxx 31-03-2017 13:07
 ความคิดเห็นที่ 3
ขึ้นแล้ว ครับ ขอบครุณ พี่มากครับ 


Saharat Saengphet 202.29.5.xxx 31-03-2017 13:10
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ