รบกวนหน่อยครับผมเพิ่งหัดเขียน php ติดต่อ Mysql อ่ะครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนหน่อยครับผมเพิ่งหัดเขียน php ติดต่อ Mysql อ่ะครับ

รบกวนหน่อยครับผมเพิ่งหัดเขียน php ติดต่อ Mysql อ่ะครับ

phpmyadmin

พี่ครับ คือใน ฐานข้อมูลถ้าเป็น forn ไทยจะไม่แสดงเป็นภาษาไทยอ่ะครับ แต่หน้าเพจแสดงเป็นภาษาไทยน่ะครับ 
ส่วนโค๊ดที่ใช้จัดการหน้าแอดมิน ที่ใช้บันทึกข้อมูล

<? include_once "connDB.php"; ?>
<?
if($submit=="OK"){
if($id1==""){
$sql="INSERT INTO tbl_admin set Auto_ID='".$Auto_ID."',Password='".$Password."',Gender='".$Gender."',Title_Name='".$Title_Name."',FirstName='".$FirstName."',LastName='".$LastName."',User_type='".$User_type."',Position='".$Position."',Department='".$Department."',Email='".$Email."',Tel='".$Tel."',Remark='".$Remark."'";
mysql_query($sql);
}else{
$sql="UPDATE tbl_admin set Password='".$Password."',Gender='".$Gender."',Title_Name='".$Title_Name."',FirstName='".$FirstName."',LastName='".$LastName."',User_type='".$User_type."',Position='".$Position."',Department='".$Department."',Email='".$Email."',Tel='".$Tel."',Remark='".$Remark." ' WHERE Auto_ID='".$id1."'" ;
mysql_query($sql);
}
}
if ($submit=="DEL"){
$sql="delete from tbl_admin where Auto_ID ='".$id1."'";
mysql_query($sql);
}
?>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>PHP CODE FATHER 2009</title>
<link href="style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<center>
<div id="container">
<div id="header">
<div id="header_left"></div>
<div id="header_main">ระบบจัดการข้อมูล tbl_admin</div>
<div id="header_right"></div>
</div>
<div id="content"><br><br>

<? if($submit=="" or $show=="OK"){?>
<center><form name="form1" method="post" action="admin.php?show=OK&strSearch=Y">
<table width="50%" >
<tr>
<td width="36%"><div align="right">ค้นหา :<select name="Search2">
<option value="Password" <? if($Search2=="Password"){ ?>selected<? }?>>Password</option>
<option value="Title_Name" <? if($Search2=="Title_Name"){ ?>selected<? }?>>Title_Name</option>
<option value="FirstName" <? if($Search2=="FirstName"){ ?>selected<? }?>>FirstName</option>
<option value="LastName" <? if($Search2=="LastName"){ ?>selected<? }?>>LastName</option>
<option value="Position" <? if($Search2=="Position"){ ?>selected<? }?>>Position</option>
<option value="Department" <? if($Search2=="Department"){ ?>selected<? }?>>Department</option>
</select></div>
</td>
<td width="64%"><input name="Search" type="text" size="20" value="<? echo $Search?>"onFocus="this.value = '';">
<input type="submit" name="submit" value="Search">
</td>
</tr>
</table>
</form></center>

<?
if(!isset($start)){
$start = 0;
$page=1;
}
$limit = '15';

if($strSearch=="Y"){
$Qtotal = mysql_query("select * from tbl_admin Where ".$Search2." like '%".$Search."%' ");
}else{
$Qtotal = mysql_query("select * from tbl_admin");
}

$total = mysql_num_rows($Qtotal); 
if($strSearch=="Y"){
$Query = mysql_query("select * from tbl_admin Where ".$Search2." like '%".$Search."%'  order by Auto_ID DESC LIMIT $start,$limit");
}else{
$Query= mysql_query("select * from tbl_admin order by Auto_ID DESC LIMIT $start,$limit");
}

$totalp = mysql_num_rows($Query);
$xx=$totalp+$start;
$yy=$start+1;
echo "ข้อมูลที่ ".$yy." ถึงข้อมูลที่ ".$xx;
printf(" | จากทั้งหมด %d รายการ ",$total);
printf(" | หน้าที่ %d <br />",$page);
?><br><br>

<table width="98%">
<tr bgcolor="#999999" height="40" onmouseover="this.style.backgroundColor='#CCFFCC'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
<td ><strong>Password </strong></td>
<td ><strong>Title_Name </strong></td>
<td ><strong>FirstName </strong></td>
<td ><strong>LastName </strong></td>
<td ><strong>Position </strong></td>
<td ><strong>Department </strong></td>
<td width="8%"><a href="admin.php?submit=Add&show="><center><img src="style/images/add.png" border="0"></center></a></td>
</tr>
<?
while($arr = mysql_fetch_array($Query)){
$autoid = $arr['Auto_ID'];
$i++;
if($i%2==0){
$bg = "#CCCCCC";
}else{
$bg = "#FFFFFF";
}
?>
<tr bgcolor="<? echo $bg?>" onmouseover="this.style.backgroundColor='#CCFFCC'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''" valign="top">
<td><? echo $arr['Password'] ?></td>
<td><? echo $arr['Title_Name'] ?></td>
<td><? echo $arr['FirstName'] ?></td>
<td><? echo $arr['LastName'] ?></td>
<td><? echo $arr['Position'] ?></td>
<td><? echo $arr['Department'] ?></td>
<td align="right">
<a href="admin.php?submit=DEL&show=OK&id1=<? echo $autoid;?>" OnClick="return chkdel();"><img src="style/images/-.png" border="0"></a>&nbsp;
<a href="admin.php?submit=Edit&id1=<? echo $autoid;?>"><img src="style/images/Tools.png" border="0"></a>
</td>
</tr>
<? }?>
</table>

<? }?>

<? if($submit=="Add"){?>
<form action="admin.php?submit=OK&show=OK&id1=" method="post"onSubmit="return Check_txt()">
<table width="98%">
<tr>
<td width="30%">Auto_ID</td>
<td width="70%"><input name="Auto_ID" id="Auto_ID" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Password</td>
<td width="70%"><input name="Password" id="Password" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Gender</td>
<td width="70%"><input name="Gender" id="Gender" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Title_Name</td>
<td width="70%"><input name="Title_Name" id="Title_Name" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">FirstName</td>
<td width="70%"><input name="FirstName" id="FirstName" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">LastName</td>
<td width="70%"><input name="LastName" id="LastName" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">User_type</td>
<td width="70%"><input name="User_type" id="User_type" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Position</td>
<td width="70%"><input name="Position" id="Position" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Department</td>
<td width="70%"><input name="Department" id="Department" type="text" size="50"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Email</td>
<td width="70%"><input name="Email" id="Email" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Tel</td>
<td width="70%"><input name="Tel" id="Tel" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Remark</td>
<td width="70%"><input name="Remark" id="Remark" type="text" size="50"></td>
</tr>
<tr height="50">
<td></td>
<td align="left" valign="middle"><input type="submit" name="Submit" value="  บันทึก  "> <input type="reset" name="Submit2" value="ล้างข้อมูล"> <input type="button" name="Submit222" value="  ยกเลิก  " onclick="document.location.href='admin.php?show=OK'"></td>
</tr>
</table>
</form>
<? }?>


<? if($submit=="Edit"){
$sql="select * from tbl_admin where Auto_ID =".$id1." ";
$tem = mysql_query($sql);
$row3=mysql_fetch_array($tem);
?>

<form action="admin.php?submit=OK&show=OK&id1=<? echo $id1?>" method="post"onSubmit="return Check_txt();">
<table width="98%">
<tr>
<td width="30%">Auto_ID</td>
<td width="70%"><input name="Auto_ID" id="Auto_ID" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Auto_ID'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Password</td>
<td width="70%"><input name="Password" id="Password" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Password'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Gender</td>
<td width="70%"><input name="Gender" id="Gender" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Gender'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Title_Name</td>
<td width="70%"><input name="Title_Name" id="Title_Name" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Title_Name'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">FirstName</td>
<td width="70%"><input name="FirstName" id="FirstName" type="text" size="50" value="<? echo $row3['FirstName'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">LastName</td>
<td width="70%"><input name="LastName" id="LastName" type="text" size="50" value="<? echo $row3['LastName'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">User_type</td>
<td width="70%"><input name="User_type" id="User_type" type="text" size="50" value="<? echo $row3['User_type'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Position</td>
<td width="70%"><input name="Position" id="Position" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Position'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Department</td>
<td width="70%"><input name="Department" id="Department" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Department'] ?>"> * </td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Email</td>
<td width="70%"><input name="Email" id="Email" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Email'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Tel</td>
<td width="70%"><input name="Tel" id="Tel" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Tel'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="30%">Remark</td>
<td width="70%"><input name="Remark" id="Remark" type="text" size="50" value="<? echo $row3['Remark'] ?>"></td>
</tr>
<tr height="50">
<td></td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="  บันทึก  "> <input type="button" name="Submit222" value="  ยกเลิก  " onclick="document.location.href='admin.php?show=OK'"></td>
</tr>
</table>
</form>
โค๊ดจะอยู่หน้าเดียวกันทั้งหมดน่ะครับ

ผมลองเปลี่ยน windows-874 ไปเป็น UTF-8 แต่พอเปลี่ยนหน้าเพจกลับไม่แสดงภาษาไทยครับ รบกวนหนอ่ยครับ

 Boy415 118.173.146.xxx 28-09-2010 09:31:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 2

ผมเปลี่ยนตามพี่ Ninenil แล้วน่ะครับ

ส่วนหน้าแสดงผมได้เปลี่ยนจากบรรทัดที่ 19 เป็น UTF-8 เรียบร้อยแล้วครับจะได้ผลตามรูปที่แนบมาครับ
จากรูปหลังจากแก้เป็น UTF-8 บรรทัดที่ 19 ตามโค๊ดด้านบนน่ะครับ

<?

// หน้านี้จะใช้ connect DB น่ะครับ
        $host = "localhost";
        $user ="root";
        $password = "415236";
        $database = "DB_position";
        $link = mysql_connect($host,$user,$password) or die(mysql_error());
        mysql_select_db($database) or die(mysql_error());
	   mysql_query("set character set utf8"); //กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล
?>

 boy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 14:49
 ความคิดเห็นที่ 3

  mysql_query("set character set utf8");

เปลี่ยนเป็น 

 mysql_query("set character set tis620");

ถ้ายังไม่ได้ คงต้องไล่ดูองค์ประกอบอื่นๆNinenik 27.130.56.xxx 28-09-2010
 ความคิดเห็นที่ 4

ได้แล้วครับพี่ผมลืม ตอน save เลือก type เป็น UTF-8

ขอบคุณมากครับ พี่ NineniKboy415 113.53.17.xxx 28-09-2010 15:14
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ