สอบถามเรื่องการใช้งาน RouteBoxer กำหนดขอบเขตเส้นทางใน google map

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการใช้งาน RouteBoxer กำหนดขอบเขตเส้นทางใน google map

สอบถามเรื่องการใช้งาน RouteBoxer กำหนดขอบเขตเส้นทางใน google map
คือว่าใช้โค้ดนี้ทำหน้าค้นหาเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว แต่พอใส่ชื่อสถานที่ในช่อง From กับช่อง To พอกดปุ่ม Seach
กลับไม่หาเส้นทางให้อ่ะค่ะ ควรทำยังไงเหรอค่ะ crying

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Google Map API 3 - 01</title>
  <style type="text/css">
  html { height: 100% }
  body { 
    height:100%;
    margin:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
    font-size:12px;
  }
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
  #map_canvas { 
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;
  }
  /* css สำหรับ div คลุม google map อีกที */
  #contain_map{
    position:relative;
    width:550px;
    height:400px;
    margin:auto;  
    color:#000000;
  }
  /* css ของส่วนการกำหนดจุดเริ่มต้น และปลายทาง */
  #showDD{
    position:absolute;
    bottom:0px;
    height:30px;
    padding-top:5px;
    background-color:#CCC;
/*    color:#FFF;  */
  }
  /* css ของส่วนแสดงคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง */
  #directionsPanel{
    width:550px;
    margin:auto;
    clear:both; 
/*    background-color:#F1FEE9;*/
  }
  /* css ในส่วนข้อมูลการแนะนำเส้นทาง เพิ่มเติม ถ้าต้องการกำหนด */
  .adp-placemark{
/*    background-color:#9C3;*/
  }
  .adp-summary{
 
  }
  .adp-directions{
 
  }
  </style>
 
</head>
<body>
 
<div id="contain_map">
<div id="map_canvas"></div>
<div id="showDD"> 
<!--textbox กรอกชื่อสถานที่ และปุ่มสำหรับการค้นหา เอาไว้นอกแท็ก <form>-->
 
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">
From :
<input name="namePlace" type="text" id="namePlace" value="" size="20" />
To:
<input name="toPlace" type="text" id="toPlace" value="" size="20" />
<input type="button" name="SearchPlace" id="SearchPlace" value="Search" />
<input type="button" name="iClear" id="iClear" value="Clear" />  
  </td>
 </tr>
</table>
</div>  
</div>
<div id="directionsPanel"></div>
 
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&libraries=places" type="text/javascript"></script>
<script src="js/RouteBoxer.js" type="text/javascript"></script>

 
<script type="text/javascript">
var directionShow; // กำหนดตัวแปรสำหรับใช้งาน กับการสร้างเส้นทาง
var directionsService; // กำหนดตัวแปรสำหรับไว้เรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var my_Latlng; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดเริ่มต้นของเส้นทางเมื่อโหลดครั้งแรก
var initialTo; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บจุดปลายทาง เมื่อโหลดครั้งแรก
var searchRoute; // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น ให้สามารถใช้งานจากส่วนอื่นๆ ได้
   
 
   
var boxpolys = null;
var routeBoxer = null;
var distance_radius = 0.1 * 1.609344; // เปลี่ยน 0.1 เป็นค่าอื่น 0.1 คือ 100 เมตร  
var drawBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 
var clearBoxes;  // กำหนดตัวแปร ไว้เก็บฃื่อฟังก์ชั้น 
 
var findPlaces;  // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
var servicePlace; // ยังไม่ใช้ในตอนนี้
   
   
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
  directionShow=new GGM.DirectionsRenderer({draggable:true});
  directionsService = new GGM.DirectionsService();
 
   
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
  my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
  // กำหนดตำแหน่งปลายทาง สำหรับการโหลดครั้งแรก
  initialTo=new GGM.LatLng(13.8129355,100.7316899); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];
  // กำหนด Option ของแผนที่
  var myOptions = {
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง จากตัวแปร my_Latlng
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ จากตัวแปร my_mapTypeId
  };
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); // สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
  servicePlace = new GGM.places.PlacesService(map); // ยังไม่ใช้ตอนนี้ กำหนดไว้ไม่เสียหาย
   
   
  routeBoxer = new RouteBoxer(); // สร้าง object
 
  directionShow.setMap(map); // กำหนดว่า จะให้มีการสร้างเส้นทางในแผนที่ที่ชื่อ map
  // ส่วนสำหรับกำหนดให้แสดงคำแนะนำเส้นทาง
  directionShow.setPanel($("#directionsPanel")[0]); 
   
 
   
  if(map){ // เงื่่อนไขถ้ามีการสร้างแผนที่แล้ว
     searchRoute(my_Latlng,initialTo); // ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน สร้างเส้นทาง
  }
   
  // กำหนด event ให้กับเส้นทาง กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  GGM.event.addListener(directionShow, 'directions_changed', function() {
    var results=directionShow.directions; // เรียกใช้งานข้อมูลเส้นทางใหม่ 
//    console.log(results.routes[0].legs[0].steps);
//    console.log(results.routes[0].overview_path);
    clearBoxes();
   // Box around the overview path of the first route
    var path = results.routes[0].overview_path;
    var boxes = routeBoxer.box(path, distance_radius);
    drawBoxes(boxes);   
     
  });
 
}
$(function(){
   
 
   
  searchRoute=function(FromPlace,ToPlace){ // ฟังก์ชัน สำหรับการสร้างเส้นทาง
    clearBoxes(); // ล้างค่า
    if(!FromPlace && !ToPlace){ // ถ้าไม่ได้ส่งค่าเริ่มต้นมา ให้ใฃ้ค่าจากการค้นหา
      var FromPlace=$("#namePlace").val();// รับค่าชื่อสถานที่เริ่มต้น
      var ToPlace=$("#toPlace").val(); // รับค่าชื่อสถานที่ปลายทาง
    }
    // กำหนด option สำหรับส่งค่าไปให้ google ค้นหาข้อมูล
    var request={
      origin:FromPlace, // สถานที่เริ่มต้น
      destination:ToPlace, // สถานที่ปลายทาง
      travelMode: GGM.DirectionsTravelMode.DRIVING // กรณีการเดินทางโดยรถยนต์
    };
    // ส่งคำร้องขอ จะคืนค่ามาเป็นสถานะ และผลลัพธ์
    directionsService.route(request, function(results, status){
      if(status==GGM.DirectionsStatus.OK){ // ถ้าสามารถค้นหา และสร้างเส้นทางได้
        directionShow.setDirections(results); // สร้างเส้นทางจากผลลัพธ์
      }else{
        // กรณีไม่พบเส้นทาง หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางได้
        // โค้ดตามต้องการ ในทีนี้ ปล่อยว่าง
      }
    });
  }
   
  // ส่วนควบคุมปุ่มคำสั่งใช้งานฟังก์ชัน
  $("#SearchPlace").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่ม id=SearchPlace 
    searchRoute(); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
  });
 
  $("#namePlace,#toPlace").keyup(function(event){ // เมื่อพิมพ์คำค้นหาในกล่องค้นหา
    if(event.keyCode==13 && $(this).val()!=""){ // ตรวจสอบปุ่มถ้ากด ถ้าเป็นปุ่ม Enter 
      searchRoute();   // เรียกใช้งานฟังก์ชัน ค้นหาเส้นทาง
    }    
  });
   
  $("#iClear").click(function(){
    clearBoxes();
    $("#namePlace,#toPlace").val(""); // ล้างค่าข้อมูล สำหรับพิมพ์คำค้นหาใหม่
  });
   
   
   
   
   
  // วาดรูปสี่เหลี่ยม จาก array ของ boxes แล้วแสดงในแผนที่
  drawBoxes = function(boxes) {
   boxpolys = new Array(boxes.length);
   for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {
    boxpolys[i] = new GGM.Rectangle({
     bounds: boxes[i],
     fillOpacity: 0,
     strokeOpacity: 0.5, // ถ้าไม่ต้องการให้มองเห็นกำหนดเป็น 0
     strokeColor: '#000000',
     strokeWeight: 1,
     map: map
    });
   }
  }
   
   
   
  // ฟังก์ชั่นวนลูปล้างค่า boxes ออกจากแผนที่ 
  clearBoxes = function() {
   if (boxpolys != null) {
    for (var i = 0; i < boxpolys.length; i++) {
     boxpolys[i].setMap(null);
    }
   }
   boxpolys = null;
  }  
   
   
});
$(function(){
   
  // ทำงานสร้างและใช้งานแผนที่
  initialize(); 
  // สังเกตว่า เราจะไม่ได้มีการเรียกใช้ ฟังก์ชั่น initialize แบบกำหนด callback เหมืนอตัวอย่าง
  // ก่อนเนื่องจาก RouteBoxer จำเป็นต้องมีการเรียกใช้งาน google.maps objext ไฟล์
  // google map จึงกำหนดในแท็ก script ด้านบน
   
});   
</script> 
</body>
</html>


Irondream 180.180.0.xxx 05-08-2017 15:03:51

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตตามเส้นทางด้วย RouteBoxer เท่าที่ดูจากบทความ ก็ยังใช้งานได้ปกติ
ยังไงลอง debug ดูว่า error อะไร
 
การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
แนวทางแก้ปัญหา Google map ไม่แสดง และการใช้งาน API Key 
 
ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับ RouteBoxer จะมีด้วยกัน 3 ตอน เนื้อหาตอนแรกเป็นการใช้งาน
ส่วนตอนที่ 2 กับ 3 เป็นการประยุกต์ ลองทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมดู
 
ใช้งาน RouteBoxer กำหนดขอบเขตตามเส้นทาง ใน google map ตอนที่ 1 
 
แสดงข้อมูล google place type ตามเส้นทาง ใน google map ตอนที่ 2 
 
แสดงสถานที่จากฐานข้อมูล ตามเส้นทาง ใน google map ตอนที่ 3 


ninenik 223.24.110.xxx 05-08-2017
 ความคิดเห็นที่ 2

 ลองเปิด console ก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะ 


 irondream 180.180.0.xxx 05-08-2017 19:58
 ความคิดเห็นที่ 3
ตาม error แจ้งก็คือ ถ้าจะใช้ direction service จำเป็นต้องกหนด API Key ให้ดูวิธีใช้งาน API Key 
ตามลิ้งค์ที่่สองในความคิดเห็นแรกที่แนะนำไป

แนวทางก็คือ เพิ่ม key เข้าไป

<script src="//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&libraries=places&key=xxxxxx" type="text/javascript"></script>
แทน xxx ด้วย API Key


ninenik 223.24.110.xxx 05-08-2017
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ