ส่งค่าจาก form ผ่าน Ajax ไปอีกหน้าเพื่อแสดง datatable

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าจาก form ผ่าน Ajax ไปอีกหน้าเพื่อแสดง datatable

ส่งค่าจาก form ผ่าน Ajax ไปอีกหน้าเพื่อแสดง datatable
จะส่งค่า id_partner จากหน้า showEachCom.php ไปที่หน้า po-grid-data.php
จากหน้า showEachCom.php ถ้าลอง <? echo $_POST['id_partner'];?> ก็มีค่าขึ้นปกติ แต่จะส่งไปหน้า po-grid-data.php มันไม่ไปให้ค่ะ

หน้า index.php
<form id="myForm" action="showEachCom.php" method="post">
	
	<input name="name_partner" type="text" id="name_partner"/>
	<input name="id_partner" type="hidden" id="id_partner"/>
	<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit">
	<br/><br/>
	<div id="showdata">
		<?/* if($_POST['submit'])
		{ include('showEachCom.php');} */?>
 </div>
 </form>

หน้า showEachCom.php
<script type="text/javascript" src="fancybox/fancybox/jquery.fancybox2.1.5.js"></script>


			<script type="text/javascript" language="javascript" >
			$(document).ready(function() {
				var dataTable = $('#employee-grid').DataTable( {
					"processing": true,
					"serverSide": true,
					"Paginate": true, 
					"LengthChange": false,
					"Filter": false,
					"Info": false,
					var data2 = "<? echo $_POST['id_partner'];?>";
          "ajax":{
						url :"po-grid-data.php", // json datasource
						type: "post", // method , by default get
						data: data2,
						error: function(){ // error handling
							$(".employee-grid-error").html("");
							$("#employee-grid").append('<tbody class="employee-grid-error"><tr><th colspan="3">No data found in the server</th></tr></tbody>');
							$("#employee-grid_processing").css("display","none");
							
						}
					},
					"fnDrawCallback": function () {
					 //alert('test');
						$(".example1").fancybox({
						'maxWidth'	: 800,
						'maxHeight'	: 600,
						'fitToView'	: false,
						'width'		: '100%',
						'height'		: '100%',
						'autoSize'	: false,
						'closeClick'	: false,
						'openEffect'	: 'none',
						'closeEffect'	: 'none',
						'type'			: 'iframe'
								});
								$(".example2").attr("rel","gallery").fancybox({
								
							/*'width'			: '50%',
							'height'		: '50%',
							'autoScale'		: false,
							'transitionIn'		: 'none',
							'transitionOut'		: 'none',
							'type'			: 'iframe',*/
	////////print//////////
	'afterShow' : function(){
  var win=null;
  var content = $('.fancybox-inner');
  $('.fancybox-wrap')
  // append print button
  .append('<div id="fancy_print"></div>')
  // use .on() in its delegated form to bind a click to the print button event for future elements
  .on("click", "#fancy_print", function(){
   win = window.open("width=200,height=200");
   self.focus();
   win.document.open();
   win.document.write('<' 'html' '><' 'head' '><' 'style' '>');
   win.document.write('body, td { font-family: Verdana; font-size: 10pt;}');
   win.document.write('<' '/' 'style' '><' '/' 'head' '><' 'body' '>');
   win.document.write(content.html());
   win.document.write('<' '/' 'body' '><' '/' 'html' '>');
   win.document.close();
   win.print();
   win.close();
  }); // on
 } // afterShow
						});
					
					}
				} );
			} );
		</script>

หน้า po-grid-data.php
<?php 
/* Database connection start */
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "4321";
$dbname = "dbsalesl";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname) or die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
mysqli_set_charset($conn,"utf8");
/* Database connection end */

$id_partner=$_POST['data2'];
echo $id_partner;
// storing request (ie, get/post) global array to a variable 
$requestData= $_REQUEST;

$columns = array( 
// datatable column index => database column name
	0 =>'ptype',
	1 => 'com',
	2 =>'date',
	3 =>'po_no', 
	4 => 'qt_no',
	5 =>'name_partner',
	6 => 'all_file',
	7 => 'Ename'
);

// getting total number records without any search
$sql = "SELECT a.id AS idPO, a.com, a.date, a.po_no, a.qt_no, c.name_partner, d.Ename, d.Enname, a.ptype, GROUP_CONCAT( b.file ) AS all_file
FROM po a
LEFT JOIN partner c ON a.id_partner = c.id_partner
LEFT JOIN employee d ON a.id_author = d.Eid
LEFT JOIN po_detail b ON a.id = b.id_po
WHERE c.id_partner = '$id_partner' AND
b.id_po IS NOT NULL 
GROUP BY a.id";
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("po-grid-data.php: get employees");
$totalData = mysqli_num_rows($query);
$totalFiltered = $totalData; // when there is no search parameter then total number rows = total number filtered rows.


$sql = "SELECT a.id AS idPO, a.com, a.date, a.po_no, a.qt_no, c.name_partner, d.Ename, d.Enname, a.ptype, GROUP_CONCAT( b.file ) AS all_file
FROM po a
LEFT JOIN partner c ON a.id_partner = c.id_partner
LEFT JOIN employee d ON a.id_author = d.Eid
LEFT JOIN po_detail b ON a.id = b.id_po
WHERE c.id_partner = '$id_partner' AND
b.id_po IS NOT NULL";
if( !empty($requestData['search']['value']) ) {  // if there is a search parameter, $requestData['search']['value'] contains search parameter
	$sql.=" AND ( ptype LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";  
	$sql.=" OR com LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";
	$sql.=" OR date LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";
	$sql.=" OR po_no LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";
	$sql.=" OR qt_no LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";
	$sql.=" OR name_partner LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' ";
	$sql.=" OR Ename LIKE '%".$requestData['search']['value']."%' )";
	
}
$sql.=" AND 1=1 GROUP BY a.id";
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("po-grid-data.php: get employees");
$totalFiltered = mysqli_num_rows($query); // when there is a search parameter then we have to modify total number filtered rows as per search result. 
$sql.=" ORDER BY ". $columns[$requestData['order'][0]['column']]."  ".$requestData['order'][0]['dir']." LIMIT ".$requestData['start']." ,".$requestData['length']."  ";
/* $requestData['order'][0]['column'] contains colmun index, $requestData['order'][0]['dir'] contains order such as asc/desc */	
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("po-grid-data.php: get employees");

$data = array();
while( $row=mysqli_fetch_array($query) ) { // preparing an array
	$idPO= $row["idPO"];
	$nestedData=array();
	if($row['ptype']=='po') { $nestedData[] = "PO";} 
	if($row['ptype']=='ใบเคลม') { $nestedData[] = "ใบเคลม";} 
	
	if($row['com']=='CC') { $nestedData[] = "<div style='color: red;opacity:0.0;'>$row[com]</div><img src='images/central.png' height='40px'/>";} 
			if($row['com']=='CL') { $nestedData[] = "<div style='color: red;opacity:0.0;'>$row[com]</div><img src='images/clwheel.png' height='40px'/>";}
			if($row['com']=='DS') { $nestedData[] = "<div style='color: red;opacity:0.0;'>$row[com]</div><img src='images/dreamshop.png' height='40px'/>";}

	list($Year,$month,$day) = explode("-",$row['date']);
  $nestedData[] = (int)$day."/".(int)$month."/".($Year*1 + 543);
	
	$nestedData[] = $row["po_no"];
	if($row['qt_no']!= "ประวัติลูกค้า" && $row['qt_no']!= "ข้อมูลSale"){
	if (strpos($row['qt_no'],'Rev'))
	{ $nestedData[] = "<a class='example1' href='viewEdit$row[com].php?idx=$row[qt_no]'>$row[qt_no]</a>";}
	else{ $nestedData[] = "<a class='example1' href='view$row[com].php?idx=$row[qt_no]'>$row[qt_no]</a>";}
	} else { $nestedData[] = $row['qt_no'];}
	$nestedData[] = $row["name_partner"];
	/*$nestedData[] = $row["all_file"];*/
	$array = explode(',', $row["all_file"]);
	 $strFile = '';
foreach(array_unique($array ) as $val){
list($name,$type) = explode(".",$val);
if ($type =='pdf') { $strFile .= "<a class='example1' href='images/po/$val'><img src='images/po/PDF-icon.png' align='left' width='60px'/></a>";}
else { $strFile .= "<a class='example1' href='preview.php?type=po&images=$val'><img src='images/po/$val' width='60px'/></a>";}
}
$nestedData[]=$strFile;
	/*list($name,$type) = explode(".",$row['file']);
   if ($type =='pdf') { $nestedData[] = "<a class='example1' href='images/po/$row[file]'><img src='images/po/PDF-icon.png' align='left' width='60px'/></a>";}
	 else {	 $nestedData[] = "<a class='example1' href='preview.php?type=po&images=$row[file]'><img src='images/po/$row[file]' width='60px'/></a>";}
	*/$nestedData[] = $row['Ename']." (".$row['Enname'].")"; 
	$nestedData[] = "<a class='example1' href='checkEdit.php?idx=$idPO&po=po' target='_blank'><img src='../images/edit.png' width='30' title='แก้ไข' border='0' ></a>";
	$data[] = $nestedData;
}$json_data = array(
			"draw"      => intval( $requestData['draw'] ),  // for every request/draw by clientside , they send a number as a parameter, when they recieve a response/data they first check the draw number, so we are sending same number in draw. 
			"recordsTotal"  => intval( $totalData ), // total number of records
			"recordsFiltered" => intval( $totalFiltered ), // total number of records after searching, if there is no searching then totalFiltered = totalData
			"data"      => $data  // total data array
			);

echo json_encode($json_data); // send data as json format

?>Saranya2532 124.122.67.xxx 13-09-2017 09:52:03

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  var data2 = "<? echo $_POST['id_partner'];?>";
  "ajax":{
    url :"po-grid-data.php", // json datasource
    type: "post", // method , by default get
    data: data2,
    error: function(){ // error handling
      $(".employee-grid-error").html("");
      $("#employee-grid").append('<tbody class="employee-grid-error"><tr><th colspan="3">No data found in the server</th></tr></tbody>');
      $("#employee-grid_processing").css("display","none");
       
    }
  },
 
เอาโค้ดไปแทรกในลักษณะแบบนี้น่าจะ error หรือป่าว
ลองใช้แบบนี้ดู
 
  "ajax":{
    url :"po-grid-data.php", // json datasource
    type: "post", // method , by default get
    data: {
    	data2:<? echo $_POST['id_partner'];?>
    }
  },  
 
ส่วนของการจัดการ error ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหม แต่ปกติ ไม่น่าจะต้องมี เพราะถ้าไม่มีข้อมูล dataTable
ก็จะแสดงข้อความให้เองว่าไม่พบข้อมูล เราไม่ต้องกำหนดอะไร
 
ดูเพิ่มเติม
 


ninenik 180.183.12.xxx 13-09-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
เหมือนว่ามันไม่ไปให้อ่ะค่ะ
หน้า showEachCom.php
 "ajax":{
						url :"po-grid-data.php", // json datasource
						type: "post", // method , by default get
						data: { data2: <? echo $_POST['id_partner'];?> }
						error: function(){ // error handling
							$(".employee-grid-error").html("");
							$("#employee-grid").append('<tbody class="employee-grid-error"><tr><th colspan="3">No data found in the server</th></tr></tbody>');
							$("#employee-grid_processing").css("display","none");
							
						}
					},
เป็นเพราะหน้า po-grid-data.php มันมีข้อมูลdata อยู่แล้วหรือเปล่าคะ 
$json_data = array(
			"draw"      => intval( $requestData['draw'] ),  // for every request/draw by clientside , they send a number as a parameter, when they recieve a response/data they first check the draw number, so we are sending same number in draw. 
			"recordsTotal"  => intval( $totalData ), // total number of records
			"recordsFiltered" => intval( $totalFiltered ), // total number of records after searching, if there is no searching then totalFiltered = totalData
			"data"      => $data  // total data array
			);

echo json_encode($json_data); // send data as json formatsaranya2532 58.11.170.xxx 14-09-2017 16:48
 ความคิดเห็นที่ 3
ได้แล้วค่ะ หนูส่งเป็นค่า GET ไปแทน
 "ajax":{
						url: "po-grid-data.php?id_partner=" <? echo $_POST['id_partner'];?>,// json datasource
						type: "post", // method , by default get
						error: function(){ // error handling
							$(".employee-grid-error").html("");
							$("#employee-grid").append('<tbody class="employee-grid-error"><tr><th colspan="3">No data found in the server</th></tr></tbody>');
							$("#employee-grid_processing").css("display","none");
							
						}
					},
ขอบคุณนะคะ 
saranya2532 58.11.170.xxx 14-09-2017 17:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ