จะตัดส่วนที่แสดงในรายงานที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะตัดส่วนที่แสดงในรายงานที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร

จะตัดส่วนที่แสดงในรายงานที่ไม่จำเป็นได้อย่างไร
คือผมอยากตัดส่วนที่มันเเสดงออกมาในรายงานที่ผมวงสีแดงไว้ ถ้าไม่อยากให้มันเเสดงต้องแก้โค้ดยังไงครับ


<?php

include('database_connection.php');

list($year, $term) = explode("/",$_POST["filter_year"]);

function show_date($tmp) {
	if($tmp!="0000-00-00") {
		list($date,$time) = explode(" ",$tmp);
		list($y,$m,$d) = explode("-",$date);
		$y += 543;
		return $d."/".$m."/".$y;
	}
}

?>

<html>
  <head>
  <title>พิมพ์กราฟ</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"></script>
	<script src="js/Chart.bundle.js"></script>
	<style type="text/css" media="print">
	 @page { size: landscape; }

		@media print
		{  
			.no-print, .no-print *
			{
				display: none !important;
			}
		}
	</style>

  </head>

  <body>
     <div class=" box">
      <h1 align="center">สรุปรายงานนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา</h1>
						<h3 align="center">ปีการศึกษา : <?php print ($term)?>/<?php print ($year+543)?> &nbsp;&nbsp; ประเภท : <?php print $_POST["filter_category"]?></h3>

      <br />
<?php if($_POST["print"]!="") { ?>
		<style>
		table {
			border-collapse: collapse;
		}
		 table,th,tr,td {
			border: 1px solid #8b8b8b;		
		}		
	</style>

        <div class="table-responsive">
         <table border="1" cellpadding="5" width="100%">
           <thead>
            <tr align="center">
            <th>รหัสนักศึกษา</th>
            <th>ชื่อ</th>
            <th>วันที่</th>
            <th>เวลา</th>
            <th>ประเภท</th> 
            <th>ปีการศึกษา</th>
            <th>เรื่อง</th>
            </tr>
           </thead>
					<tbody>
<?php

					$column = array('student_number', 'student_name', 'app_date', 'time_id', 'category_id', 'app_year', 'app_message');

					$query = "SELECT * FROM appointment ";

					if(isset($_POST['filter_year'], $_POST['filter_category']) && $_POST['filter_year'] != '' && $_POST['filter_category'] != '')
					{
						list($year, $term) = explode("/",$_POST['filter_year']);
						if($term=="1") {
							$fyear = " app_date between '".$year."-06-15' and '".$year."-10-24' ";
						} elseif($term=="2") {
							$fyear = " app_date between '".$year."-11-19' and '".($year+1)."-03-17' ";
						} else {
							$fyear = " app_date between '".($year+1)."-04-08' and '".($year+1)."-06-09' ";
						}
					#	$query .= ' WHERE app_year = "'.$_POST['filter_year'].'" AND category_id = "'.$_POST['filter_category'].'" ';
						$query .= ' WHERE '.$fyear.' AND category_id = "'.$_POST['filter_category'].'" ';
					}

					if(isset($_POST['order']))
					{
					 $query .= 'ORDER BY '.$column[$_POST['order']['0']['column']].' '.$_POST['order']['0']['dir'].' ';
					}
					else
					{
					 $query .= 'ORDER BY appstudent_id DESC ';
					}

					$statement = $connect->prepare($query);

					$statement->execute();

					$result = $statement->fetchAll();					$data = array();

					foreach($result as $row)
					{
?>
						<tr align="center">
							<td><?php print $row["student_number"]?></td>
							<td><?php print $row["student_name"]?></td>
							<td><?php print show_date($row['app_date'])?></td>
							<td><?php print $row["time_id"]?></td>
							<td><?php print $row["category_id"]?></td>
							<td><?php print $row["app_year"]?></td>
							<td><?php print $row["app_message"]?></td>
						</tr>
<?php } ?>
					<tbody>
         </table>

         <br />
         <br />
         <br />
        </div>
<?php } else { ?>
<?php

	$query = "SELECT month(app_date) as app_month, year(app_date) as app_year, count(	appstudent_id) as qty FROM appointment ";
	if($term=="1") {
		$fyear = " app_date between '".$year."-06-15' and '".$year."-10-24' ";
	} elseif($term=="2") {
		$fyear = " app_date between '".$year."-11-19' and '".($year+1)."-03-17' ";
	} else {
		$fyear = " app_date between '".($year+1)."-04-08' and '".($year+1)."-06-09' ";
	}

	$query .= ' WHERE '.$fyear.' AND category_id = "'.$_POST['filter_category'].'" ';
	$query .= ' group by app_month order by app_date';

	$statement = $connect->prepare($query);

	$statement->execute();
	$result = $statement->fetchAll();
	foreach($result as $row) {

		$data .= ($data!="")?",":"";
		$data .= $row['qty'];

		$labels .= ($labels!="")?",":"";
		$labels .= '"'.$row['app_month'].'/'.($row['app_year']+543).'"';

	}
?>
	<canvas id="myChart" style="width: 75%; height: 50%;"></canvas>
<?php } ?>
  <button type="submit" name="graph" id="graph" class="no-print" value="graph" onclick="window.print();">พิมพ์กราฟ</button>   

   </div>
  </body>
</html>

<?php if($_POST["print"]!="") { ?>

<script type="text/javascript" language="javascript" >
	window.print();
</script>

<?php } else { ?>

<script>
 var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');
 var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
   labels: [<?php print $labels?>],
   datasets: [{
    label: '# จำนวน',
    data: [<?php print $data?>],
    backgroundColor: [
     'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
     'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
     'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
     'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
     'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
     'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
    ],
    borderColor: [
     'rgba(255,99,132,1)',
     'rgba(54, 162, 235, 1)',
     'rgba(255, 206, 86, 1)',
     'rgba(75, 192, 192, 1)',
     'rgba(153, 102, 255, 1)',
     'rgba(255, 159, 64, 1)'
    ],
    borderWidth: 1
   }]
  },
  options: {
   scales: {
    yAxes: [{
     ticks: {
      beginAtZero: true
     }
    }]
   }
	}

 });

</script>

<?php } ?>


สรรชัย แสนขุรัง 171.7.196.xxx 24-02-2019 08:46:20

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าไม่ใช่ส่วนที่มาจากโค้ด ให้ดูที่การตั้งค่าการพิมพ์ จะมี
ให้เลือกว่า ไม่ต้องแสดง


ninenik 223.24.168.xxx 24-02-2019
 ความคิดเห็นที่ 2
ทำได้แล้วครับขอบคุณครับพี่นิก พี่ครับถ้าผมจะทำให้หัวข้อส่วนบนกับหัวข้อตารางแสดงทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่ต้องแกยังไงครับ


สรรชัย แสนขุรัง 171.7.196.xxx 24-02-2019 09:51
 ความคิดเห็นที่ 3
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การแบ่งหน้า การพิมพ์ สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง ด้วย css อย่างง่าย http://niik.in/400 


ninenik 223.24.174.xxx 25-02-2019
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ