สอบถามการบวกค่าข้อมมูลใน Array ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการบวกค่าข้อมมูลใน Array ครับ

สอบถามการบวกค่าข้อมมูลใน Array ครับ

<?php 
$allEquipData = array();

$sql2="SELECT * from equipment where Equip_category='รถรับ' order by Equip_id ASC";
$resultA=mysql_db_query ($objDB, $sql2);
while($arr2=mysql_fetch_array($resultA)){
$allEquipData[$arr2['Equip_id']] = $arr2['Equip_codename'];
}

/*
echo "<pre>";
print_r($allEquipData);
echo "</pre>";
*/

//เรียกข้อมูลการจองของเดือนที่ต้องการ
 $allReportData = array();
 $strSQL = "SELECT production.*,equipment.*,
DAY(`Prod_date`) AS dayToday,
SUM(Oil)as Total_Oil_dt,
SUM(Prod_trip)as Total_Trip_dt,
SUM(Prod_bcm) as Total_BCM_dt,
SUM(Total_kilo) as Total_kilo_dt 
FROM `production` 
left join equipment on production.Equip_id=equipment.Equip_id
";
 $strSQL.= "WHERE `Prod_date` LIKE '$year_check-$month_check%' AND Equip_category='รถรับ' ";
$strSQL.= "GROUP by equipment.Equip_id,dayToday";
       $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);
       while($objResult=mysql_fetch_array($result)){


  $allReportData[$objResult['Equip_id']][$objResult['dayToday']] = $objResult['Total_Oil_dt'];
       }
   
?>
 <!-- Table row -->
   <div class="row">

    <div class="col-xs-12 table-responsive">

      <div class="box-header with-border">
       <h3 class="box-title">สรุปเติมน้ำโซล่า รถรับ</h3>
      </div>

     <table class="table table-striped table-condensed table-bordered">
      <thead>
      <tr>
       <th class="text-center">เครื่องจักร</th>
       <?php

       $timeDate = strtotime($year_check.'-'.$month_check."-01"); //เปลี่ยนวันที่เป็น timestamp
       $lastDay = date("t", $timeDate);    //จำนวนวันของเดือน
       //echo "$timeDate";
       //สร้างหัวตารางตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่สุดท้ายของดือน
       for($day=1;$day<=$lastDay;$day++){
        echo '<th>' . substr("0".$day, -2) . '</th>';
       } ?>
       <th>Total</th>
      </tr>
  <?php 

//วนลูปเพื่อสร้างตารางตามจำนวนรายการใน Array
foreach($allEquipData as $EquipCode=>$EquipName){
 echo '<tr>';
 echo '<td>'. $EquipName .'</td>';

 for($j=1;$j<=$lastDay;$j++){
 
 $numBook = isset($allReportData[$EquipCode][$j]) ? '<div>'.$allReportData[$EquipCode][$j].'</div>' : 0;
 echo "<td class='number'>", $numBook, "</td>";

 }

 echo "<td class=''>", $SUMBook, "</td>";
echo '</tr>';//ปิดแถวตาราง HTML
}
echo "</table>";


echo "<pre>";
print_r($allReportData);
echo "</pre>";


?>


    </div>
   </div>
    <!-- /.col -->


Bondsanti 113.53.245.xxx 11-07-2019 11:41:40

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองใช้ array_sum() 

<?php
$a = array(
  "10"=>array(
    "25"=>200,
    "26"=>300
    )
  ,
  "20"=>array(
    "25"=>100,
    "26"=>150
    )
  ) ;
// ถ้าเป็น arayy หลายมิติ  
foreach($a as $k=>$v){
  echo array_sum($v)."\r\n";
}
echo "\r\n";
// ถ้าเป็น array มิติเดียว
$b = array(
    "25"=>200,
    "26"=>300
    );	
echo array_sum($b)."\r\n";    
?>


ninenik 183.88.61.xxx 11-07-2019
 ความคิดเห็นที่ 2
ก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับ
<?php
include("config/config.inc.php"); //connect database
$month_check=$_REQUEST["month_check"];
$year_check=$_REQUEST["year_check"];
$Txt_dateStart=date("d-m-Y",strtotime($dateStart));
$Txt_dateStop=date("d-m-Y",strtotime($dateStop));


if ($month_check=="01") {
   $Text_month="มกราคม";
} elseif ($month_check=="02") {
   $Text_month="กุมพาพันธ์";
} elseif ($month_check=="03") {
   $Text_month="มีนาคม";
} elseif ($month_check=="04") {
 $Text_month="เมษายน";
} elseif ($month_check=="05") {
  $Text_month="พฤษภาคม";
} elseif ($month_check=="06") {
 $Text_month="มิถุนายน";
} elseif ($month_check=="07") {
 $Text_month="กรกฎาคม";
} elseif ($month_check=="08") {
 $Text_month="สิงหาคม";
} elseif ($month_check=="09") {
 $Text_month="กันยายน";
} elseif ($month_check=="10") {
 $Text_month="ตุลาคม";
} elseif ($month_check=="11") {
 $Text_month="พฤศจิกายน";
} elseif ($month_check=="12") {
 $Text_month="ธันวาคม";
}


?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <title>รายงาน Production ประจำเดือน <?php echo $Text_month;?> <?php echo $year_check;?> </title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
 <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
 <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
 <link rel="stylesheet" href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
 <!-- Font Awesome -->
 <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
 <!-- Ionicons -->
 <link rel="stylesheet" href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
 <!-- Theme style -->
 <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
 <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins
    folder instead of downloading all of them to reduce the load. -->
 <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

 <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
 <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
 <!--[if lt IE 9]>
 <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
 <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
 <![endif]-->
   <!-- Favicon -->
  <link rel="shortcut icon" href="img/fv_mme.png">

 <!-- Google Font -->
 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source Sans Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">
</head>
<body>
<div class="wrapper">
 <!-- Main content -->
 <section class="invoice">
  <!-- title row -->

  <!-- title row -->
  <div class="row">
   <div class="col-xs-12">

     <img src="img/fv_mme.png"class="pull-left" width="55"></img> &nbsp; &nbsp;ใบรายงานสรุปเที่ยว
     <br>&nbsp; &nbsp;ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่
     <small class="pull-right">ประจำวันที่ : <?php echo $Text_month;?> <?php echo $year_check;?> <input type="button" class="btn btn-success btn-sm" name="Button" value="Print" 
      onclick="javascript:this.style.display='none';window.print();"></small>

    <hr>

   </div>
   <!-- /.col -->
  </div>

<?php 

$allEquipData = array();

$sql2="SELECT * from equipment where Equip_category='รถรับ' order by Equip_id ASC";
$resultA=mysql_db_query ($objDB, $sql2);
while($arr2=mysql_fetch_array($resultA)){
$allEquipData[$arr2['Equip_id']] = $arr2['Equip_codename'];
}

/*
echo "<pre>";
print_r($allEquipData);
echo "</pre>";
*/

//เรียกข้อมูลการจองของเดือนที่ต้องการ
 $allReportData = array();
 $strSQL = "SELECT production.*,equipment.*,
DAY(`Prod_date`) AS dayToday,
SUM(Oil)as Total_Oil_dt,
SUM(Prod_trip)as Total_Trip_dt,
SUM(Prod_bcm) as Total_BCM_dt,
SUM(Total_kilo) as Total_kilo_dt 
FROM `production` 
left join equipment on production.Equip_id=equipment.Equip_id
";
 $strSQL.= "WHERE `Prod_date` LIKE '$year_check-$month_check%' AND Equip_category='รถรับ' ";
$strSQL.= "GROUP by equipment.Equip_id,dayToday";
       $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);
       while($objResult=mysql_fetch_array($result)){  $allReportData[$objResult['Equip_id']][$objResult['dayToday']] = $objResult['Total_Oil_dt'];
       }

$allEquipTotal = array();

$sql3="SELECT production.*,equipment.*,
DAY(`Prod_date`) AS dayToday,
SUM(Oil)as Total_Oil_dt,
SUM(Prod_trip)as Total_Trip_dt,
SUM(Prod_bcm) as Total_BCM_dt,
SUM(Total_kilo) as Total_kilo_dt 
FROM `production` 
left join equipment on production.Equip_id=equipment.Equip_id
WHERE `Prod_date` LIKE '$year_check-$month_check%' AND Equip_category='รถรับ'
GROUP by equipment.Equip_id,dayToday
";
$resultA=mysql_db_query ($objDB, $sql3);
while($arr2=mysql_fetch_array($resultA)){


$Total_sum=$Total_sum+$arr2['Total_Oil_dt'];
$allEquipTotal[$arr2['Equip_id']] = $Total_sum;
}

/*
echo "<pre>";
print_r($allEquipTotal);
echo "</pre>";
*/
   
?>
 <!-- Table row -->
   <div class="row">

    <div class="col-xs-12 table-responsive">

      <div class="box-header with-border">
       <h3 class="box-title">สรุปเติมน้ำโซล่า รถรับ</h3>
      </div>

     <table class="table table-striped table-condensed table-bordered">
      <thead>
      <tr>
       <th class="text-center">เครื่องจักร</th>
       <?php

       $timeDate = strtotime($year_check.'-'.$month_check."-01"); //เปลี่ยนวันที่เป็น timestamp
       $lastDay = date("t", $timeDate);    //จำนวนวันของเดือน
       //echo "$timeDate";
       //สร้างหัวตารางตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่สุดท้ายของดือน
       for($day=1;$day<=$lastDay;$day++){
        echo '<th>' . substr("0".$day, -2) . '</th>';
       } ?>
       <th>Total</th>
      </tr>
  <?php 

//วนลูปเพื่อสร้างตารางตามจำนวนรายการใน Array
foreach($allEquipData as $empCode=>$empName){

 echo '<tr>';//เปิดแถวใหม่ ตาราง HTML
 echo '<td>'. $empName .'</td>';
 //เรียกข้อมูลขอแต่ละเครื่องจักร ในเดือนนี้
 for($j=1;$j<=$lastDay;$j++){
 //ตรวจสอบว่าวันที่แต่ละวัน $j ของ เครื่องแต่ละรหัส $EquipCode มีข้อมูลใน $allReportData หรือไม่ ถ้ามีให้แสดงจำนวนในอาร์เรย์ออกมา ถ้าไม่มีให้เป็น 0
 $numBook = isset($allReportData[$empCode][$j]) ? '<div>'.$allReportData[$empCode][$j].'</div>' : 0;

 echo "<td class='number'>", $numBook, "</td>";

 }
echo "<td class='number'>", array_sum($allReportData), "</td>";
echo '</tr>';//ปิดแถวตาราง HTML
}
echo "</table>";

/*
echo "<pre>";
print_r($allReportData);
echo "</pre>";
*/

?>


    </div>
   </div>
    <!-- /.col -->

 </section>
 <!-- /.content -->
</div>
<!-- ./wrapper -->
</body>
</html>


bondsanti 113.53.245.xxx 12-07-2019 10:25
 ความคิดเห็นที่ 3
ไม่แน่ใจว่าเป็นการรวมข้อมูลแบบไหน
 
ถ้าเป็นข้อมูล นับค่าเพิ่มในลูป while,for,foreach ต้องการเก็บค่า หรือเพิ่มค่า หรือเก็บค่า sum ข้อมูล
ในลูป สามารถกำหนดเป็นตัวแปร แล้วบวกค่าเพิ่มเข้าไปทีละค่าได้ เช่น
 
$total_sum = 0;
for($i=1;$i<10;$i++){
  $total_sum+=$i;
}

echo $total_sum;
หรือ
 
$arr_sum = array(); // สร้างตัวแปร array
for($i=1;$i<10;$i++){
  $arr_sum[]=$i; // เก็บข้อมูลที่จะเพิ่มเข้าไปใน array
}

echo array_sum($arr_sum); // ใช้ฟังก์ชั่น sum ข้อมูลจาก array
 
การ sum ข้อมูลจาก array ตัว array ตัองเป็น array มิติเดียว อย่างในตัวอย่าง ก็คือ
 
$arr_sum[0]....$arr_sum[9] เก็บค่าตั้งแต่ 1 ....  9
array_sum ก็คือผลลัพธ์ ของ 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45


ninenik 183.88.60.xxx 12-07-2019
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ