สอบถาม เรื่อง fullcalendar อยากให้แสดงข้อความแบเต็มและให้แสดงเวลากรณีเก็บวันที่กับเวลาแยกจากกัน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม เรื่อง fullcalendar อยากให้แสดงข้อความแบเต็มและให้แสดงเวลากรณีเก็บวันที่กับเวลาแยกจากกัน

สอบถาม เรื่อง fullcalendar อยากให้แสดงข้อความแบเต็มและให้แสดงเวลากรณีเก็บวันที่กับเวลาแยกจากกัน
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include_once("connectdb.php");
//include("../connectdb.php"); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
//$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
if($_GET['gData']){ 
  $q="SELECT * FROM meeting_list WHERE date(strdate)>='".$_GET['start']."' "; 
  $q.=" AND date(enddate)<='".$_GET['end']."' ORDER by id"; 
  $result = $conn->query($q);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $bgColor=null;
    if($rs->room_type==1){
      $bgColor="#FF0099";
    }elseif($rs->room_type==2){
      $bgColor="#006600";
    }else{
      $bgColor="#3300FF";
    }
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->id,
      "title"=>$rs->name,
      "start"=>$rs->strdate,
      "end"=>$rs->enddate,
      "url"=>$rs->event_url,
      "color"=>$bgColor,
     // "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json_data=(isset($json_data))?$json_data:NULL;
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?>


Akrit 118.173.129.xxx 27-02-2020 15:22:28

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าแสดงปฏิทินในรูปแบบเดือน ข้อจำกัดของพื้นที่แสดงข้อมูล 
ไม่น่าจะสามารถแสดงข้อความหัวเรื่องได้เต็ม แต่ถ้าแสดงในรูปแบบสัปดาห์ ก็พอสามารถ
แสดงรายละเอียดหัวข้อได้เต็ม ถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นในเวลาใกล้เคียงหรือคาบเกี่ยว
    อีกแนวทาง คือใช้เป็น popup เมื่อเมาส์ชี้ไปที่กิจกรรม หรือวันที่นั้นๆ ในปฏิทิน แล้วแสดง
รายการข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดเป็นรายการๆ ต้องประยุกต์การใช้งาน Ajax เพิ่มเติม
    หรืออีกวิธีใช้ tooltip ตามตัวอย่าง eventRender 
    หรือถ้าเป็น เวอร์ชั่น 3 ก็ประมาณโค้ดด้านล่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.7.1/fullcalendar.print.css" media='print' />  
<!--  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">   -->
  <link rel="stylesheet" href="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.css">
  <style type="text/css">
  #calendar{
    max-width: 700px;
    margin: 0 auto;
    font-size:13px;
  }    
  </style>
</head>
<body>
<style>
 
 /*
 สร้างเป็น css ไฟล์ แล้ว เรียกใช้งาน 
 */
 
 .popper,
 .tooltip {
  position: absolute;
  z-index: 9999;
  background: #FFC107;
  color: black;
  width: 150px;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,0.5);
  padding: 10px;
  text-align: center;
 }
 .style5 .tooltip {
  background: #1E252B;
  color: #FFFFFF;
  max-width: 200px;
  width: auto;
  font-size: .8rem;
  padding: .5em 1em;
 }
 .popper .popper__arrow,
 .tooltip .tooltip-arrow {
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  position: absolute;
  margin: 5px;
 }
 
 .tooltip .tooltip-arrow,
 .popper .popper__arrow {
  border-color: #FFC107;
 }
 .style5 .tooltip .tooltip-arrow {
  border-color: #1E252B;
 }
 .popper[x-placement^="top"],
 .tooltip[x-placement^="top"] {
  margin-bottom: 5px;
 }
 .popper[x-placement^="top"] .popper__arrow,
 .tooltip[x-placement^="top"] .tooltip-arrow {
  border-width: 5px 5px 0 5px;
  border-left-color: transparent;
  border-right-color: transparent;
  border-bottom-color: transparent;
  bottom: -5px;
  left: calc(50% - 5px);
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 0;
 }
 .popper[x-placement^="bottom"],
 .tooltip[x-placement^="bottom"] {
  margin-top: 5px;
 }
 .tooltip[x-placement^="bottom"] .tooltip-arrow,
 .popper[x-placement^="bottom"] .popper__arrow {
  border-width: 0 5px 5px 5px;
  border-left-color: transparent;
  border-right-color: transparent;
  border-top-color: transparent;
  top: -5px;
  left: calc(50% - 5px);
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 0;
 }
 .tooltip[x-placement^="right"],
 .popper[x-placement^="right"] {
  margin-left: 5px;
 }
 .popper[x-placement^="right"] .popper__arrow,
 .tooltip[x-placement^="right"] .tooltip-arrow {
  border-width: 5px 5px 5px 0;
  border-left-color: transparent;
  border-top-color: transparent;
  border-bottom-color: transparent;
  left: -5px;
  top: calc(50% - 5px);
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
 }
 .popper[x-placement^="left"],
 .tooltip[x-placement^="left"] {
  margin-right: 5px;
 }
 .popper[x-placement^="left"] .popper__arrow,
 .tooltip[x-placement^="left"] .tooltip-arrow {
  border-width: 5px 0 5px 5px;
  border-top-color: transparent;
  border-right-color: transparent;
  border-bottom-color: transparent;
  right: -5px;
  top: calc(50% - 5px);
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
 }
 
</style> 
 
<br><br>
<div style="margin:auto;width:750px;">
<div class="form-group form-inline text-center">
<input type="date" name="gotodate" id="gotodate" class="form-control">
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" placeholder="type word to search" class="form-control">
<input type="button" name="bt_search" id="bt_search" value="Search" class="btn btn-primary">
</div>
<br>
 <div id='calendar'></div>
 </div>
  
   
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/lib/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/fullcalendar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.ninenik.com/demo/fullcalendar/3.6.2/fullcalendar-3.6.2/locale/th.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="script-3.6.2.js"></script>   -->
 
<script src='https://unpkg.com/popper.js/dist/umd/popper.min.js'></script>
<script src='https://unpkg.com/tooltip.js/dist/umd/tooltip.min.js'></script>
 
<script type="text/javascript"> 
$(function(){
 
  // สร้่างตัวแปร เพื่อไว้อ้างอิงเรียกใช้งาน fullcalendar
  var fullCarlendarObj;
 
  // เก็บค่า 
  fullCarlendarObj = $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', // prevYear nextYea
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    buttonIcons:{
      prev: 'left-single-arrow',
      next: 'right-single-arrow',
      prevYear: 'left-double-arrow',
      nextYear: 'right-double-arrow'    
    },    
    events: {
      url: 'data_event.php',
      data: function(){
        return {
          keyword: $("#keyword").val()
        }
      },
      error: function() {
  
      }
    },  
    eventAfterRender: function( event, element, view ) { // ปรับแต่ง ลิ้งค์ให้เปิดหน้าต่างใหม่]
      console.log(event);
      console.log(element);
      console.log(view);
      $("a.fc-event").attr("target","_blank");
    },			
    eventRender: function(info,$el) {
      var tooltip = new Tooltip($el, {
       title: info.title,
       placement: 'top',
       trigger: 'hover',
       container: 'body'
      });     
    },
    eventLimit:true,
    lang: 'th'                      
  });
   
 
  // เมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหา
  $("#bt_search").on("click",function(){
    var gotoDate = $("#gotodate").val();
//   var gotoDate = '2020-04-01';
    if(gotoDate !=""){
      fullCarlendarObj.fullCalendar( 'gotoDate', new Date(gotoDate)); // เปลี่ยนปฏิทินไปเดือนที่ต้องการ  
    }
    fullCarlendarObj.fullCalendar( 'refetchEvents' ) // ให้ทำการดึงกิจกรรมจากไฟล์ data_events.php ใหม่   
  }); 
   
  // ส่วนของการกำหนดวันที่เริ่มต้น
  var today = new Date();
  var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
  var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); 
  var yyyy = today.getFullYear(); 
   
  var todayDate = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
   
  $("#gotodate").val(todayDate);
   
   
});    
</script>
</body>
</html>
 
    ส่วนกรณีวันที่ และเวลาแยกกัน ให้ใช้วิธีสร้างตัวแปร รวมวันที่และเวลา แล้วจัดในรูปแบบวันที่
ที่ถูกต้องมาตรฐาน จากนั้นค่อยนำไปกำหนดตอนเรียกใช้
 
		 // สมมติ 2020-02-27 กับ 12:00:01
		$startDate = $rs->strdate." ".$rs->strtime; // "2020-02-27 12:00:01"
		// หรือใช้รูปแบบ 
//		$startDate = "2020-02-27 12:14";
//		$date_a = date("Y-m-d H:i:s",strtotime($startDate));		
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->id,
      "title"=>$rs->name,
      "start"=>$startDate, // นำมาใช้งาน
      "end"=>$rs->enddate,
      "url"=>$rs->event_url,
      "color"=>$bgColor,
     // "allDay"=>($rs->event_allDay==true)?true:false   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  

ตัวอย่าง DEMO

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendarอ่าน 12,615
ninenik 124.120.117.xxx 27-02-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับเดี่ยวผมลองทำดู 
ได้ผลยังไงเดี่ยวมาแจ้งครับ


akrit 118.174.186.xxx 28-02-2020 09:10
 ความคิดเห็นที่ 3
$startDate = $rs->strdate." ".$rs->strtime; // 

เพิ่มไปแล้วไม่แสดงผลครับ


akrit 118.174.186.xxx 28-02-2020 09:21
 ความคิดเห็นที่ 4
แสดงเวลาได้เเล้วครับ แต่อยากให้แสดงเวลาเริ่มต้นและจบด้วยครับ
ผมลองแก้ไฟล์ fullcalendar.js ตามนี้ https://www.ninenik.com/forum_view_2332_1.html
ันไม่ได้ ของผมเป็น V.3.6


akrit 118.174.186.xxx 28-02-2020 09:31
 ความคิดเห็นที่ 5
ใช้วิธีจัดรูปแบบ แสดงข้อมูลในขั้นตอนการ render แทนการใช้งานรูปแบบเดิม เพิ่มประมาณนี้เข้าไป
 
eventRender: function(info,$el) {
	var startDate = new Date(info.start._i);
	var _H_start = (startDate.getHours() >= 10)?startDate.getHours():"0" startDate.getHours();
	var _i_start = (startDate.getMinutes() >= 10)?startDate.getMinutes():"0" startDate.getMinutes();
	var dataDateString = "";
	if($($el).find(".fc-time").length > 0){ // ถ้ามีการแสดงเวลา
		if(info.end !== null){ // มีเวลาสิ้นสุด
			var endDate = new Date(info.end._i);
			var _H_end = (endDate.getHours() >= 10)?endDate.getHours():"0" endDate.getHours();
			var _i_end = (endDate.getMinutes() >= 10)?endDate.getMinutes():"0" endDate.getMinutes();
			dataDateString = _H_start+":"+_i_start+"-"+_H_end+":"+_i_end+" น"; // จัดรูปแบบเวลาที่จะแสดง
			$($el).find(".fc-time").text(dataDateString);
		}else{
			dataDateString = _H_start+":"+_i_start+"-"+_H_start+":"+_i_start+" น"; // จัดรูปแบบเวลาที่จะแสดง
			$($el).find(".fc-time").text(dataDateString);
		}
	}
	var tooltip = new Tooltip($el, {
	 title: dataDateString+" "+info.title,
	 placement: 'top',
	 trigger: 'hover',
	 container: 'body'
	});
},
 
จัดรูปแบบตามต้องการ ผลลัพธ์ก็จะประมาณรูปด้านล่าง แต่อย่าลืมว่า หากมีการใช้งานเวลา ในข้อมูลต้องมีกำหนดเวลาด้วย
ถึงจะแสดงในปฏิทิน
 


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ทบทวน วันที่ date object ใน javascript อ่าน 17,066
แนวทางการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในฐานข้อมูล ประยุกต์กับ fullcalendarอ่าน 12,615
ninenik 58.8.148.xxx 02-03-2020
 ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณมากครับ เดี่ยวผมลองทำดุ


akrit 202.151.6.xxx 09-03-2020 15:47
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ