การเลือก checkbox อย่างน้อย 1 รายการ ในหัวข้อใหญ่แบบหลายข้อ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การเลือก checkbox อย่างน้อย 1 รายการ ในหัวข้อใหญ่แบบหลายข้อ

การเลือก checkbox อย่างน้อย 1 รายการ ในหัวข้อใหญ่แบบหลายข้อ

จากโค้ดนี้ ถ้ามีข้อใหญ่แค่ ข้อเดียว มันเช็คได้ว่าให้เลือกcheckbox อย่างน้อย 1 ข้อ

แต่พอมีข้อใหญ่แบบหลายๆข้อ มันเช็คไม่ได้

ต้องรบกวนคุณนิคอีกแล้วครับผม
 

<div class="container">
 <br>
<form id="myform1" name="form1" method="post" action="" novalidate>
<div class="form-group row">
    <label for="input_name" class="col-sm-3 col-form-label text-right">ชื่อ นามสกุล</label>
    <div class="col">
      <input type="text" class="form-control" name="input_name" id="input_name"
      autocomplete="off" value=""  required>
      <div class="invalid-feedback">
        กรุณากรอกชื่อ นามสกุล
      </div>      
    </div>
</div>
 
<script language=Javascript>
 
 
function show7(str){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh7').style.display = 'block';
            }
function show8(sign){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh7').style.display = 'none';
            }
function show9(sign){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'none';           
                document.getElementById('sh7').style.display = 'none';
            }
</script>
 <h4>ด้านการเรียน*</h4>
 
   <div class="form-check">
     <input type="radio" name="learning" value="1" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->learning=="1")echo 'checked';else echo 'checked'; ?> onChange="show7(this.value)"/>&nbsp;ปกติ
     </div>
       
        <div class="form-check">
     <input type="radio" name="learning" value="2" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->learning=="2")echo 'checked'; ?>  onChange="show8()"/>&nbsp;เสี่ยง
     </div>
     
<div id="sh7"></div>
   <div id="sh8" style="display:none;">
   <?php
$learningrisky_checked=array();
 
for($i=0;$i<=10;$i++){
 
$learningrisky_checked=str_split($row->learningrisky);
//print_r($learningrisky_checked);
switch ($i) {
  case 0 :$text='ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 1.75';break;
  case 1 :$text='ไม่เข้าเรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 2 :$text='ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาเรียนหรือนําอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบในบางครั้ง';break;
  case 3 :$text='ขาดเรียนบ่อย';break;
  case 4 :$text='เข้าห้องเรียนช้าบ่อย';break;
  case 5 :$text='คํานวน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง';break;
  case 6 :$text='ติด 0 ร มส. มผ. 1-2 วิชา/ภาคเรียน';break;
  case 7 :$text='มาเรียนสาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 8 :$text='ไม่ส่งงานบ่อย';break;
  case 9 :$text='อ่านหรือสะกดคําไม่คล่อง';break;
  case 10 :$text='ไม่ตั้งใจเรียนขณะครูสอน';break;
    default :
    }
?>
     <div class="form-check">
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="learningrisky<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($learningrisky_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> required id="learningrisky<?php echo $i; ?>" />
<label class="form-check-label" for="learningrisky<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label>
     </div>
        
          
     
     <?php }?>
</div>
<div class="form-check">
        <input type="radio" name="learning" value="3" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->learning=="3")echo 'checked'; ?>  onChange="show9()"/>&nbsp;มีปัญหา
    
<div class="invalid-feedback">กรุณาเลือกด้านการเรียน</div>
</div> 
   <div id="sh9" style="display:none;">
 
<?php
$learningproblem_checked=array();
for($i=0;$i<=8;$i++){
 
$learningproblem_checked=str_split($row->learningproblem);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='ผลการเรียนต่ำกว่า 1.00';break;
  case 1 :$text='ไม่เข้าเรียนมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 2 :$text='ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาเรียนหรือนําอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบเป็นประจำ';break;
  case 3 :$text='ขาดเรียนเป็นประจำ';break;
  case 4 :$text='เข้าห้องเรียนช้าเป็นประจำ';break;
  case 5 :$text='ติด 0 ร มส. มผ. 1-2 วิชา/ภาคเรียน';break;
  case 6 :$text='มาเรียนสาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 7 :$text='ไม่ส่งงานเป็นประจำ';break;
  case 8 :$text='สมาธิสั้น';break;
    default :
}
?>
<div class="form-check">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="learningproblem<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($learningproblem_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> id="learningproblem<?php echo $i; ?>" required/>
  <label class="form-check-label" for="learningproblem<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label>
  </div>
        
   <?php }?>
   </div>
  
<script language=Javascript>
 
 
function show10(str){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh10').style.display = 'block';
            }
function show11(sign){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh10').style.display = 'none';
            }
function show12(sign){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'none';           
                document.getElementById('sh10').style.display = 'none';
            }
</script>
      <h4>ด้านสุขภาพ*</h4>
 
   <div class="form-check">
     <input type="radio" name="health" value="1" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->health=="1")echo 'checked';else echo 'checked'; ?> onChange="show10(this.value)"/>&nbsp;ปกติ
     </div>
        <div class="form-check">
     <input type="radio" name="health" value="2" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->health=="2")echo 'checked'; ?>  onChange="show11()"/>&nbsp;เสี่ยง
     </div>
   <div id="sh10"></div>
   <div id="sh11" style="display:none;">
<?php
$healthrisky_checked=array();
 
for($i=0;$i<=2;$i++){
 
$healthrisky_checked=str_split($row->healthrisky);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='ร่างกายไม่แข็งแรง';break;
  case 1 :$text='มีปัญหาทางสายตา (สวมแว่น หรือคอนแท็คเลนส์)';break;
  case 2 :$text='มีโรคประจำตัวบ่อยๆ';break;
    default :
    }
 
?>
 
        
          <div class="form-check">
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="healthrisky<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($healthrisky_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> required id="healthrisky<?php echo $i; ?>"/>
      <label class="form-check-label" for="healthrisky<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label>
     
     </div>
        <?php }?>
        </div>
        
    <div class="form-check">
        <input type="radio" name="health" value="3" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;" required <?php if ($row->health=="3")echo 'checked'; ?>  onChange="show12()"/>&nbsp;มีปัญหา
    
<div class="invalid-feedback">กรุณาเลือกด้านสุขภาพ</div>
</div> 
   <div id="sh12" style="display:none;">
 
<?php 
$healthproblem_checked=array();
 
for($i=0;$i<=5;$i++){
 
$healthproblem_checked=str_split($row->healthproblem);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='มีภาวะทุพโภชนาการ';break;
  case 1 :$text='ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง';break;
  case 2 :$text='มีความบกพร่องทางการได้ยิน';break;
  case 3 :$text='มีความพิการทางร่างกาย';break;
  case 4 :$text='มีปัญหาทางด้านสายตาอย่างร้ายแรง';break;
  case 5 :$text='สมรรถภาพร่างกายต่ำ';break;
    default :
}
?>
<div class="form-check">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="healthproblem<?php echo $i; ?>"  value="Y" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($healthproblem_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> required id="healthproblem<?php echo $i; ?>"/>
<label class="form-check-label" for="healthproblem<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label>
  </div>
      
    <?php }?>    
</div>
 
<div class="form-group row">
    <div class="col-sm-3 offset-sm-3 text-right pt-3">
         <button type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" value="1" class="btn btn-primary btn-block">ส่งข้อมูล</button>
    </div>
</div> 
</form> 
  
 </div>
  
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
    var checkbox_required = false;
    $(":checkbox.required").on("click",function(){
        var is_checked = $(this).prop("checked");
        if(is_checked){
            $(":checkbox.required").prop('required',false);
            checkbox_required = true;
        }else{
            if($(":checkbox.required:checked").length==0){
                checkbox_required = false;
                $(":checkbox.required").prop('required',true);
            }
        }
         
    });
     $("#myform1").on("submit",function(){
         var form = $(this)[0];
        if (form.checkValidity() === false || checkbox_required===false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');         
     });
});
</script>


Suthon77 202.129.29.xxx 12-06-2020 10:42:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
รูปแบบน่าจะซับซ้อน ต้องสร้างเป็นฟังก์ชั่น มาตรวจสอบว่า ถ้าตัวเลือกไหน มี <div class="form-check">checkbox</div> 
ถ้าไม่ได้เลือกเลย ให้เป็น false
เริ่มต้น ให้ตัด requried attrtibute ของ radio และ <div class="form-check">checkbox</div> ออกให้หมด แล้วจัดกลุ่มประมาณนี้
 
<div class="form-group parent-group">
    <h4>ด้านการเรียน*</h4>

</div>
<div class="form-group parent-group">
   <h4>ด้านสุขภาพ*</h4>

</div>
 
   ต่อไป radio ในกลุ่มย่อยให้คลุมด้วย parent-check
 
<div class="form-check parent-check">
	radko 1
</div>
<div class="form-check parent-check">
	radko 2
</div>
 
  และ radio ตัวไหน มี <div class="form-check">checkbox</div> คลุม <div class="form-check">checkbox</div> ทั้งหมดด้วย child-check
 
<div class="form-check parent-check">
	radko 3
</div>
<div></div> div ตัวคั่น เห็นว่ามีใช้
<div class="child-check" style="display:none;">
  <div class="form-check">checkbox</div>
  <div class="form-check">checkbox</div>
  <div class="form-check">checkbox</div>
</div>
 
    แล้วใช้คำสั่งประมาณนี้
 
<script type="text/javascript">
$(function(){
	function check_required(){
		var childNotChecked = 0;
		$(".parent-group").find(":radio:checked").each(function(k, ele){
			var childCheck = $(ele).parent(".parent-check").next().next(".child-check");
			if(childCheck.length>0){
				if(childCheck.find(":<div class="form-check">checkbox</div>:checked").length==0){
					childNotChecked++;
				}
			}		
		});
		if(childNotChecked>0){
			return false;
		}
		return true;
	}
   $("#myform1").on("submit",function(){
     var form = $(this)[0];
		 console.log(check_required());
		 console.log(form.checkValidity());
    if (form.checkValidity() === false || check_required()===false) {
     event.preventDefault();
     event.stopPropagation();
    }
    form.classList.add('was-validated');   
   });
});
</script>

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 27.55.64.xxx 12-06-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ยังไม่ได้เลยครับ ฮือๆcrying

<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
    <title>Document</title> 
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
  <div class="container">
 <br>
<form id="myform1" name="form1" method="post" action="" novalidate>
<div class="form-group row">
    <label for="input_name" class="col-sm-3 col-form-label text-right">ชื่อ นามสกุล</label>
    <div class="col">
      <input type="text" class="form-control" name="input_name" id="input_name"
      autocomplete="off" value=""  required>
      <div class="invalid-feedback">
        กรุณากรอกชื่อ นามสกุล
      </div>      
    </div>
</div>
 
<script language=Javascript>
 
 
function show7(str){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh7').style.display = 'block';
            }
function show8(sign){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh7').style.display = 'none';
            } 
function show9(sign){
                document.getElementById('sh9').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh8').style.display = 'none';           
                document.getElementById('sh7').style.display = 'none';
            } 
</script>
 <h4>ด้านการเรียน*</h4>
 
 <div class="form-group parent-group">
  <div class="form-check parent-check">
     <input type="radio" name="learning" value="1" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->learning=="1")echo 'checked';else echo 'checked'; ?> onChange="show7(this.value)"/>&nbsp;ปกติ
     </div>
       
<div class="form-check parent-check">
     <input type="radio" name="learning" value="2" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->learning=="2")echo 'checked'; ?>  onChange="show8()"/>&nbsp;เสี่ยง
     </div>
 
<div id="sh7"></div>
   <div id="sh8" style="display:none;">
  <?php
$learningrisky_checked=array();
 
for($i=0;$i<=10;$i++){
 
$learningrisky_checked=str_split($row->learningrisky);
//print_r($learningrisky_checked);
switch ($i) {
  case 0 :$text='ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 1.75';break;
  case 1 :$text='ไม่เข้าเรียน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 2 :$text='ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาเรียนหรือนําอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบในบางครั้ง';break;
  case 3 :$text='ขาดเรียนบ่อย';break;
  case 4 :$text='เข้าห้องเรียนช้าบ่อย';break;
  case 5 :$text='คํานวน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง';break;
  case 6 :$text='ติด 0 ร มส. มผ. 1-2 วิชา/ภาคเรียน';break;
  case 7 :$text='มาเรียนสาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 8 :$text='ไม่ส่งงานบ่อย';break;
  case 9 :$text='อ่านหรือสะกดคําไม่คล่อง';break;
  case 10 :$text='ไม่ตั้งใจเรียนขณะครูสอน';break;
    default :
    }
?>
          <div class="form-check child-check">
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="learningrisky<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($learningrisky_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> id="learningrisky<?php echo $i; ?>" />
<label class="form-check-label" for="learningrisky<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label><br>
</div>
        
          
     
     <?php }?>
 
</div>
 
<div class="form-check parent-check">
        <input type="radio" name="learning" value="3" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->learning=="3")echo 'checked'; ?>  onChange="show9()"/>&nbsp;มีปัญหา
    
</div> 
 
   <div id="sh9" style="display:none;">
 
<?php
$learningproblem_checked=array();
for($i=0;$i<=8;$i++){
 
$learningproblem_checked=str_split($row->learningproblem);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='ผลการเรียนต่ำกว่า 1.00';break;
  case 1 :$text='ไม่เข้าเรียนมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 2 :$text='ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาเรียนหรือนําอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบเป็นประจำ';break;
  case 3 :$text='ขาดเรียนเป็นประจำ';break;
  case 4 :$text='เข้าห้องเรียนช้าเป็นประจำ';break;
  case 5 :$text='ติด 0 ร มส. มผ. 1-2 วิชา/ภาคเรียน';break;
  case 6 :$text='มาเรียนสาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์';break;
  case 7 :$text='ไม่ส่งงานเป็นประจำ';break;
  case 8 :$text='สมาธิสั้น';break;
    default :
}
?>
    <div class="form-check child-check">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="learningproblem<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($learningproblem_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> id="learningproblem<?php echo $i; ?>"/>
  <label class="form-check-label" for="learningproblem<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label><br>
 
         </div>
  
   <?php }?>
   </div>
  </div>
  
<script language=Javascript>
 
 
function show10(str){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh10').style.display = 'block';
            }
function show11(sign){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'none';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh10').style.display = 'none';
            } 
function show12(sign){
                document.getElementById('sh12').style.display = 'block';
                document.getElementById('sh11').style.display = 'none';           
                document.getElementById('sh10').style.display = 'none';
            } 
</script>
      <h4>ด้านสุขภาพ*</h4>
<div class="form-group parent-group"> 
<div class="form-check parent-check">
     <input type="radio" name="health" value="1" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->health=="1")echo 'checked';else echo 'checked'; ?> onChange="show10(this.value)"/>&nbsp;ปกติ
     </div>
<div class="form-check parent-check">
     <input type="radio" name="health" value="2" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->health=="2")echo 'checked'; ?>  onChange="show11()"/>&nbsp;เสี่ยง
     </div>
 
   <div id="sh10"></div>
   <div id="sh11" style="display:none;">
<?php
$healthrisky_checked=array();
 
for($i=0;$i<=2;$i++){
 
$healthrisky_checked=str_split($row->healthrisky);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='ร่างกายไม่แข็งแรง';break;
  case 1 :$text='มีปัญหาทางสายตา (สวมแว่น หรือคอนแท็คเลนส์)';break;
  case 2 :$text='มีโรคประจำตัวบ่อยๆ';break;
    default :
    }
 
?>
 
    <div class="form-check child-check">
     
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="healthrisky<?php echo $i; ?>" value="Y" class="form-check-input required" style="height:20px; width:20px;" <?php if ($healthrisky_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?>  id="healthrisky<?php echo $i; ?>"/>
      <label class="form-check-label" for="healthrisky<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label>
             </div>
<br>
 
        <?php }?>
        </div>
        
<div class="form-check parent-check">
        <input type="radio" name="health" value="3" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($row->health=="3")echo 'checked'; ?>  onChange="show12()"/>&nbsp;มีปัญหา
    
</div> 
 
   <div id="sh12" style="display:none;">
 
<?php 
$healthproblem_checked=array();
 
for($i=0;$i<=5;$i++){
 
$healthproblem_checked=str_split($row->healthproblem);
 
switch ($i) {
  case 0 :$text='มีภาวะทุพโภชนาการ';break;
  case 1 :$text='ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง';break;
  case 2 :$text='มีความบกพร่องทางการได้ยิน';break;
  case 3 :$text='มีความพิการทางร่างกาย';break;
  case 4 :$text='มีปัญหาทางด้านสายตาอย่างร้ายแรง';break;
  case 5 :$text='สมรรถภาพร่างกายต่ำ';break;
    default :
}
?>
       <div class="form-check child-check">
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="healthproblem<?php echo $i; ?>"  value="Y" class="form-check-input" style="height:20px; width:20px;"  <?php if ($healthproblem_checked[$i]=="Y")echo 'checked'; ?> id="healthproblem<?php echo $i; ?>"/>
<label class="form-check-label" for="healthproblem<?php echo $i; ?>">
        <?php echo $text; ?>
        </label><br>
 
 
  </div>
    
    <?php }?>    
</div>
</div>
 
<input type="submit" name="reg" id="Submit" value="บันทึก" />
</form> 
  
 </div>
 <script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
    function check_required(){
        var childNotChecked = 0;
        $(".parent-group").find(":radio:checked").each(function(k, ele){
            var childCheck = $(ele).parent(".parent-check").next().next(".child-check");
            if(childCheck.length>0){
                if(childCheck.find(":checkbox:checked").length==0){
                    childNotChecked++;
                }
            }       
        });
        if(childNotChecked>0){
            return false;
        }
        return true;
    }
     $("#myform1").on("submit",function(){
         var form = $(this)[0];
         console.log(check_required());
         console.log(form.checkValidity());
        if (form.checkValidity() === false || check_required()===false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');      
     });
});
</script>
</body>
</html>


suthon77 202.129.29.xxx 12-06-2020 16:04
 ความคิดเห็นที่ 3
เหมือนจะทำได้แล้วครับ เดี๋ยวจะมาอัพเดตอีกที


suthon77 1.47.67.xxx 12-06-2020 20:07
 ความคิดเห็นที่ 4
น้ำตาจะไหลครับ ทำได้แล้ว เย๊ ขอบคุณมากคร๊าบบบบ


suthon77 1.47.67.xxx 12-06-2020 20:33
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ