ขอแนวทางการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอแนวทางการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินหน่อยครับ

ขอแนวทางการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินหน่อยครับ

ราคาทรัพย์สิน 50000
เรทค่าเสื่อม 20%
วันแรกที่คิดค่าเสื่อมราคา  เช่น ซื้อวันที่ 05/01/22 คิด 31-5+1 เท่ากับ 27 วัน

สูตร(50000*20%)*(27/365) = 739.73

วันสุดท้ายที่คิด เช่น 05/01/22 คิด 5-1 เท่ากับ 4 วัน
สูตร(50000*20%)*(4/365) = 108.59

สามารถหาจำนวนวันที่เหลือ ที่ไม่เต็มเดือนได้อย่างไร
และจะให้มัน Loop หาค่าเสื่อมแต่ละปี แต่ละเดือนให้ถูกยังไงครับผม

ขอแนวทาง และวิธีการทำหน่อยครับพี่นิค ขอบคุณครับ

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Document</title>
  <?php
	 function DateDiff($strDate1,$strDate2)
	 {
				return (strtotime($strDate2) - strtotime($strDate1))/ ( 60 * 60 * 24 ); // 1 day = 60*60*24
	 }
   ?>


</head>

<body>


  <?php
	$start_date = "2022-01-05"; //วันเริ่มคิดค่าเสื่อม
	$end_date = "2027-01-05";//วันสิ้นสุดค่าเสื่อม
	$life_year = 5; //อายุใช้งาน
	$price = 50000; //ราคาทรัพย์สิน
	$rate = 20 / 100; // อัตราค่าเสื่อม 20%;

   $totalDay = DateDiff($start_date , $end_date)." วัน";

	 $totalMonth = round(( $totalDay / 365) *12)." เดือน";
	 $totalYear = round( $totalDay / 365)." ปี";

	
	$life_end = $life_year+1;
	 
	$depreciation=[];
	$depreciation_price_per_year=0

	?>

<?php 
for ($i=1; $i <= $totalYear; $i++) { 
	echo "<b>ปีที่ ".$i."<br></b>";
	for ($ii = 1; $ii <= 12; $ii++) { //หาค่าเสื่อมแต่ละเดือน
		if ($ii==1) {
			$date_pass = date_diff(date_create(date('Y-' . $ii . '-t')), date_create($start_date));
			$depreciation_price_per_month = ($price * $rate) * ($date_pass->days / 365);

		}else{
			$date_pass = date_diff(date_create(date('Y-' . $ii . '-t')), date_create(date('Y-' . ($ii - 1) . '-t')));
			$depreciation_price_per_month = ($price * $rate) * ($date_pass->days / 365); 
		}
		if( strtotime( date('Y-m' , strtotime($start_date)) )> strtotime(date('Y-' . $ii ))){
			$depreciation_price_per_month = 0;
		}else{
			$depreciation_price_per_year += $depreciation_price_per_month;

		}
		 echo "ค่าเสื่อม เดือน ".$ii." ".round($depreciation_price_per_month, 2)."<br>";
		 
	}
	echo "รวมค่าเสื่อม ".round($depreciation_price_per_year,2)."<br>";
	echo "มูลค่าทรัพย์สิน".round($price-$depreciation_price_per_year,2)."<br>";

}

					
		

				
?>

</body>

</html>
 ิbondsanti 49.237.14.xxx 02-10-2022 18:45:23

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ค่อยเข้าใจในหลักหรือสูตรการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินที่ถูกต้องเท่าไหร่
แต่แนวทางวิธีการคำนวณไม่น่ายากสามารถปรับได้ง่ายถ้าเข้าใจรูปแบบที่ถูกต้อง
 
ลองดูแนวทางเกี่ยวกับการจัดการวันที่เพิ่มเติมเพื่อปรับใช้จาก แนวทางด้านล่าง
รูปแบบการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน อาจจะไม่ถูกต้อง แต่สามารถไปปรับเป็นแนวทางได้

<?php
$start_date = "2022-01-05"; //วันเริ่มคิดค่าเสื่อม
$life_year = 5; //อายุใช้งาน
$end_date = date("Y-m-d",strtotime($start_date."+$life_year year"));
echo $end_date."<br>"; // 2027-01-05
$price = 50000; //ราคาทรัพย์สิน
$rate = 20 / 100; // อัตราค่าเสื่อม 20%;
$originalTime = new DateTimeImmutable($start_date);
$targedTime = new DateTimeImmutable($end_date);
$interval = $originalTime->diff($targedTime);
// var_dump($interval);
echo "<br>";
echo $interval->y."<br>"; // ต่างกี่ปี คิดแบบปฏิทิน
echo $interval->m."<br>"; // ต่างกี่เดือน คิดแบบปฏิทิน
echo $interval->d."<br>"; // ต่างกี่วัน คิดแบบปฏิทิน
echo $interval->days."<br>"; // ต่างกี่วันทั้งหมด

$totalDay = $interval->days;
$totalMonth = $interval->y*12 + $interval->m;
$totalYear = $interval->y;

$depreciation_price_per_day = ($price * $rate) / $totalDay;
echo "ค่าเสื่อมราคาต่อวัน ".$depreciation_price_per_day." บาท/วัน<br>";


$depreciation_price_per_month = [];
$depreciation_price_per_year = [];


for($i_month=0;$i_month<=$totalMonth;$i_month++){
 $date_check = date("Y-m-01",strtotime($start_date."+$i_month month"));
 $end_date_check = date("Y-m-t",strtotime($start_date."+$i_month month"));
 $start_date_check = $date_check;
 if($i_month==0){
  $start_date_check = $start_date;
 }
 if($i_month==$totalMonth){
  $end_date_check = $end_date;
 }
 $originalTime_check = new DateTimeImmutable($start_date_check);
 $targedTime_check = new DateTimeImmutable($end_date_check);
 $interval_check = $originalTime_check->diff($targedTime_check);
 $totalDay_check = $interval_check->days+1;

 $depreciation_price_per_m = $totalDay_check*$depreciation_price_per_day;
 $depreciation_price_per_month[$date_check] = $depreciation_price_per_m;

 if(!isset($depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))])){
  $depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))]=0;
 }
 $depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))]+=$depreciation_price_per_m;
 echo $totalDay_check."-";
 echo $start_date_check."-".$end_date_check."-";
 echo $i_month."<br>";
 echo "ค่าเสื่อมราคาเดือน $i_month - ".$depreciation_price_per_m."<br><hr>";
}
echo "<pre>";
 print_r($depreciation_price_per_month);
 print_r($depreciation_price_per_year);
echo "</pre>";
 $depreciation_price_total = array_sum($depreciation_price_per_year);
 $depreciation_price_m_avg = $depreciation_price_total / $totalMonth;
 $depreciation_price_y_avg = $depreciation_price_total / $totalYear;
 $price_total = $price - $depreciation_price_total;
 echo "ค่าเสื่อมต่อเดือนเฉลี่ย ".$depreciation_price_m_avg."<br><hr>";
 echo "ค่าเสื่อมต่อปีเฉลี่ย ".$depreciation_price_y_avg."<br><hr>";
 echo "ค่าเสื่อมรวม ".$depreciation_price_total."<br><hr>";
 echo "มูลค่าทรัพย์สิน ".$price_total."<br><hr>";
?>


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
การใช้งานรูปแบบข้อความวันที่และเวลา กับฟังก์ชั่น strtotime() ใน phpอ่าน 53,815
ninenik 223.24.161.xxx 03-10-2022
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ พี่นิค
แล้วถ้าผม จะ insert ลง db โดยแบ่งตามปี ในลักษณะแบบตัวอย่างนี้อะครับ ต้อง Loop ยังไงครับ


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Test Dep</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
  <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM" crossorigin="anonymous"></script>

<?php
$start_date = "2022-01-05"; //วันเริ่มคิดค่าเสื่อม
$life_year = 5; //อายุใช้งาน
$end_date = date("Y-m-d",strtotime($start_date."+$life_year year"));
// echo $end_date."<br>"; // 2027-01-05
$price = 50000; //ราคาทรัพย์สิน
$rate = 20 / 100; // อัตราค่าเสื่อม 20%;
$originalTime = new DateTimeImmutable($start_date);
$targedTime = new DateTimeImmutable($end_date);
$interval = $originalTime->diff($targedTime);
// var_dump($interval);
// echo "<br>";
// echo $interval->y."<br>"; // ต่างกี่ปี คิดแบบปฏิทิน
// echo $interval->m."<br>"; // ต่างกี่เดือน คิดแบบปฏิทิน
// echo $interval->d."<br>"; // ต่างกี่วัน คิดแบบปฏิทิน
// echo $interval->days."<br>"; // ต่างกี่วันทั้งหมด
 
$totalDay = $interval->days;
$totalMonth = $interval->y*12 + $interval->m;
$totalYear = $interval->y;
 
// $depreciation_price_per_day = ($price * $rate) * ($totalDay_check/365);
// echo "ค่าเสื่อมราคาต่อวัน ".$depreciation_price_per_day." บาท/วัน<br>";
 
 
$depreciation_price_per_month = [];
$depreciation_price_per_year = [];

 
for($i_month=0;$i_month<=$totalMonth;$i_month++){
 $date_check = date("Y-m-01",strtotime($start_date."+$i_month month"));
 $end_date_check = date("Y-m-t",strtotime($start_date."+$i_month month"));
 $start_date_check = $date_check;
 if($i_month==0){
  $start_date_check = $start_date;
 }
 if($i_month==$totalMonth){
  $end_date_check = $end_date;
 }
 $originalTime_check = new DateTimeImmutable($start_date_check);
 $targedTime_check = new DateTimeImmutable($end_date_check);
 $interval_check = $originalTime_check->diff($targedTime_check);
 $totalDay_check = $interval_check->days+1;
 
 $depreciation_price_per_m = ($price * $rate) * ($totalDay_check/365);
 //$depreciation_price_per_month[$date_check] = $depreciation_price_per_m;
 
 if(!isset($depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))])){
  $depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))]=0;
 }
 $depreciation_price_per_month[date("Y",strtotime($date_check))][$i_month]= round($depreciation_price_per_m, 2);
 //$depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))]+=$depreciation_price_per_m;
 $depreciation_price_per_year[date("Y",strtotime($date_check))] += $depreciation_price_per_m;
 //  echo $totalDay_check."-";
//  echo $start_date_check."-".$end_date_check."-";
//  echo $i_month."<br>";
//  echo "ค่าเสื่อมราคาเดือน $i_month - ".$depreciation_price_per_m."<br><hr>";

}
echo "<pre>";
 print_r($depreciation_price_per_month);
 print_r($depreciation_price_per_year);

echo "</pre>";
//$depreciation_price_total = array_sum($depreciation_price_per_year);
//  $depreciation_price_m_avg = $depreciation_price_total / $totalMonth;
//  $depreciation_price_y_avg = $depreciation_price_total / $totalYear;
//  $price_total = $price - $depreciation_price_total;
//  echo "ค่าเสื่อมต่อเดือนเฉลี่ย ".$depreciation_price_m_avg."<br><hr>";
//  echo "ค่าเสื่อมต่อปีเฉลี่ย ".$depreciation_price_y_avg."<br><hr>";
//  echo "ค่าเสื่อมรวม ".$depreciation_price_total."<br><hr>";
//  echo "มูลค่าทรัพย์สิน ".$price_total."<br><hr>";
echo '<table class="table table-bordered text-center">';
echo '<thead>
<tr>';
echo '<th>year</th>';
echo '<th>m1</th>';
echo '<th>m2</th>';
echo '<th>m3</th>';
echo '<th>m4</th>';
echo '<th>m5</th>';
echo '<th>m6</th>';
echo '<th>m7</th>';
echo '<th>m8</th>';
echo '<th>m9</th>';
echo '<th>m10</th>';
echo '<th>m11</th>';
echo '<th>m12</th>';
echo '<th>Total depr</th>';
echo '</tr>
</thead>';

echo '<tbody>';
foreach ($depreciation_price_per_month as $k_year => $year){
 
  echo '<tr>';
  echo '<td>'.$k_year.'</td>';


  foreach ($year as $k_month => $value){
    
    echo '<td>'.$value.'</td>';
    
  }
  

  
  echo '</tr>';


}


echo '</tbody>';
echo '</table>';

?>
</div>
</body>
</html>


ิbondsanti 49.237.5.xxx 09-10-2022 02:44
 ความคิดเห็นที่ 3
การบันทึกข้อมูล บันทึกแค่วันที่ กับ ค่าเสื่อมของแต่ละเดือน ก็พอ 
date value
2022-01-01 => 147.86418400876
2022-02-01 => 153.34063526835
2022-03-01 => 169.7699890471
2022-04-01 => 164.29353778751
2022-05-01 => 169.7699890471
2022-06-01 => 164.29353778751


ninenik 223.24.171.xxx 09-10-2022
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ