แปลงรายงานนี้เป็น pdf ยังไงคะ (มีโค้ดตัวอย่าง) ทำไม่เป็นเลย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา แปลงรายงานนี้เป็น pdf ยังไงคะ (มีโค้ดตัวอย่าง) ทำไม่เป็นเลย

แปลงรายงานนี้เป็น pdf ยังไงคะ (มีโค้ดตัวอย่าง) ทำไม่เป็นเลย

 

<? 
  session_start();
  
  if($_SESSION['sess_id'] != session_id())
  {
   echo " <meta http-equiv='refresh' content='0;url=Login.php'>";
  }
  else
  {
   include("connect.php"); 

  if($p)
  {
   $id = $_GET[id];
   $name = $_GET[name];
   $dateIn=$_GET[datein];
   $dateOut=$_GET[dateout];
  }
  else
  {
   $id = $_POST[Hid];
   $name = $_POST[Hname];
   $dateIn=$_POST[chk_in_date];
   $dateOut=$_POST[chk_out_date];
  }
  
  if($dateIn=="" or $dateOut=="" )
  {
   echo"<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0;URL=reportBTranMemBetween.php?checkEmpty=empty&id=$id'>";
  }
  else
  {
  //$start=date('d/m/Y');
  //จากวันที่
  list($day, $month, $year) = split('[/.-]', $dateIn);
  $dateInC= $year . "-". $month . "-" . $day;
  //ถึงวันที่
  list($day, $month, $year) = split('[/.-]', $dateOut);
  $dateOutC= $year . "-". $month . "-" . $day;
 
  //ชื่อหน่วยงานกับที่อยู่
  $sqlNameSchool = "select * from agencies";
  $qryNameSchool= mysql_query($sqlNameSchool) or die (mysql_error());
  $rsNameSchool = mysql_fetch_array($qryNameSchool);
  $nameS = $rsNameSchool[Agen_Name];
  $addressS = $rsNameSchool[Address];
  $tel=$rsNameSchool[Tel];
  $fax=$rsNameSchool[Fax];
  
  //จำนวนรายการทำธุรกรรม
  $sqlTran = "SELECT COUNT( * ) AS numT FROM transaction where Account_ID='$id' and Tran_Date BETWEEN '$dateInC' AND '$dateOutC' ";
  $qryTran = mysql_query($sqlTran);
  $rsTran= mysql_fetch_array($qryTran);
  $numT = $rsTran[numT];
 
?>
<title>รายงานการทำธุรกรรมรายบุคคล</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

<div style="page-break-after: always"></div>
<body background="image/bgReport.jpg">
<table  bgcolor="#FFFFFF" align="center" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td align="left"><br><br>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<font size="2"><b><center><?= $nameS ?><br />
  <br />
<font size="2">ที่อยู่ <?= $addressS  ?> </font><br /><br />
<font size="2">เบอร์โทรศัพท์&nbsp; <?= $tel ?></font>&nbsp;&nbsp;<font size="2">เบอร์แฟกซ์&nbsp;<?= $fax ?> </b></font><br><br />
<font size="2">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font><br />
<br />
<b><font size="2">รายงานการทำธุรกรรมรายบุคคล</font></b><br /><br />
วันที่ทำรายการ <?=DATE("d-m-Y"); ?></center>
<?
$sql="select * from member where Account_ID='$id' ";
$qry=mysql_query($sql);
$rs=mysql_fetch_array($qry);
$name = $rs[Account_Name];
$amountMem=$rs[Amount_Mem];

?>
<br />
เลขที่บัญชี <?=$id ?><br />
ชื่อบัญชี <?=$name ?><br />
ยอดเงินคงเหลือ&nbsp;<?=$amountMem?>&nbsp;บาท<br>
รายการระหว่างวันที่ <?= $dateIn."&nbsp; ถึงวันที่&nbsp; ".$dateOut."&nbsp;จำนวน&nbsp;".$numT."&nbsp;รายการ" ?><br />

<br />
  <table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" bordercolor="#000000">
        <tr bgcolor="#8FEDAB">
        <td width="10%" align="center"><font size="2"><b>ลำดับ</font></td>
          <td width="30%" align="center"><font size="2"><b>วันที่ทำธุรกรรม (ปี/เดือน/วัน)</font></td>
          <td width="25%" align="center"><font size="2"><b>ประเภทการทำธุรกรรม</font></td>
          <td width="15%" align="center"><font size="2"><b>จำนวนเงิน</font></td>
          <td width="20%" align="center"><font size="2"><b>ชื่อพนักงาน</font></td>
        </tr>
          <?  
   $num = 0;
      
   //ให้มันแบ่งหน้า แสดงหน้าละ 20 record
   $round = ceil($numT / 20);
   if(!$p)
    {
     $k = 0 ;
    }
   else
    {
     $p = $p-1;
     $k = $p*20;
     $num = $p*20;
    } 
   
   $sqlTran="SELECT * FROM transaction WHERE Account_ID='$id' and Tran_Date BETWEEN '$dateInC' AND '$dateOutC' order by Tran_ID asc limit $k,20";
   $qryTran=mysql_query($sqlTran);

   while($rsTran=mysql_fetch_array($qryTran))
 {
  $date = $rsTran[Tran_Date];
  $type=$rsTran[Mtype_ID];
  $amount=$rsTran[Tran_A];
  $emID=$rsTran[Em_ID];
  
  $sqlMtype="select Detail from money_type where Mtype_ID='$type' ";
  $qryMtype=mysql_query($sqlMtype);
  $rsMtype=mysql_fetch_array($qryMtype);
  $detail=$rsMtype[Detail];
  
  $sqlEm = "select Em_Name,Em_Surname from employee where Em_ID='$emID' ";
  $qryEm = mysql_query($sqlEm);
  $rsEm = mysql_fetch_array($qryEm);
  $emName = $rsEm[Em_Name];
  $emSur = $rsEm[Em_Surname];
  
  echo "<tr>";
  echo "<td align='center'><font size='2'>".(++$num)."</font></td>";
  echo "<td align='center'><font size='2'>$date</font></td>";
  echo "<td align=center ><font size='2'>$detail</font></td>";
  echo "<td align=right><font size='2'>$amount&nbsp;</font></td>";
  echo "<td align=left><font size='2'>".$emName."&nbsp;".$emSur."</font></td>";  

 }
  ?>
        </tr>
        <!--<tr bgcolor="#8FEDAB">
         <td align="right" colspan="3"><font size="2" color="#FF0000"><b>จำนวน&nbsp;<?=$numT ?>&nbsp;รายการ &nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></td>
            <td align="right" colspan="2"><b><font size="2" color="#FF0000">ยอดเงินคงเหลือ &nbsp;<?=$amountMem ?>&nbsp;บาท&nbsp;&nbsp;</b></td>
        </tr> -->
        </table>
     <br /><br />
          <?
 echo "<center>หน้า";
   for($i=1;$i<=$round;$i++)
  {
   ?>
    <a href="reportTranMem.php?id=<?=$id?>&name=<?=$name?>&datein=<?=$dateIn ?>&dateout=<?=$dateOut ?>&p=<?=$i; ?>"><?=$i; ?></a>
   <?
  }
  echo "</center>";
 
 ?>

     
<script language="javascript">
function printpr()
{
var OLECMDID = 7;
/* OLECMDID values:
64.* 6 - print
65.* 7 - print preview
66.* 1 - open window
67.* 4 - Save As
68.*/
var PROMPT = 1; // 2 DONTPROMPTUSER
var WebBrowser = '<OBJECT ID="WebBrowser1" WIDTH=0HEIGHT=0CLASSID="CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2"></OBJECT>';
document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID, PROMPT);
WebBrowser1.outerHTML = "";
}
</script>

  <p><center>
          <a href="pdfTranMem.pdf" ><img src="image/pdf.png" width="35" height="35" alt="pdf" border="0"></a>&nbsp;
<img src="image/printer.png" width="35" height="35" alt="print" onClick="window.print()">&nbsp;
     <? echo "<img src='image/cancel.jpg' width='35' height='35' alt='cencel' onclick="location.href='reportBTranMemBetween.php?id=$id'">"; ?> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />
  </p></center>
</form>
   </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
<?  }
} //ปิด session ?>Nook 203.158.196.xxx 31-01-2011 11:33:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 Nook 203.158.196.xxx 31-01-2011 11:35
 ความคิดเห็นที่ 2

คือ อยากให้กดปุ่ม icon pdf แล้วมันแปลงไปเป็นไฟล์ pdf เลยค่ะNook 203.158.196.xxx 31-01-2011 11:36
 ความคิดเห็นที่ 3
Ninenik 183.89.90.xxx 31-01-2011
 ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะลองดูนะคะNook 113.53.164.xxx 31-01-2011 20:54
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ