การ Import ไฟล์โดยใช้ File Picker ใน Flutter

เขียนเมื่อ 2 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
open file copy file import file flutter file picker

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ open file copy file import file flutter file picker

ดูแล้ว 6,116 ครั้ง


เนื้อหานี้จะมาดูเกี่ยวกับการนำไฟล์จากภายนอก มาใช้
งานใน app หรือการ import ไฟล์เข้ามาใน app เพื่อใช้งาน
เป็นการเลือกไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหรือจากที่จัดเก็บภาย
นอกเช่น SD card ซึ่งเราอาจจะดาวน์โหลดมาไว้ หรือนำเข้ามา
จากวิธีทางอื่น เนื้อหาตอนนี้ใช้โค้ดต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ทบทวน
ได้ที่บทความด้านล่าง
    ประยุกต์สร้าง TextEditor อย่างง่าย ใน Flutter http://niik.in/1069
 
  *เนื้อหานี้ใช้เนื้อหาต่อเนื่องจากบทความ http://niik.in/960
 
    การ import ไฟล์จากภายนอก เราจะใช้ package ที่ชื่อว่า File Picker ซึ่งเป็นตัวที่
เรียกใช้งานรูปแบบวิธีการเรียกดูไฟล์ของระบบที่มีอยู่แล้วมาใช้อีกที โดยสามารถกำหนดให้เราสามารถ
เลือกไฟล์ทั้งแบบเลือกไฟล์เดียว หรือหลายไฟล์พร้อมกัน หรือแบบมีกำหนดชนิดของไฟล์ที่อนุญาต 
ตัว package นี้ก็สามารถทำได้ สามารถดูความสามารถทั้งหมดที่หน้าเพจ package ซึ่งในที่นี้จะแนะนำ
เฉพาะส่วนที่จำเป็นเบื้องต้นเท่านั้น
 
 

การติดตั้ง File Picker

    กำหนดใน package dependencies ที่ชื่อ File Picker เข้าไปในไฟล์ pubspec.yaml ดังนี้ 
 
dependencies:
 file_picker: ^4.2.7
 
    จากนั้นทำการ import มาใช้งานในหน้าที่ต้องการ
 
import 'package:file_picker/file_picker.dart';
 
 

การทำงานของ File Picker

    เมื่อเราทำการเรียกใช้งานคำสั่งเพื่อ import ไฟล์ผ่าน file picker ก็จะทำการเปิด app ของระบบที่จัดการเกี่ยว
กับไฟล์ต่างๆ ในเครื่องที่เราสามารถเลือกโฟลเดอร์หรือแหล่งข้อมูลที่จะดูข้อมูลไฟล์ ซึ่งปกติถ้าเข้าใช้งานครั้งแรก
ก็จะถามขอสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ก่อน ให้เราอนุญาต เมื่อเราเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้ว ตัว app จัดการ
ไฟล์นั้นก็จะปิดไป เราก็จะกลับมายัง app ของเรา ไฟล์ที่ถูกเลือกจะถูก copy ไปยังโฟลเดอร์ cache/file_picker
ให้อัตโนมัติ เราก็จะได้ข้อมูลของไฟล์ที่ import สำหรับไปจัดการต่อ แต่ถ้าสมมติเราเปิด app ที่จะเลือกไฟล์แล้ว
แต่เปลี่ยนใจยกเลิกการเลือกไฟล์ app จัดการไฟล์ก็จะปิดตัวไป และส่งค่า null กลับมา เราก็สามารถกำหนด
การทำงานกรณีเป็น null ได้ตามต้องการ  รูปแบบนี้คือหลักการทำงานเบื้องต้น
    จะเห็นว่ารูปแบบการทำงานข้างต้นถึงจะเป็นการ import ไฟล์เข้ามาใน app แต่ก็ยังอยู้ใน cache ที่สามารถถูก
ลบออกไปตอนไหนก็ได้ ดังนั้นเราต้องกำหนดคำสั่งการทำงานต่อถ้าต้องการนำไฟล์ที่ import มา ไปไว้ในโฟลเดอร์
ของ app ซึ่งสำหรับ flutter ก็จะใช้เป็นโฟลเดอร์ app_flutter ดูรุปโครงสร้างโฟลเดอร์ในระบบ ทบทวนด้านล่าง
 
 


 
 
    ในรูปตัวอย่างเราเพิ่มไอคอนสำหรับ import ไฟล์เข้ามาเป็นตัวแรก ถ้ากดที่ไอคอน ก็จะไปทำการเรียกใช้งานคำสัง
import ไฟล์ ดูตัวอย่างคำสั่ง import ไฟล์ ที่ใช้งาน file_picker เบื้องต้น
 
// คำสั่ง import ไฟล์ผ่าน file_picker
void _importFile() async {
 try{
  // FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles();
  FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles(allowMultiple: true);
  if (result != null) {
   // File _file = File(result.files.single.path!);
   List<File> _file = result.paths.map((path) => File(path!)).toList();
   print(_file);
  } else {
   print("User canceled the picker");
  }  
 }catch(e){
  print(e);
 }
}
 
    ในตัวอย่างด้านบน ได้ทำการคอมเม้นท์ปิดส่วนของการเลือกทีละไฟล์ไว้  กรณีที่ใช้เป็นแบบไฟล์เดียว ตัวแปร
_file จะคืนค่าเป็นข้อมูลไฟล์เดียวมาให้ ถ้ามีการ import และเลือกแบบหลายไฟล์ได้ ก็จะคืนค่าเป็น List<File>
ซึ่งอาจจะมีหลายไฟล์หรือไฟล์เดียวก็ได้ ขึ้นกับว่าจะเลือกกี่ไฟล์  ในกรณีที่ result เป็น null หรือยกเลิกการเลือก
ไฟล์ ในตัวอย่างเราแค่ print ข้อความแจ้งเท่านั้น แต่ถ้ามีการประยุกต์อย่างอื่น ก็สามารถกำหนดคำสั่งการทำงาน
เพิ่มเติมส่วนนี้ได้
 
    มาลองดูคำสั่งการทำงานเบื้องต้น คือเราจะเลือก 2 ไฟล์เพื่อดูผลลัพธ์
 
 


 
 
    จะเห็นว่าเมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วก็กลับมายังหน้า app ปกติเหมือนไม่มีอะไรขึ้น แต่พอเราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่
ชื่อ cache / file_picker  ตามตัวอย่าง ก็จะเห็นไฟล์ที่เราทำการ import เข้ามา  ไฟล์ที่ตำแหน่งนี้ ถ้าแค่นำไปแสดง
ชั่วคราว เช่น นำรูปเข้ามาและแสดงใน widget โดยยังไม่มีการบันทึกไว้ในระบบ เราก็อาจจะใช้ path ใน ตำแหน่ง
cache แสดงก่อนก็ได้
     มาดูตัวอย่างการกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม 
 
FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles(
 allowMultiple: true,
 type: FileType.custom,
 allowedExtensions: ['jpg', 'pdf', 'doc'],
);
 
    ผลที่ได้ก็จะแสดงเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลตามที่กำหนดเท่านั้นให้เราเลือก เป็นการกรองไฟล์ที่จะ import ให้สามารถ
เลือกได้สะดวกมากขึ้น

 


 
 
    เราสามารถดูรายละเอียดของไฟล์เพิ่มเติมได้ ด้วยคำสั่งดังนี้
 
if (result != null) {
 // File _file = File(result.files.single.path!);
 List<File> _file = result.paths.map((path) => File(path!)).toList();
 result.files.forEach((file) { // ดูรายละเอียดข้อมูลของไฟล์
  print(file.name);
  print(file.bytes);
  print(file.size);
  print(file.extension);
  print(file.path);
 });
 // print(_file);
} else {
 print("User canceled the picker");
} 
 
    ต่อไปเราจะประยุกต์โดยการใช้งาน คือ จากปกติ  เมื่อ import เข้ามาแล้วจะอยู่ในส่วน cache เราก็จะ
ทำการ copy มาไว้ในโฟลเดอร์ app ที่กำลังใช้งาน
 
// คำสั่ง import ไฟล์ผ่าน file_picker
void _importFile() async {
 try{
  // FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles();
  FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles(allowMultiple: true);
  if (result != null) {
   // File _file = File(result.files.single.path!);
   List<File> _file = result.paths.map((path) => File(path!)).toList();
   result.files.forEach((file) async { // วนลุป copy ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งาน
    // กำหนด path ของไฟล์ใหม่ แล้วทำการ copy จาก cache ไปไว้ใน app
    String newPath = "${_currentFolder!.path}/${file.name}";
    var cachefile = File(file.path!); // กำหนด file object
    var newFile = await cachefile.copy(newPath);

    // ข้อมูลไฟล์
    print(file.name);
    print(file.bytes);
    print(file.size);
    print(file.extension);
    print(file.path);   
    // ตัวสุดท้ายทำงานเสร็จ   
    if(file == result.files.last){
     // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
     setState(() {
      _setPath(_currentFolder!);
     });  
    }
   });     
  } else {
   print("User canceled the picker");
  }  
 }catch(e){
  print(e);
 }
}
 
    ดูตัวอย่างผลลัพธ์การทำงาน
 


 
 
    เริ่มต้นเราเข้าไปยังโฟลเดอร์ของข้อมูล app ที่เราจะเก็บไฟล์ที่ import จากนั้นทำการเลือกไฟล์
ทั้งหมด 4 ไฟล์ หลังจากเลือกไฟล์ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกนำไปเข้ามาใน cahce และเราทำคำสั่ง copy
มาไว้ในส่วนของโฟลเดอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ รายการไฟล์ที่ import เข้ามาก็จะแสดงดังรูป
 

    ไฟล์ home.dart

 
import 'dart:io';
import 'dart:convert';
import 'dart:async';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';
import 'package:path_provider/path_provider.dart';
import 'package:file_picker/file_picker.dart';

import '../components/sidemenu.dart';
 
class Home extends StatefulWidget {
 static const routeName = '/';

 const Home({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 State<StatefulWidget> createState() {
   return _HomeState();
 }
}
 
class _HomeState extends State<Home> {

 List<FileSystemEntity?>? _folders;
 String _currentPath = ''; // เก็บ path ปัจจุบัน
 Directory? _currentFolder; // เก็บ โฟลเดอร์ที่กำลังใช้งาน

 // ตัวแปรเก็บ index รายการที่เลือก
 List<int> _selectedItems = [];

 // สร้างฟอร์ม key หรือ id ของฟอร์มสำหรับอ้างอิง
 final _formKey = GlobalKey<FormState>();  
 // กำหนดตัวแปรรับค่า
 final _textData = TextEditingController();   

 @override
 void initState() {
  // TODO: implement initState
  super.initState();
  _loadFolder();
 }

 @override
 void dispose() {
  _textData.dispose(); 
  super.dispose();
 }

 // เปิดโฟลเดอร์ และแสดงรายการในโฟลเดอร์
 void _setPath(dir) async {
  _currentFolder = dir;
  _currentPath = dir.path;
  final myDir = Directory(_currentPath);   
  try{
   setState(() { 
    _folders = myDir.listSync(recursive: false, followLinks: false);
   });
  }catch(e){
   print(e);
  }
  _selectedItems.clear(); // ล้างค่าการเลือกทั้งหมด
 }

 // คำสังลบไฟล์
 void _deleteFile(path) async {
  final deletefile = File(path); // กำหนด file object
  final isExits = await deletefile.exists();  // เช็คว่ามีไฟล์หรือไม่
  if(isExits){ // ถ้ามีไฟล์ 
   try{
    await deletefile.delete();
   }catch(e){
    print(e);
   }
  }
  // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง
  setState(() {
   _setPath(_currentFolder!);
  });  
 }

 // คำสั่งลบโฟลเดอร์
 void _deleteFolder(path) async {
  final deleteFolder = Directory(path); // สร้าง directory object
  var isExits = await deleteFolder.exists(); // เช็คว่ามีแล้วหรือไม่
  if(isExits){ // ถ้ามีโฟลเดอร์
   try{
    await deleteFolder.delete(recursive: true);
   }catch(e){
    print(e);
   }
  }
  // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
  setState(() {
   _setPath(_currentFolder!);
  });
 } 

 // ลบข้อมูลที่เลือกทั้งหมด
 void _deleteAll() async {
  bool _confirm; // สร้างตัวแปรรับค่า ยืนยันการลบ
  _confirm = await showDialog(
   context: context,
   builder: (context) {
    return AlertDialog(
     title: const Text("Confirm"),
     content: const Text("Are you sure you wish to delete selected item?"),
     actions: <Widget>[
      ElevatedButton(
       onPressed: () => Navigator.of(context).pop(true),
       child: const Text("DELETE")
      ),
      ElevatedButton(
       onPressed: () => Navigator.of(context).pop(false),
       child: const Text("CANCEL"),
      ),
     ],
    );
   },
  );
  if(_confirm){ // ถ้ายืนยันการลบ เป็น true
   try{
    // วนลูป index แล้วอ้างอึงข้อมูลไฟล์ จากนั้นใช้คำสั่ง delete() แบบรองรับการลบข้อมูลด้านในถ้ามี
    // ในกรณีเป็นโฟลเดอร์
    _selectedItems.forEach((index) async {
     await _folders![index]!.delete(recursive: true);
    });
   }catch(e){
    print(e);
   }
   // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
   setState(() {
    print("wow");
    _setPath(_currentFolder!);
   });  
  } 
 }

 // จำลองสร้างไฟล์ใหม่
 void _newFile() async {
  String filename = "${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}.txt";
  String newFile = "${_currentFolder!.path}/${filename}";
  final myfile = File(newFile); // กำหนด file object
  final isExits = await myfile.exists();  // เช็คว่ามีไฟล์หรือไม่
  if(!isExits){ // ถ้ายังไม่มีไฟล์ 
   try{
    // สร้างไฟล์ text
    var file = await myfile.writeAsString(
     'Hello World'
    );
    print(file);    
   }catch(e){
    print(e);
   }
  }
  // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง
  setState(() {
   _setPath(_currentFolder!);
  });  
 }

 // คำสั่งจำลองการสร้างโฟลเดอร์
 void _newFolder() async {
  String newFolder = "${_currentFolder!.path}/mydir";
  final myDir = Directory(newFolder); // สร้าง directory object
  var isExits = await myDir.exists(); // เช็คว่ามีแล้วหรือไม่
  if(!isExits){ // ถ้ายังไม่มีสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่
   try{
    var directory = await Directory(newFolder).create(recursive: true);
    print(directory);    
   }catch(e){
    print(e);
   }
  }
  // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
  setState(() {
   _setPath(_currentFolder!);
  });
 }

 // คำสั่ง import ไฟล์ผ่าน file_picker
 void _importFile() async {
  try{
   // FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles();
   FilePickerResult? result = await FilePicker.platform.pickFiles(allowMultiple: true);
   if (result != null) {
    // File _file = File(result.files.single.path!);
    List<File> _file = result.paths.map((path) => File(path!)).toList();
    result.files.forEach((file) async { // วนลุป copy ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้งาน
     // กำหนด path ของไฟล์ใหม่ แล้วทำการ copy จาก cache ไปไว้ใน app
     String newPath = "${_currentFolder!.path}/${file.name}";
     var cachefile = File(file.path!); // กำหนด file object
     var newFile = await cachefile.copy(newPath);

     // ข้อมูลไฟล์
     print(file.name);
     print(file.bytes);
     print(file.size);
     print(file.extension);
     print(file.path);   
     // ตัวสุดท้ายทำงานเสร็จ   
     if(file == result.files.last){
      // โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
      setState(() {
       _setPath(_currentFolder!);
      });  
     }
    });     
   } else {
    print("User canceled the picker");
   }  
  }catch(e){
   print(e);
  }
 }

 void _loadFolder() async {

  // ข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ Directory ต่างๆ
  final tempDirectory = await getTemporaryDirectory();
  final appSupportDirectory = await getApplicationSupportDirectory();
  final appDocumentsDirectory = await getApplicationDocumentsDirectory();
  final externalDocumentsDirectory = await getExternalStorageDirectory();
  final externalStorageDirectories = await getExternalStorageDirectories(type: StorageDirectory.music);
  final externalCacheDirectories = await getExternalCacheDirectories();

/*   print(tempDirectory);
  print(appSupportDirectory);
  print(appDocumentsDirectory);
  print(externalDocumentsDirectory);
  print(externalCacheDirectories);
  print(externalStorageDirectories); */

  // เมื่อโหลดขึ้นมา เาจะเปิดโฟลเดอร์ของ package เป้นโฟลเดอร์หลัก
  _currentFolder = appDocumentsDirectory.parent;
  _currentPath = appDocumentsDirectory.parent.path;
  final myDir = Directory(_currentPath); 
  setState(() { 
   _folders = myDir.listSync(recursive: false, followLinks: false);
  });

 }   

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

   return Scaffold(
     appBar: AppBar(
       title: Text('Home'),
       actions: <Widget>[ // 
        IconButton(
         onPressed: _importFile, // 
         icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.fileImport), 
        ),
        IconButton(
         onPressed: _newFolder, // สร้างโฟลเดอร์ใหม่
         icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.folderPlus), 
        ),
        IconButton(
         onPressed: _newFile, // สร้างไฟล์ใหม่
         icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.fileAlt), 
        ),
        if(_selectedItems.isNotEmpty)
        IconButton(
          onPressed: _deleteAll, 
          icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.trashAlt), 
         ),
       ],
     ),
     body: Column(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
         children: <Widget>[
           ListTile(
            leading: FaIcon(FontAwesomeIcons.angleLeft),
            title: Text('${_currentPath.replaceAll('/data/user/0/com.example.flutter_app3', '/')}'),
            onTap: (){
             _setPath(_currentFolder!.parent);
            }
           ),           
           Expanded(
            child: _folders!=null // เมื่อไม่ใช่ค่า null
            ? ListView.separated( // กรณีมีรายการ แสดงปกติ
              itemCount: _folders==null ? 0 : _folders!.length,
              itemBuilder: (context, index) {
               var isFolder = _folders![index] is Directory ? true : false; // เช็คว่าเป็นโฟลเดอร์
               var isFile = _folders![index] is File ? true : false; // เช็คว่าเป็นไฟล์
               if(_folders![index] != null){
                // เอาเฉพาะชื่อหลัง / ตัวสุดท้าย
                String fileName = _folders![index]!.path.split('/').last;
                return Dismissible(
                 direction: DismissDirection.horizontal,
                 key: UniqueKey(),
                 // dismissThresholds: const { DismissDirection.endToStart:1.0, DismissDirection.startToEnd:1.0},
                 confirmDismiss: (direction) async {
                  return await showDialog(
                   context: context,
                   builder: (context) {
                    return AlertDialog(
                     title: const Text("Confirm"),
                     content: const Text("Are you sure you wish to delete this item?"),
                     actions: <Widget>[
                      ElevatedButton(
                       onPressed: () => Navigator.of(context).pop(true),
                       child: const Text("DELETE")
                      ),
                      ElevatedButton(
                       onPressed: () => Navigator.of(context).pop(false),
                       child: const Text("CANCEL"),
                      ),
                     ],
                    );
                   },
                  );
                 },
                 onDismissed: (direction) {
                  // ปัดไปทางขวา - บนลงล่าง
                  if(direction == DismissDirection.startToEnd){ 

                  }
                  // ปัดไปซ้าย - ล่างขึ้นบน
                  if(direction == DismissDirection.endToStart){ 
                   try{
                    setState(() {
                     if(isFile){ // ถ้าเป็นไฟล์ ส่ง path ไฟล์ไปลบ
                      _deleteFile(_folders![index]!.path);
                     }
                     if(isFolder){ // ถ้าเป็นโฟลเดอร์ส่ง path โฟลเดอร์ไปลบ
                      _deleteFolder(_folders![index]!.path);
                     }  
                     // ต้องลบข้อมูลก่อน แล้วค่อยลบรายการในลิส
                     _folders!.removeAt(index);                   
                    });
                   }catch(e){
                    print(e);
                   }
                  }
                  ScaffoldMessenger.of(context)
                    .showSnackBar(SnackBar(content: Text('$index dismissed')));
                 },
                 background: Container(
                  color: Colors.green,
                 ),  
                 secondaryBackground: Container(
                  color: Colors.red,
                  child: Align(
                   alignment: Alignment.centerRight,
                   child: Padding(
                    padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10.0),
                    child: FaIcon(FontAwesomeIcons.trashAlt),
                   )
                  )
                 ),  
                 child: ListTile(
                  selected: _selectedItems.contains(index) ? true : false,
                  leading: isFolder
                  ? FaIcon(FontAwesomeIcons.solidFolder)
                  : FaIcon(FontAwesomeIcons.file),
                  trailing: Visibility(
                   visible: _selectedItems.contains(index) ? true : false,
                   child: FaIcon(FontAwesomeIcons.checkCircle),
                  ),
                  title: Text('${fileName}'),
                  onLongPress: (){
                   if(! _selectedItems.contains(index)){
                    setState(() {
                     _selectedItems.add(index);
                    });
                   }                   
                  },
                  onTap: (isFolder==true)
                   ? (){ // กรณีเป้นโฟลเดอร์
                    if(_selectedItems.contains(index)){
                     setState(() {
                      _selectedItems.removeWhere((val) => val == index);
                     });
                    }else{
                     if(_selectedItems.isNotEmpty){
                      setState(() {
                       _selectedItems.add(index);
                      });                      
                     }else{
                      _setPath(_folders![index]!); // ถ้ากด ให้ทำคำสั่งเปิดโฟลเดอร์
                     } 
                    }  
                   }
                   : (){
                    if(_selectedItems.contains(index)){
                     setState(() {
                      _selectedItems.removeWhere((val) => val == index);
                     });
                    }else{
                     if(_selectedItems.isNotEmpty){
                      setState(() {
                       _selectedItems.add(index);
                      });  
                     }else{
                      Navigator.of(context).push(_viewFile(context, _folders![index]!)); 
                     }
                    }
                   }, // กรณีเป็นไฟล์ 
                 )
                );
               }else{
                return Container();
               }
              },
              separatorBuilder: (BuildContext context, int index) => const Divider(height: 1,),          
             )
            : const Center(child: Text('No items')), // กรณีไม่มีรายการ
           ),
         ],
     ),
     drawer: SideMenu(),
   );
 }

 // อ่านข้อมูลจากไฟล์
 Future<String>? _readFile(file) async {
  var _text = '';
  final _file = File(file.path);
  // แบบ ใช้ stream
   Stream<String> lines = _file.openRead()
   .transform(utf8.decoder)    // Decode bytes to UTF-8.
   .transform(LineSplitter());   // Convert stream to individual lines.  
  try {
   // แบบ ใช้ stream   
   await for (var line in lines) {
    _text += '${line}\n';
   }
   // แบบ ไม่ใช้ stream
   // _text = await _file.readAsString();
   print('File is now closed.');
  } catch (e) {
   print(e);
  }  
  setState(() {
   _textData.value = TextEditingValue(text: _text);
  });  
  return _text;
 }

 // บันทึกข้อมูลข้อความลงไฟล์
 Future<File?> _saveFile(file, str) async {
  File? _file = File(file.path);  
  try{
   // แบบ ใช้ stream
   var sink = _file.openWrite();
   sink.write(str);
   sink.close();  
   // แบบ ไม่ใช้ stream
  // await _file.writeAsString(str);
  }catch(e){
   print(e);
  }
  return _file;
 }

 // สร้างฟังก์ชั่น ที่คืนค่าเป็น route ของ object ฟังก์ชั่นนี้ มี context และ product เป็น parameter
 Route<Object?> _viewFile(BuildContext context, FileSystemEntity file) { 
  return DialogRoute<void>(
   context: context,
   builder: (context) {
    return Dismissible( // คืนค่าเป็น dismissible widget
     direction: DismissDirection.vertical, // เมื่อปัดลงในแนวตั้ง
     key: const Key('key'), // ต้องกำหนด key ใช้ค่าตามนี้ได้เลย
     onDismissed: (_) => Navigator.of(context).pop(), // ปัดลงเพื่อปิด       
     child: Scaffold(
      appBar: AppBar( 
        leading: IconButton(
         onPressed: (){
          Navigator.of(context).pop();
         }, 
         icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.times, color: Colors.black,), 
        ),
        elevation: 0.0,
        actions: <Widget>[ // 
         IconButton(
          onPressed: () async {
           FocusScope.of(context).unfocus(); // ยกเลิดโฟกัส ให้แป้นพิมพ์ซ่อนไป
           await _saveFile(file, _textData.text); // เขียนข้อมูลที่กรอกใหม่ลงไฟล์
           // จำลองแสดงแจ้งเมื่อบันทึกสำเร็จ
           ScaffoldMessenger.of(context)
             .showSnackBar(SnackBar(content: Text('Save data successful')));
          }, // สร้างโฟลเดอร์ใหม่
          icon: FaIcon(FontAwesomeIcons.solidSave, color: Colors.black,), 
         ),
        ],
      ),
      body: FutureBuilder<String?>(
       future: _readFile(file), // ข้อมูล future 
       builder: (context, snapshot) { // สร้าง widget เมื่อได้ค่า snapshot ข้อมูลสุดท้าย
        if (snapshot.hasData) { // ถ้าได้ค่าข้อมูลสุดท้าย
         return Form( // ใช้งานฟอร์ม
          key: _formKey, // กำหนด key
          child: Container(
              child: SingleChildScrollView(
               child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(0.0),
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: <Widget>[
                   TextFormField(
                    controller: _textData, // ใช้ข้อความจาก controller
                    maxLines: 50,
                    keyboardType: TextInputType.multiline,
                    decoration: InputDecoration(
                     border: InputBorder.none,
                     hintText: "Enter a message",
                     fillColor: Colors.grey[30],
                     filled: true,
                    ),
                   ),
                  ],
                ),
               ),
              )
            ),
         );
        } else if (snapshot.hasError) { // ถ้ามี error
         return Text('${snapshot.error}');
        }
        // ค่าเริ่มต้น, แสดงตัว Loading.
        return const Center(child: CircularProgressIndicator());
       },       
      ),
     ),
    );
   },
  );
 }

}    
                            
 
    ข้อมุลที่ถูกย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์ app_flutter ก็จะคงอยู่จนกว่าจะทำการลบ app ออกไปหรือทำการลบ
ข้อมูลนั้นด้วยคำสั่งที่ app กำหนด 
    แนวทางการใช้งาน file picker ในบทความนี้ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกไฟล์จากมือถือผ่าน app เพื่ออัพโหลดขึ้นไปเก็บบน server เป็นต้น
    เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ใน flutter เบื้องต้นก็จะขอจบเพียงเท่านี้ รูปแบบและหน้าตาการใช้งานของ
บทความในตัวอย่างตอนหน้าก็จะใช้รูปแบบใหม่
    
    ก่อนจบ ขอเสริม package ที่ชื่อ open_file  ที่เราสามารถนำมาใช้งาน กรณีต้องการเปิดไฟล์ด้วย app ที่มี
ในเครื่อง หรือ app ที่รองรับ ด้วยคำสั่งง่ายๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเพจ ของ package


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ